Terms of Use

כללים ותנאים לשימוש

השימוש בתוכנה המקוונת “PeopleKeys®” וההערכות הקשורות אליה (הנקראות יחד “מערכת”) כפוף לקבלת הכללים והתנאים שלהלן. על ידי לחיצה על הכפתור ""אני מסכים"" ו/או הרשמה ושימוש במערכת ובשירותים המסופקים על ידי PEOPLEKEYS®, INC. (“PeopleKeys®”), אתה מאשר שקראת את הכללים והתנאים לשימוש ומסכים להתקשרות על בסיס תנאים וכללים אלה וכן על בסיס כל מדיניות שימוש הכלולה בהם בדרך של אזכור. PeopleKeys® שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להתאים את אחד מהכללים והתנאים להלן, וכל מדיניות או קו מנחה המוזכרים בהם בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה, ולקבוע האם ומתי שינויים כאלה חלים על לקוחות קיימים ו/או עתידיים. אלא אם צוין אחרת, כל שינוי או תיקון בתנאים וכללים לשימוש יהיו בתוקף לכל לקוחות לאחר הפרסום באתר התוכנה המקוונת-PeopleKeys® ("האתר""). אם אינך מסכים לתנאים וכללים לשימוש, אל תלחץ על כפתור "אני מסכים" ואל תשתמש במערכת. אם אינך מסכים לכללים ותנאים לשימוש אל תמשיך להשתמש בשירותים והודיע מיד ל-PEOPLEKEYS® אודות סיום הסכם זה

תנאי שימוש:

1.1 מדיניות שימוש במערכת / מדיניות שימוש מקובלת.

יש להשתמש במערכת רק כאחד הכלים בתהליך הכללי של גיוס ומיון כוח אדם של החברה. התוצאות של הערכה זו אינן אמורות לשמש לבדן כדי להחליט האם להעסיק אדם מסוים או לא להעסיקו. המערכת נועדה לסייע בזיהוי העדפות ויכולות הקשורות למשרה ושאותן יש לבחון בצורה מעמיקה יותר על ידי ראיונות, הערכות נוספות, או בדיקת רקע והמלצות. ההערכה הנכונה של ניסיון קודם בעבודה, הכישורים הנדרשים בעבודה וגם המלצות אישיות צריכות להיות חלק מתהליך מקיף. כאשר יש לקחת בחשבון בטיחות של אחרים, יש לשקול ביצוע של בדיקת רקע, בדיקת סמים ובדיקה על-ידי רופא. הערכה זו אינה מודדת נטיות לאלימות, מצבים פסיכוטיים, סטייה מינית או דעות פוליטיות ולא ניתן להשתמש בה לזיהוי מצבים אלה או לחזות התנהגויות הקשורות אליהן.

א. על ידי שימוש במערכת, בין אם בכולה או בחלקה, אתה מבין ומסכים כי השימוש במערכת נעשה בהתאם וביחד עם כל הנחיות המקומיות, המדיניות, הפדרליות או אחרות לגבי הערכה של עובדים, עמיתים לעבודה, מועמדים להעסקה וכל אנשי הצוות האחרים שיכולה להיות להם גישה למערכת, ולא:יהיה (א) מקור יחיד לקבלת החלטה לגבי העסקה פוטנציאלית של מועמד ו/או (ב) לא ייעשה בו שימוש להפליית עובדים או מועמדים לעבודה על בסיס כל מעמד מוגן במסגרת החוק או אחר, כגון גזע, צבע, דת, מין, מוצא לאומי, נטייה מינית, גיל או מוגבלות. בעוד ש-PeopleKeys® מציעה ללקוחות (כלומר חברות) יכולת להזין שאלות ספציפיות לתפקיד/משרה ולדרוש מהמועמדים לאשר שהם מוכנים לבצע, להסכים או לאשר דרישות תפקיד מסוימות/דרישות משרה מסוימות ו/או תנאים מוקדמים, באחריותך לוודא ששיטות עבודה אלה חוקיות ומותרות רשמית על פי פקודות הממשל המקומי, הממלכתי והפדרלי. לכן, PeopleKeys® שלוחותיה, ונציגיה, יועצים וסוכנים (ביחד"קבוצת PeopleKeys®") לא יישאו באחריות לשימוש במערכת למטרת גיוס עובדים והחלטות אחרות של משאבי אנוש. בנוסף, PeopleKeys® אינה נוטלת על עצמה כל אחריות לשימוש בשאלות, בתוך המערכת של PeopleKeys® שנשאלות על ידך, או לקישורים באתר הלקוח שעשויים להיות משויכים לשאלות כאלה. לבסוף, אתה מסכים לפצות את קבוצת PeopleKeys® ולהגן עליה מפני כל סוג של תביעות, נזקים, הפסדים, התחייבויות וכל עלויות והוצאות הגנה, לרבות, אך לא רק, שכר טרחת עורכי דין, הנובעים ישירות או בעקיפין מהשימוש שלך במערכת, אלא אם כן תביעות, נזקים, הפסדים, התחייבויות, עלויות והוצאות נגרמו או נובעים באופן ישיר ובלעדי מרשלנות חמורה או מעשים פסולים מכוונים של קבוצת PeopleKeys®.

