PeopleKeys

Terms of Use

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้งาน

การใช้ซอฟต์แวร์ “PeopleKeys®” ทางออนไลน์และการประเมินที่เกี่ยวข้อง (รวมกันเรียกว่า “ระบบ”) ผู้ใช้จะต้องยอมรับในข้อกำหนดการใช้งานดังต่อไปนี้ เมื่อคลิกปุ่ม ""ฉันยอมรับ” และ/หรือการลงทะเบียนและการใช้ระบบและบริการที่จัดให้โดยบริษัท PeopleKeys® Inc. (“PeopleKeys®”) คุณได้ยอมรับว่าได้อ่านและยอมรับในภาระผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ของการใช้งานรวมไปถึงนโยบายการใช้งานทั้งหมดที่ระบุโดยการอ้างอิง PeopleKeys® ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้งานใดๆ และนโยบายใดๆ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ระบุไว้โดยการอ้างอิงได้ตลอดเวลาภายใต้ดุลพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวของเรา และสงวนสิทธิ์ในการกำหนดรายการและเวลาในการปรับใช้การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นกับลูกค้าเดิมและ/หรือลูกค้าในอนาคตของเรา การรับรองการไม่มีผลใช้ การเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้งานจะมีผลบังคับใช้กับลูกค้าทั้งหมดเมื่อโพสต์ข้อความเหล่านั้นบนเว็บไซต์ระบบซอฟต์แวร์ทางออนไลน์ของ PeopleKeys® (เรียกว่า ""เว็บไซต์"") หากคุณไม่ยอมรับในข้อกำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้งาน โปรดอย่าคลิกที่ปุ่ม ""ฉันยอมรับ” และอย่าใช้งานระบบ หากคุณไม่ยอมรับในข้อกำหนดของการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้งาน โปรดหยุดใช้งานบริการนี้และแจ้งให้ PeopleKeys® ทราบถึงการสิ้นสุดข้อตกลงนี้ของคุณโดยทันที

ข้อกำหนดการใช้งาน:

1.1 การใช้งานระบบ / นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้.

คุณควรใช้ระบบนี้เป็นปัจจัยหนึ่งจากอีกหลายปัจจัยของคุณในกระบวนการคัดกรองเพื่อการจ้างงานโดยรวมของบริษัทของคุณเท่านั้น คุณจะต้องไม่ใช้ผลลัพธ์จากการประเมินนี้เป็นปัจจัยหนึ่งเดียวเพื่อการระบุว่าสามารถจ้างงานหรือไม่จ้างงานบุคคลที่ทำการประเมินนั้น ระบบถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือในงานการระบุที่เกี่ยวข้องกับความต้องการและความสามารถต่างๆ ที่ควรตรวจสอบอย่างครอบคลุมเพิ่มเติมโดยผ่านการสัมภาษณ์ การประเมินเพิ่มเติม หรือการตรวจสอบภูมิหลังและข้อมูลอ้างอิง กระบวนการที่ครอบคลุมควรรวมการตรวจสอบประวัติการทำงานก่อนหน้านี้ ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน รวมไปถึงการอ้างอิงส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม หากมีการพิจารณาด้านความปลอดภัยต่อผู้อื่น ควรตรวจสอบภูมิหลัง การคัดกรองเกี่ยวกับการใช้สารเสพติด และการตรวจสอบสุขภาพจากระเบียนทางการแพทย์เพิ่มเติมด้วย การประเมินนี้ไม่ได้เป็นการวัดผลแนวโน้มการใช้ความรุนแรง เงื่อนไขทางจิตใจ ความเบี่ยงเบนทางเพศ หรือความคิดเห็นทางการเมือง และไม่สามารถใช้ในการระบุเงื่อนไขเหล่านี้หรือเพื่อทำนายพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องใดๆ

