Terms of Use

Điều khoản và Điều kiện Sử dụng

Việc sử dụng Phần mềm “PeopleKeys®” Trực tuyến và các Đánh giá liên quan (gọi chung là “Hệ thống”) phải tuân theo các Điều khoản Sử dụng sau. BẰNG CÁCH NHẤP VÀO NÚT ""TÔI CHẤP NHẬN"" VÀ/HOẶC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG CŨNG NHƯ CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI PEOPLEKEY®, INC. (“PeopleKeys®”), BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG SAU ĐÂY CŨNG NHƯ BỞI TẤT CẢ CÁC CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG ĐƯỢC KẾT HỢP THEO THAM KHẢO. PeopleKeys® bảo lưu quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa bất kỳ Điều khoản và Điều kiện Sử dụng nào sau đây, và bất kỳ chính sách hoặc hướng dẫn nào được đưa vào để tham khảo, vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của mình và để xác định xem liệu và khi nào bất kỳ thay đổi nào như vậy áp dụng cho cả khách hàng hiện tại và/hoặc tương lai. Thiếu bằng cấp, bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào đối với các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng sẽ có hiệu lực đối với tất cả các khách hàng khi được đăng giống nhau trên Trang web (“trang web”) Hệ thống Phần mềm Trực tuyến PeopleKeys®. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG, VUI LÒNG KHÔNG NHẤP VÀO NÚT ""TÔI CHẤP NHẬN"" VÀ KHÔNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA BẤT KỲ SỬA ĐỔI NÀO ĐỐI VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG, VUI LÒNG KHÔNG TIẾP TỤC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ VÀ THÔNG BÁO NGAY CHO PEOPLEKEYS® VỀ VIỆC BẠN CHẤM DỨT THỎA THUẬN NÀY.

Điều khoản sử dụng:

1.1 Sử dụng Hệ thống / Chính sách Sử dụng Được chấp nhận.

Hệ thống chỉ nên được sử dụng như một yếu tố trong quy trình sàng lọc việc làm tổng thể của công ty bạn. Các kết quả từ đánh giá này không nên được sử dụng như một quyết định duy nhất về việc có hay không nên thuê tuyển cá nhân này. Hệ thống được thiết kế để hỗ trợ xác định các sở thích và khả năng liên quan đến công việc cần được điều tra kỹ lưỡng hơn qua các cuộc phỏng vấn, đánh giá bổ sung hoặc kiểm tra lý lịch và tài liệu tham khảo. Việc xem xét thích hợp kinh nghiệm làm việc trước đây, các kỹ năng theo yêu cầu của công việc cũng như các tài liệu tham khảo cá nhân đều phải là một phần của một quy trình toàn diện. Khi sự an toàn của những người khác phải được cân nhắc thì tất cả các vấn đề như kiểm tra lý lịch, sàng lọc ma túy và khám sức khỏe từ bác sĩ y tế cũng cần được xem xét. Đánh giá này không đo lường khuynh hướng bạo lực, tình trạng rối loạn tâm thần, sự lệch lạc tình dục hoặc quan điểm chính trị và không thể được sử dụng để xác định các tình trạng này hoặc để dự đoán bất kỳ hành vi liên quan nào.

