Terms of Use

Условия за ползване

Използването на онлайн софтуер и свързани оценки на “PeopleKeys®” (колективно наричани ""Системата"") подлежи на приемане на следните Условия за използване. С НАТИСКАНЕТО НА БУТОНА ""ПРИЕМАМ"", И/ИЛИ РЕГИСТРАЦИЯ ЗА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ PEOPLEKEYS®, INC. (“PeopleKeys®”), ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ СЪС СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, КАКТО И С ВСИЧКИ ПОЛИТИКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, КОИТО СА СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ. PeopleKeys® си запазва правото да променя или изменя всяко от условията за използване, както и всяка свързана политика или указания по всяко време по свое еднолично усмотрение, и да определя дали и кога тези промени се прилагат към съществуващи и/или бъдещи клиенти. При липса на изрично посочване, всички промени или изменения на условията за използване ще влизат в сила за всички клиенти към момента на тяхното публукиване от страна на PeopleKeys® на уеб-сайта на онлайн системата за софтуер (""Сайт""). АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ, НЕ НАТИСКАЙТЕ БУТОНА ""ПРИЕМАМ"" И НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ СИСТЕМАТА. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С УСЛОВИЯТА НА ИЗМЕНЕНИЯТА НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ, НЕ ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ И НЕЗАБАВНО УВЕДОМЕТЕ PEOPLEKEYS® ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ТОВА СЪГЛАСИЕ.

Условия за използване:

1.1 Използване на системата / Политика за приемливо използване.

Системата не трябва да се използва само като единствен фактор в цялостния процес на набиране и подбор на персонал за вашата компания. Резултатите от тази оценка не трябва да се използват като едноличено решение за наемане на дадено лице. Системата е предназначена да подпомага идентифицирането на предпочитания и способности, свързани с работна среда, и те трябва да бъдат проучени по-задълбочено чрез интервюта, допълнителни оценки или проверка на квалификацията и препоръките на лицето. Правилният преглед на предишния трудов опит, уменията, изисквани за длъжността, както и професионалните препоръки трябва да бъдат част от цялостен процес на набиране на персонала. С оглед на безопасността на другите, можете да изисквате свидетелство за съдимост, тест за психоактивни вещества и медицинско свидетелство. Тази оценка не измерва склонности към насилие, психотични състояния, сексуални отклонения или политически мнения и не може да се използва при идентифициране на тези състояния или за прогнозиране на подобно поведение.

a. Като използвате Системата, независимо дали изцяло или частично, вие разбирате и се съгласявате, че Системата ще се използва заедно и в съответствие с всички местни, щатски, федерални или други насоки за правилна оценка и оценка на служителите, колегите, кандидати за наемане и всички останали служители, на които може да бъде предоставен достъп до Системата, и не трябва да бъдe: (a) единствен фактор при вземане на решение относно бъдеща заетост на кандидата; и / или (b) да се използва за дискриминация на настоящите служители или кандидати въз основа на какъвто и да е законно или по друг начин статус, като раса, цвят на кожата, религия, пол, национален произход, сексуална ориентация, възраст или увреждане . Докато PeopleKeys® предлага на своите клиенти (напр. компании) възможността да въвеждат въпроси, специфични за конкретна длъжност/позиция и изисква от кандидатите да потвърдят, че те желаят да се придържат, изпълняват, съгласяват или приемат определени изисквания за длъжността, предварителните условия и/или квалификации, е ваша отговорност да се уверите, че тези практики са законни и официално позволени от съответството местно, щатско и държавно законодателство. В резултат, PeopleKeys® и неговите свързани дружества, представители, консултанти и агенти (колективно “Групата на PeopleKeys®”) не поемат отговорност за вашето използване на Системата при набиране и подбор на персонал и други решения, свързани с управлението на човешките ресурси. В допълнение, PeopleKeys® не поема отговорност за използването на въпросите в рамките на системата на PeopleKeys®, които са въведени от вас или за връзки към уеб-сайт на клиент, който може да е свързан с подобни въпроси. Вие се съгласявате да освободите от отговорност и защитите Групата на PeopleKeys® от всяко и всички искове, щети, загуби, отговорност и всички разходни и разноски за правна защита, включително, но не само такси за адвокат, които произтичат пряко или косвено от използване на Системата, освен ако тези искове, щети, загуби, отговорност, разходни и разноски произтичат от и са пряко и еднолично причинени от груба небрежност или умишлена грешка от страна на Групата на PeopleKeys®.

1.2. Плащане за услугите и политика за прекратяване.

