Chính sách & Điều khoản

Chính sách Quyền riêng tư của PeopleKeys

Sửa đổi lần cuối: April 28, 2024

PeopleKeys, Inc. và các công ty/tổ chức liên quan (“PeopleKeys, Inc.”, “The Institute for Motivational Living”) cam kết tuân thủ tất cả các luật nhằm bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách Quyền riêng tư này mô tả (i) loại thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn; và (ii) các thông lệ của PeopleKeys trong việc thu thập và phổ biến thông tin về bạn. Chính sách Quyền riêng tư này được thiết lập trong bối cảnh các trang web của PeopleKeys và tiềm năng thu thập thông tin cá nhân bằng các phương tiện điện tử; tuy nhiên, Chính sách này không chỉ giới hạn ở các trang web của PeopleKeys. Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi áp dụng bất cứ khi nào Người dùng và PeopleKeys tương tác và chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định về Người dùng trong quá trình tương tác đó.

PeopleKeys, Inc.
8392 Tod Ave
Boardman, Ohio 44512

Điện thoại địa phương: 1-330-599-5580
Điện thoại miễn phí: 1-800-779-3472

Tiến sĩ Bradley Smith
Giám đốc Tuân thủ Quốc tế
Vui lòng gửi câu hỏi của bạn cho PeopleKeys tại đây: https://info.peoplekeys.com/submit-your-gdpr-inquiry-or-complaint-to-peoplekeys

 

PeopleKeys thu thập thông tin cá nhân không công khai bằng cách nào và vào thời điểm nào?

Trong quá trình cung cấp dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập và duy trì một số thông tin cá nhân không công khai nhằm giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ đánh giá.

PeopleKeys không thu thập thông tin cá nhân (chẳng hạn như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email hoặc số thẻ tín dụng) trừ khi được một cá nhân tự nguyện cung cấp. Thông tin cá nhân có thể được thu thập khi Người dùng thực hiện các hành động sau:

 • Đăng ký trở thành người dùng các trang web PeopleKeys
 • Mua các bài đánh giá hoặc sản phẩm
 • Hoàn thành bài đánh giá
 • Đăng ký người dùng hoặc đăng ký các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi có thể cung cấp định kỳ
 • Tham gia các chương trình khuyến mãi đặc biệt

Các tình huống riêng lẻ trong đó dữ liệu cá nhân của Người dùng được xử lý được mô tả bên dưới.

PeopleKeys sử dụng thông tin cá nhân không công khai bằng cách nào và vào thời điểm nào?

Cung cấp Dịch vụ

PeopleKeys có thể sử dụng thông tin cá nhân theo nhiều cách cụ thể để thực hiện các dịch vụ theo yêu cầu và hợp đồng giữa Khách hàng và Người dùng cuối.

Khi mua các bài đánh giá trực tuyến hoặc các sản phẩm khác, PeopleKeys sử dụng thông tin cá nhân để hoàn tất giao dịch mua và để trao đổi với Người dùng về giao dịch mua hoặc yêu cầu khác.

Ngoài ra, khi mua các bài đánh giá hoặc sản phẩm, PeopleKeys có thể được yêu cầu chia sẻ thông tin cá nhân với tổ chức xử lý thẻ tín dụng bên thứ ba để hoàn tất giao dịch. Bên xử lý thẻ tín dụng có thể chia sẻ thông tin đó với tổ chức phát hành thẻ tín dụng để tổ chức phát hành sử dụng trong quá trình thu thập dữ liệu liên quan đến việc sử dụng thẻ, chương trình thưởng hoặc các mục đích khác. Người dùng cuối nên đọc kỹ và làm quen với các chính sách quyền riêng tư quy định việc sử dụng thẻ tín dụng.

Ngoài ra, khi mua hoặc hoàn thành các bài đánh giá trực tuyến, PeopleKeys có thể được yêu cầu chuyển thông tin cá nhân và kết quả đánh giá của bạn cho Khách hàng nhằm mục đích cụ thể là xem xét kết quả đánh giá. Trong những trường hợp đó, thông tin do Người dùng cuối tự nguyện nhập vào sẽ được chia sẻ với Khách hàng cụ thể đã yêu cầu Người dùng cuối thực hiện bài đánh giá.