1.2. מדיניות תשלום עבור השירותים וסיום התקשרות.

יש לשלם מראש עבור כל החיובים בגין השימוש במערכת בהתאם למחירים הנהוגים באותו זמן. במידה ולא תשלם את העמלות והמסים בתוך שבעה (7) ימים מיום המועד החל, חשבונך יושעה עד לקבלת התשלום. בנוסף, אי תשלום מלא של עמלות ומיסים תוך ארבעה עשר (14) יום לאחר תאריך היעד הרלוונטי ייחשבו כהפרה מהותית של תנאי שימוש אלה, המצדיקה סיום אספקת המערכת והשירותים הנלווים. הנך אחראי על תשלום עמלות הקשורות להפעלה מחדש של חשבון שלך במערכת. כל השעיה או סיום כזה לא יפטור מתשלום בגין תשלומים ועמלות בתוספת ריבית. במקרה של אכיפת גבייה, אתה תישא באחריות עבור כל העלויות הקשורות לגבייה שכזו, כולל, וללא הגבלה, שכר טרחת עורכי דין סביר, הוצאות משפט ושכר טרחת של סוכנויות הגבייה.

1.3. מדיניות החזרת כספים.

החזרים עבור מוצרים אלקטרוניים יתבצעו כזיכוי לחשבון PeopleKeys שלך. לא יתבצעו החזרים במזומן או דרך כרטיס אשראי עבור מוצרים אלקטרוניים שנרכשו בצורה מקוונת מאחת החנויות שלנו.לכל שאלה, יש להתקשר אל שירות הלקוחות בטלפון 1-800-779-3472.+

הצהרה של קניין רוחני ושימוש בסמלים מסחריים:

2.1 קניין רוחני.

כל החומרים, התוכנות, כולל אך לא רק, קוד אובייקט וקוד מקור, נתונים או מידע שפותחו על ידי PeopleKeys® בקשר עם המערכת וכל הידע,ההמצאות, התגליות, המתודולוגיות, הסודות המסחריים או תהליכים המשמשים את PeopleKeys® כדי לספק את המערכת למשתמשיה, בין אם ניתנים להגנה על ידי זכויות יוצרים או פטנטים ובין אם לאו (יחד,"מידע קנייני של PeopleKeys") הינם ויישארו הרכוש היחידי והבלעדי של PeopleKeys וספקיה (המורשים של PeopleKeys®). שימוש לא מורשה, העתקה, הנדסה הפוכה, פירוק ויצירה עבודות נגזרות המבוססות על כל מידע קנייני של PeopleKeys® אסורים במפורש אלא אם כן הותר אחרת בכתב על ידי PeopleKeys®. אתה עלול להיחשב אחראי מבחינה משפטית לכל הפרה ישירה או עקיפה או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של PeopleKeys®’

2.2 סמלים מסחריים.

ך בזאת ל-PeopleKeys® את הזכות להשתמש בסימנים המסחרים שלך, אם בכלל, לצורך המטרה המוגבלת של שיוך סימנים מסחריים אלה לדוחות מקוונים או בכתב שהופקו עבורך על ידי PeopleKeys® באמצעות המערכת. אין בכך רישיון לשימוש בסמל מסחרי ומתן זכויות אחרות הקשורות לסמלים המסחריים המוקנים ל-PeopleKeys®.

אחריות, שימוש בלתי נאות:

3.1 אחריות.

