Terms of Use

תנאיםוהתניות

השתמשו בתוכנה “PeopleKeys®” וההערכות הקשורות (הנקראות יחד “מערכת”) תלויות בקבלת תנאי השימוש שלהלן. על ידי לחיצה על הכפתור ""אני מסכים"" ו/או הרשמה ושימוש במערכת והשרותים שהיא מספקת על ידי PEOPLEKEYS®, INC. (“PeopleKeys®”), אתם מאשרים שקראתם ואתם מסכימים להגבלות החלות בהתאם לתנאים ולהתניות השימוש וכן לאלו של כל מדיניות השימוש הנכללות בהפניה. PeopleKeys® שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להתאים את אחד מהתנאים וההגבלות הבאים, וכל מדיניות או קו מנחה המשולב על ידי הפניה, בכל עת ובהתאם לשיקול דעת, ולקבוע האם ומתי שינויים כאלה חלים על לקוחות קיימים ו / או עתידיים. העדר הסמכה, כל שינוי או שינויים בתנאים ובהתניות השימוש יהיו בתוקף לכל לקוחות לאחר הפרסום ב-PeopleKeys® אתר מערכת תוכנה מקוונת (""האתר""). אם אינכם מסכימים לתנאים וההגבלות לשימוש, אל תלחצו על כפתור ""אני מקבל"" ואל תשתמש במערכת. אם אינכם מסכימים לתנאים ולהגבלות השימוש אל תמשיכו להשתמש בשירותים והודיעו מיד ל-PEOPLEKEYS® אודות סיום הסכם זה

תנאי השימוש:

1.1 מדיניות שימוש במערכת / שימוש מתקבל.

יש להשתמש במערכת רק כגורם אחד בתהליך המיון הכללי של החברה שלכם. התוצאות מהערכה זו לא צריכות לשמש כקביעה הבלעדית האם להעסיק אדם זה או לא להעסיק אותו. המערכת נועדה לסייע בזיהוי העדפות הקשורות לעבודה ויכולות שיש לבחון בצורה מעמיקה יותר על ידי ראיונות, בנוסף הערכות, או בדיקות רקע והפניה. ההערכה הנכונה של ניסיון קודם בעבודה, הכישורים הנדרשים בעבודה וגם המלצות אישיות צריכות להיות חלק מתהליך מקיף. כאשר יש להתחשב בבטיחות של אחרים, יש לשקול ביצוע של בדיקת רקע, בדיקת סמים ופיזית של רופא. הערכה זו אינה מודדת נטיות לאלימות, מצבים פסיכוטיים, סטייה מינית או דעות פוליטיות ולא ניתן להשתמש בה לזיהוי תנאים אלה או לחזות התנהגויות קשורות.

א. על ידי שימוש במערכת, בין אם כולה או בחלקה, אתם מבינים ומסכימים כי השימוש במערכת נעשה בהתאם וביחד עם כל ההנחיות המדיניות, הפדרליות או אחרות לגבי הערכה של עובדים, עמיתים לעבודה, מועמדים להעסקה וכל אנשי הצוות האחרים שיכולה להיות להם גישה למערכת, ולא: (א) להסתמך בקבלת ההחלטה לגבי העסקה פוטנציאלית של מועמד ו/או (ב) להשתמש בה להפלות עובדים או מועמדים בהווה על בסיס מעמד מוגן מבחינה חוקית או אחרת, כגון גזע, צבע, דת, מין, מוצא לאומי, נטייה מינית, גיל או מוגבלות. בזמן ש-PeopleKeys® מציעה ללקוחות (כלומר חברות) יכולת להזין שאלות ספציפיות לתפקיד / תפקיד ולדרוש מהמועמדים לאשר שהם מוכנים לבצע, להסכים או לאשר דרישות תפקיד מסוימות / דרישות עבודה מסוימות ו / או התנאים המוקדמים, באחריותכם להבטיח ששיטות עבודה אלה חוקיים ומותרים רשמית על פי פקודות הממשל המקומי, הממלכתי והפדרלי. לכן, PeopleKeys® שלוחותיה, ונציגיה, יועצים וסוכנים (ביחד ""קבוצת PeopleKeys®"") מניחים לא יישאו באחריות לשימוש שלכם במערכת למטרת גיוס עובדים והחלטות אחרות של משאבי אנוש בנוסף, PeopleKeys® אינה נוטלת על עצמה כל אחריות לשימוש בשאלות, בתוך המערכת של PeopleKeys® שמתבקשות על ידכם, או לקישורים באתר הלקוח שעשויים להיות משויכים לשאלות כאלה. לבסוף, אתם מסכימים לפצות, ולהגן על קבוצת PeopleKeys® מכל סוג שהוא של תביעות, נזקים, הפסדים, התחייבויות וכל עלויות והוצאות ההגנה, כולל אך לא מוגבל לשכר טרחת עורכי דין, הנובע ישירות או בעקיפין מהשימוש שלכם במערכת, אלא אם כן תביעות, נזקים, הפסדים, התחייבויות, העלויות וההוצאות נובעות ונגרמו באופן ישיר ובלעדי על ידי רשלנות חמורה או מעשים פסולים בכוונה על ידי קבוצת PeopleKeys®.

