Điều khoản sử dụng

Điều khoản và Điều kiện sử dụng

Việc sử dụng Phần mềm “PeopleKeys®” trực tuyến và các Bài đánh giá liên quan (gọi chung là “Hệ thống”) phải tuân theo các Điều khoản sử dụng sau. BẰNG CÁCH NHẤP VÀO NÚT "TÔI CHẤP NHẬN" VÀ/HOẶC ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG VÀ CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI PEOPLEKEYS®, INC. (“PeopleKeys®”), BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG SAU ĐÂY, CŨNG NHƯ BỞI TẤT CẢ CÁC CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG ĐƯỢC THAM CHIẾU. PeopleKeys® có toàn quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa bất kỳ Điều khoản và Điều kiện sử dụng nào sau đây, cũng như bất kỳ chính sách hoặc hướng dẫn nào được đưa vào để tham chiếu, vào bất kỳ thời điểm nào, theo quyết định riêng của PeopleKeys®, đồng thời có quyền xác định nhu cầu và thời điểm áp dụng các thay đổi đó cho khách hàng hiện hữu và/hoặc khách hàng trong tương lai. Trong mọi trường hợp, bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào với các Điều khoản và Điều kiện sử dụng sẽ có hiệu lực áp dụng cho tất cả khách hàng sau khi được đăng trên Trang web Hệ thống Phần mềm Trực tuyến PeopleKeys® ("Trang web"). NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG, VUI LÒNG KHÔNG NHẤP VÀO NÚT "TÔI CHẤP NHẬN" VÀ KHÔNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬA ĐỔI CỦA BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG NÀO, VUI LÒNG KHÔNG TIẾP TỤC SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ THÔNG BÁO NGAY LẬP TỨC CHO PEOPLEKEYS® VỀ VIỆC CHẤM DỨT THỎA THUẬN NÀY.

Điều khoản sử dụng:

1.1 Sử dụng Hệ thống / Chính sách Sử dụng được chấp nhận.

Bạn chỉ nên sử dụng Hệ thống như một yếu tố hỗ trợ trong quy trình sàng lọc tuyển dụng chung của công ty bạn. Các kết quả từ đánh giá này không nên được sử dụng làm căn cứ duy nhất để đưa ra quyết định có hay không nên tuyển dụng cá nhân này. Hệ thống được thiết kế để hỗ trợ xác định các ưu tiên và năng lực liên quan đến công việc và cần được tìm hiểu kỹ hơn qua phỏng vấn, đánh giá bổ sung hoặc kiểm tra lý lịch và nguồn tham chiếu. Việc xem xét kinh nghiệm làm việc trước đây, các kỹ năng theo yêu cầu của công việc cũng như các nguồn tham chiếu cá nhân đều phải được thực hiện như một phần trong quy trình tuyển dụng toàn diện. Khi cần xét đến sự an toàn của những người khác thì tất cả các vấn đề như kiểm tra lý lịch, sàng lọc ma túy và khám sức khỏe bởi bác sĩ y tế cũng cần được xem xét. Bài đánh giá này không đo lường khuynh hướng bạo lực, tình trạng rối loạn tâm thần, sự lệch lạc về tình dục hoặc quan điểm chính trị và không thể được sử dụng để xác định các tình trạng này hoặc để dự đoán bất kỳ hành vi nào liên quan.

