PeopleKeys

Условия за използване

Правила и условия за ползване

Използването на онлайн софтуер и свързани оценки на „PeopleKeys®“ (колективно наричани „Системата“) е възможно само след приемането на следните Условия за използване. С НАТИСКАНЕТО НА БУТОНА „ПРИЕМАМ“, И/ИЛИ РЕГИСТРАЦИЯ ЗА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ PEOPLEKEYS®, INC. („PeopleKeys®“), ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ СЪС СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, КАКТО И С ВСИЧКИ ПОЛИТИКИ ЗА ПОЛЗВАНЕ, КОИТО СА СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ. PeopleKeys® си запазва правото да променя или изменя всяко от условията за ползване, както и всяка свързана политика или указания по всяко време по свое еднолично усмотрение, и да определя дали и кога тези промени се прилагат към съществуващи и/или бъдещи клиенти. Ако не е упоменато друго, всички промени или изменения на условията за ползване ще влизат в сила за всички клиенти към момента на тяхното публикуване от страна на PeopleKeys® на уеб-сайта на онлайн системата за софтуер („Сайта“). АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ, НЕ НАТИСКАЙТЕ БУТОНА „ПРИЕМАМ“ И НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СИСТЕМАТА. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С УСЛОВИЯТА НА ИЗМЕНЕНИЯТА НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ, НЕ ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ И НЕЗАБАВНО УВЕДОМЕТЕ PEOPLEKEYS® ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ТОВА СЪГЛАСИЕ.

Условия за използване:

1.1 Използване на системата / Политика за приемливо използване.

Системата не трябва да се използва само като единствен фактор в цялостния процес на набиране и подбор на персонал за Вашата компания. Резултатите от тази оценка не трябва да се използват като еднолично решение за наемане на дадено лице. Системата е предназначена да подпомага идентифицирането на предпочитания и способности, свързани с работна среда, и те трябва да бъдат проучени по-задълбочено чрез интервюта, допълнителни оценки или проверка на квалификацията и препоръките на лицето. Правилният преглед на предишния трудов опит, уменията, изисквани за длъжността, както и професионалните препоръки трябва да бъдат част от цялостния процес на набиране на персонала. С оглед на безопасността на другите, можете да изисквате свидетелство за съдимост, тест за психоактивни вещества и медицинско свидетелство. Тази оценка не измерва склонности към насилие, психотични състояния, сексуални отклонения или политически мнения и не може да се използва при идентифициране на тези състояния или за прогнозиране на подобно поведение.

a. Като използвате Системата, независимо дали изцяло или частично, Вие разбирате и се съгласявате, че Системата ще се използва в съответствие и при спазване на всички местни, щатски, федерални или други насоки за правилна оценка и атестация на служителите, сътрудниците, кандидати за наемане и всички останали служители, на които може да бъде предоставен достъп до Системата, и не трябва да бъде: (a) единствен фактор при вземане на решение относно бъдеща заетост на кандидата; и / или (b) да се използва за дискриминация на настоящите служители или кандидати въз основа на какъвто и да е защитен от закона или по друг начин статус, като раса, цвят на кожата, религия, пол, национален произход, сексуална ориентация, възраст или увреждане. Докато PeopleKeys® предлага на своите клиенти (напр. компании) възможността да въвеждат въпроси, специфични за конкретна длъжност/позиция и изисква от кандидатите да потвърдят, че те желаят да се придържат, изпълняват, съгласяват или приемат определени изисквания за длъжността, предварителните условия и/или квалификации, Ваша отговорност е да се уверите, че тези практики са законни и официално позволени от съответственото местно, щатско и държавно законодателство. В резултат, PeopleKeys® и неговите свързани компании, представители, консултанти и агенти (колективно “Групата на PeopleKeys®”) не поемат отговорност за Вашето използване на Системата при набиране и подбор на персонал и други решения, свързани с управлението на човешките ресурси. В допълнение, PeopleKeys® не поема отговорност за използването на въпросите в рамките на системата на PeopleKeys®, които са въведени от Вас или за връзки към уеб-сайт на клиент, който може да е свързан с подобни въпроси. Вие се съгласявате да освободите от отговорност и защитите Групата на PeopleKeys® от всеки и всички искове, щети, загуби, отговорност и всички разходни и разноски за правна защита, включително, но не само адвокатски хонорари, които произтичат пряко или косвено от използването на Системата, освен ако тези искове, щети, загуби, отговорност, разходи и разноски произтичат от и са пряко и еднолично причинени от груба небрежност или умишлени неправомерни действия от страна на Групата на PeopleKeys®.