ก. เมื่อใช้ระบบนี้ ไม่ว่าจะโดยทั้งหมดหรือโดยบางส่วน คุณเข้าใจและยอมรับว่าการใช้งานระบบจะอยู่ภายใต้ความสอดคล้องตามแนวทางปฏิบัติของท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือแนวทางปฏิบัติอื่นๆ สำหรับการประเมินและการประเมินผลพนักงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้สมัครงาน และบุคลากรอื่นๆ ที่อาจได้รับสิทธิ์เข้าถึงระบบ และจะต้องไม่: (ก) เป็นปัจจัยเพียงประการเดียวที่ใช้ในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับโอกาสการจ้างงานของผู้สมัคร และ/หรือ (ข) ใช้เพื่อการเลือกปฏิบัติต่อพนักงานปัจจุบันหรือผู้สมัครงานโดยอิงตามสถานะที่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายหรือสถานะที่ได้รับการคุ้มครองอื่นๆ เช่น เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ต้นกำเนิด ความชื่นชอบทางเพศ อายุ หรือความพิการ แม้ว่า PeopleKeys® จะให้ความสามารถแก่ลูกค้า (นั่นคือบริษัทต่างๆ) ของเราในการระบุคำถามที่เฉพาะเจาะจงกับตำแหน่งงาน/งานใดๆ และกำหนดให้ผู้สมัครงานยืนยันว่าพวกเขาประสงค์ที่จะยึดปฏิบัติตาม ปฏิบัติ ยินยอม หรือยอมรับในข้อกำหนด ข้อกำหนดเบื้องต้น เงื่อนไขเบื้องต้นของตำแหน่งงาน/งานเหล่านั้นหรือไม่ก็ตาม แต่ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลักปฏิบัติเหล่านี้สอดคล้องกับกฎหมายที่กำกับดูแลของท้องถิ่น รัฐ และประเทศที่อนุญาตไว้ทางกฎหมายและอย่างเป็นทางการ ดังนั้น PeopleKeys® และบริษัทในเครือของเรา ผู้แทน ที่ปรึกษา และตัวแทนของเรา (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท PeopleKeys®”) จะถือว่ากลุ่มบริษัทไม่มีความรับผิดชอบสำหรับการใช้งานระบบนี้ของคุณเพื่อการว่าจ้างและการตัดสินใจทางด้านการทรัพยากรบุคคลอื่นๆ นอกจากนี้ PeopleKeys® ยังถือว่ากลุ่มบริษัทไม่มีความรับผิดชอบทางกฎหมายสำหรับการใช้คำถามภายในระบบของ PeopleKeys® ที่คุณได้ร้องขอ หรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของลูกค้าที่อาจเชื่อมโยงกับคำถามเหล่านั้น ข้อสุดท้าย คุณยอมรับที่จะชดใช้ความเสียหาย รับผิดชอบในการปกป้องและป้องกันไม่ให้ PeopleKeys® ได้รับผลเสียจากการอ้างสิทธิ์ ความเสียหาย การสูญเสีย ความรับผิด และต้นทุนรวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกันทั้งหมด ที่รวมถึงแต่ไม่เพียงจำกัดที่ค่าธรรมเนียมทนาย อันเป็นผลโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมจากการใช้งานระบบนี้ของคุณ เว้นแต่การอ้างสิทธิ์ ความเสียหาย การสูญเสีย ความรับผิด ค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้นมาจากและเป็นผลโดยตรงและแต่เพียงปัจจัยเดียวที่เกิดจากการเลินเล่อหรือการดำเนินการที่ผิดพลาดโดยไม่เจตนาของกลุ่มบริษัท PeopleKeys®

1.2. การชำระเงินสำหรับบริการและนโยบายการสิ้นสุดสัญญา.