a. Bằng cách sử dụng toàn bộ hay một phần Hệ thống, bạn hiểu rõ và đồng ý rằng Hệ thống sẽ được sử dụng cùng với và tuân thủ tất cả các hướng dẫn của địa phương, tiểu bang, liên bang hoặc các hướng dẫn khác để việc đảm bảo tiến hành một quy trình đánh giá phù hợp cho nhân viên, đồng nghiệp, ứng viên và tất cả các nhân sự khác có thể được cấp quyền truy cập vào Hệ thống, và không được: (a) sử dụng làm căn cứ duy nhất để đưa ra quyết định liên quan đến việc làm trong tương lai của ứng viên; và/hoặc (b) được sử dụng để phân biệt đối xử với nhân viên hiện tại hoặc ứng viên dựa trên bất kỳ tình trạng hợp pháp hoặc được bảo vệ nào, chẳng hạn như chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc quốc gia, khuynh hướng tính dục, tuổi tác hoặc tình trạng khuyết tật. Mặc dù PeopleKeys® cung cấp cho khách hàng (cụ thể là các doanh nghiệp) khả năng nhập các câu hỏi cụ thể cho một vị trí/công việc nhất định và yêu cầu ứng viên xác nhận rằng họ sẵn sàng tuân thủ, thực hiện, chấp thuận hoặc đồng ý với một số yêu cầu của vị trí/công việc cụ thể và/hoặc các điều kiện tiên quyết của vị trí/công việc, bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng những hoạt động này là hợp pháp và được cho phép chính thức theo quy định của cơ quan quản lý địa phương, tiểu bang và liên bang. Do đó, PeopleKeys® và các công ty con, đại diện, chuyên gia tư vấn và đại lý (gọi chung là “PeopleKeys® Group”) không chịu trách nhiệm về việc bạn sử dụng Hệ thống trong quá trình tuyển dụng và đưa ra các quyết định nhân sự khác, Ngoài ra, PeopleKeys® không chịu trách nhiệm về sử dụng các câu hỏi, trong hệ thống PeopleKeys® do bạn yêu cầu hoặc các liên kết trên trang web của khách hàng có thể được liên kết với các câu hỏi đó. Cuối cùng, bạn đồng ý bồi thường, không gây tổn hại và bảo vệ PeopleKeys® Group khỏi bất kỳ khiếu nại, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, cũng như tất cả các khoản phí và chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư, phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc bạn sử dụng Hệ thống, trừ khi các khiếu nại, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí và phí tổn phát sinh trực tiếp và duy nhất do sơ suất hoặc hành vi sai trái cố ý của PeopleKeys® Group.

1.2. Thanh toán Dịch vụ và Chính sách Chấm dứt.

Tất cả các khoản phí sử dụng Hệ thống phải được thanh toán trước theo giá hiện hành áp dụng cho Hệ thống. Nếu bạn không thanh toán bất kỳ khoản phí và thuế nào trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày đến hạn áp dụng, tài khoản của bạn sẽ bị đình chỉ cho đến khi hệ thống nhận được thanh toán. Ngoài ra, việc bạn không thanh toán đầy đủ bất kỳ khoản phí và thuế nào trong vòng mười bốn (14) ngày sau ngày đến hạn áp dụng sẽ được coi là vi phạm nghiêm trọng các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này, dẫn đến việc PeopleKeys® chấm dứt cung cấp Hệ thống và các dịch vụ liên quan cho bạn. Bạn phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản phí nào liên quan đến việc khôi phục tài khoản của mình trên Hệ thống. Việc đình chỉ hoặc chấm dứt sử dụng này sẽ không miễn trừ trách nhiệm của bạn trong việc phải thanh toán các khoản phí quá hạn cộng với lãi suất. Trong trường hợp cưỡng chế thu nợ, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả mọi chi phí liên quan đến việc thu nợ đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư hợp lý, chi phí tòa án và phí trả cho đại lý thu hồi nợ.

1.3. Chính sách Hoàn tiền.

Chúng tôi sẽ hoàn tiền cho các giao dịch mua sản phẩm điện tử vào tài khoản PeopleKeys của bạn dưới dạng tín dụng. Việc hoàn tiền bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng sẽ không được xử lý với các sản phẩm điện tử được mua trực tuyến từ một trong các cửa hàng của chúng tôi. Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng gọi tới dịch vụ khách hàng theo số +1-800-779-3472.