a. Bằng cách sử dụng Hệ thống, dù toàn bộ hay một phần, bạn hiểu và đồng ý rằng Hệ thống sẽ được sử dụng cùng với và tuân thủ tất cả các hướng dẫn của địa phương, tiểu bang, liên bang hoặc các hướng dẫn khác để mang lại đánh giá phù hợp cho nhân viên, đồng nghiệp, các ứng viên được tuyển dụng và tất cả các nhân sự khác có thể được cấp quyền truy cập vào Hệ thống, và không được: (a) chỉ dựa vào việc đưa ra quyết định liên quan đến việc làm tương lai của ứng viên; và/hoặc (b) được sử dụng để phân biệt đối xử với nhân viên hoặc ứng viên hiện tại trên cơ sở bất kỳ tình trạng hợp pháp hoặc được bảo vệ nào, chẳng hạn như chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc quốc gia, khuynh hướng tình dục, tuổi tác hoặc khuyết tật. Trong khi PeopleKeys® cung cấp cho khách hàng (tức là các công ty) khả năng nhập các câu hỏi cụ thể cho một vị trí/công việc nhất định và yêu cầu ứng viên xác nhận rằng họ sẵn sàng tuân thủ, thực hiện, đồng ý hoặc đồng ý với một số yêu cầu của vị trí/công việc, các điều kiện tiên quyết, bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng những hoạt động này là hợp pháp và được cho phép chính thức bởi các sắc lệnh quản lý địa phương, tiểu bang và liên bang của họ. Do đó, PeopleKeys® và các chi nhánh, đại diện, chuyên gia tư vấn và đại lý (gọi chung là “Tập đoàn PeopleKeys®”) không chịu trách nhiệm về việc bạn sử dụng Hệ thống trong việc tuyển dụng và đưa ra các quyết định nhân sự khác, Ngoài ra, PeopleKeys® không chịu trách nhiệm về sử dụng các câu hỏi, trong hệ thống PeopleKeys® do bạn yêu cầu hoặc đến các liên kết trên trang web của khách hàng có thể được liên kết với các câu hỏi đó. Cuối cùng, bạn đồng ý bồi thường, không gây tổn hại và bảo vệ Tập đoàn PeopleKeys® khỏi bất kỳ khiếu nại, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý và tất cả các phí và chi phí bào chữa, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư, phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc bạn sử dụng Hệ thống, trừ khi các khiếu nại, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí và phí tổn đó phát sinh và trực tiếp và duy nhất do sơ suất hoặc hành vi cố ý sai trái của Tập đoàn PeopleKeys®.

1.2. Thanh toán Dịch vụ và Chính sách Chấm dứt.

Tất cả các khoản phí sử dụng Hệ thống phải được thanh toán trước theo giá hiện hành áp dụng cho Hệ thống. Nếu bạn không thanh toán bất kỳ khoản phí và thuế nào trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày đến hạn áp dụng, tài khoản của bạn sẽ bị tạm ngưng cho đến khi hệ thống nhận được thanh toán. Ngoài ra, việc bạn không thanh toán đầy đủ bất kỳ khoản phí và thuế nào trong vòng mười bốn (14) ngày sau ngày đến hạn áp dụng sẽ được coi là vi phạm nghiêm trọng các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này, biện minh cho việc PeopleKeys® chấm dứt cung cấp Hệ thống và các dịch vụ liên quan cho bạn. Bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản phí nào liên quan đến việc khôi phục tài khoản Hệ thống của mình. Bất kỳ việc tạm ngừng hoặc chấm dứt sử dụng nào như vậy sẽ không giúp bạn thanh toán các khoản phí quá hạn cộng với lãi suất. Trong trường hợp cưỡng chế truy thu, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc thu phí đó, bao gồm nhưng không giới hạn, phí luật sư hợp lý, chi phí tòa án và phí trả cho đại lý thu hồi nợ.

1.3. Chính sách Hoàn tiền.

Chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho các giao dịch mua sản phẩm điện tử dưới dạng tín dụng vào tài khoản PeopleKeys của bạn. Việc hoàn tiền bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng sẽ không được xử lý đối với các sản phẩm điện tử được mua trực tuyến từ một trong các cửa hàng của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gọi tới dịch vụ khách hàng theo số + 1-800-779-3472.

Tuyên Bố Sở Hữu Trí Tuệ Và Sử Dụng Thương Hiệu:

2.1 Sở hữu trí tuệ.

Tất cả tài liệu, chương trình phần mềm, bao gồm nhưng không giới hạn ở mã đích và mã nguồn, dữ liệu hoặc thông tin do PeopleKeys® phát triển liên quan đến Hệ thống và mọi bí quyết, phát minh, khám phá, phương pháp luận, bí mật thương mại hoặc quy trình được PeopleKeys® sử dụng để cung cấp Hệ thống cho người dùng, cho dù có thể được bảo vệ bằng bản quyền hoặc bằng sáng chế, (gọi chung là “Thông tin độc quyền của People Keys”) đang và sẽ vẫn là tài sản duy nhất và độc quyền của PeopleKeys® hoặc các nhà cung cấp của tập đoàn (khi được cấp phép cho PeopleKeys®). Nghiêm cấm sử dụng trái phép, sao chép, thiết kế ngược, dịch ngược và tạo ra các tác phẩm phái sinh dựa trên bất kỳ Thông tin độc quyền nào của PeopleKeys® trừ khi được PeopleKeys® cấp phép bằng văn bản. Bạn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ vi phạm trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc xâm phạm quyền sở hữu của PeopleKeys® đối với Thông tin độc quyền của PeopleKeys®.

