Terms of Use

Regulamin korzystania z usług

Korzystanie z internetowej platformy „PeopleKeys®” i związanych z nią narzędzi badania kompetencji pracowników (zwanych „Systemem”) oznacza akceptację niniejszego Regulaminu korzystania z usług. POPRZEZ KLIKNIĘCIE PRZYCISKU „WYRAŻAM ZGODĘ” I/LUB REJESTRACJA I KORZYSTANIE Z SYSTEMU ORAZ USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ PEOPLEKEYS®, INC. („PeopleKeys®”) UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU I WYRAŻA ZGODĘ NA OBOWIĄZYWANIE JEGO POSTANOWIEŃ ORAZ WSZYSTKICH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUG WŁĄCZONYCH DO NINIEJSZEGO REGULAMINU. PeopleKeys® zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji postanowień Regulaminu korzystania z usług oraz wszystkich warunków lub wytycznych w dowolnym momencie i wedle własnego uznania, a także do ustalenia, czy i od jakiego momentu takie zmiany będą obowiązywać istniejących i/lub przyszłych klientów. Wobec braku zastrzeżeń, wszelkie zmiany lub modyfikacje Regulaminu korzystania z usług będą obowiązywać klientów od momentu ich publikacji na Stronie Internetowego Systemu Oprogramowania PeopleKeys® („Strona internetowa”). JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA POSTANOWIENIA REGULAMINU KORZYSTANIA Z USŁUG, NIE NALEŻY KLIKAĆ PRZYCISKU „WYRAŻAM ZGODĘ” ANI KORZYSTAĆ Z SYSTEMU. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN REGULAMINU KORZYSTANIA Z USŁUG, NALEŻY ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z USŁUG I NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ PEOPLEKEYS® O ROZWIĄZANIU NINIEJSZEJ UMOWY.

Regulamin:

1.1. Korzystanie z Systemu / Polityka dozwolonego użytku.

W przypadku rekrutacji system powinien być wyłącznie jednym z narzędzi wykorzystywanych przez przedsiębiorcę do selekcji pracowników. Wyniki takiej oceny nie powinny być rozumiane jako jedyny warunek zatrudnienia danego kandydata. System został zaprojektowany w celu ustalenia preferencji zawodowych oraz umiejętności kandydatów, które powinny zostać dokładniej zbadane podczas rozmów kwalifikacyjnych, dodatkowych ocen lub weryfikacji kandydatów. Właściwie wykonana weryfikacja doświadczenia kandydata, sprawdzenie wymaganych umiejętności oraz referencji powinny stanowić część kompleksowego procesu. W przypadku, gdy dane stanowisko ma związek z bezpieczeństwem innych osób, należy również rozważyć konieczność przeprowadzenia badania na obecność narkotyków oraz badania lekarskiego. Niniejsze narzędzie oceny nie bada cech takich jak skłonność do agresji, zaburzenia psychotyczne, dewiacje seksualne czy preferencje polityczne i tym samym nie może być wykorzystywane do ich stwierdzenia ani przewidzenia żadnych związanych z nimi postaw i zachowań. a. Korzystając z Systemu, w całości lub części, użytkownik rozumie i wyraża zgodę na to, że System będzie używany zgodnie z wszelkimi lokalnymi i krajowymi wytycznymi należytej oceny pracowników, współpracowników, kandydatów na pracowników oraz pozostałych członków personelu, którzy mogą uzyskać dostęp do Systemu oraz, że nie należy: (a) kierować się wyłącznie Systemem przy podejmowaniu decyzji dotyczącej zatrudnienia kandydata; i/lub (b) używać Systemu w celu dyskryminacji obecnych pracowników lub kandydatów na pracowników ze względu na ich rasę, kolor skóry, religię, płeć, pochodzenie, orientację seksualną, wiek lub niepełnosprawność na mocy stosownych przepisów prawa. PeopleKeys® oferuje klientom (tj. przedsiębiorcom) możliwość wprowadzenia pytań odpowiednich dla danego stanowiska/zawodu oraz wymaga od kandydatów zapewnienia, że przestrzegają, spełniają i zgadzają się na wymagania, warunki wstępne i/lub zasadnicze wynikające z danego stanowiska/zawodu. Odpowiedzialnością użytkownika jest zapewnienie, że takie postępowanie jest legalne i prawnie dopuszczalne na mocy stosownych rozporządzeń lokalnych i krajowych. Tym samym PeopleKeys® i jego podmioty powiązane, przedstawiciele, konsultanci i agenci (zwani łącznie „Grupą PeopleKeys®”) nie ponoszą odpowiedzialności za stosowanie Systemu przez użytkownika podczas procesu rekrutacyjnego i podejmowania innych decyzji w obszarze zasobów ludzkich. Ponadto PeopleKeys® nie ponosi odpowiedzialności za użycie w Systemie PeopleKeys® pytań wprowadzonych zgodnie z prośbą użytkownika ani za żadne odwołania/odsyłacze znajdujące się na stronie internetowej klienta, które mogą być skojarzone z takimi pytaniami. Ostatecznie użytkownik zobowiązuje się zwolnić Grupę PeopleKeys® z odpowiedzialności przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, stratami, odpowiedzialnością oraz kosztami i wydatkami obrony, w tym, lecz nie wyłącznie przed kosztami prawnika, wynikającymi bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z Systemu przez użytkownika, chyba że takie roszczenia, szkody, straty, odpowiedzialność oraz koszty i wydatki są bezpośrednim i wyłącznym wynikiem rażącego zaniedbania lub bezprawnych czynów Grupy PeopleKeys®.