Tuyên bố Sở hữu trí tuệ Và Sử dụng Thương hiệu:

2.1 Sở hữu trí tuệ.

Tất cả tài liệu, chương trình phần mềm, bao gồm nhưng không giới hạn ở mã đích và mã nguồn, dữ liệu hoặc thông tin do PeopleKeys® phát triển liên quan đến Hệ thống và mọi bí quyết, phát minh, khám phá, phương pháp luận, bí mật thương mại hoặc quy trình được PeopleKeys® sử dụng để cung cấp Hệ thống cho người dùng, cho dù có được bảo vệ bằng bản quyền hoặc bằng sáng chế hay không, (gọi chung là “Thông tin độc quyền của People Keys”) đang và sẽ vẫn là tài sản duy nhất và độc quyền của PeopleKeys® hoặc các nhà cung cấp của PeopleKeys® (như được cấp phép cho PeopleKeys®). Mọi hành vi sử dụng trái phép, sao chép, áp dụng kỹ thuật đảo ngược, biên dịch ngược và tạo ra các tác phẩm phái sinh dựa trên bất kỳ Thông tin độc quyền nào của PeopleKeys® đều bị nghiêm cấm, trừ khi có văn bản cho phép của PeopleKeys®. Bạn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ vi phạm trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc xâm phạm quyền sở hữu của PeopleKeys® đối với Thông tin độc quyền của PeopleKeys®.

2.2 Thương hiệu.

Theo đây, bạn cấp cho PeopleKeys® quyền sử dụng các thương hiệu của bạn, nếu có, với mục đích hạn chế là liên kết thương hiệu với các báo cáo trực tuyến hoặc báo cáo bằng văn bản do PeopleKeys® xây dựng cho bạn thông qua Hệ thống. Đây không phải là giấy phép thương hiệu và bạn không cấp bất kỳ quyền nào khác liên quan đến thương hiệu của bạn cho PeopleKeys®.

Bảo hành, Tuyên bố miễn trách nhiệm về việc sử dụng không phù hợp:

3.1 Bảo hành.

HỆ THỐNG PEOPLEKEYS® ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG". PEOPLEKEYS® KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ CAM KẾT HOẶC BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO VỀ TÍNH ĐẦY ĐỦ, TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH HIỆN HÀNH, TÍNH HOÀN THIỆN HOẶC TÍNH PHÙ HỢP, CHỨC NĂNG, TÍNH SẴN CÓ HOẶC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG, KẾT NỐI TRỰC TUYẾN LIÊN QUAN CỦA HỆ THỐNG HOẶC THÔNG TIN MÀ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐẠT. PEOPLEKEYS® GROUP ĐẶC BIỆT TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM, ĐIỀU KIỆN HOẶC CAM KẾT RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý LIÊN QUAN ĐẾN HỆ THỐNG, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN NGỤ Ý NÀO VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC TÌNH TRẠNG KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP PEOPLEKEYS® SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ NGAY CẢ KHI PEOPLEKEYS® ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ. PEOPLEKEYS® ĐẶC BIỆT TỪ CHỐI MỌI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ DO THỜI GIAN NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG, THEO LỊCH TRÌNH HOẶC ĐỘT XUẤT, MẤT DỮ LIỆU HOẶC CÁC SỰ KIỆN KHÁC CỦA HỆ THỐNG NẰM NGOÀI KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT HỢP LÝ CỦA PEOPLEKEYS®, INC., CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, ĐẠI DIỆN, CHUYÊN GIA TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ CỦA PEOPLEKEYS®. PEOPLEKEYS® KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI.