2.2 Thương hiệu.

Theo đây, bạn cấp cho PeopleKeys® quyền sử dụng các thương hiệu của bạn, nếu có, với mục đích hạn chế là liên kết bất kỳ nhãn hiệu nào như vậy với các báo cáo trực tuyến hoặc bằng văn bản do PeopleKeys® tạo cho bạn thông qua Hệ thống. Đây không phải là giấy phép thương hiệu và không có quyền nào khác liên quan đến thương hiệu của bạn được cấp cho PeopleKeys®.

Bảo hành, Tuyên bố từ chối trách nhiệm về việc sử dụng không phù hợp:

3.1 Bảo hành.

HỆ THỐNG PEOPLEKEYS® ĐƯỢC CUNG CẤP ""NGUYÊN TRẠNG."" PEOPLEKEYS® KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO HÀNH DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO VỀ TÍNH ĐẦY ĐỦ, CHÍNH XÁC, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ, HOẶC TÍNH ĐẦY ĐỦ, HOẶC TÍNH PHÙ HỢP, CHỨC NĂNG, TÍNH KHẢ DỤNG HOẶC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG, KẾT NỐI TRỰC TUYẾN LIÊN QUAN CỦA HỆ THỐNG HOẶC THÔNG TIN MÀ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐẠT. TẬP ĐOÀN PEOPLEKEYS® ĐẶC BIỆT TỪ CHỐI BẤT KỲ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý NÀO, ĐIỀU KIỆN HOẶC SỰ ĐẠI DIỆN NÀO LIÊN QUAN ĐẾN HỆ THỐNG, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ BẢO HÀNH NGỤ Ý NÀO HOẶC CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ KHẢ NĂNG BÁN, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP PEOPLEKEYS® SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ NGAY CẢ KHI PEOPLEKEYS® ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ. PEOPLEKEYS® ĐẶC BIỆT TỪ CHỐI MỌI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ DO THỜI GIAN NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG, THEO LỊCH TRÌNH HOẶC ĐỘT XUẤT, MẤT DỮ LIỆU HOẶC CÁC SỰ KIỆN KHÁC CỦA HỆ THỐNG VƯỢT RA NGOÀI KIỂM SOÁT HỢP LÝ CỦA CÁC CHI NHÁNH, ĐẠI DIỆN, CHUYÊN GIA TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ CỦA PEOPLEKEYS®. PEOPLEKEYS® KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI.

3.2 Tuyên bố từ chối trách nhiệm về việc sử dụng không phù hợp.

Báo cáo từ www.MotivationalLiving.com, www.PersonalityStyle.com and www.PeopleKeys.com đại diện cho những diễn giải hợp lệ và đáng tin cậy của các câu trả lời của các cá nhân về Hồ sơ Hệ thống Nhân cách DISC.  Các báo cáo được tạo từ hệ thống trực tuyến này cung cấp phân tích sâu sắc về các câu trả lời cá nhân về công cụ hồ sơ DISC , mang lại các kết luận chuyên sâu và chính xác nhất hiện có.  Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rằng ấn phẩm này dựa trên các phản hồi mà chủ thể đã nhập và được thiết kế để cung cấp thông tin chính xác và có thẩm quyền về chủ đề. &Nbsp; Ấn phẩm được phân phối với sự hiểu biết rằng nhà xuất bản không tham gia vào việc đưa ra các dịch vụ tâm lý chuyên nghiệp.   Nếu cần sự hỗ trợ của chuyên gia, bạn nên tìm kiếm lời khuyên của người có chuyên môn và năng lực.