Всички дължими суми за използване на Системата трябва да бъдат платени предварително в съответствие с текущите цени, приложими в Системата. В случай на неизправност на плащане не дължимите такси и данък в срок от седем (7) дни от срока на плащане, вашият акаунт ще бъде ограничен до получаване на плащането. В допълнение, липсата на пълно плащане на всички такси и данъци в срок от четиринадесет (14) дни след приложимия срок на плащане ще бъде приемано за съществено нарушение на настоящия Условия за използване, и PeopleKeys®' има право да прекрати предоставянето на достъпа до Системата и свързаните услуги. Вие носите отговорност за всички такси, свързани с повторното активиране на вашия акаунт в Системата. Всяко подобно ограничение или прекратяване не ви освобождава от отговорността за плащане на дължимите такси плюс лихви. В случай на съдебен запор, носите отговорност за разноските, свързани с този запор, включително, без изключение, разумни такси за адвокат, съдебни разноски и такси на агенция за събиране на вземания.

1.3. Политика за възстановяване на средства.

Покупки на електронни продукти ще бъдат възстановени като кредит във вашия акаунт с PeopleKeys. Няма да бъдат обработвани възстановяване на средства в брой или по карта за електронни продукти, закупени онлайн от който и да е от нашите магазини. Ако имате някакви въпроси, моля да се свържете с Обслужване на клиенти на +1-800-779-3472.

Декларация за интелектуална собственост и използване на търговски марки:

2.1 Интелектуална собственост.

Всички материали, софтуерни програми, включително, но не само обектен код и изходящ код, данни или информация, разработени от PeopleKeys® във връзка със Системата и всяко ноу-хау, изобретения, открития, методологии, търговски тайни или процеси, използвани от PeopleKeys® за предоставяне на Системата на нейните потребители, независимо дали са обект на защита от авторското право или патенти (колективно“Информация, собственост на PeopleKeys”) са и ще останат еднолична и ексклузивна собственост на PeopleKeys® или неговите доставкици (както са лицензирани от PeopleKeys®). Неоторизираното използване, копиране, обратен инжинеринг, декомпилиране и създавате на производствени творби, базирани на подобна Информация, собственост на PeopleKeys®, е изрично забранено с изключение на случаите, когато е разрешено писмено от PeopleKeys®. Можете да носите законна отговорност за всяко пряко или косвено нарушение или посегателство спрямо правата на собственост върху Информацията, собственост на PeopleKeys®’.

2.2 Търговски марки.

С настоящето се съгласявате да дадете на PeopleKeys® правото да използва вашите търговски марки, ако има такива, за ограничената цел от свързване на тези търговски марки с онлайн или писмени отчети, генерирани за вас от PeopleKeys® като използвате Системата. Това не съставлява лиценз за търговска марка и никакви други права, свързани с вашите търговски марки, не се преотстъпват на PeopleKeys®.

Гаранции, Отказ от отговорност за неподходяща употреба:

3.1 ГАРАНЦИИ.

СИСТЕМАТА НА PEOPLEKEYS® СЕ ПРЕДОСТАВЯ „КАКТО Е“. PEOPLEKEYS® НЕ ПРЕДОСТАВЯ ОБЕЩАНИЕ ИЛИ ГАРАНЦИЯ ОТ НИКАКЪВ ВИД ОТНОСНО ЦЕЛОСТТА, ТОЧНОСТТА, ВАЛУТАТА ИЛИ АДЕКВАТНОСТТА НА, ИЛИ ПОДХОДЯЩОСТ, ФУНКЦИОНАЛНОСТ, НАЛИЧНОСТ ИЛИ ОПЕРИРАНЕ НА СИСТЕМАТА, НЕЙНОТО СВЪРЗАНО ОНЛАЙН ПРИСЪСТВИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО РАЗКРИВА. ГРУПАТА НА PEOPLEKEYS® ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ВСЯКА И ВСИЧКИ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, УСЛОВИЯ ИЛИ ТВЪРДЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СИСТЕМАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ВСИЧКИ НАЛОЖЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА, ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ ИЛИ ЛИПСА НА НЕИЗПРАВОСТИ. PEOPLEKEYS® НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ В НИКАКВИ СЛУЧАИ ЗА КАКВИТО И ДА СА ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, СПЕЦИАЛНИ, КОСВЕНИ, ИНЦИДЕНТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ДОРИ АКО PEOPLEKEYS® Е УВЕДОМЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ПОДОБНИ ЩЕТИ. PEOPLEKEYS® ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ВСЯКА ОТГОВОРНОСТ ПОРАДИ НЕНАЛИЧНОСТ НА СИСТЕМАТА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО ГРАФИК ИЛИ НЕ, ЗАГУБА НА ДАННИ, ИЛИ ДРУГИ СИСТЕМНИ СЪБИТИЯ ОТВЪД РАЗУМНИЯ КОНТРОЛ НА PEOPLEKEYS®, INC., НЕГОВИТЕ СВЪРЗАНИ ДРУЖЕСТВА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, КОНСУЛТАНТИ И АГЕНТИ. PEOPLEKEYS® НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ОПЕРИРАНЕТО НА СИСТЕМАТА ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТО ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ.

3.2 Отказ от отговорност за неподходяща употреба.

