PeopleKeys

ข้อกำหนดในการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน

การใช้ซอฟต์แวร์ “PeopleKeys®” ออนไลน์และการประเมินที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า “ระบบ”) จะต้องยอมรับข้อกำหนดในการใช้งานต่อไปนี้ การคลิกที่ปุ่ม “ฉันยอมรับ” และ/หรือการลงทะเบียนและการใช้งานระบบและบริการที่ PeopleKeys® Inc. (“PeopleKeys®”) เป็นผู้จัดหา แสดงว่าคุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานต่อไปนี้ ตลอดจนนโยบายการใช้งานทั้งหมดที่รวมอยู่ในเอกสารอ้างอิง PeopleKeys® ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานใดๆ ต่อไปนี้ รวมถึงนโยบายหรือแนวทางใดๆ ที่รวมไว้ในเอกสารอ้างอิง ได้ทุกเวลาตามดุลยพินิจของ PeopleKeys® แต่เพียงผู้เดียว และในการกำหนดว่าจะบังคับใช้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับทั้งลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันและ/หรือลูกค้าในอนาคตหรือไม่และเมื่อใด คุณสมบัติที่ขาดหายไป การเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานจะมีผลบังคับใช้กับลูกค้าทุกราย เมื่อโพสต์ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานที่แก้ไขล่าสุดบนเว็บไซต์ระบบซอฟต์แวร์ออนไลน์ของ PeopleKeys® (“ไซต์”) หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดของข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน กรุณาอย่าคลิกปุ่ม “ฉันยอมรับ” และอย่าใช้ระบบ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานที่ได้รับการแก้ไข กรุณาอย่าใช้บริการต่อไปและแจ้งให้ PeopleKeys® ทราบถึงการยุติข้อตกลงนี้ทันที

ข้อกำหนดในการใช้งาน:

1.1 การใช้งานระบบ / นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้

คุณควรใช้ระบบนี้เพื่อเป็นหนึ่งในหลากหลายปัจจัยสำหรับกระบวนการคัดกรองพนักงานโดยรวมของบริษัทของคุณ คุณไม่ควรใช้ผลการประเมินนี้เพียงอย่างเดียวในการตัดสินว่าควรจ้างงานบุคคลนั้นๆ หรือไม่ ระบบถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการระบุความถนัดและความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงาน ซึ่งควรได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นด้วยการสัมภาษณ์ การประเมินเพิ่มเติม หรือการตรวจสอบภูมิหลังและบุคคลอ้างอิง กระบวนการที่ครอบคลุมควรมีทั้งการตรวจสอบประสบการณ์การทำงานก่อนหน้านี้ ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน และการตรวจสอบบุคคลอ้างอิงอย่างเหมาะสม หากตำแหน่งงานจำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้อื่น ควรพิจารณาให้มีการตรวจสอบภูมิหลัง การตรวจหาสารเสพติด และการตรวจสอบสุขภาพจากแพทย์เพิ่มเติมด้วย การประเมินนี้ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดแนวโน้มการใช้ความรุนแรง อาการป่วยทางจิต ความเบี่ยงเบนทางเพศ หรือความคิดเห็นทางการเมือง และไม่สามารถใช้เพื่อระบุสภาพเหล่านี้หรือเพื่อทำนายพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องได้

