Regulamin

Regulamin korzystania z usług

Korzystanie z internetowego oprogramowania„PeopleKeys®” i związanych z nim ocen (zwanych razem „Systemem”) oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. POPRZEZ KLIKNIĘCIE PRZYCISKU „WYRAŻAM ZGODĘ”, REJESTRACJĘ I KORZYSTANIE Z SYSTEMU ORAZ USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ PEOPLEKEYS®, INC. („PeopleKeys®”) POTWIERDZASZ, ŻE ZAPOZNAŁEŚ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU I WYRAŻASZ ZGODĘ NA OBOWIĄZYWANIE JEGO POSTANOWIEŃ ORAZ WSZYSTKICH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG DO NIEGO ZAŁĄCZONYCH. PeopleKeys® zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu korzystania z usług oraz wszystkich warunków lub wytycznych do niego załączonych w dowolnym momencie i wedle własnego uznania, a także do ustalenia, czy i od jakiego momentu takie zmiany będą obowiązywać obecnych oraz przyszłych klientów. W przypadku braku zastrzeżeń, wszelkie zmiany Regulaminu korzystania z usług będą obowiązywać klientów od momentu ich publikacji na Stronie Internetowego Systemu Oprogramowania PeopleKeys® („Strona internetowa”). JEŻELI NIE WYRAŻASZ ZGODY NA POSTANOWIENIA REGULAMINU KORZYSTANIA Z USŁUG, NIE NALEŻY KLIKAĆ PRZYCISKU „WYRAŻAM ZGODĘ” ANI KORZYSTAĆ Z SYSTEMU. JEŚLI NIE WYRAŻASZ ZGODY NA ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE KORZYSTANIA Z USŁUG, NALEŻY ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z USŁUG I NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ PEOPLEKEYS® O ROZWIĄZANIU NINIEJSZEJ UMOWY.

Regulamin:

1.1. Korzystanie z Systemu / Polityka dozwolonego użytku.

W przypadku rekrutacji System powinien być wyłącznie jednym z narzędzi wykorzystywanych do selekcji pracowników. Wyniki takiej oceny nie powinny być wykorzystywane jako jedyny warunek zatrudnienia danego kandydata. System został stworzony w celu ustalenia preferencji zawodowych oraz umiejętności kandydatów, które powinny zostać dokładniej zbadane podczas rozmów kwalifikacyjnych, dodatkowych ocen lub weryfikacji przeszłości i referencji kandydatów. Właściwie wykonana weryfikacja doświadczenia zawodowego kandydata, sprawdzenie wymaganych umiejętności oraz referencji powinny stanowić część kompleksowego procesu. W przypadku, gdy dane stanowisko ma związek z bezpieczeństwem innych osób, należy również przeprowadzić badania przeszłości kandydata, badanie na obecność narkotyków oraz badanie fizykalne przez lekarza. Niniejsze narzędzie oceny nie bada cech takich jak skłonność do agresji, zaburzenia psychotyczne, dewiacje seksualne czy preferencje polityczne i tym samym nie może być wykorzystywane do ich stwierdzenia ani przewidzenia żadnych związanych z nimi postaw i zachowań.

a. Korzystając z Systemu, w całości lub części, przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na to, że System będzie używany zgodnie z lokalnymi,krajowymi, federalnymi oraz innymi wytycznymi służącymi do należytej oceny pracowników, współpracowników, kandydatów do pracy oraz pozostałych członków personelu, którzy mogą uzyskać dostęp do Systemu oraz, że nie należy: (a) kierować się wyłącznie Systemem przy podejmowaniu decyzji dotyczącej zatrudnienia kandydata; oraz (b) używać Systemu w celu dyskryminacji obecnych pracowników lub kandydatów do pracy ze względu na prawnie lub w inny sposób chroniony status, taki jak rasa, kolor skóry, religia, płeć, pochodzenie, orientacja seksualna, wiek lub niepełnosprawność. PeopleKeys® oferuje klientom (tj. firmom) możliwość wprowadzenia pytań odpowiednich dla danego stanowiska/zawodu oraz wymaga od kandydatów zapewnienia, że będą przestrzegać, spełniać i wyrażą zgodę na wymagania i warunki wstępne wynikające z danego stanowiska/zawodu. Odpowiedzialnością użytkownika jest zapewnienie, że takie postępowanie jest prawnie i oficjalnie dopuszczalne na mocy stosownych rozporządzeń lokalnych, krajowych i federalnych. Tym samym PeopleKeys® i jej oddziały, przedstawiciele, konsultanci i agenci (zwani razem „Grupą PeopleKeys®”) nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystywanie Systemu przez użytkownika podczas procesu rekrutacyjnego i podejmowania innych decyzji w obszarze zasobów ludzkich. Ponadto PeopleKeys® nie ponosi odpowiedzialności za użycie w ramach Systemu PeopleKeys® pytań wprowadzonych na prośbę użytkownika ani za linki znajdujące się na stronie internetowej klienta, które mogą być skojarzone z takimi pytaniami. Ostatecznie użytkownik zobowiązuje się zwolnić Grupę PeopleKeys® z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, szkody, straty, zobowiązania oraz koszty i wydatki związane z wynajęciem adwokata, w tym, m.in. koszty adwokata wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z Systemu przez użytkownika, z wyjątkiem, gdy takie roszczenia, szkody, straty, odpowiedzialność oraz koszty i wydatki są bezpośrednim i wyłącznym wynikiem rażącego zaniedbania lub bezprawnych czynów Grupy PeopleKeys®.