4. Chính sách Quyền riêng tư.

Tất cả thông tin cá nhân và thông tin liên hệ mà người dùng Hệ thống cung cấp cho PeopleKeys® sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng cho mục đích liên lạc và để áp dụng các công cụ đánh giá được cung cấp thông qua Hệ thống.

5. Luật chi phối và Giải quyết tranh chấp.

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Hệ thống và áp dụng các điều khoản và điều kiện này sẽ do Pennsylvania chi phối, bất kể xung đột với các quy định pháp luật. Tất cả các tranh chấp giữa các bên sẽ được đưa ra phân xử trước khi một trọng tài viên được lựa chọn theo và áp dụng Quy tắc Trọng tài Thương mại của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ. Các bên đồng ý về nơi lập tòa xử án và quyền tài phán tại Pittsburgh, Pennsylvania.

Sections 6 & 7 are currently only available in English, please refer to: https://privacy.peoplekeys.com/terms-use for the Full Terms of Use.

6. Data Processing Terms.

PeopleKeys and the counterparty agreeing to these terms (“Customer”) have entered into an agreement for the provision of the Processor Services (as amended from time to time, the “Agreement”).

These PeopleKeys Data Processing Terms (including the appendices, “Data Processing Terms”) are entered into by PeopleKeys and Customer and supplement the Agreement. These Data Processing Terms will be effective and replace any previously applicable terms relating to their subject matter (including any data processing amendment or data processing addendum relating to the Processor Services), from the Terms Effective Date.

If you are accepting these Data Processing Terms on behalf of Customer, you warrant that: (a) you have full legal authority to bind Customer to these Data Processing Terms; (b) you have read and understand these Data Processing Terms; and (c) you agree, on behalf of Customer, to these Data Processing Terms. If you do not have the legal authority to bind Customer, please do not accept these Data Processing Terms.

The full terms can be viewed at: https://privacy.peoplekeys.com/terms-use/data-processing

7. Data Transfer Frameworks.

Effective March 1, 2020

Data protection laws vary among countries, with some providing more protection than others. Regardless of where your information is processed, we apply the same protections described in the Privacy Policy. We also comply with certain legal frameworks relating to the transfer of data, such as the European frameworks described below.

The European Commission has determined that certain countries outside of the European Economic Area (EEA) adequately protect personal data. You can review current European Commission adequacy decisions here. To transfer data from the EEA to other countries, such as the United States, we comply with legal frameworks that establish an equivalent level of protection with EU law.

EU-U.S. Privacy Shield Frameworks

As described in our Privacy Shield certification, we comply with the EU-U.S. Privacy Shield Frameworks as set forth by the US Department of Commerce regarding the collection, use and retention of personal information from European Union member countries (including EEA member countries) and the UK, respectively. PeopleKeys, including The Institute for Motivational Living (DE), Inc., and its wholly owned US subsidiaries (unless explicitly excluded), has certified that it adheres to the Privacy Shield Principles. PeopleKeys remains responsible for any of your personal information that is shared under the Onward Transfer Principle with third parties for external processing on our behalf, as described in the “Consent/Choice Statement” section. To learn more about the Privacy Shield program, and to view PeopleKeys’ certification, please visit the Privacy Shield website.

If you have an inquiry regarding our privacy practices in relation to our Privacy Shield certification, we encourage you to contact us. PeopleKeys is subject to the investigatory and enforcement powers of the US Federal Trade Commission (FTC). You may also refer a complaint to your local data protection authority, and we will work with them to resolve your concern. In certain circumstances, the Privacy Shield Framework provides the right to invoke binding arbitration to resolve complaints not resolved by other means, as described in Annex I to the Privacy Shield Principles.

Model contract clauses

The European Commission has approved the use of model contract clauses as a means of ensuring adequate protection when transferring data outside of the EEA. By incorporating model contract clauses into a contract established between the parties transferring data, personal data can be protected when transferred outside the EEA to countries which have not been deemed by the European Commission to adequately protect personal data.

PeopleKeys offers these model contract clauses for customers of its Assessment Service Platforms. Details of PeopleKeys’ use of model contract clauses can be found at https://privacy.peoplekeys.com/terms-use/data-transfer.

 

Last update: 24 September 2020