Podmienky používania

Podmienky používania

Používanie online softvéru “PeopleKeys®” a súvisiacich hodnotení (súhrnne označované ako „systém“) podlieha prijatiu nasledujúcich Podmienok používania. KLIKNUTÍM NA TLAČIDLO ""SÚHLASÍM"" , A/ALEBO REGISTRÁCIOU A POUŽÍVANÍM SYSTÉMU A SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH SPOLOČNOSŤOU PEOPLEKEYS®, INC. (“PeopleKeys®”), POTVRDZUJETE, ŽE STE SI PREČÍTALI A SÚHLASÍTE S NASLEDUJÚCIMI PODMIENKAMI POUŽÍVANIA, AKO AJ SO VŠETKÝMI STANOVAMI POUŽÍVANIA ZAČLENENÝMI FORMOU ODKAZU. Spoločnosť PeopleKeys® si vyhradzuje právo kedykoľvek na základe vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť ktorékoľvek z nasledujúcich Podmienok používania a akékoľvek stanovy alebo usmernenia začlenené formou odkazu, ako aj rozhodnúť, v ktorých prípadoch a kedy sa tieto zmeny vzťahujú na súčasných a/alebo budúcich zákazníkov. Pokiaľ nie je určené inak, všetky zmeny alebo úpravy Podmienok používania sa uplatňujú na všetkých zákazníkov po zverejnení na webovej stránke PeopleKeys® Online Software System (ďalej len „stránka“). AK NESÚHLASÍTE S PODMIENKAMI POUŽÍVANIA, NEKLIKAJTE NA TLAČIDLO „SÚHLASÍM“ A NEPOUŽÍVAJTE SYSTÉM. AK NESÚHLASÍTE S PODMIENKAMI ZMIEN TÝKAJÚCICH SA PODMIENOK POUŽÍVANIA, OKAMŽITE ZASTAVTE POUŽÍVANIE SLUŽBY A BEZODKLADNE UPOVEDOMTE SPOLOČNOSŤ PEOPLEKEYS® O VAŠOM ODSTÚPENÍ OD TEJTO ZMLUVY.

Podmienky používania:

1.1 Používanie systému/Pravidlá prijateľného používania.

Systém by sa mal používať ako jeden z faktorov v procese skríningu pri nábore do zamestnania. Výsledky tohto vyhodnotenia by sa nemali používať na urobenie výlučného rozhodnutia o prijatí osoby do zamestnania. Systém je navrhnutý tak, aby pomáhal pri identifikácii pracovných preferencií a schopností, ktoré by sa mali dôkladnejšie preskúmať pohovormi, dodatočnými hodnoteniami alebo previerkami osôb a referencií. Riadne preskúmanie predchádzajúcich pracovných skúseností a zručností, ktoré si vyžaduje pracovné miesto, ako aj osobných referencií by malo byť súčasťou komplexného procesu. Keď sa musí posúdiť bezpečnosť ostatných, mala by sa brať do úvahy aj previerka osoby, skúška na drogovú závislosť a lekárske vyšetrenie. Týmto vyhodnotením sa nemerajú násilné sklony, duševné choroby, sexuálne úchylky alebo politické názory a nemôže sa použiť na určenie týchto stavov alebo na predvídanie akéhokoľvek súvisiaceho správania.

a. Používaním systému, či už ako celku alebo jeho časti, rozumiete a súhlasíte s tým, že systém sa bude používať v spojení so všetkými miestnymi, štátnymi, federálnymi alebo inými usmerneniami pre správne posúdenie a vyhodnotenie zamestnancov, spolupracovníkov, uchádzačov o zamestnanie a všetkých ostatných pracovníkov, ktorým môže byť poskytnutý prístup do systému, a že sa systém nebude: (a) výlučne využívať pri rozhodnutí o možnom zamestnaní uchádzača; a/alebo (b) používať na diskrimináciu súčasných zamestnancov alebo uchádzačov na základe akéhokoľvek zákonom alebo inak chráneného postavenia, ako je rasa, farba pleti, náboženstvo, pohlavie, pôvod, sexuálna orientácia, vek alebo zdravotné postihnutie. Zatiaľ čo spoločnosť PeopleKeys® ponúka klientom (t.j. spoločnostiam) schopnosť vkladať konkrétne otázky pre určitú pozíciu/pracovné miesto a od uchádzačov vyžaduje potvrdenie, že sú ochotní dodržiavať, vykonávať alebo poskytnúť súhlas s konkrétnymi požiadavkami, predpokladmi a/alebo podmienkami konkrétnej pozície/pracovného miesta, je na vašej zodpovednosti zabezpečiť, aby tieto postupy boli zákonné a úradne povolené miestnymi, štátnymi a federálnymi vládnymi nariadeniami. Spoločnosť PeopleKeys® a jej pridružené spoločnosti, zástupcovia, konzultanti a agenti (spoločne „skupina PeopleKeys®“) preto nenesú zodpovednosť za vaše používanie systému pri prijímaní zamestnancov a iných rozhodnutiach v oblasti ľudských zdrojov. Spoločnosť PeopleKeys® okrem toho nepreberá zodpovednosť za použitie otázok v rámci systému PeopleKeys®, ktoré požadujete, alebo za odkazy na klientský web, ktoré by mohli byť spojené s týmito otázkami. Napokon, súhlasíte, že odškodníte, vzdáte sa nároku na náhradu škody a budete brániť skupinu PeopleKeys® pred akýmikoľvek nárokmi, ujmami, stratami, záväzkami a všetkými nákladmi a výdavkami na obranu či vrátane, ale neobmedzujúc sa na, poplatky za právne zastúpenie, vyplývajúce priamo alebo nepriamo z vášho používania systému, pokiaľ také nároky, ujmy, straty, záväzky, náklady a výdavky nevznikajú a neboli priamo a výlučne spôsobené hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselnými protiprávnymi činmi skupiny PeopleKeys®.