1.2. Плащане за услугите и политика за прекратяване.

Всички дължими суми за използване на Системата трябва да бъдат платени предварително в съответствие с текущите цени, приложими в Системата. В случай, че не платите дължимите суми и данъци в рамките на седем (7) дни от срока на плащане, Вашият профил ще бъде блокиран до получаване на плащането. В допълнение, липсата на пълно плащане на всички суми и данъци в рамките на от четиринадесет (14) дни след приложимия срок на плащане ще бъде приемано за съществено нарушение на настоящите Условия за ползване, и PeopleKeys®' има право да прекрати предоставянето на достъп до Системата и свързаните услуги. Вие носите отговорност за всички суми, свързани с повторното активиране на Вашия профил в Системата. Всяко подобно блокиране или прекратяване не Ви освобождава от отговорността за плащане на дължимите суми плюс лихвите. В случай на изпълнително производство, носите отговорност за разноските, свързани с това производство, включително, без ограничения, разумни адвокатски хонорари, съдебни разноски и такси на агенция за събиране на вземания.

1.3. Политика за възстановяване на суми.

Ние ще възстановим сумите за покупки на електронни продукти като кредит по Вашия профил в PeopleKeys. Няма да бъдат обработвани възстановявания на средства в брой или по карта за електронни продукти, закупени онлайн от който и да е от нашите електронни магазини. Ако имате някакви въпроси, моля да се свържете с обслужване на клиенти на +1-800-779-3472.

Декларация за интелектуална собственост и използване на търговски марки:

2.1 Интелектуална собственост.

Всички материали, софтуерни програми, включително, но не само обектен код и изходен код, данни или информация, разработени от PeopleKeys® във връзка със Системата и всяко ноу-хау, изобретения, открития, методологии, търговски тайни или процеси, използвани от PeopleKeys® за предоставяне на Системата на нейните потребители, независимо дали са обект на защита от авторското право или патенти (колективно“Информация, собственост на PeopleKeys”) са и ще останат еднолична и ексклузивна собственост на PeopleKeys® или неговите доставчици (както са лицензирани от PeopleKeys®). Неоторизираното използване, копиране, обратен инженеринг, декомпилиране и създавате на производствени разработки, базирани на подобна Информация, собственост на PeopleKeys®, е изрично забранено с изключение на случаите, когато е разрешено писмено от PeopleKeys®. Вие ще отговаряте пред закона за всяко пряко или косвено нарушение или посегателство спрямо правата на собственост върху Информацията, собственост на PeopleKeys®’.

2.2 Търговски марки.

С настоящето се съгласявате да дадете на PeopleKeys® правото да използва Вашите търговски марки, ако има такива, за ограничената цел от свързване на тези търговски марки с онлайн или писмени отчети, генерирани за Вас от PeopleKeys® като използвате Системата. Това не съставлява лиценз за търговска марка и никакви други права, свързани с Вашите търговски марки, не се преотстъпват на PeopleKeys®.

Гаранции, Отказ от отговорност за неподходяща употреба:

3.1 Гаранции.

