Terms of Use

Podmienky používania

Používanie online softvéru “PeopleKeys®” a súvisiacich vyhodnotení (súhrnne označované ako „systém“) podlieha prijatiu nasledujúcich Podmienok používania. KLIKNUTÍM NA TLAČIDLO ""SÚHLASÍM"" , A/ALEBO REGISTRÁCIOU A POUŽÍVANÍM SYSTÉMU A SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH SPOLOČNOSŤOU PEOPLEKEYS®, INC. (“PeopleKeys®”), POTVRDZUJETE, ŽE STE SI PREČÍTALI A SÚHLASÍTE S NASLEDUJÚCIMI PODMIENKAMI POUŽITIA, AKO AJ SO VŠETKÝMI STANOVAMI POUŽÍVANIA ZAČLENENÝMI V REFERENCII. Spoločnosť PeopleKeys® si vyhradzuje právo kedykoľvek na základe vlastného uváženia zmeniť alebo upraviť ktorékoľvek z nasledujúcich Podmienok používania a akékoľvek stanovy alebo usmernenia začlenené v referencii, ako aj rozhodnúť, v ktorých prípadoch a kedy sa tieto zmeny uplatňujú na súčasných a/alebo budúcich zákazníkov. Pokiaľ nie je určené inak, všetky zmeny alebo úpravy Podmienok používania sa uplatňujú na všetkých zákazníkov po zverejnení na webových stránkach online softvérového systému spoločnosti the PeopleKeys® (ďalej len „stránky“). AK NESÚHLASÍTE S PODMIENKAMI POUŽÍVANIA NEKLIKAJTE NA TLAČIDLO „SÚHLASÍM“ A NEPOUŽÍVAJTE SYSTÉM. AK NESÚHLASÍTE S PODMIENKAMI ZMIEN TÝKAJÚCICH SA PODMIENOK POUŽÍVANIA, OKAMŽITE ZASTAVTE POUŽÍVANIE SLUŽBY A BEZODKLADNE UPOVEDOMTE SPOLOČNOSŤ PEOPLEKEYS® O VAŠOM ODSTÚPENÍ OD TEJTO ZMLUVY.

Podmienky používania:

1.1 Používanie systému/Pravidlá prijateľného použitia.

Systém by sa mal používať ako jeden z faktorov v procese skríningu pri nábore do zamestnania. Výsledky tohto vyhodnotenia by sa nemali používať ako výlučné rozhodnutie o prijatí osoby do zamestnania. Systém je navrhnutý tak, aby pomáhal pri identifikácii pracovných preferencií a schopností, ktoré by sa mali dôkladnejšie preskúmať pohovormi, dodatočnými hodnoteniami alebo previerkami osôb a referencií. Riadne preskúmanie predchádzajúcich pracovných skúseností, zručností vyžadovaných pracovným miestom, ako aj osobných referencií by malo byť súčasťou komplexného procesu. Keď sa musí posúdiť bezpečnosť ostatných, mala by sa brať do úvahy aj previerka,osoby, skúška na drogovú závislosť a lekárske vyšetrenie. Týmto vyhodnotením sa nemerajú násilné sklony, duševné choroby, sexuálne úchylky alebo politické názory a nemôže sa použiť na určenie týchto stavov alebo na predvídanie akýchkoľvek súvisiacich správaní.