ก. การใช้ระบบนี้ ไม่ว่าจะโดยทั้งหมดหรือโดยบางส่วน แสดงว่าคุณเข้าใจและตกลงยอมรับว่าคุณจะใช้งานระบบร่วมกับและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือแนวทางปฏิบัติอื่นๆ สำหรับการประเมินและการประเมินผลพนักงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้สมัครงาน และบุคลากรอื่นๆ ที่อาจได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึงระบบ และคุณจะต้องไม่: (ก) ใช้ระบบเพื่อเป็นเพียงปัจจัยเดียวในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับโอกาสการจ้างงานของผู้สมัคร และ/หรือ (ข) ใช้ระบบเพื่อเลือกปฏิบัติต่อพนักงานปัจจุบันหรือผู้สมัคร โดยพิจารณาจากสถานะที่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายหรือการคุ้มครองอื่นๆ เช่น เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ชาติกำเนิด รสนิยมทางเพศ อายุ หรือความพิการ ถึงแม้ว่า PeopleKeys® จะอนุญาตให้ลูกค้า (หรือบริษัทต่างๆ) สามารถตั้งคำถามที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับตำแหน่งงาน/งาน และขอให้ผู้สมัครยืนยันว่าพวกเขายินดีหรือไม่ที่จะปฏิบัติตาม ดำเนินงานตาม ยินยอม หรือยอมรับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเบื้องต้นของตำแหน่งงาน/งานเหล่านั้น แต่คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นถูกต้องตามกฎหมายและได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกฎหมายระดับท้องถิ่น รัฐ และประเทศที่ใช้กำกับดูแล ดังนั้น PeopleKeys® และบริษัทในเครือ ตัวแทน ที่ปรึกษา และหน่วยงานของเรา (เรียกรวมกันว่า “กลุ่มบริษัท PeopleKeys®”) จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานระบบนี้ของคุณในการว่าจ้างและการตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคลอื่นๆ นอกจากนี้ PeopleKeys® ยังจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้คำถามต่างๆ ภายในระบบของ PeopleKeys® ที่คุณได้ร้องขอ หรือเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของลูกค้าที่อาจเกี่ยวข้องกับคำถามเหล่านั้น ประการสุดท้าย คุณยอมรับที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องกลุ่มบริษัท PeopleKeys® จากการฟ้องร้อง ความเสียหาย การสูญเสีย ความรับผิด รวมทั้งต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการต่อสู้คดี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทนายความ อันเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้งานระบบนี้ของคุณ เว้นแต่การฟ้องร้อง ความเสียหาย การสูญเสีย ความรับผิด ต้นทุน และค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเกิดขึ้นและมีสาเหตุมาจากการกระทำผิดโดยประมาทเลินเล่อหรือโดยไม่เจตนาของกลุ่มบริษัท PeopleKeys® โดยตรงเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น

1.2. นโยบายการชำระค่าบริการและการยุติการให้บริการ

คุณต้องชำระค่าใช้บริการระบบล่วงหน้าตามราคาของระบบในปัจจุบัน หากคุณไม่ชำระค่าธรรมเนียมและภาษีภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันครบกำหนดชำระ บัญชีของคุณจะถูกระงับการใช้งานจนกว่ากลุ่มบริษัทจะได้รับการชำระเงิน นอกจากนี้ หากคุณไม่ชำระค่าธรรมเนียมและภาษีเต็มจำนวนภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันครบกำหนดชำระ จะถือว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานนี้อย่างร้ายแรง ซึ่งทำให้ PeopleKeys® มีเหตุผลอันสมควรที่จะยุติการให้บริการระบบและบริการที่เกี่ยวข้องแก่คุณ คุณต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคืนสถานะบัญชีระบบของคุณใหม่ การระงับบัญชีหรือการยุติการให้บริการดังกล่าวไม่ได้ละเว้นคุณจากการชำระค่าธรรมเนียมที่เลยกำหนดชำระรวมทั้งดอกเบี้ย ในกรณีที่มีการบังคับให้ชำระหนี้ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทวงหนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผล ค่าใช้จ่ายทางศาล และค่าธรรมเนียมของตัวแทนทวงหนี้

1.3. นโยบายการคืนเงิน

สำหรับการซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เราจะคืนเงินเป็นเครดิตให้กับบัญชี PeopleKeys ของคุณ สำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ซื้อทางออนไลน์จากหน้าร้านของเรา จะไม่มีการคืนเงินเป็นเงินสดหรือคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต หากคุณมีคำถามใดๆ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่หมายเลข +1-800-779-3472

คำชี้แจงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้เครื่องหมายการค้า:

