PeopleKeys

ภาพรวมของนโยบายและข้อกำหนดของ PeopleKeys

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวอธิบายถึงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม เหตุผลในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีที่เราใช้ข้อมูล และวิธีการตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลดังกล่าว

อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวอธิบายถึงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม เหตุผลในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีที่เราใช้ข้อมูล และวิธีการตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลดังกล่าว

อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

PDF file icon-01

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ที่พิมพ์ได้ของทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการใช้งาน

ดาวน์โหลด PDF

นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน

เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพสูงสุด แต่มีสภาวะหรือสถานการณ์ที่อาจจำเป็นต้องมีการคืนสินค้าหรือการคืนเงิน

อ่านนโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงินของเรา

นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ

สถาบันสำหรับการดำรงชีวิตอย่างมีแรงบันดาลใจ (The Institute for Motivational Living) และ PeopleKeys® เป็นผู้ให้บริการและนายจ้างที่ไม่เลือกปฏิบัติ

อ่านนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติของเรา

การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EEOC

สถาบันสำหรับการดำรงชีวิตอย่างมีแรงบันดาลใจ (The Institute for Motivational Living) และ PeopleKeys® เผยแพร่การประเมินตามข้อกำหนดของคณะกรรมการโอกาสการจ้างงานอย่างเท่าเทียมกัน (Equal Employment Opportunity Commission, EEOC)

อ่านเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EEOC ของเรา