מערכת PEOPLEKEYS® מסופקת "כמות שהיא". PEOPLEKEYS® אינה מייצגת ואינה מספקת אחריות מכל סוג שהוא לגבי השלמות, הדיוק, הרלוונטיות, או מידת ההתאמה, הפונקציונליות, הזמינות או הפעולה של המערכת, החיבור המקוון שלה או המידע שהיא מעבירה. קבוצת PEOPLEKEYS® מתנערת באופן ספציפי מכל אחריות מפורשת או מרומזת, תנאי או הצהרה ביחס למערכת, לרבות אך ללא הגבלה, כל אחריות משתמעת, סחירות, התאמה למטרה מסוימת או אי-הפרה. PEOPLEKEYS® לא תישא בשום מקרה באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא כולל מגבלה כלשהי מיוחדת, עקיפה, נזקים מקריים או תוצאתיים גם אם PEOPLEKEYS® עודכנה לגבי אפשרותם של נזקים כאלה. PEOPLEKEYS® לא תישא במפורש באחריות לגבי השבתת המערכת מתוכננת או לא מתוכננת, אבדן נתונים או אירועי מערכת אחרים שמעבר לשליטה ההגיונית של ל-PEOPLEKEYS®, INC, שלוחותיה, נציגיה ויועציה. PEOPLEKEYS® לא מתחייבת שהפעולה של המערכת לא תופסק או תהיה ללא טעויות.

3.2 שימוש בלתי נאות:

דוחות של www.MotivationalLiving.com, www.PersonalityStyle.com www.Discinsights.com ו- www.PeopleKeys.com מייצגים פענוח תקף ואמין של תשובות אישיות ל-DISC Personality System Profile. הדיווחים המופקים מהמערכת המקוונת מספקים ניתוח מעמיק ביותר של התשובות האישיות לכלי הפרופיל של ה-DISC ומובילים למסקנות עומק המדויקות ביותר הזמינות, אולם חשוב להבין שפרסום זה מבוסס על תשובות שהוזנו על ידי הנבדק ומיועד לספק מידע מדויק ומוסמך על הנושא המדובר. הפרסום מופץ בהבנה שהמפיץ אינו קשור במתן שירות פסיכולוגי מקצועי. אם נדרשת עזרה מקצועית, יש לבקש את העזרה של בעל מקצוע מורשה.

4. מדיניות פרטיות.

כל המידע האישי ופרטי יצירת הקשר המסופקים על ידי המשתמשים במערכת יישמר כסודי וישמש רק למטרות יצירת קשר נדרשת ליישום של כלי ההערכה הניתנים באמצעות המערכת.

5. חלות החוק ויישוב סכסוכים.

על כל מחלוקת הנובעת מהשימוש שלך במערכת ויישום של תנאים וכללים אלה יחול החוק של מדינת פנסילבניה, מבלי להתחשב להוראות הנוגעות להתנגשות בין חוקים. כל המחלוקות בין הצדדים יוגשו לבוררות לפני בורר שנבחר על פי החלת כללי הבוררות המסחרית של ארגון הבוררות האמריקאי. הצדדים מסכימים לכך שכל הליך שיפוטי יתקיים בפיטסבורג, פנסילבניה בהתאם לחוק המקומי.

6. בעלות, נתוני לקוחות וסודיות

6.1 בעלות.כפי שסוכם בין הצדדים, אנו הבעלים הבלעדיים של כל סמכות,זכות בעלות ואינטרס במערכת, בתיעוד, במידע הסודי שלנו (כהגדרתו להלן), ובכל נתון שנגזר מהשימוש במערכת שאינו מזהה במישרין או בעקיפין, אותך, את משתמש הקצה או כל אדם וכולל (א) נתונים כגון תשובות, ציונים, מדדי אינטראקציה, שיעורי סירוב ונתוני ביצועי מערכת וכן (ב) בכפוף להגבלות חוקיות כלשהן במסגרת החוקים החלים, נתונים אנונימיים, שבוטל בהם כל זיהוי ו/או מאוחדים כך שאינם יכולים לאפשר זיהוי שלך, של משתמש קצה או כל אדם, באופן ישיר או עקיף, וכל משוב או הצעות שסופקו על ידך או ממשתמש קצה לגבי המערכת. כפי שסוכם בין הצדדים, אתה הבעלים הבלעדי ובעל כל סמכות, זכות, בעלות ואינטרס כלפי המידע הסודי שלך ונתוני הלקוח שלך, בכפוף לזכויות שלנו לעבד את נתוני הלקוח בהתאם לתנאים אלה.