คุณจะต้องชำระเงินการเรียกเก็บเงินทั้งหมดสำหรับการใช้งานระบบก่อนถึงวันครบกำหนดตามอัตราค่าใช้บริการระบบปัจจุบัน ถ้าคุณไม่สามารถชำระเงินและภาษีสำหรับการใช้บริการภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันครบกำหนดที่มีผลบังคับใช้ บัญชีของคุณจะถูกระงับการใช้งานจนกว่ากลุ่มบริษัทจะได้รับการชำระเงิน นอกจากนี้ หากคุณไม่ได้ชำระเงินค่าใช้บริการระบบรวมภาษีเต็มจำนวนที่เรียกเก็บภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันครบกำหนดที่มีผลบังคับใช้ จะถือว่าคุณได้ละเมิดสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้งานเหล่านี้ ซึ่งเป็นเหตุผลเพียงพอให้ PeopleKeys® หยุดการให้บริการระบบและบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับคุณ คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคืนสถานะบัญชีระบบของคุณใหม่ บัญชีของคุณในสถานะถูกระงับการใช้งานหรือหยุดให้บริการไม่ได้เป็นเหตุให้คุณได้ลดจำนวนเงินที่จะต้องชำระเงินที่เลยกำหนดของคุณรวมดอกเบี้ย ในกรณีมีการบังคับใช้การติดตามหนี้ คุณจะมีความรับผิดชอบทางกฎหมายสำหรับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามหนี้ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่เพียงจำกัดที่ค่าธรรมเนียมทนายที่สมเหตุสมผล ค่าใช้จ่ายทางศาล และค่าธรรมเนียมของตัวแทนการติดตามหนี้

1.3. นโยบายการคืนเงิน.

เราจะคืนเงินสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครดิตไปยังบัญชี PeopleKeys ของคุณ เราไม่มีนโยบายการคืนเงินเป็นเงินสดหรือคืนไปยังบัตรเครดิตสำหรับผลิตภัณฑ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดซื้อทางออนไลน์จากร้านค้าออนไลน์ใดๆ ของเรา ถ้าคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่หมายเลข +1-800-779-3472

คำชี้แจงทรัพย์สินทางปัญหาและการใช้เครื่องหมายการค้า:

2.1 ทรัพย์สินทางปัญหา.

วัสดุ โปรแกรมซอฟต์แวร์ทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่เพียงจำกัดที่รหัสวัตถุและรหัสแหล่งที่มา ข้อมูลหรือรายละเอียดที่พัฒนาโดย PeopleKeys® ที่เกี่ยวข้องกับระบบ และความรู้เชิงวิธีการ สิ่งประดิษฐ์ การค้นหา วิธีการ ความลับทางการค้า หรือกระบวนการที่ใช้โดย PeopleKeys® เพื่อให้บริการระบบสำหรับผู้ใช้ของเรา ไม่ว่าจะได้รับการคุ้มครองภายใต้ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร (รวมเรียกว่า “ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ People Keys”) หรือไม่ก็ตาม ถือว่าเป็นและจะยังคงเป็นทรัพย์สินแต่เพียงผู้เดียวและเอกสิทธิ์เฉพาะของ PeopleKeys® หรือผู้ขายของเรา (ที่ได้ให้สิทธิ์การใช้งานแก่ PeopleKeys®) ห้ามใช้งาน คัดลอก ใช้เทคนิควิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน และสร้างผลงานอนุพันธ์ที่อิงตามข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ PeopleKeys® ดังกล่าวใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต ยกเว้นแต่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก PeopleKeys® แล้ว คุณจะมีความรับผิดทางกฎหมายสำหรับการละเมิดหรือการฝ่าฝืนสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของในข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ PeopleKeys® ของ PeopleKeys® ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2.2 เครื่องหมายการค้า.

คุณได้อนุญาตสิทธิ์ให้ PeopleKeys® ใช้เครื่องหมายการค้าของคุณ หากมี เพื่อวัตถุประสงค์ที่จำกัดของการเชื่อมโยงเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นกับรายงานทางออนไลน์หรือรายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่สร้างสำหรับคุณโดยการใช้ระบบของ PeopleKeys® ไว้ ณ ที่นี้ ทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงสิทธิ์การใช้งานในเครื่องหมายการค้าและไม่ใช่สิทธิ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าของคุณที่อนุญาตให้กับ PeopleKeys®

การรับประกัน คำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม:

3.1 การรับประกัน.