a. Používaním systému, či už ako celku alebo jeho časti, rozumiete a súhlasíte, že systém sa bude používať v spojení so všetkými miestnymi, štátnymi, federálnymi alebo inými usmerneniami pre správne posúdenie a vyhodnotenie zamestnancov, spolupracovníkov, uchádzačov o zamestnanie a všetkých ostatných pracovníkov, ktorým môže byť poskytnutý prístup do systému, a že sa systém nebude: (a) výlučne využívať pri rozhodnutí o možnom zamestnaní uchádzača; a/alebo (b) používať na diskrimináciu súčasných zamestnancov alebo uchádzačov na základe akéhokoľvek zákonom alebo inak chráneného postavenia, ako je rasa, farba pleti, náboženstvo, pohlavie, pôvod, sexuálna orientácia, vek alebo zdravotné postihnutie.. Zatiaľ čo spoločnosť PeopleKeys® ponúka klientom (t. j. spoločnostiam) schopnosť vkladať konkrétne otázky pre určitú pozíciu/pracovné miesto a od uchádzačov vyžaduje potvrdenie, že sú ochotní dodržiavať, vykonávať alebo poskytnúť súhlas s konkrétnymi požiadavkami, predpokladmi a/alebo podmienkami konkrétnej pozície/pracovného miesta, je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby tieto postupy boli zákonné a úradne povolené ich miestnymi, štátnymi a federálnymi vládnymi nariadeniami. Spoločnosť PeopleKeys® a jej pridružené spoločnosti, zástupcovia, konzultanti a agenti (spoločne „skupina PeopleKeys®“) preto nenesú zodpovednosť za vaše používanie systému pri prijímaní zamestnancov a iných rozhodnutiach v oblasti ľudských zdrojov. Spoločnosť PeopleKeys® okrem toho nepreberá zodpovednosť za použitie otázok v rámci systému PeopleKeys®, ktoré požadujete, alebo za odkazy na klientsky web, ktoré by mohli byť spojené s týmito otázkami.. Napokon, súhlasíte, že odškodníte, vzdáte sa nároku na náhradu škody a budete brániť skupinu PeopleKeys® pred akýmikoľvek nárokmi, ujmami, stratami, záväzkami a všetkými nákladmi a výdavkami na obranu, vrátane, ale neobmedzujúc sa na, poplatkov za právne zastúpenie, vyplývajúcich priamo alebo nepriamo z vášho používania systému, pokiaľ také nároky, ujmy, straty, záväzky, náklady a výdavky nevznikajú a neboli priamo a výlučne spôsobené hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselne protiprávnymi činmi skupiny PeopleKeys®.

1.2. Platba za služby a Podmienky ukončenia poskytovania služby.

Všetky poplatky za používanie systému sa musia uhradiť vopred, a to v súlade s aktuálne platnými cenami uplatniteľnými pre systém. Ak akékoľvek poplatky a dane neuhradíte do siedmich (7) dní od stanoveného dátumu splatnosti, vaše konto bude pozastavené až do prijatia platby. Okrem toho bude nezaplatenie akýkoľvek poplatkov a a daní do štrnástich (14) dní po po príslušnom dátume splatnosti považované za závažné porušenie týchto Podmienok používania, ktoré oprávňuje spoločnosť PeopleKeys®' ukončiť poskytovanie systému a súvisiacich služieb. Ste zodpovedný za všetky poplatky spojené s obnovením vášho konta v systéme. Akékoľvek takého pozastavenie alebo ukončenie poskytovania vás neoslobodzuje od povinnosti úhrady poplatkov po splatnosti vrátane úrokov. V prípade vykonávania exekúcie ste zodpovední za všetky náklady spojené s týmto vymáhaním, vrátane, ale bez obmedzenia, na primerané poplatky za právne zastúpenie, súdne trovy a poplatky inkasnej agentúre.

1.3. Podmienky vrátenia poplatkov.

Nákupy elektronických produktov prostredníctvom kreditu na vaše konto PeopleKeys. Za elektronické produkty zakúpené online v jednom z našich obchodov sa vrátenie poplatkov nebude vykonávať v hotovosti alebo vrátením sumy na kreditnú kartu. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na zákazníckej linke: +1-800-779-3472.

Vyhlásenie o duševnom vlastníctve a Použitie ochranných známok:

2.1 Duševné vlastníctvo.

Všetky materiály, softvérové programy, okrem iného vrátane objektového a zdrojového kódu, údaje alebo informácie vyvinuté spoločnosťou PeopleKeys® v súvislosti so systémom a akékoľvek know-how, vynálezy, objavy, metodiky, obchodné tajomstvá alebo procesy používané spoločnosťou PeopleKeys® na poskytovanie systému pre svojich používateľov, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú chránené autorskými právami alebo patentmi (súhrnne „Dôverné informácie spoločnosti People Keys“), sú a zostanú výlučným a výlučným vlastníctvom spoločnosti PeopleKeys® alebo jej dodávateľov (na základe licencie PeopleKeys®). Neoprávnené použitie, kopírovanie, reverzné inžinierstvo, dekompilovanie a vytváranie odvodených diel založených na akýchkoľvek týchto dôverných informáciách spoločnosti PeopleKeys® je výslovne zakázané, pokiaľ nie je písomne povolené inak spoločnosťou PeopleKeys®. Za akékoľvek priame alebo nepriame porušenie vlastníckych práv spoločnosti XY týkajúcich sa dôverných informácií spoločnosti XY nesiete právnu zodpovednosť.