1.2. Opłata za usługi i wypowiedzenie świadczenia usług.

Opłaty za korzystanie z Systemu należy dokonać z góry zgodnie z aktualnym i obowiązującym w danym momencie cennikiem. W przypadku niedokonania zapłaty za usługi i podatki w ciągu siedmiu (7) dni od obowiązującego terminu płatności, konto użytkownika zostanie zawieszone do czasu uregulowania płatności. Ponadto nieuregulowanie wyżej wymienionych płatności w ciągu czternastu (14) dni od obowiązującego terminu płatności stanowi istotne naruszenie niniejszego Regulaminu i daje PeopleKeys® prawo do wypowiedzenia świadczenia usług i dostawy Systemu na rzecz użytkownika. Użytkownik ponosi wszelkie opłaty związane z przywróceniem konta w Systemie. Zawieszenie lub wypowiedzenie świadczenia usług nie zwalnia użytkownika z obowiązku uregulowania zaległych opłat wraz z odsetkami. W przypadku egzekucji komorniczej, użytkownik ponosi wszelkie koszty z nią związane, w tym, m.in.koszty wynajęcia adwokata, opłaty sądowe oraz egzekucyjne.

1.3. Polityka zwrotu środków.

Dokonamy zwrotu środków za zakup produktów elektronicznych w formie uznania na konto użytkownika w PeopleKeys®. Zwrot środków za produkty elektroniczne zakupione w jednym z naszych sklepów internetowych nie będzie dokonywany w gotówce ani na kartę kredytową. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta na nr +1-800-779-3472.

Oświadczenie o własności intelektualnej oraz używanie znaku towarowego:

2.1. Własność intelektualna.

Wszelkie materiały, oprogramowanie, w tym, m.in. kod produktu i kod źródłowy, dane lub informacje opracowane przez PeopleKeys® w związku z Systemem oraz wiedza specjalistyczna, wynalazki, odkrycia, metodologie, tajemnice handlowe lub procesy wykorzystywane przez PeopleKeys® celem dostawy Systemu dla użytkowników, bez względu na to czy są one chronione prawem autorskim albo patentami (zwane razem „Informacjami Zastrzeżonymi PeopleKeys®”) są i pozostaną wyłączną własnością PeopleKeys® oraz jej dostawców (jak wynika z licencji udzielonej PeopleKeys®). Nieuprawnione użycie, kopiowanie, inżynieria odwrotna, dekompilacja oraz tworzenie opracowań na podstawie Informacji Zastrzeżonych PeopleKeys® jest wyraźnie zabronione, chyba że PeopleKeys® zezwoli na to na piśmie. Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej z tytułu bezpośredniego lub pośredniego naruszenia praw własności PeopleKeys® do jej Informacji Zastrzeżonych.

2.2. Znaki towarowe.

Niniejszym użytkownik nadaje PeopleKeys® prawo do wykorzystywania swoich znaków towarowych, jeśli takie istnieją, celem ich użycia w raportach dla użytkownika, generowanych elektronicznie lub sporządzanych pisemnie przez PeopleKeys® przy użyciu Systemu. Niniejszy regulamin nie stanowi umowy o udzieleniu licencji na używanie znaku towarowego, a PeopleKeys® nie przysługują żadne inne prawa do znaków towarowych użytkownika.

Gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego korzystania:

3.1. Gwarancja.

SYSTEM PEOPLEKEYS® JEST PRZEKAZYWANY „W TAKIM STANIE JAK WIDAĆ”. PEOPLEKEYS® NIE SKŁADA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA GWARANCJI DOTYCZĄCYCH KOMPLETNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, AKTUALNOŚCI, ADEKWATNOŚCI, PRZYDATNOŚCI, SPRAWNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI ORAZ DZIAŁANIA SYSTEMU, POWIĄZANEGO Z NIM POŁĄCZENIA INTERNETOWEGO ORAZ INFORMACJI, KTÓRE ZAWIERA. W SZCZEGÓLNOŚCI GRUPA PEOPLEKEYS® ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, WARUNKI I OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SYSTEMU, W TYM, LECZ NIE TYLKO, ZA DOROZUMIANE GWARANCJE ORAZ WARUNKI DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZEŃ. W ŻADNYM WYPADKU PEOPLEKEYS® NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU POWSTAŁYCH SZKÓD, W TYM, M.IN., ZA ŻADNE SZKODY UMYŚLNE, POŚREDNIE, UBOCZNE LUB WTÓRNE, NAWET JEŚLI PEOPLEKEYS® ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI ICH ZAISTNIENIA. W SZCZEGÓLNOŚCI PEOPLEKEYS® ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OKRES PRZESTOJU SYSTEMU (ZAPLANOWANY LUB NIEZAPLANOWANY), UTRATĘ DANYCH ORAZ INNE ZDARZENIA POZOSTAJĄCE POZA KONTROLĄ PEOPLEKEYS®, INC., JEJ ODDZIAŁÓW, PRZEDSTAWICIELI, KONSULTANTÓW I POŚREDNIKÓW. PEOPLEKEYS® NIE GWARANTUJE, ŻE SYSTEM BĘDZIE DZIAŁAŁ W SPOSÓB CIĄGŁY ORAZ WOLNY OD BŁĘDÓW.

3.2. Zastrzeżenie odnośnie niewłaściwego użycia.

Raporty pochodzące ze stron www.MotivationalLiving.com, www.PersonalityStyle.com i www.PeopleKeys.com stanowią ważne i wiarygodne interpretacje indywidualnych odpowiedzi na Profil Systemu Osobowości DISC. Raporty generowane z tego systemu online zapewniają największą dogłębną analizę indywidualnych odpowiedzi na instrument profilu DISC, co prowadzi do najdokładniejszych i najgłębszych wniosków. Jednak należy pamiętać, że niniejsza publikacja opiera się na odpowiedziach wprowadzonych przez osobę i ma na celu dostarczenie dokładnych i wiarygodnych informacji w odniesieniu do tematu. Jest ona rozpowszechniana przy założeniu, że wydawca nie zajmuje się świadczeniem profesjonalnych usług psychologicznych. Jeżeli potrzebna jest fachowa pomoc, należy zasięgnąć porady profesjonalnego psychologa.

4. Polityka prywatności.

Wszystkie dane osobowe i kontaktowe przekazane PeopleKeys® przez użytkowników Systemu będą traktowane jako poufne i wykorzystywane wyłącznie do celów kontaktowych oraz do stosowania narzędzi oceny udostępnianych za pośrednictwem Systemu.

5. Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów.

Wszelkie spory wynikające z korzystania z Systemu oraz obowiązywania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane zgodnie z prawem stanu Pensylwania bez względu na sprzeczność w przepisach prawa. Wszelkie spory między stronami powinny zostać rozpatrzone drogą arbitrażu przez arbitra wybranego zgodnie z oraz przestrzegającego regulaminu postępowania pojednawczego i arbitrażowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. Strony zgodnie uznają, że sądem właściwym miejscowo i rzeczowo jest sąd w Pittsburghu, stanie Pensylwania.

6. Własność, dane klienta i poufność

6.1 Własność. W stosunkach między stronami posiadamy na wyłączną własność i zastrzegamy sobie wszelkie prawa, tytuły i udziały w oraz do Systemu, Dokumentacji, naszych Informacji Poufnych (zgodnie z definicją poniżej) oraz wszelkich danych pochodzących z korzystania z Systemu, które nie umożliwiają bezpośredniej ani pośredniej identyfikacji Ciebie, Użytkowników końcowych oraz jakiejkolwiek osoby fizycznej i obejmują (a) dane, takie jak odpowiedzi, wyniki, wskaźniki interakcji, współczynniki odrzuceń i dane dotyczące wydajności Systemu oraz (b) podlegające ograniczeniom na mocy obowiązującego prawa; dane, które są zanonimizowane, pozbawione elementów pozwalających na identyfikację lub zagregowane w taki sposób, że nie mogą już bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować Ciebie, Użytkowników końcowych ani żadnej osoby fizycznej, a także wszelkie opinie oraz sugestie przekazane przez Ciebie lub Użytkownika końcowego odnośnie Systemu. W stosunkach między stronami, jesteś wyłącznym właścicielem i zastrzegasz sobie wszelkie prawa, tytuły i udziały w Twoich Informacjach Poufnych i Danych Klienta, z zastrzeżeniem naszych praw do przetwarzania Danych Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