3.2 Tuyên bố miễn trách nhiệm về việc sử dụng không phù hợp.

Báo cáo từ www.MotivationalLiving.com, www.PersonalityStyle.com , www.Discinsights.com www.PeopleKeys.com đại diện cho những diễn giải hợp lệ và đáng tin cậy của các câu trả lời của các cá nhân về Hồ sơ Hệ thống Tính cách DISC. Các báo cáo được tạo từ hệ thống trực tuyến này cung cấp phân tích sâu về các câu trả lời của cá nhân cho công cụ hồ sơ DISC, đưa ra các kết luận chuyên sâu và chính xác nhất hiện có. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải hiểu rằng ấn phẩm này dựa trên các phản hồi mà người được đánh giá đã nhập và được thiết kế để cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy về chủ thể được đánh giá. Báo cáo được phân phối với sự hiểu biết rằng bên phát hành báo cáo không tham gia cung cấp các dịch vụ tâm lý chuyên nghiệp. Nếu bạn cần sự hỗ trợ của chuyên gia, vui lòng tìm kiếm lời khuyên của người có chuyên môn và năng lực.

4. Chính sách Quyền riêng tư.

Tất cả thông tin cá nhân và thông tin liên hệ mà người dùng Hệ thống cung cấp cho PeopleKeys® sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng cho mục đích liên lạc và để áp dụng các công cụ đánh giá được cung cấp thông qua Hệ thống.

5. Luật chi phối và Giải quyết tranh chấp.

Mọi tranh chấp phát sinh từ việc bạn sử dụng Hệ thống và áp dụng các điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh theo pháp luật Pennsylvania, không xét đến các xung đột pháp luật. Tất cả tranh chấp giữa các bên sẽ được đưa ra phân xử trước một trọng tài viên được lựa chọn theo Quy tắc Trọng tài Thương mại của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ. Các bên đồng ý rằng địa điểm và khu vực pháp lý để giải quyết tranh chấp là tại Pittsburgh, Pennsylvania.

6. Quyền sở hữu, Dữ liệu khách hàng và Bảo mật

6.1 Quyền sở hữu. Như giữa các bên, chúng tôi độc quyền sở hữu và bảo lưu mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích về và liên quan đến Hệ thống, Tài liệu, Thông tin mật của chúng tôi (như được định nghĩa bên dưới) và mọi dữ liệu có được từ việc sử dụng Hệ thống không trực tiếp hoặc gián tiếp xác định danh tính cá nhân của bạn, Người dùng cuối hoặc bất kỳ thể nhân nào và bao gồm (a) các dữ liệu như phản hồi, điểm số, chỉ số tương tác, tỷ lệ thoát và dữ liệu hiệu suất Hệ thống và (b) tuân theo mọi quy định hạn chế theo luật hiện hành, dữ liệu được ẩn danh, hủy danh tính và/hoặc tổng hợp để không thể trực tiếp hoặc gián tiếp xác định danh tính của bạn, Người dùng cuối hoặc bất kỳ thể nhân nào, cũng như bất kỳ phản hồi hoặc đề xuất nào do bạn hoặc Người dùng cuối cung cấp liên quan đến Hệ thống. Như giữa các bên, bạn độc quyền sở hữu và bảo lưu mọi quyền, quyền sở hữu và lợi ích về Thông tin mật và Dữ liệu khách hàng của bạn, tùy thuộc vào quyền của chúng tôi trong việc xử lý Dữ liệu khách hàng theo các Điều khoản này.

6.2 Dữ liệu khách hàng. Bạn cấp cho chúng tôi và Công ty liên kết của chúng tôi quyền xử lý Dữ liệu khách hàng khi cần thiết để cung cấp dịch vụ Hệ thống theo cách phù hợp với các Điều khoản này, Thỏa thuận Bảo vệ dữ liệu và Thông báo Quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận Bảo vệ dữ liệu hoặc Thông báo Quyền riêng tư của chúng tôi, bạn phải ngừng sử dụng Hệ thống ngay lập tức. Bạn cam kết và đảm bảo rằng bạn đã và sẽ tiếp tục cho phép và đưa ra các chấp thuận cần thiết để cung cấp Dữ liệu khách hàng cho chúng tôi cho mục đích sử dụng và tiết lộ.