1.2. Platba za služby a Podmienky ukončenia poskytovania služby.

Všetky poplatky za používanie systému je potrebné uhradiť vopred, a to v súlade s aktuálne platnými cenami uplatniteľnými pre systém. Ak akékoľvek poplatky a dane neuhradíte do siedmich (7) dní od stanoveného dátumu splatnosti, vaše konto bude pozastavené až do prijatia platby. Okrem toho bude nezaplatenie akýkoľvek poplatkov a daní do štrnástich (14) dní po príslušnom dátume splatnosti považované za závažné porušenie týchto Podmienok používania, ktoré oprávňuje spoločnosť PeopleKeys®' ukončiť poskytovanie systému a súvisiacich služieb. Ste zodpovední za všetky poplatky spojené s obnovením vášho konta v systéme. Akékoľvek takéto pozastavenie alebo ukončenie poskytovania vás neoslobodzuje od povinnosti úhrady poplatkov po splatnosti vrátane úrokov. V prípade vykonávania exekúcie ste zodpovední za všetky náklady spojené s týmto vymáhaním, vrátane, ale bez obmedzenia na primerané poplatky za právne zastúpenie, súdne trovy a poplatky inkasnej agentúre.

1.3. Podmienky vrátenia poplatkov.

Peniaze za nákupy elektronických produktov vrátime prostredníctvom kreditu na váš PeopleKeys účet. Za elektronické produkty zakúpené online v jednom z našich obchodov sa vrátenie poplatkov nebude vykonávať v hotovosti alebo vrátením sumy na kreditnú kartu. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na zákazníckej linke: +1-800-779-3472.

Vyhlásenie o duševnom vlastníctve a Použitie ochranných známok:

2.1 Duševné vlastníctvo.

Všetky materiály a softvérové programy, vrátane, ale nielen objektový a zdrojový kód, údaje alebo informácie vyvinuté spoločnosťou PeopleKeys® v súvislosti so systémom a akékoľvek know-how, vynálezy, objavy, metodiky, obchodné tajomstvá alebo procesy používané spoločnosťou PeopleKeys® na poskytovanie systému svojim používateľom bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú chránené autorskými právami alebo patentmi (súhrnne „Dôverné informácie spoločnosti People Keys“), sú a zostanú výlučným a výhradným vlastníctvom spoločnosti PeopleKeys® alebo jej dodávateľov (na základe licencie PeopleKeys®). Neoprávnené použitie, kopírovanie, reverzné inžinierstvo, dekompilovanie a vytváranie odvodených diel založených na akýchkoľvek týchto dôverných informáciách spoločnosti PeopleKeys® je výslovne zakázané, pokiaľ nie je spoločnosťou PeopleKeys® písomne povolené inak. Za akékoľvek priame alebo nepriame porušenie vlastníckych práv spoločnosti PeopleKeys® týkajúcich sa dôverných informácií spoločnosti PeopleKeys® nesiete právnu zodpovednosť.

2.2 Ochranné známky.

Týmto udeľujete spoločnosti PeopleKeys® právo používať vaše ochranné známky, ak existujú, na obmedzený účel spojenia týchto ochranných známok s online alebo písomnými správami, ktoré pre vás vygeneruje spoločnosť PeopleKeys® pomocou systému. Týmto neudeľujete spoločnosti PeopleKeys® licenciu na používanie vašej ochrannej známky ani žiadne ďalšie práva súvisiace s vašimi ochrannými známkami.