2.2 Ochranné známky.

Týmto udeľujete spoločnosti PeopleKeys® právo používať vaše ochranné známky, ak existujú, na obmedzený účel spojenia týchto ochranných známok s online alebo písomnými správami, ktoré pre vás vygeneruje spoločnosť PeopleKeys® pomocou systému. Týmto sa neuzatvára licencia na ochrannú známku a spoločnosti PeopleKeys® sa neudeľujú žiadne ďalšie práva súvisiace s vašimi ochrannými známkami.

Záruka, Vyhlásenie o nevhodnom použití:

3.1 Záruka.

SYSTÉM SPOLOČNOSTI PEOPLEKEYS® SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE.“ SPOLOČNOSŤ PEOPLEKEYS® NEREPREZENTUJE ANI NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY V SÚVISLOSTI S KOMPLETNOSŤOU, PRESNOSŤOU, MENOU, PRIMERANOSŤOU, VHODNOSŤOU, FUNKČNOSŤOU, DOSTUPNOSŤOU ALEBO PREVÁDZKOU SYSTÉMU, S ON-LINE PRIPOJENÍM ALEBO S INFORMÁCIAMI, KTORÉ POSKYTUJE. SKUPINA PEOPLEKEYS® GROUP SA VÝSLOVNE ZRIEKA VŠETKÝCH VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK, PODMIENOK ALEBO REPREZENTÁCIÍ TÝKAJÚCICH SA SYSTÉMU, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA, AKÉKOĽVEK IMPLICITNÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA DANÝ ÚČEL ALEBO NEPORUŠENIA. SPOLOČNOSŤ PEOPLEKEYS® NENESIE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK OSOBITNÝCH, NEPRIAMYCH, NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD AJ V PRÍPADE, ŽE BOLA SPOLOČNOSŤ PEOPLEKEYS® UPOVEDOMÁ O MOŽNOSTI VZNIKU TÝCHTO ŠKÔD. SPOLOČNOSŤ PEOPLEKEYS® SA OSOBITNE ZRIEKA AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY SPÔSOBENÉ NÁSLEDKOM PLÁNOVANÉHO AJ NEPLÁNOVANÉHO VÝPADKU SYSTÉMU, STRATU DÁT ALEBO INÉ SYSTÉMOVÉ ZÁLEŽITOSTI MIMO KONSTROLU SPOLOČNOSTI PEOPLEKEYS®, INC., JEJ PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ, ZÁSTUPCOV, KONZULTANTOV A AGENTOV. SPOLOČNOSŤ PEOPLEKEYS® NERUČÍ ZA TO, ŽE PREVÁDZKA SYSTÉMU BUDE PREBIEHAŤ BEZ PRERUŠENÍ ALEBO BEZ CHÝB.

3.2 Vyhlásenie o nevhodnom použití.

Správy z www.MotivationalLiving.com, www.PersonalityStyle.com and www.PeopleKeys.com predstavujú platné a spoľahlivé interpretácie jednotlivých odpovedí v rámci systému osobnostného profilu DISC.  Správy generované z tohto online systému poskytujú najhlbšiu analýzu jednotlivých odpovedí v rámci profilového nástroja DISC, čo vedie k najpresnejším a najpodrobnejším dostupným záverom.  Dôležité je si však uvedomiť, že tieto správy sú postavené na odpovediach zadaných subjektom a sú navrhnuté tak, aby poskytovali presné a smerodajné informácie týkajúce sa ich účelu.  Dodávajú sa s tým, že vydavateľ sa nezaoberá poskytovaním profesionálnych psychologických služieb.  Ak je potrebná odborná pomoc, mali by ste vyhľadať radu profesionálnej a kompetentnej osoby.

4. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Všetky osobné a kontaktné informácie poskytované spoločnosti XYZ používateľmi systému sa považujú za dôverné a budú použité iba na kontaktné účely a na použitie hodnotiacich nástrojov poskytovaných prostredníctvom systému.

5. Rozhodné právo a urovnávanie sporov.

Akékoľvek spory vyplývajúce z vášho používania systému a uplatňovania týchto podmienok podmienok sa budú riadiť legislatívou Pensylvánie, a to bez ohľadu stret právnych poriadkov. Všetky spory medzi stranami sa musia predložiť na arbitráž pred jedným arbitrom vybraným podľa a v súlade s pravidlami obchodnej arbitráže Americkej arbitrážnej asociácie. Strany sa dohodli na mieste a jurisdikcii – Pittsburgh, v štáte Pensylvánia.

Sections 6 & 7 are currently only available in English, please refer to: https://privacy.peoplekeys.com/terms-use for the Full Terms of Use.

6. Data Processing Terms.

PeopleKeys and the counterparty agreeing to these terms (“Customer”) have entered into an agreement for the provision of the Processor Services (as amended from time to time, the “Agreement”).

These PeopleKeys Data Processing Terms (including the appendices, “Data Processing Terms”) are entered into by PeopleKeys and Customer and supplement the Agreement. These Data Processing Terms will be effective and replace any previously applicable terms relating to their subject matter (including any data processing amendment or data processing addendum relating to the Processor Services), from the Terms Effective Date.

If you are accepting these Data Processing Terms on behalf of Customer, you warrant that: (a) you have full legal authority to bind Customer to these Data Processing Terms; (b) you have read and understand these Data Processing Terms; and (c) you agree, on behalf of Customer, to these Data Processing Terms. If you do not have the legal authority to bind Customer, please do not accept these Data Processing Terms.

The full terms can be viewed at: https://privacy.peoplekeys.com/terms-use/data-processing

7. Data Transfer Frameworks.

Effective March 1, 2020

Data protection laws vary among countries, with some providing more protection than others. Regardless of where your information is processed, we apply the same protections described in the Privacy Policy. We also comply with certain legal frameworks relating to the transfer of data, such as the European frameworks described below.

The European Commission has determined that certain countries outside of the European Economic Area (EEA) adequately protect personal data. You can review current European Commission adequacy decisions here. To transfer data from the EEA to other countries, such as the United States, we comply with legal frameworks that establish an equivalent level of protection with EU law.

EU-U.S. Privacy Shield Frameworks

As described in our Privacy Shield certification, we comply with the EU-U.S. Privacy Shield Frameworks as set forth by the US Department of Commerce regarding the collection, use and retention of personal information from European Union member countries (including EEA member countries) and the UK, respectively. PeopleKeys, including The Institute for Motivational Living (DE), Inc., and its wholly owned US subsidiaries (unless explicitly excluded), has certified that it adheres to the Privacy Shield Principles. PeopleKeys remains responsible for any of your personal information that is shared under the Onward Transfer Principle with third parties for external processing on our behalf, as described in the “Consent/Choice Statement” section. To learn more about the Privacy Shield program, and to view PeopleKeys’ certification, please visit the Privacy Shield website.

If you have an inquiry regarding our privacy practices in relation to our Privacy Shield certification, we encourage you to contact us. PeopleKeys is subject to the investigatory and enforcement powers of the US Federal Trade Commission (FTC). You may also refer a complaint to your local data protection authority, and we will work with them to resolve your concern. In certain circumstances, the Privacy Shield Framework provides the right to invoke binding arbitration to resolve complaints not resolved by other means, as described in Annex I to the Privacy Shield Principles.

Model contract clauses

The European Commission has approved the use of model contract clauses as a means of ensuring adequate protection when transferring data outside of the EEA. By incorporating model contract clauses into a contract established between the parties transferring data, personal data can be protected when transferred outside the EEA to countries which have not been deemed by the European Commission to adequately protect personal data.

PeopleKeys offers these model contract clauses for customers of its Assessment Service Platforms. Details of PeopleKeys’ use of model contract clauses can be found at https://privacy.peoplekeys.com/terms-use/data-transfer.

 

Last update: 24 September 2020