Отчети от www.MotivationalLiving.com, www.PersonalityStyle.com и www.PeopleKeys.com представляват валидни и надеждни интерпретации на индивидуални отговорни на профил за DISC Личностна система.  Отчетите, генерирани от тази онлайн система, предоставят най-голяма дълбочина на анализ на индивидуалните отговори на инструмента DISC профил, което води до най-точните и задълбочени заключения.  Важно е обаче да разберете, че тази публикация е базирана на отговорите, въведени от лицето и е разработена да осигури точна и авторитетна информация по отношение на предмета.  Тя се разпространява с разбирането, че издателят не се ангажира в предоставянето на професионални психологически услуги.  Ако е необходима експертна помощ, трябва да се търси съвета на професионално компетентно лице.

4. Политика за поверителност.

Всички лични данни и информация за контакт, предоставени на PeopleKeys® от потребители на Системата, ще бъдат съхранявани поверително и ще бъдат използвани само за целите на контакт и за прилагане на инструментите за оценка, предоставяни чрез Системата.

5. Управляващо законодателство и разрешаване на спорове.

Всички спорове, произтичащи от вашето използване на Системата и прилагането на настоящия условия, се управляват съгласно законодателството на щата Пенсилвания, без оглед на конфликтни норми. Всички спорове между страните ще бъдат уреждани чрез арбитраж пред един арбитър, избран съгласно приложимите разпоредби на Правилата за търговски арбитраж на Американската арбитражна асоциация. Страните се съгласяват мястото на юрисдикция да бъде Питсбърг, Пенсилвания.

Sections 6 & 7 are currently only available in English, please refer to: https://privacy.peoplekeys.com/terms-use for the Full Terms of Use.

6. Data Processing Terms.

PeopleKeys and the counterparty agreeing to these terms (“Customer”) have entered into an agreement for the provision of the Processor Services (as amended from time to time, the “Agreement”).

These PeopleKeys Data Processing Terms (including the appendices, “Data Processing Terms”) are entered into by PeopleKeys and Customer and supplement the Agreement. These Data Processing Terms will be effective and replace any previously applicable terms relating to their subject matter (including any data processing amendment or data processing addendum relating to the Processor Services), from the Terms Effective Date.

If you are accepting these Data Processing Terms on behalf of Customer, you warrant that: (a) you have full legal authority to bind Customer to these Data Processing Terms; (b) you have read and understand these Data Processing Terms; and (c) you agree, on behalf of Customer, to these Data Processing Terms. If you do not have the legal authority to bind Customer, please do not accept these Data Processing Terms.

The full terms can be viewed at: https://privacy.peoplekeys.com/terms-use/data-processing

7. Data Transfer Frameworks.

Effective March 1, 2020

Data protection laws vary among countries, with some providing more protection than others. Regardless of where your information is processed, we apply the same protections described in the Privacy Policy. We also comply with certain legal frameworks relating to the transfer of data, such as the European frameworks described below.

The European Commission has determined that certain countries outside of the European Economic Area (EEA) adequately protect personal data. You can review current European Commission adequacy decisions here. To transfer data from the EEA to other countries, such as the United States, we comply with legal frameworks that establish an equivalent level of protection with EU law.

EU-U.S. Privacy Shield Frameworks

As described in our Privacy Shield certification, we comply with the EU-U.S. Privacy Shield Frameworks as set forth by the US Department of Commerce regarding the collection, use and retention of personal information from European Union member countries (including EEA member countries) and the UK, respectively. PeopleKeys, including The Institute for Motivational Living (DE), Inc., and its wholly owned US subsidiaries (unless explicitly excluded), has certified that it adheres to the Privacy Shield Principles. PeopleKeys remains responsible for any of your personal information that is shared under the Onward Transfer Principle with third parties for external processing on our behalf, as described in the “Consent/Choice Statement” section. To learn more about the Privacy Shield program, and to view PeopleKeys’ certification, please visit the Privacy Shield website.

If you have an inquiry regarding our privacy practices in relation to our Privacy Shield certification, we encourage you to contact us. PeopleKeys is subject to the investigatory and enforcement powers of the US Federal Trade Commission (FTC). You may also refer a complaint to your local data protection authority, and we will work with them to resolve your concern. In certain circumstances, the Privacy Shield Framework provides the right to invoke binding arbitration to resolve complaints not resolved by other means, as described in Annex I to the Privacy Shield Principles.

Model contract clauses

The European Commission has approved the use of model contract clauses as a means of ensuring adequate protection when transferring data outside of the EEA. By incorporating model contract clauses into a contract established between the parties transferring data, personal data can be protected when transferred outside the EEA to countries which have not been deemed by the European Commission to adequately protect personal data.

PeopleKeys offers these model contract clauses for customers of its Assessment Service Platforms. Details of PeopleKeys’ use of model contract clauses can be found at https://privacy.peoplekeys.com/terms-use/data-transfer.

 

Last update: 24 September 2020