6.3 Bảo mật

6.3.1 Định nghĩa. “Thông tin mật” có nghĩa là bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào, cho dù có ở dạng hữu hình hay không, được tiết lộ bởi một trong hai bên (“Bên tiết lộ”) cho bên kia (“Bên nhận”) được đánh dấu hoặc được chỉ định là bí mật hoặc độc quyền hoặc có thể được hiểu một cách hợp lý là được bảo mật dựa trên bản chất của thông tin và các tình huống liên quan đến việc tiết lộ, bao gồm nhưng không giới hạn ở Dữ liệu khách hàng, danh sách khách hàng, giá cả, khái niệm, quy trình, kế hoạch, thiết kế và các chiến lược khác, “bí quyết”, thông tin và tài liệu tài chính, kinh doanh và/hoặc kỹ thuật khác của Bên tiết lộ và các Công ty liên kết của Bên tiết lộ. Thông tin mật không bao gồm bất kỳ thông tin nào: (a) được cung cấp công khai mà không vi phạm các Điều khoản này hoặc do lỗi của Bên nhận; (b) Bên nhận biết đến một cách hợp lý và theo sự hiểu biết của họ, không có bất kỳ hạn chế nào, trước khi được Bên tiết lộ tiết lộ; (c) được một người khác tiết lộ một cách hợp lý cho Bên nhận mà không có bất kỳ hạn chế nào cũng như không vi phạm quyền của Bên tiết lộ; hoặc (d) được phát triển độc lập bởi Bên nhận mà không sử dụng hoặc tham chiếu đến Thông tin mật của Bên tiết lộ.

6.3.2 Sử dụng và Tiết lộ. Trừ khi được Bên tiết lộ cho phép bằng văn bản, Bên nhận sẽ không (a) sử dụng bất kỳ Thông tin mật nào của Bên tiết lộ cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc thực hiện các quyền hoặc nghĩa vụ của Bên nhận theo các Điều khoản này và (b) tiết lộ hoặc cung cấp Thông tin mật của Bên tiết lộ cho bất kỳ bên nào khác, ngoại trừ chính bên đó, các Công ty liên kết của bên đó và các nhân viên, cố vấn pháp lý, kế toán, nhà thầu và các nhà thầu phụ của họ (gọi chung là “Đại diện”) có nhu cầu “cần biết” khi cần thiết để Bên nhận thực hiện các quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này. Bên nhận chịu trách nhiệm đảm bảo các Đại diện của mình tuân thủ Mục 6.3 này. Các Đại diện bị ràng buộc về mặt pháp lý phải bảo vệ Thông tin mật của Bên tiết lộ theo các điều khoản bảo mật tối thiểu tương đương như các điều khoản của Mục 6.3 này. Bên nhận sẽ bảo vệ tính bí mật của Thông tin mật của Bên tiết lộ bằng cách áp dụng mức độ thận trọng tương đương mà bên đó sử dụng để bảo vệ tính bí mật của thông tin mật của mình nhưng không kém hơn mức độ thận trọng hợp lý trong mọi trường hợp.

6.3.3 Tiết lộ bắt buộc. Bên nhận có thể tiết lộ Thông tin mật của Bên tiết lộ nếu được yêu cầu theo quy định, luật, trát đòi hầu tòa hoặc lệnh của tòa án (gọi chung là “Tiết lộ bắt buộc”), với điều kiện là Bên nhận phải thông báo cho Bên tiết lộ về việc Tiết lộ bắt buộc đó (trong phạm vi luật pháp cho phép ). Bên tiếp nhận sẽ hợp tác hợp lý với Bên tiết lộ liên quan đến Tiết lộ bắt buộc với chi phí hoàn toàn do Bên tiết lộ phụ trách.

Cập nhật lần cuối: Ngày 24 tháng 2 năm 2022