6.2 Dane Klienta. Przekazujesz nam i naszym oddziałom prawo do przetwarzania Danych Klienta w zakresie niezbędnym do świadczenia usług Systemu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, naszą Umową o Ochronie Danych oraz naszą Informacją o Ochronie Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami naszej Umowy o ochronie danych lub naszej Informacji o ochronie prywatności, należy natychmiast zaprzestać korzystania z Systemu. Oświadczasz i gwarantujesz, że przekazałeś i będziesz nadal przekazywać odpowiednie informacje oraz uzyskałeś i nadal będziesz uzyskiwać niezbędne pozwolenia i zgody na przekazywanie nam Danych Klienta w celu ich wykorzystania i ujawnienia.

6.3 Poufność

6.3.1 Definicja. „Informacje Poufne” oznaczają wszelkie informacje lub dane, niezależnie od tego, czy mają one formę materialną, które zostały ujawnione przez którąkolwiek ze stron („Strona Ujawniająca”) drugiej stronie („Strona Otrzymująca”), które są oznaczone lub w inny sposób uznane za poufne lub zastrzeżone; lub które w innym przypadku należy uznać za poufne ze względu na ich charakter oraz okoliczności związane z ich ujawnieniem. Obejmują one m.in. Dane Klienta, listy klientów, cenniki, koncepcje, procesy, plany, projekty i inne strategie, wiedzę specjalistyczną, informacje finansowe, handlowe lub techniczne oraz materiały Strony Ujawniającej i jej oddziałów. Informacje Poufne nie obejmują żadnych informacji, które: (a) są publicznie udostępniane bez naruszania niniejszego Regulaminu lub z winy Strony Otrzymującej; (b) były znane Stronie Otrzymującej według jej wiedzy i bez żadnych ograniczeń przed ujawnieniem ich przez Stronę Ujawniającą; (c) zostały prawidłowo ujawnione Stronie Otrzymującej i według jej wiedzy, bez żadnych ograniczeń, przez inną osobę bez naruszenia praw Strony Ujawniającej; lub (d) zostały niezależnie opracowane przez Stronę Otrzymującą bez wykorzystania lub odniesienia do Informacji Poufnych Strony Ujawniającej.

6.3.2 Wykorzystanie i ujawnianie. O ile Strona Ujawniająca nie zezwoli inaczej na piśmie, Strona Otrzymująca nie będzie (a) wykorzystywać żadnych Informacji Poufnych Strony Ujawniającej w żadnym celu poza wykonywaniem praw Strony Otrzymującej lub wypełnianiem jej zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu oraz (b) ujawniać lub udostępniać Informacji Poufnych Strony Ujawniającej które są dostępne dla każdej ze stron, z wyjątkiem jej samej, jej oddziałów i ich pracowników, adwokatów, księgowych, wykonawców oraz w naszym przypadku podwykonawców (zwanych razem „Przedstawicielami”), którzy powinni je poznać w razie potrzeby, aby Strona Otrzymująca mogła wykonywać swoje prawa lub wypełniać swoje obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu. Strona Otrzymująca jest odpowiedzialna za przestrzeganie przez swoich Przedstawicieli niniejszego punktu 6.3. Przedstawiciele będą prawnie zobowiązani do ochrony Informacji Poufnych Strony Ujawniającej na warunkach poufności, które zapewniają co najmniej taką ochronę, jak postanowienia niniejszego punktu 6.3. Strona Otrzymująca będzie chronić Informacje Poufne Strony Ujawniającej, stosując ten sam stopień staranności z jaką chroni własne informacje poufne.

6.3.3. Ujawnienie przymusowe. Strona Otrzymująca może ujawnić Informacje Poufne Strony Ujawniającej, w przypadku, gdy będzie to wymagane na mocy rozporządzenia, prawa, wezwania lub nakazu sądowego (zwanych razem „Ujawnieniem Przymusowym”), pod warunkiem, że Strona Otrzymująca powiadomi Stronę Ujawniającą o takim Ujawnieniu Przymusowym (w zakresie dozwolonym przez prawo). Strona Otrzymująca podejmie rozsądną współpracę ze Stroną Ujawniającą w związku z Ujawnieniem Przymusowym na wyłączny koszt Strony Ujawniającej.

 

Ostatnia aktualizacja: 24 luty 2022 r.