СИСТЕМАТА НА PEOPLEKEYS® СЕ ПРЕДОСТАВЯ „ТАКАВА КАКВАТО Е“. PEOPLEKEYS® НЕ ПРЕДОСТАВЯ ОБЕЩАНИЕ ИЛИ ГАРАНЦИЯ ОТ НИКАКЪВ ВИД ОТНОСНО ЦЕЛОСТТА, ТОЧНОСТТА, ВАЛУТАТА ИЛИ АДЕКВАТНОСТТА, ИЛИ ПРИГОДНОСТТА, ФУНКЦИОНАЛНОСТТА, НАЛИЧНОСТТА ИЛИ РАБОТАТА НА СИСТЕМАТА, СВЪРЗАНОТО С НЕЯ ОНЛАЙН ПРИСЪСТВИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО РАЗКРИВА. ГРУПАТА НА PEOPLEKEYS® ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ВСЯКА И ВСИЧКИ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, УСЛОВИЯ ИЛИ ТВЪРДЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СИСТЕМАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ВСИЧКИ НАЛОЖЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА, ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ ИЛИ ЛИПСА НА НЕИЗПРАВОСТИ. PEOPLEKEYS® НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ В НИКАКВИ СЛУЧАИ ЗА КАКВИТО И ДА СА ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, СПЕЦИАЛНИ, КОСВЕНИ, ИНЦИДЕНТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ДОРИ АКО PEOPLEKEYS® Е УВЕДОМЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ПОДОБНИ ЩЕТИ. PEOPLEKEYS® ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ВСЯКА ОТГОВОРНОСТ ПОРАДИ НЕНАЛИЧНОСТ НА СИСТЕМАТА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО ГРАФИК ИЛИ НЕ, ЗАГУБА НА ДАННИ, ИЛИ ДРУГИ СИСТЕМНИ СЪБИТИЯ ИЗВЪН РАЗУМНИЯ КОНТРОЛ НА PEOPLEKEYS®, INC., НЕГОВИТЕ СВЪРЗАНИ ДРУЖЕСТВА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, КОНСУЛТАНТИ И АГЕНТИ. PEOPLEKEYS® НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ОПЕРИРАНЕТО НА СИСТЕМАТА ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТО ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ.

3.2 Отказ от отговорност за неподходяща употреба.

Отчети от www.MotivationalLiving.com, www.PersonalityStyle.com и www.PeopleKeys.com и www.Discinsights.com представляват валидни и надеждни интерпретации на индивидуални отговори на системата DISC Personality System Profile. Отчетите, генерирани от тази онлайн система, предоставят най-голяма дълбочина на анализ на индивидуалните отговори на инструмента DISC профил, което води до най-точните и задълбочени заключения. Важно е обаче да разберете, че тази публикация е базирана на отговорите, въведени от лицето и е разработена да осигури точна и авторитетна информация по отношение на лицето. Тя се разпространява с разбирането, че издателят не се ангажира в предоставянето на професионални психологически услуги. Ако е необходима експертна помощ, трябва да се търси съвета на професионално компетентно лице.

4. Политика за защита на личните данни.

Всички лични данни и информация за контакт, предоставени на PeopleKeys® от потребители на Системата, ще бъдат съхранявани поверително и ще бъдат използвани само за целите на контакт и за прилагане на инструментите за оценка, предоставяни чрез Системата.

5. Приложимо право и разрешаване на спорове.

Всички спорове, произтичащи от Вашето използване на Системата и прилагането на настоящия условия, се управляват съгласно законодателството на щата Пенсилвания, без оглед на конфликтни норми. Всички спорове между страните ще бъдат уреждани чрез арбитраж пред един арбитър, избран съгласно приложимите разпоредби на Правилата за търговски арбитраж на Американската арбитражна асоциация. Страните се съгласяват мястото на разглеждане и юрисдикцията да бъде Питсбърг, Пенсилвания.

6. Собственост, клиентски данни и конфиденциалност

6.1 Собственост. Що се отнася до страните, ние изключително притежаваме и си запазваме всички права, собственост и интерес в и към Системата, Документацията, нашата поверителна информация (както е дефинирана по-долу) и всички данни, които са получени от използването на Системата, която не идентифицира пряко или непряко Вас, крайните потребители или което и да е физическо лице и включва (а) данни като отговори, резултати, показатели за взаимодействие, степента на отказите и експлоатационни данни на Системата и (б) в зависимост от всякакви ограничения съгласно приложимите закони, данни, които са анонимизирани, деидентифицирани и/или обобщени, така че да не могат повече пряко или косвено да идентифицират Вас, Крайните потребители или което и да е физическо лице, както и всяка обратна връзка или предложения, предоставени от Вас или Краен потребител относно Системата. По отношение на страните, Вие притежавате и запазвате всички права, собственост и интереси върху и върху Вашата Поверителна информация и Клиентски данни, в зависимост от нашите права да обработваме Клиентски Данни в съответствие с тези Условия.