2.1 ทรัพย์สินทางปัญญา

สื่อ โปรแกรมซอฟต์แวร์ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรหัสวัตถุ (object code) และรหัสต้นฉบับ (source code) ข้อมูลหรือรายละเอียดที่พัฒนาโดย PeopleKeys® ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบ และองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ การค้นพบ วิธีการ ความลับทางการค้า หรือกระบวนการที่ PeopleKeys® ใช้เพื่อให้บริการระบบแก่ผู้ใช้ของ PeopleKeys® ไม่ว่าจะได้รับการคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรหรือไม่ก็ตาม (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ People Keys”) ถือว่าเป็นและจะยังคงเป็นทรัพย์สินและเอกสิทธิ์เฉพาะของ PeopleKeys® หรือผู้จัดจำหน่ายของ PeopleKeys® (ที่ได้ให้สิทธิ์การใช้งานแก่ PeopleKeys®) เท่านั้น ห้ามใช้ คัดลอก ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน การสร้างผลงานใหม่ๆ โดยอาศัยข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ PeopleKeys® ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก PeopleKeys® คุณจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายต่อการฝ่าฝืนหรือการละเมิดสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของในข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ PeopleKeys® ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

2.2 เครื่องหมายการค้า

คุณได้ให้สิทธิ์แก่ PeopleKeys® มา ณ ที่นี้ สำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าของคุณที่คุณอาจมี เพื่อวัตถุประสงค์จำกัด ซึ่งก็คือเพื่อเชื่อมโยงเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นกับรายงานออนไลน์หรือรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ PeopleKeys® ใช้ระบบเพื่อจัดทำให้กับคุณ โดยที่สิทธิ์ดังกล่าวไม่ใช่ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า และคุณไม่ได้ให้สิทธิ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าของคุณแก่ PeopleKeys®

การรับประกัน การปฏิเสธความรับผิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม:

3.1 การรับประกัน

ระบบของ PeopleKeys® ให้บริการ “ตามที่เป็น” PeopleKeys® ไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความครบถ้วนสมบูรณ์ ความถูกต้องแม่นยำ ความเป็นปัจจุบัน หรือความเพียงพอ หรือความเหมาะสม ความสามารถในการทำงาน ความพร้อมใช้งาน หรือการทำงานของระบบ การเชื่อมต่อออนไลน์ที่เกี่ยวข้องของระบบ หรือข้อมูลที่ระบบสื่อสาร กลุ่มบริษัท PeopleKeys® ขอปฏิเสธความรับผิดชอบในการรับประกัน เงื่อนไข หรือการรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันหรือเงื่อนไขโดยนัยของความสามารถในการขายออก ความเหมาะสมต่อการใช้งานตามจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม PeopleKeys® จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายพิเศษ ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายโดยบังเอิญ และความเสียหายสืบเนื่องใดๆ แม้ว่า PeopleKeys® จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายเหล่านั้นแล้วก็ตาม PeopleKeys® ขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ อันเนื่องมาจากการหยุดทำงานของระบบ ทั้งที่วางแผนไว้และที่ไม่ได้วางแผนไว้ การสูญเสียข้อมูล หรือปัญหาอื่นๆ ของระบบที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างสมเหตุสมผลของ PeopleKeys® Inc. บริษัทในเครือ ตัวแทน ที่ปรึกษา และหน่วยงานของเรา PeopleKeys® ไม่รับประกันว่าการทำงานของระบบจะไม่ขัดข้องหรือปราศจากข้อผิดพลาด

3.2 การปฏิเสธความรับผิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม

รายงานจาก www.MotivationalLiving.com, www.PersonalityStyle.com และ www.PeopleKeys.com นำเสนอการแปลความหมายที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ของคำตอบแต่ละข้อของแบบประเมินบุคลิกภาพ DISC รายงานที่สร้างขึ้นจากระบบออนไลน์นี้ให้การวิเคราะห์คำตอบแต่ละข้อของแบบประเมินบุคลิกภาพ DISC อย่างลึกที่สุด ซึ่งนำไปสู่บทสรุปเชิงลึกที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญคือต้องเข้าใจว่ารายงานนี้จัดทำขึ้นโดยใช้คำตอบที่ผู้ตอบแบบประเมินป้อน และถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลที่แม่นยำและเชื่อถือได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ รายงานดังกล่าวได้รับการเผยแพร่โดยมีความเข้าใจว่าผู้เผยแพร่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการให้บริการด้านจิตวิทยาระดับมืออาชีพ หากคุณต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหรือคำแนะนำจากมืออาชีพ กรุณาติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในด้านนั้นๆ

4. นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลติดต่อทั้งหมดที่ผู้ใช้ระบบได้ให้ไว้กับ PeopleKeys® จะถูกเก็บไว้เป็นความลับและจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อและการใช้เครื่องมือการประเมินที่มีอยู่ในระบบเท่านั้น

5. กฎหมายที่ใช้กำกับดูแลและการระงับข้อพิพาท

ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบของคุณและการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐเพนซิลวาเนีย โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของข้อกำหนดทางกฎหมาย ต้องยื่นเรื่องข้อพิพาททั้งหมดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไปยังกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ก่อนที่จะมีการคัดเลือกผู้ชี้ขาดเพียงผู้เดียวของอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายอนุญาโตตุลาการเชิงพาณิชย์ (Commercial Arbitration Rules) ของสมาคมอนุญาโตตุลาการแห่งสหรัฐอเมริกา (American Arbitration Association) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าสถานที่และเขตอำนาจศาลของอนุญาโตตุลาการคือเมืองพิตเบิร์ก รัฐเพนซิลวาเนีย

6. ความเป็นเจ้าของ ข้อมูลลูกค้า และการรักษาความลับ

6.1 ความเป็นเจ้าของ ในระหว่างคู่สัญญา เฉพาะเราเท่านั้นที่เป็นเจ้าของและสงวนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดที่มีในและต่อระบบ เอกสาร ข้อมูลที่เป็นความลับของเรา (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) และข้อมูลใดๆ ที่ได้มาจากการใช้ระบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณ ผู้ใช้ปลายทาง หรือบุคคลธรรมดาใดๆ ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม และรวมถึง (ก) ข้อมูล เช่น คำตอบ คะแนน ตัวชี้วัดการมีปฏิสัมพันธ์ อัตราการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียวแล้วปิด (bounce rates) และข้อมูลประสิทธิภาพของระบบ และ (ข) ข้อมูลที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดใดๆ ของกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกทำใหม่เพื่อปกปิดตัวตน และ/หรือข้อมูลที่ถูกรวมเข้าด้วยกันจนไม่สามารถระบุตัวตนของคุณ ผู้ใช้ปลายทาง หรือบุคคลธรรมดาใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อีกต่อไป และข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับระบบที่คุณหรือผู้ใช้ปลายทางได้ให้ไว้ ในระหว่างคู่สัญญา เฉพาะคุณเท่านั้นที่เป็นเจ้าของและสงวนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดที่มีในและต่อข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลลูกค้าของคุณ โดยอยู่ภายใต้สิทธิ์ของเราในการประมวลผลข้อมูลลูกค้าตามข้อกำหนดเหล่านี้

6.2 ข้อมูลลูกค้า คุณให้สิทธิ์แก่เราและบริษัทในเครือของเราในการประมวลผลข้อมูลลูกค้าเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการระบบในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อตกลงการคุ้มครองข้อมูลของเรา และประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดของข้อตกลงการคุ้มครองข้อมูลหรือประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา คุณต้องหยุดใช้ระบบทันที คุณรับรองและรับประกันว่าคุณได้ให้และจะยังคงให้การแจ้งเตือนที่เพียงพอ และคุณได้รับและจะยังคงได้รับสิทธิ์และความยินยอมที่จำเป็นในการให้ข้อมูลลูกค้าแก่เราเพื่อใช้และเปิดเผย