Záruka, Vyhlásenie o nevhodnom použití:

3.1 Záruka.

SYSTÉM SPOLOČNOSTI PEOPLEKEYS® SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE.“ SPOLOČNOSŤ PEOPLEKEYS® NEREPREZENTUJE ANI NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY V SÚVISLOSTI S KOMPLETNOSŤOU, PRESNOSŤOU, AKTUÁLNOSŤOU, PRIMERANOSŤOU, VHODNOSŤOU, FUNKČNOSŤOU, DOSTUPNOSŤOU ALEBO PREVÁDZKOU SYSTÉMU, S ON-LINE PRIPOJENÍM ALEBO S INFORMÁCIAMI, KTORÉ POSKYTUJE. SKUPINA PEOPLEKEYS® SA VÝSLOVNE ZRIEKA VŠETKÝCH VYJADRENÝCH ALEBO IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK, PODMIENOK ALEBO ZASTÚPENÍ TÝKAJÚCICH SA SYSTÉMU, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA AKÉKOĽVEK IMPLICITNÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA DANÝ ÚČEL ALEBO NEPORUŠENIA. SPOLOČNOSŤ PEOPLEKEYS® NENESIE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK OSOBITNÝCH, NEPRIAMYCH, NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD AJ V PRÍPADE, ŽE BOLA SPOLOČNOSŤ PEOPLEKEYS® UPOVEDOMÁ O MOŽNOSTI VZNIKU TÝCHTO ŠKÔD. SPOLOČNOSŤ PEOPLEKEYS® SA OSOBITNE ZRIEKA AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY SPÔSOBENÉ NÁSLEDKOM PLÁNOVANÉHO AJ NEPLÁNOVANÉHO VÝPADKU SYSTÉMU, STRATOU DÁT ALEBO INÝMI SYSTÉMOVÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI MIMO KONTROLU SPOLOČNOSTI PEOPLEKEYS®, INC., JEJ PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ, ZÁSTUPCOV, KONZULTANTOV A AGENTOV. SPOLOČNOSŤ PEOPLEKEYS® NERUČÍ ZA TO, ŽE PREVÁDZKA SYSTÉMU BUDE PREBIEHAŤ BEZ PRERUŠENÍ ALEBO BEZ CHÝB.

3.2 Vyhlásenie o nevhodnom použití.

Správy z www.MotivationalLiving.com, www.PersonalityStyle.com, www.Discinsights.com a www.PeopleKeys.com predstavujú platné a spoľahlivé interpretácie jednotlivých odpovedí v rámci systému osobnostného profilu DISC. Správy generované z tohto online systému poskytujú najhlbšiu analýzu jednotlivých odpovedí v rámci profilového nástroja DISC, čo vedie k najpresnejším a najpodrobnejším dostupným záverom. Dôležité je si však uvedomiť, že tieto správy sú postavené na odpovediach zadaných subjektom a sú navrhnuté tak, aby poskytovali presné a smerodajné informácie týkajúce sa ich účelu. Dodávajú sa s tým, že vydavateľ sa nezaoberá poskytovaním profesionálnych psychologických služieb. Ak je potrebná odborná pomoc, mali by ste vyhľadať radu profesionálnej a kompetentnej osoby.

4. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Všetky osobné a kontaktné informácie poskytované spoločnosti PeopleKeys® používateľmi systému sa považujú za dôverné a budú použité iba na kontaktné účely a na použitie hodnotiacich nástrojov poskytovaných prostredníctvom systému.

5. Rozhodné právo a urovnávanie sporov.

Akékoľvek spory vyplývajúce z vášho používania systému a uplatňovanie týchto podmienok sa budú riadiť legislatívou Pensylvánie, a to bez ohľadu na stret právnych poriadkov. Všetky spory medzi stranami sa musia predložiť na arbitráž pred jedným arbitrom vybraným podľa a v súlade s pravidlami obchodnej arbitráže Americkej arbitrážnej asociácie. Strany sa dohodli na mieste a jurisdikcii mesta Pittsburgh v štáte Pensylvánia.

6. Vlastníctvo, zákaznícke údaje a dôvernosť

6.1 Vlastníctvo. S ohľadom na zmluvné strany, my výhradne vlastníme a vyhradzujeme si všetky práva, nároky a záujmy týkajúce sa systému, dokumentácie, našich dôverných informácií (ako je definované nižšie) a akýchkoľvek údajov odvodených z používania systému, ktorý priamo alebo nepriamo identifikuje vás, koncových používateľov alebo akúkoľvek fyzickú osobu a zahŕňa (a) údaje, ako sú odpovede, skóre, metriky interakcií, miera okamžitých odchodov a údaje o výkonnosti systému a (b) podlieha akýmkoľvek obmedzeniam podľa príslušných zákonov, údaje, ktoré sú anonymizované, odidentifikované a/alebo agregované tak, že už nemôžu priamo ani nepriamo identifikovať vás, koncových používateľov ani žiadnu fyzickú osobu, a akúkoľvek spätnú väzbu alebo návrhy poskytnuté vami alebo koncovým používateľom týkajúce sa systém. S ohľadom na zmluvné strany, vy výlučne vlastníte a vyhradzujete si všetky práva, nároky a záujmy týkajúce sa vašich dôverných informácií a údajov o zákazníkoch, s výhradou našich práv na spracovanie údajov o zákazníkoch v súlade s týmito podmienkami.