6.2 Клиентски данни. Вие предоставяте на нас и нашите свързани компании правото да обработваме Клиентски данни, както е необходимо, за да предоставяме услугите на системата в съответствие с настоящите Условия, нашето Споразумение за защита на личните данни и нашето Съобщение за поверителност. Ако не сте съгласни с условията на нашето Споразумение за защита на личните данни или нашето Съобщение за поверителност, трябва незабавно да спрете да използвате Системата. Вие заявявате и гарантирате, че сте предоставили и ще продължите да предоставяте адекватни известия и, че сте получили и ще продължите да получавате необходимите разрешения и съгласия, за да ни предоставите Клиентски данни за използване и разкриване.

6.3 Поверителност

6.3.1 Определение. „Поверителна информация“ означава всяка информация или данни, независимо дали са в материална форма, разкрити от която и да е от страните („Разкриващата страна“) на другата страна („Получаваща страна“), която е маркирана или по друг начин обозначена като поверителна или собственост или които иначе би трябвало разумно да се считат като поверителни предвид естеството на информацията и обстоятелствата около разкриването, включително, без ограничение, Клиентски данни, списъци с клиенти, цени, концепции, процеси, планове, проекти и други стратегии, „ноу хау“, финансова и друга бизнес и/или техническа информация и материали на Разкриващата страна и нейните свързани компании. Поверителната информация не включва информация, която: (a) е публично достъпна без нарушаване на настоящите Условия или по вина на Получаващата страна; (б) е била надлежно известена от Получаващата страна и доколкото ѝ е известно, без никакви ограничения, преди разкриването от Разкриващата страна; (в) е била надлежно разкрита на получаващата страна и доколкото ѝ е известно, без каквито и да било ограничения, от друго лице без нарушаване на правата на разкриващата страна; или (г) е разработена независимо от получаващата страна без използване или позоваване на Поверителната информация на разкриващата страна.

6.3.2 Използване и разкриване. Освен ако не е упълномощена по друг начин от Разкриващата страна в писмена форма, Получаващата страна няма (а) да използва никаква Поверителна информация на Разкриващата страна за каквито и да било цели извън упражняването на правата на Получаващата страна или изпълнението на задълженията ѝ съгласно настоящите Условия и (б) да разкрива или прави Поверителна информация на Разкриваща страна, достъпна за който и да е страна, с изключение на нея, нейните свързани компании и техните съответни служители, юрисконсулти, счетоводители, изпълнители и, в нашия случай, подизпълнители (заедно „Представители“), които имат „необходимост да знаят“, както е необходимо за Получаващата страна да упражни правата си или да изпълни задълженията си по настоящите Условия. Приемащата страна е отговорна за спазването от нейните Представители на раздел 6.3. Представителите ще бъдат задължени в съответствие със закона да защитават поверителната информация на Разкриващата страна при условия на поверителност, които степен на защита, не по-ниска от указаната в раздел 6.3. Получаващата страна ще защитава поверителността на Поверителната информация на разкриващата страна, като използва същата степен на грижа, която използва за защита на поверителността на собствената си поверителна информация, но в никакъв случай по-малка от разумната грижа.

6.3.3 Принудително разкриване. Получаващата страна може да разкрие Поверителна информация на Разкриващата страна, ако това се изисква съгласно наредба, закон, призовка или съдебно разпореждане (наричани общо „Принудително разкриване“), при условие, че Получаващата страна предостави на Разкриващата страна известие за принудителното разкриване (до степента, разрешена от закона ). Получаващата страна ще осигури разумно сътрудничество на Разкриващата страна във връзка с принудителното разкриване единствено за сметка на Разкриващата страна.

Последна актуализация: 24 февруари 2022 г