6.3 การรักษาความลับ

6.3.1 คำจำกัดความ “ข้อมูลที่เป็นความลับ” หมายถึง รายละเอียดหรือข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบที่จับต้องได้หรือไม่ ซึ่งเปิดเผยโดยฝ่ายหนึ่ง (“ฝ่ายเปิดเผยข้อมูล”) ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง (“ฝ่ายรับข้อมูล”) โดยที่ข้อมูลดังกล่าวถูกทำเครื่องหมายหรือถูกกำหนดว่าเป็นความลับหรือมีกรรมสิทธิ์ หรือควรที่จะเข้าใจอย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นความลับ โดยพิจารณาจากลักษณะของข้อมูลและสถานการณ์แวดล้อมของการเปิดเผย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลลูกค้า รายชื่อลูกค้า การกำหนดราคา แนวคิด กระบวนการ แผน การออกแบบ และกลยุทธ์อื่นๆ “องค์ความรู้” ข้อมูลและสื่อทางการเงิน ทางธุรกิจ และ/หรือทางเทคนิคอื่นๆ ของฝ่ายเปิดเผยข้อมูลและบริษัทในเครือของฝ่ายเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลที่เป็นความลับไม่รวมถึง: (ก) ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยไม่ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือเป็นความผิดของฝ่ายรับข้อมูล (ข) ข้อมูลที่ฝ่ายรับข้อมูลรับรู้อย่างถูกต้อง และฝ่ายรับข้อมูลทราบถึงข้อมูลนั้นๆ โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ก่อนที่จะถูกเปิดเผยโดยฝ่ายเปิดเผยข้อมูล (ค) ข้อมูลที่เปิดเผยให้ฝ่ายรับข้อมูลทราบอย่างถูกต้อง และฝ่ายรับข้อมูลทราบถึงข้อมูลนั้นๆ โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ จากบุคคลอื่นซึ่งไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ของฝ่ายเปิดเผยข้อมูล หรือ (ง) ข้อมูลที่ฝ่ายรับข้อมูลพัฒนาขึ้นมาเอง โดยไม่ต้องใช้หรืออ้างอิงถึงข้อมูลที่เป็นความลับของฝ่ายเปิดเผยข้อมูล

6.3.2 การใช้และการเปิดเผย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายเปิดเผยข้อมูล ฝ่ายรับข้อมูลจะไม่ (ก) ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของฝ่ายเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากเพื่อให้ฝ่ายรับข้อมูลสามารถใช้สิทธิ์ของตนหรือปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ได้ และ (ข) เปิดเผยหรือให้การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับของฝ่ายเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ใดก็ตาม ยกเว้นบริษัทในเครือ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาทางกฎหมาย นักบัญชี ผู้รับเหมา และในกรณีของเรา ผู้รับเหมาช่วง (เรียกรวมกันว่า “ตัวแทน”) ที่มี “ความจำเป็นต้องรู้” ซึ่งจำเป็นสำหรับฝ่ายรับข้อมูลในการใช้สิทธิ์ของตนหรือการปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ ฝ่ายรับข้อมูลต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามข้อ 6.3 ของตัวแทน ตัวแทนจะมีภาระผูกพันทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับของฝ่ายเปิดเผยข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดด้านการรักษาความลับ ซึ่งมีการคุ้มครองเทียบเท่ากับข้อกำหนดข้อ 6.3 นี้ ฝ่ายรับข้อมูลจะต้องรักษาความลับของข้อมูลที่เป็นความลับของฝ่ายเปิดเผยข้อมูล โดยใช้ความระมัดระวังในระดับเดียวกับที่ใช้เพื่อรักษาความลับของข้อมูลที่เป็นความลับของตนเอง ทั้งนี้ต้องไม่น้อยไปกว่าการดูแลข้อมูลอย่างเหมาะสม

6.3.3 การเปิดเผยข้อมูลโดยถูกบังคับ ฝ่ายรับข้อมูลอาจเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของฝ่ายเปิดเผยข้อมูล หากจำเป็นต้องทำตามข้อบังคับ กฎหมาย หมายศาล หรือคำสั่งศาล (เรียกรวมกันว่า “การเปิดเผยข้อมูลโดยถูกบังคับ”) โดยที่ฝ่ายรับข้อมูลต้องแจ้งให้ฝ่ายเปิดเผยข้อมูลทราบถึงการเปิดเผยข้อมูลโดยถูกบังคับ (ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต) ฝ่ายรับข้อมูลจะให้ความร่วมมือกับฝ่ายเปิดเผยข้อมูลตามสมควรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลโดยถูกบังคับ ซึ่งฝ่ายเปิดเผยข้อมูลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

ปรับปรุงล่าสุด: 24 กุมภาพันธ์ 2565