Overview of PeopleKeys Policies and Terms

Chính sách Quyền riêng tư

Chính sách Quyền riêng tư giải thích về các thông tin mà chúng tôi thu thập và lý do thu thập thông tin, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó cũng như cách xem xét và cập nhật thông tin.

Đọc Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng cung cấp các quy tắc và chính sách mà bạn đồng ý khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Đọc Điều khoản sử dụng của chúng tôi

PDF file icon-01

Tải xuống bản PDF kết hợp Chính sách Quyền riêng tư và Điều khoản sử dụng có thể in

Tải bản PDF

Chính sách Đổi trả & Hoàn tiền

Chúng tôi đảm bảo sản phẩm của chúng tôi có chất lượng cao nhất, tuy nhiên có thể xảy ra những điều kiện hoặc tình huống cần đổi trả hoặc hoàn tiền cho sản phẩm.

Đọc Chính sách Đổi trả và Hoàn tiền của chúng tôi

Chính sách Không phân biệt đối xử

Institute for Motivational Living and PeopleKeys® là một nhà cung cấp dịch vụ và bên sử dụng lao động không phân biệt đối xử.

Đọc Chính sách Không phân biệt đối xử của chúng tôi

Tuân thủ EEOC

Institute for Motivational Living and PeopleKeys® phát hành các bài đánh giá tuân thủ các yêu cầu của Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng (EEOC).

Đọc về Tuân thủ EEOC của chúng tôi