1.2. תשלום עבור מדיניות השירותים והסיום.

יש לשלם מראש עבור של החיובים עבור השימוש במערכת בהתאם ולאחר מכן את כל המחירים השייכים למערכת. במידה ולא תשלמו את העמלות והמסים בתוך שבעה (7) ימים מיום המועד החל, חשבונכם יושעה עד לקבלת התשלום. בנוסף, אי בתשלום מלא של עמלות ומיסים תוך ארבעה עשר (14) יום לאחר תאריך היעד הרלוונטי ייחשבו כהפרה מהותית של תנאי שימוש אלה, המצדיקה סיום אספקת המערכת והשירותים הנלווים אליך. הנכם אחראיים על תשלום עמלות הקשורות במחויבות לגבי חשבון המערכת שלכם. כל השעיה או סיום כזה לא יפטור אתכם מתשלום בגין תשלומים ועמלות בתוספת ריבית. במקרה של אכיפת גבייה, אתם תישאו באחריות עבור כל העלויות הקשורות לגבייה שכזו, כולל, וללא הגבלה, שכר טרחת עורכי דין סביר, הוצאות משפט ושכר טרחת של סוכנויות הגבייה.

1.3. מדיניות החזרת כספים.

אנו נחזיר רכישות של מוצרים אלקטרוניים כזיכוי לחשבון PeopleKeys שלך. לא יעובדו החזרים כספיים או כרטיסי אשראי על מוצרים אלקטרוניים שנרכשו בצורה מקוונת מאחת החנויות שלנו. אם יש לכם שאלות כלשהן, התקשרו אל שירות הלקוחות בטלפון +1-800-779-3472.

הצהרה של קניין רוחני ושימוש בסמלים מסחריים:

2.1 קניין רוחני.

כל החומרים, התוכנות, כולל אך לא רק, קוד אובייקט וקוד מקור, נתונים או מידע שפותח על ידי PeopleKeys® בקשר עם המערכת וכל הידע, ההמצאות, התגליות, מתודולוגיות, סחר סודות או תהליכים המשמשים את PeopleKeys® לספק את המערכת למשתמשיה, בין אם ניתן להגנה על ידי זכויות יוצרים או פטנטים (יחד, ""האנשים מידע קנייני על מפתחות "") הם והם יישארו הרכוש היחידי והבלעדי של ספקיה או שלה (כמורשה של PeopleKeys®). שימוש לא מורשה, העתקה, הנדסה לאחור, פירוק ויצירה עבודות נגזרות המבוססות על כל מידע קנייני של PeopleKeys® אסורים במפורש אלא אם כן מותר אחרת בכתב על ידי PeopleKeys® אתם עשויים להיות אחראיים מבחינה משפטית לכל הפרה ישירה או עקיפה או הפרה של זכויות הקניין הרוחני של PeopleKeys®’ בבעלות PeopleKeys®’ מֵידָע.

2.2 סמלים מסחריים.

הנכם מעניקים בזאת את הזכות להשתמש בסימנים המסחרים שלכם, אם בכלל, לצורך המטרה המוגבלת של שיוך סימנים מסחריים אלה לדוחות מקוונים או בכתב דוחות שנוצרו עבורכם על ידי PeopleKeys® באמצעות המערכת. זהו לא רישיון של סמל מסחרי ואין זכויות אחרות הקשורות לסמלים המסחריים המוקנים ל-PeopleKeys®.

אחריות, שימוש לא נאות בוויתור זכויות:

3.1 אחריות.

מערכת PEOPLEKEYS® מסופקת ""כמות שהיא"". PEOPLEKEYS® אינה מייצגת ואינה מספקת אחריות מכל סוג שהוא לגבי השלמות, הדיוק, מטבעות, או מידת ההתאמה, הפונקציונליות, הזמינות או הפעולה של המערכת, החיבור המקוון שלה או המידע שהיא מעבירה. קבוצת PEOPLEKEYS® מתנערת באופן ספציפי מכל אחריות מפורשת או מרומזת, לתנאים, או לייצוגים ביחס למערכת, כולל, אך לא מוגבלת לכל אחריות משתמעת או תנאי סחירות, כושר למטרה מסוימת או הפרה. בשום מקרה PEOPLEKEYS® לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא כולל מגבלה כלשהי מיוחדת, עקיפה, נזקים מקריים או תוצאתיים גם אם PEOPLEKEYS® עודכנה לגבי אפשרותם של נזקים כאלה. PEOPLEKEYS® לא תישא במפורש באחריות לגבי השבתת המערכת, תזמון או ביטול תזמון, אבדן נתונים או אירועי מערכת אחרת שמעבר לשליטה ההגיונית של ל-PEOPLEKEYS®, INC, שלוחותיה, נציגיה, יועציה. PEOPLEKEYS® לא מתחייבת שהפעולה של המערכת תהיה ללא הפרעה או ללא טעויות.

3.2 שימוש לא נאות בוויתור זכויות.