6.2 Zákaznícke údaje Nám a našim pridruženým spoločnostiam udeľujete právo spracúvať údaje o zákazníkoch podľa potreby na poskytovanie systémových služieb spôsobom, ktorý je v súlade s týmito podmienkami, našou Dohodou o ochrane osobných údajov a naším Oznámením o ochrane osobných údajov. Ak nesúhlasíte s podmienkami našej Dohody o ochrane osobných údajov alebo naším Oznámením o ochrane osobných údajov, musíte systém okamžite prestať používať. Vyhlasujete a zaručujete, že ste poskytli a budete aj naďalej poskytovať primerané upozornenia a že ste získali a budete aj naďalej získavať potrebné povolenia a súhlasy na poskytovanie údajov o zákazníkoch nám na použitie a zverejnenie.

6.3 Dôvernosť

6.3.1 Definícia. „Dôverné informácie“ sú akékoľvek informácie alebo údaje, bez ohľadu na to, či sú v hmatateľnej forme, zverejnené jednou zo strán („zverejňujúca strana“) druhej strane („prijímajúca strana“), ktoré sú označené alebo inak definované ako dôverné alebo chránené a ktoré by sa inak mali primerane chápať ako dôverné vzhľadom na povahu informácií a okolnosti súvisiace s ich zverejnením vrátane, ale bez obmedzenia na údaje o zákazníkoch, zoznamy zákazníkov, ceny, koncepty, procesy, plány, návrhy a iné stratégie, „know how“, finančné a iné obchodné a/alebo technické informácie a materiály zverejňujúcej strany a jej pridružených spoločností. Dôverné informácie nezahŕňajú žiadne informácie, ktoré: (a) sú verejne dostupné bez porušenia týchto podmienok alebo zavinením prijímajúcej strany; (b) boli riadne známe prijímajúcej strane a podľa jej vedomostí, bez akéhokoľvek obmedzenia, pred zverejnením zverejňujúcou stranou; (c) boli riadne sprístupnené prijímajúcej strane a s jej vedomím, bez akéhokoľvek obmedzenia, inou osobou bez porušenia práv zverejňujúcej strany; alebo (d) sú nezávisle vyvinuté prijímajúcou stranou bez použitia alebo odkazu na dôverné informácie zverejňujúcej strany.

6.3.2 Použitie a zverejnenie. Pokiaľ to inak písomne nepovolí zverejňujúca strana, prijímajúca strana (a) nepoužije žiadne dôverné informácie zverejňujúcej strany na žiadny účel mimo výkonu práv prijímajúcej strany alebo plnenia jej povinností podľa týchto podmienok a (b) nezverejní alebo neposkytne dôverné informácie o zverejňujúcej strane, ktoré má k dispozícii, ktorejkoľvek strane, s výnimkou jej pridružených spoločností a ich príslušných zamestnancov, právnych poradcov, účtovníkov, dodávateľov a v našom prípade subdodávateľov (spoločne „zástupcovia“), ktorí majú podľa potreby „potrebu vedieť“, aby si prijímajúca strana mohla uplatniť svoje práva alebo splniť svoje povinnosti podľa týchto podmienok. Prijímajúca strana je zodpovedná za to, že jej zástupcovia dodržiavajú túto časť 6.3. Zástupcovia budú zo zákona zaviazaní chrániť dôverné informácie zverejňujúcej strany za podmienok dôvernosti, ktoré sú minimálne tak ochranné ako podmienky tejto časti 6.3. Prijímajúca strana bude chrániť dôvernosť dôverných informácií zverejňujúcej strany s rovnakým stupňom starostlivosti, aký používa na ochranu dôvernosti svojich vlastných dôverných informácií, no v žiadnom prípade nie menej ako primeranou starostlivosťou.

6.3.3 Nútené zverejnenie. Prijímajúca strana môže zverejniť dôverné informácie zverejňujúcej strany, ak si to vyžaduje nariadenie, zákon, predvolanie alebo súdny príkaz (spoločne „nútené zverejnenia“), za predpokladu, že prijímajúca strana oznámi zverejňujúcej strane vynútené zverejnenie (v rozsahu povolenom zákonom). Prijímajúca strana poskytne zverejňujúcej strane primeranú súčinnosť v súvislosti s núteným zverejnením na výlučné náklady zverejňujúcej strany.

Posledná aktualizácia: 24. februára 2022