ระบบของ PeopleKeys® ถูกจัดให้ไว้ในลักษณะ ""ตามที่เป็น"" PeopleKeys® ไม่ได้รับรองหรือรับประกันชนิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ ความแม่นยำ ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน หรือข้อมูลที่เพียงพอ หรือความเหมาะสม ฟังก์ชันการทำงาน ความพร้อมใช้งาน หรือการทำงานของระบบ การเชื่อมต่อทางออนไลน์ที่เกี่ยวข้องของระบบ หรือข้อมูลที่ระบบสื่อสารแต่อย่างใด กลุ่มบริษัท PeopleKeys® ขอปฏิเสธความรับผิดชอบในการรับประกัน เงื่อนไข หรือการรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ รวมถึงแต่ไม่เพียงจำกัดที่การรับประกันหรือเงื่อนไขโดยนัยของความสามารถทางการค้า ความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือการไม่ละเมิดสิทธิ์ PeopleKeys® จะไม่มีความรับผิดสำหรับความเสียหายประเภทใดๆ ที่รวมถึงแต่ไม่เพียงจำกัดที่ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายโดยบังเอิญ และความเสียหายสืบเนื่องใดๆ แม้ว่า PeopleKeys® จะได้รับการแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายเหล่านั้นแล้วก็ตาม PeopleKeys® ขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ อันเนื่องมาจากการหยุดทำงานของระบบทั้งโดยตามแผนที่กำหนดการไว้หรือไม่ใช่ตามแผน การสูญเสียข้อมูล หรือเหตุการณ์ของระบบลักษณะอื่นๆ ที่นอกเหนือการควบคุมอย่างสมเหตุสมผลของ PeopleKeys® Inc. บริษัทในเครือ ผู้แทน ที่ปรึกษา และตัวแทนของเรา PeopleKeys® ไม่รับประกันว่าการทำงานของระบบจะไม่ถูกขัดจังหวะหรือปราศจากข้อผิดพลาด

3.2 คำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม.

รายงานจาก www.MotivationalLiving.com, www.PersonalityStyle.com and www.PeopleKeys.com นำเสนอการแปลความหมายของคำตอบแต่ละคำตอบที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือสำหรับโปรไฟล์ระบบบุคลิกภาพ DISC   รายงานที่สร้างจากระบบทางออนไลน์นี้ให้การวิเคราะห์คำตอบแต่ละคำตอบในเชิงลึกที่สุดสำหรับเครื่องมือโปรไฟล์ DISC นำไปสู่การสรุปในเชิงลึกที่แม่นยำที่สุด  อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญคือการทำความเข้าใจว่าการเผยแพร่นี้อิงกับการตอบที่ป้อนโดยเจ้าของข้อมูลและถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลที่แม่นยำและเชื่อถือได้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญ  รายงานถูกกระจายพร้อมการทำความเข้าใจว่าผู้เผยแพร่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือด้านบริการเชิงจิตวิทยาระดับมืออาชีพ  หากต้องการได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ คำแนะนำจากผู้ชำนาญการในสาขา โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถ

4. นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการติดต่อทั้งหมดที่ผู้ใช้ได้ให้ไว้กับ PeopleKeys® ผ่านระบบจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับและจะใช้งานเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ของการติดต่อและการใช้เครื่องมือการประเมินที่ให้ไว้ในระบบเท่านั้น

5. กฎหมายกำกับดูแลและการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท.

ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบโดยคุณและการมีผลใช้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐเพนซิลวาเนีย โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของข้อกำหนดทางกฎหมาย ข้อพิพาททั้งหมดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะถูกส่งไปยังกระบวนการอนุญาโตตุลาการก่อนคัดเลือกผู้ตัดสินชี้ขาดผู้เดียวของอนุญาโตตุลาการและการบังคับใช้กฎหมายอนุญาโตตุลาการเชิงพาณิชย์ของสมาคมอนุญาโตตุลาการแห่งสหรัฐอเมริกา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าสถานที่และเขตอำนาจกฎหมายของอนุญาโตตุลาการคือเมืองพิตเบิร์ก รัฐเพนซิลวาเนีย

Sections 6 & 7 are currently only available in English, please refer to: https://privacy.peoplekeys.com/terms-use for the Full Terms of Use.

6. Data Processing Terms.

PeopleKeys and the counterparty agreeing to these terms (“Customer”) have entered into an agreement for the provision of the Processor Services (as amended from time to time, the “Agreement”).

These PeopleKeys Data Processing Terms (including the appendices, “Data Processing Terms”) are entered into by PeopleKeys and Customer and supplement the Agreement. These Data Processing Terms will be effective and replace any previously applicable terms relating to their subject matter (including any data processing amendment or data processing addendum relating to the Processor Services), from the Terms Effective Date.

If you are accepting these Data Processing Terms on behalf of Customer, you warrant that: (a) you have full legal authority to bind Customer to these Data Processing Terms; (b) you have read and understand these Data Processing Terms; and (c) you agree, on behalf of Customer, to these Data Processing Terms. If you do not have the legal authority to bind Customer, please do not accept these Data Processing Terms.

The full terms can be viewed at: https://privacy.peoplekeys.com/terms-use/data-processing

7. Data Transfer Frameworks.

Effective March 1, 2020

Data protection laws vary among countries, with some providing more protection than others. Regardless of where your information is processed, we apply the same protections described in the Privacy Policy. We also comply with certain legal frameworks relating to the transfer of data, such as the European frameworks described below.

The European Commission has determined that certain countries outside of the European Economic Area (EEA) adequately protect personal data. You can review current European Commission adequacy decisions here. To transfer data from the EEA to other countries, such as the United States, we comply with legal frameworks that establish an equivalent level of protection with EU law.

EU-U.S. Privacy Shield Frameworks

As described in our Privacy Shield certification, we comply with the EU-U.S. Privacy Shield Frameworks as set forth by the US Department of Commerce regarding the collection, use and retention of personal information from European Union member countries (including EEA member countries) and the UK, respectively. PeopleKeys, including The Institute for Motivational Living (DE), Inc., and its wholly owned US subsidiaries (unless explicitly excluded), has certified that it adheres to the Privacy Shield Principles. PeopleKeys remains responsible for any of your personal information that is shared under the Onward Transfer Principle with third parties for external processing on our behalf, as described in the “Consent/Choice Statement” section. To learn more about the Privacy Shield program, and to view PeopleKeys’ certification, please visit the Privacy Shield website.

If you have an inquiry regarding our privacy practices in relation to our Privacy Shield certification, we encourage you to contact us. PeopleKeys is subject to the investigatory and enforcement powers of the US Federal Trade Commission (FTC). You may also refer a complaint to your local data protection authority, and we will work with them to resolve your concern. In certain circumstances, the Privacy Shield Framework provides the right to invoke binding arbitration to resolve complaints not resolved by other means, as described in Annex I to the Privacy Shield Principles.

Model contract clauses

The European Commission has approved the use of model contract clauses as a means of ensuring adequate protection when transferring data outside of the EEA. By incorporating model contract clauses into a contract established between the parties transferring data, personal data can be protected when transferred outside the EEA to countries which have not been deemed by the European Commission to adequately protect personal data.

PeopleKeys offers these model contract clauses for customers of its Assessment Service Platforms. Details of PeopleKeys’ use of model contract clauses can be found at https://privacy.peoplekeys.com/terms-use/data-transfer.

 

Last update: 24 September 2020