6.2 נתוני לקוח. אתה מעניק לנו ולשותפינו את הזכות לעבד את נתוני הלקוחות לפי הצורך כדי לספק את שירותי המערכת באופן התואם תנאים אלה, הסכם הגנת הנתונים שלנו וכן הודעת הפרטיות שלנו. אם אינך מסכים לתנאי הסכם הגנת הנתונים שלנו או הודעת הפרטיות שלנו , עליך להפסיק להשתמש במערכת באופן מיידי. אתה מצהיר ומתחייב שסיפקת, ותמשיך לספק, הודעות מתאימות וקיבלת, ותמשיך לקבל, את ההרשאות וההסכמות הנדרשות כדי לספק לנו נתוני לקוחות לשימוש וחשיפה.

6.3 סודיות

6.3.1 הגדרה. "מידע סודי" פירושו כל מידע או נתונים, בין אם הם מוצגים בצורה מוחשית או לא, שנחשפים על ידי כל אחד מהצדדים ("הצד החושף") לצד השני ("הצד המקבל") המסווגים או מוגדרים בדרך אחרת כסודיים או קנייניים או שניתן להבינם באופן סביר כסודיים בהתחשב בטיב המידע והנסיבות הכרוכות בחשיפה, לרבות, ללא הגבלה, נתוני לקוחות, רשימות לקוחות, תמחור, מושגים, תהליכים, תוכניות, עיצובים ואסטרטגיות אחרות, "ידע מקצועי" מידע וחומרים פיננסיים ו/או עסקיים ו/או טכניים אחרים של הצד החושף ושל שותפיו. מידע סודי אינו כולל כל מידע אשר: (א) זמין לציבור ללא הפרה של תנאים אלה או הפרה של הצד המקבל; (ב) היה ידוע כהלכה על ידי הצד המקבל, ולמיטב ידיעתו, ללא כל הגבלה, לפני החשיפה על ידי הצד החושף; (ג) נחשף כהלכה לצד המקבל, ולמיטב ידיעתו, ללא כל הגבלה, על ידי אדם אחר מבלי להפר את זכויותיו של הצד החושף; או (ד) פותח באופן עצמאי על ידי הצד המקבל ללא שימוש או התייחסות למידע הסודי של הצד החושף.

6.3.2 שימוש וחשיפה. אלא אם אושר אחרת על ידי הצד החושף בכתב, הצד המקבל לא (א) ישתמש בכל מידע סודי של הצד החושף לכל מטרה שהיא מחוץ למימוש זכויות הצד המקבל או מילוי התחייבויותיו לפי תנאים אלה ו-(ב) יחשוף או יעמיד מידע סודי של הצד החושף לרשות כל צד, למעט לשותפים שלו, ולעובדיהם בהתאמה, יועצים משפטיים, רואי חשבון, קבלנים, ובמקרה שלנו, קבלני משנה (יחד, "נציגים") שיש להם "צורך לדעת" לפי הצורך של הצד המקבל לממש את זכויותיו או למלא את התחייבויותיו על פי תנאים אלה. הצד המקבל אחראי לציות של נציגיו לסעיף 6.3 זה. נציגים יהיו מחויבים משפטית להגן על המידע הסודי של הצד החושף בכפוף לתנאי סודיות המגנים לפחות כמו התנאים של סעיף 6.3 זה. הצד המקבל יגן על סודיות המידע הסודי של הצד החושף תוך שימוש באותה מידה של זהירות בה הוא נוקט כדי להגן על סודיות המידע הסודי שלו, אך בשום מקרה לא פחות מזהירות סבירה.

6.3.3 חובת חשיפה. הצד המקבל רשאי לחשוף מידע סודי של הצד החושף אם הדבר נדרש בהתאם לתקנה, חוק, הזמנה לדין או צו בית משפט (יחד, "חובת חשיפה"), בתנאי שהצד המקבל ימסור לצד החושף הודעה על חובת חשיפה ( על פי חוק ). הצד המקבל יספק שיתוף פעולה סביר לצד החושף בקשר לחובת חשיפה, על חשבונו הבלעדי של הצד החושף.

 

עדכון אחרון: 24 בפברואר 2022