1.2. Opłata za usługi i wypowiedzenie świadczenia usług.

Opłaty za korzystanie z Systemu należy dokonać z góry zgodnie z aktualnym i obowiązującym w danym momencie cennikiem. W przypadku niedokonania zapłaty za usługi i podatki w ciągu siedmiu (7) dni od obowiązującego terminu płatności, konto użytkownika zostanie zawieszone do czasu uregulowania płatności. Ponadto nieuregulowanie wyżej wymienionych płatności w ciągu czternastu (14) dni od obowiązującego terminu płatności stanowi istotne naruszenie niniejszego Regulaminu dające PeopleKeys® prawo do wypowiedzenia świadczenia usług i dostawy Systemu na rzecz użytkownika. Użytkownik ponosi wszelkie opłaty związane z przywróceniem konta i Systemu. Zawieszenie lub wypowiedzenie świadczenia usług nie zwalnia użytkownika z obowiązku uregulowania zaległych należnych opłat wraz z odsetkami. W przypadku egzekucji komorniczej, użytkownik ponosi wszelkie koszty z nią związane, w tym, lecz nie wyłącznie, koszty prawnika, sądowe oraz opłaty egzekucyjne.

1.3. Polityka zwrotu środków.

Zwrot środków za zakup produktów elektronicznych dokonuje się w formie uznania konta PeopleKeys® użytkownika. Zwrot środków za produkty elektroniczne zakupione przy użyciu naszych witryn internetowych nie będzie dokonywany w gotówce ani na kartę kredytową. W przypadku pytań, prosimy o skontaktowanie się z centrum obsługi klienta +1-800-779-3472. Oświadczenie o własności intelektualnej oraz używanie znaku towarowego:

Oświadczenie o własności intelektualnej oraz używanie znaku towarowego:

2.1. Własność intelektualna.

Wszelkie materiały, oprogramowania, w tym, lecz nie wyłącznie kod produktu i kod źródłowy, dane lub informacje opracowane przez PeopleKeys® w związku z Systemem, oraz wszelkie know-how, wynalazki, odkrycia, metodologie, tajemnice przedsiębiorstwa lub procesy wykorzystywane przez PeopleKeys® celem świadczenia Systemu klientom, bez względu na to, czy są one chronione prawem autorskim lub patentami (zwane łącznie „Informacjami Stanowiącymi Własność PeopleKeys®”) są i pozostaną wyłączną własnością PeopleKeys® lub jego dostawców (jak wynika z licencji udzielonej PeopleKeys®). Nieuprawnione użycie, kopiowanie, inżynieria odwrotna, dekompilacja Informacji Zastrzeżonych PeopleKeys® oraz tworzenie opracowań na ich podstawie jest wyraźnie zabronione, chyba że zostanie uzyskane pisemne pozwolenie od PeopleKeys®. Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej z tytułu bezpośredniego lub pośredniego naruszenia praw własności PeopleKeys® wynikających z Informacji Zastrzeżonych PeopleKeys®.

2.2. Znaki towarowe.

Niniejszym użytkownik nadaje PeopleKeys® prawo do wykorzystywania swoich znaków towarowych, jeśli takie istnieją, celem ich użycia w raportach dla użytkownika, generowanych elektronicznie lub sporządzanych pisemnie przez PeopleKeys® przy użyciu Systemu. Niniejszy regulamin nie stanowi umowy o udzieleniu licencji na używanie znaku towarowego, a PeopleKeys® nie przysługują żadne inne prawa do znaków towarowych użytkownika. 

Gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego korzystania:

3.1. Gwarancja

SYSTEM PEOPLEKEYS® JEST DOSTARCZANY „JAK JEST”. PEOPLEKEYS® NIE SKŁADA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ ANI UDZIELA GWARANCJI DOTYCZĄCYCH KOMPLETNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, AKTUALNOŚCI, ADEKWATNOŚCI, PRZYDATNOŚCI, SPRAWNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI LUB DZIAŁANIA SYSTEMU, WIĄŻĄCEGO SIĘ Z NIM POŁĄCZENIA INTERNETOWEGO ANI INFORMACJI, KTÓRE ZAWIERA. W SZCZEGÓLNOŚCI GRUPA PEOPLEKEYS® ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, WARUNKI I OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SYSTEMU, W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE ZA DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ, FUNKCJONALNOŚĆ LUB BRAK NARUSZENIA. W ŻADNYM WYPADKU PEOPLEKEYS® NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁY POWSTAŁYCH SZKÓD, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZA ŻADNE UMYŚLNE, POŚREDNIE, NIEPRZEWIDZIANE LUB DODATKOWE SZKODY, NAWET JEŚLI PEOPLEKEYS® ZOSTAŁO POINFORMOWANE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD. W SZCZEGÓLNOŚCI PEOPLEKEYS® ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OKRES PRZESTOJU SYSTEMU (ZAPLANOWANY LUB NIEZAPLANOWANY), UTRATĘ DANYCH LUB INNE ZDARZENIA POWSTAŁE POZA KONTROLĄ PEOPLEKEYS®, INC., JEGO INSTYTUCJI STOWARZYSZONYCH, PRZEDSTAWICIELI, KONSULTANTÓW I AGENTÓW. PEOPLEKEYS® NIE GWARANTUJE, ŻE SYSTEM BĘDZIE DZIAŁAŁ W SPOSÓB CIĄGŁY ORAZ WOLNY OD BŁĘDÓW.

3.2. Zastrzeżenie niewłaściwego użytku.

Reports from www.MotivationalLiving.com, www.PersonalityStyle.com and www.PeopleKeys.com represent valid and reliable interpretations of individual responses to the DISC Personality System Profile.  The reports generated from this online system provide the greatest depth of analysis of individual responses to the DISC profile instrument, leading to the most accurate, in-depth conclusions available.  However, it is important to understand that this publication is based upon the responses entered by the subject and is designed to provide accurate and authoritative information in regard to the subject matter.  It is distributed with the understanding that the publisher is not engaged in rendering professional psychological services.  If expert assistance is required, the advice of a professional, competent person should be sought.

4. Polityka Prywatności.

Wszystkie dane osobowe oraz kontaktowe przekazane PeopleKeys® przez użytkowników Systemu pozostają poufne i będą wykorzystywane wyłącznie w celach kontaktowych oraz w celu stosowania narzędzi diagnostycznych oferowanych przez System.

5. Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów.

Wszelkie spory wynikające z korzystania z Systemu oraz obowiązywania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane zgodnie z prawem stanu Pensylwania bez względu na normy kolizyjne. Wszelkie spory między stronami powinny zostać rozpatrzone drogą arbitrażu przez arbitra wybranego zgodnie z i przestrzegającego regulamin postępowania pojednawczego i arbitrażowego Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego. Strony zgodnie uznają, że sądem właściwym miejscowo i rzeczowo jest sąd w Pittsburghu, stanie Pensylwania.

Sections 6 & 7 are currently only available in English, please refer to: https://privacy.peoplekeys.com/terms-use for the English Terms of Use.

6. Data Processing Terms.

PeopleKeys and the counterparty agreeing to these terms (“Customer”) have entered into an agreement for the provision of the Processor Services (as amended from time to time, the “Agreement”).

These PeopleKeys Data Processing Terms (including the appendices, “Data Processing Terms”) are entered into by PeopleKeys and Customer and supplement the Agreement. These Data Processing Terms will be effective and replace any previously applicable terms relating to their subject matter (including any data processing amendment or data processing addendum relating to the Processor Services), from the Terms Effective Date.

If you are accepting these Data Processing Terms on behalf of Customer, you warrant that: (a) you have full legal authority to bind Customer to these Data Processing Terms; (b) you have read and understand these Data Processing Terms; and (c) you agree, on behalf of Customer, to these Data Processing Terms. If you do not have the legal authority to bind Customer, please do not accept these Data Processing Terms.

The full terms can be viewed at: https://privacy.peoplekeys.com/terms-use/data-processing

7. Data Transfer Frameworks.

Effective March 1, 2020

Data protection laws vary among countries, with some providing more protection than others. Regardless of where your information is processed, we apply the same protections described in the Privacy Policy. We also comply with certain legal frameworks relating to the transfer of data, such as the European frameworks described below.

The European Commission has determined that certain countries outside of the European Economic Area (EEA) adequately protect personal data. You can review current European Commission adequacy decisions here. To transfer data from the EEA to other countries, such as the United States, we comply with legal frameworks that establish an equivalent level of protection with EU law.

EU-U.S. Privacy Shield Frameworks

As described in our Privacy Shield certification, we comply with the EU-U.S. Privacy Shield Frameworks as set forth by the US Department of Commerce regarding the collection, use and retention of personal information from European Union member countries (including EEA member countries) and the UK, respectively. PeopleKeys, including The Institute for Motivational Living (DE), Inc., and its wholly owned US subsidiaries (unless explicitly excluded), has certified that it adheres to the Privacy Shield Principles. PeopleKeys remains responsible for any of your personal information that is shared under the Onward Transfer Principle with third parties for external processing on our behalf, as described in the “Consent/Choice Statement” section. To learn more about the Privacy Shield program, and to view PeopleKeys’ certification, please visit the Privacy Shield website.

If you have an inquiry regarding our privacy practices in relation to our Privacy Shield certification, we encourage you to contact us. PeopleKeys is subject to the investigatory and enforcement powers of the US Federal Trade Commission (FTC). You may also refer a complaint to your local data protection authority, and we will work with them to resolve your concern. In certain circumstances, the Privacy Shield Framework provides the right to invoke binding arbitration to resolve complaints not resolved by other means, as described in Annex I to the Privacy Shield Principles.

Model contract clauses

The European Commission has approved the use of model contract clauses as a means of ensuring adequate protection when transferring data outside of the EEA. By incorporating model contract clauses into a contract established between the parties transferring data, personal data can be protected when transferred outside the EEA to countries which have not been deemed by the European Commission to adequately protect personal data.

PeopleKeys offers these model contract clauses for customers of its Assessment Service Platforms. Details of PeopleKeys’ use of model contract clauses can be found at https://privacy.peoplekeys.com/terms-use/data-transfer.

 

Last update: 24 September 2020