דיווחים של www.MotivationalLiving.com, www.PersonalityStyle.com and www.PeopleKeys.com מייצגת פיענוח תקף ואמין של תגובות אישיות DISC Personality System Profile.  הדיווחים מופקים מהמערכת המקוונת מספקות את העומק הגדול ביותר של ניתוח תגובות אישיות DISC בכלי הפרופיל המוביל למסקנות המעמיקות הזמינות, i  אולם חשוב להבין שפרסום זה מבוסס על תשובות שהוזנו על ידי הנבדק ומיועדות לספק מידע מדויק ומוסמך בהתייחס לנושא המדובר.  הפרסום מופץ בהבנה שהמפיץ אינו מעורב בביצוע שירותי פסיכולוגי מקצועי.  I אם נדרשת עזרה מקצועית, יש לבקש את העזרה של בעל מקצוע מורשה..

4. מדיניות פרטיות.

כל המידע האישי ופרטי יצירת הקשר המסופקים על ידי המשתמשים במערכת יישמר בביטחון וישמש רק למטרות יצירת קשר הנדרשים ליישום של כלי ההערכה הניתנים באמצעות המערכת.

5. החוק השולט ויישוב סכסוכים.

כל מחלוקת הנובעת מהשימוש שלכם במערכת ויישום של תנאים אלה והתנאים יחולו על ידי מדינת פנסילבניה, מבלי להתחשב בהוראות התנגשות החוק. כל המחלוקות בין הצדדים יוגשו לבוררות לפני בורר אחד שנבחר על פי החלת כללי הבוררות המסחרית של הבוררות האמריקאית אִרגוּן. הצדדים מסכימים למקום ולשיפוט בפיטסבורג, פנסילבניה

Sections 6 & 7 are currently only available in English, please refer to: https://privacy.peoplekeys.com/terms-use for the Full Terms of Use.

6. Data Processing Terms.

PeopleKeys and the counterparty agreeing to these terms (“Customer”) have entered into an agreement for the provision of the Processor Services (as amended from time to time, the “Agreement”).

These PeopleKeys Data Processing Terms (including the appendices, “Data Processing Terms”) are entered into by PeopleKeys and Customer and supplement the Agreement. These Data Processing Terms will be effective and replace any previously applicable terms relating to their subject matter (including any data processing amendment or data processing addendum relating to the Processor Services), from the Terms Effective Date.

If you are accepting these Data Processing Terms on behalf of Customer, you warrant that: (a) you have full legal authority to bind Customer to these Data Processing Terms; (b) you have read and understand these Data Processing Terms; and (c) you agree, on behalf of Customer, to these Data Processing Terms. If you do not have the legal authority to bind Customer, please do not accept these Data Processing Terms.

The full terms can be viewed at: https://privacy.peoplekeys.com/terms-use/data-processing

7. Data Transfer Frameworks.

Effective March 1, 2020

Data protection laws vary among countries, with some providing more protection than others. Regardless of where your information is processed, we apply the same protections described in the Privacy Policy. We also comply with certain legal frameworks relating to the transfer of data, such as the European frameworks described below.

The European Commission has determined that certain countries outside of the European Economic Area (EEA) adequately protect personal data. You can review current European Commission adequacy decisions here. To transfer data from the EEA to other countries, such as the United States, we comply with legal frameworks that establish an equivalent level of protection with EU law.

EU-U.S. Privacy Shield Frameworks

As described in our Privacy Shield certification, we comply with the EU-U.S. Privacy Shield Frameworks as set forth by the US Department of Commerce regarding the collection, use and retention of personal information from European Union member countries (including EEA member countries) and the UK, respectively. PeopleKeys, including The Institute for Motivational Living (DE), Inc., and its wholly owned US subsidiaries (unless explicitly excluded), has certified that it adheres to the Privacy Shield Principles. PeopleKeys remains responsible for any of your personal information that is shared under the Onward Transfer Principle with third parties for external processing on our behalf, as described in the “Consent/Choice Statement” section. To learn more about the Privacy Shield program, and to view PeopleKeys’ certification, please visit the Privacy Shield website.

If you have an inquiry regarding our privacy practices in relation to our Privacy Shield certification, we encourage you to contact us. PeopleKeys is subject to the investigatory and enforcement powers of the US Federal Trade Commission (FTC). You may also refer a complaint to your local data protection authority, and we will work with them to resolve your concern. In certain circumstances, the Privacy Shield Framework provides the right to invoke binding arbitration to resolve complaints not resolved by other means, as described in Annex I to the Privacy Shield Principles.

Model contract clauses

The European Commission has approved the use of model contract clauses as a means of ensuring adequate protection when transferring data outside of the EEA. By incorporating model contract clauses into a contract established between the parties transferring data, personal data can be protected when transferred outside the EEA to countries which have not been deemed by the European Commission to adequately protect personal data.

PeopleKeys offers these model contract clauses for customers of its Assessment Service Platforms. Details of PeopleKeys’ use of model contract clauses can be found at https://privacy.peoplekeys.com/terms-use/data-transfer.

 

Last update: 24 September 2020