PeopleKeys không kiểm soát việc Khách hàng sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng cuối và Người dùng cuối đồng ý rằng PeopleKeys sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về việc Khách hàng sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng cuối. Nếu Người dùng cuối có các ưu tiên đặc biệt liên quan đến việc Khách hàng sử dụng thông tin cá nhân của mình thì Người dùng cuối phải thông báo trực tiếp cho Khách hàng.

Cuối cùng, PeopleKeys có thể liên hệ với bạn theo từng thời điểm, thông thường là qua email, để thông báo về các thông tin liên quan đến giao dịch của bạn.

Phạm vi dữ liệu được xử lý cho mục đích cung cấp dịch vụ bao gồm các dữ liệu sau: họ tên, email và địa chỉ thực trong một số trường hợp nhất định.

Việc thực hiện thỏa thuận được ký kết giữa người dùng và PeopleKeys là căn cứ pháp lý để xử lý dữ liệu nhằm mục đích cung cấp dịch vụ.

Các thực thể bên ngoài được PeopleKeys ủy thác xử lý dữ liệu bao gồm: Zoho Corporation Pvt Ltd (truy cập vào hệ thống Zoho), Hubspot, Inc. (Truy cập vào hệ thống Hubspot) và Microsoft (sử dụng máy chủ Microsoft Azure).

Tiếp thị

Ngoài việc xử lý dữ liệu cho mục đích cung cấp dịch vụ, PeopleKeys cũng có thể xử lý dữ liệu của Người dùng cho mục đích tiếp thị. Vì mục đích này, chúng tôi luôn xin chấp thuận của người dùng khi tiến hành các hoạt động đó. Người dùng luôn có thể thu hồi chấp thuận bất cứ lúc nào.

Phạm vi dữ liệu được xử lý cho mục đích tiếp thị bao gồm họ tên và địa chỉ email.

Các hoạt động tiếp thị bao gồm cung cấp thông tin về những bài đánh giá mới ra mắt, chương trình khuyến mãi, sản phẩm và dịch vụ do PeopleKeys cung cấp và được thực hiện qua email.

Chấp thuận của người dùng cấu thành căn cứ pháp lý cho việc xử lý dữ liệu cho các mục đích tiếp thị.

Các thực thể bên ngoài được PeopleKeys ủy thác xử lý dữ liệu bao gồm: Zoho Corporation Pvt Ltd (truy cập vào hệ thống Zoho), Hubspot, Inc. (Truy cập vào hệ thống Hubspot) và Microsoft.

Bản chất tự nguyện của việc cung cấp dữ liệu cá nhân

Việc cung cấp dữ liệu cá nhân là tự nguyện, nhưng cần thiết để cho phép sử dụng các dịch vụ do PeopleKeys cung cấp để đăng ký trên trang web PeopleKeys, đặt hàng qua trang web cũng như nhận thông tin về các bài đánh giá mới, chương trình khuyến mãi, sản phẩm và dịch vụ do PeopleKeys cung cấp.

Thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ trong bao lâu?

PeopleKeys có thể lưu giữ thông tin cá nhân trong khoảng thời gian Người dùng duy trì trạng thái đã đăng ký và/hoặc tuân thủ pháp luật và quy định tuyển dụng, nếu thích hợp. Đối với Người dùng mua các bài đánh giá hoặc các sản phẩm khác bằng thẻ tín dụng, chúng tôi lưu giữ thông tin thẻ tín dụng trong một khoảng thời gian hợp lý cần thiết để xử lý các giao dịch trong tương lai liên quan đến mua hàng, bao gồm cả hoàn tiền và bồi hoàn. Theo từng thời điểm, PeopleKeys có thể xóa thông tin liên quan đến khách truy cập Trang web của chúng tôi và các giao dịch trước đây của họ khỏi hệ thống của chúng tôi.

Các dữ liệu được xử lý cho mục đích tiếp thị sẽ bị xóa ngay lập tức sau khi người dùng đồng ý xử lý các dữ liệu đó cho mục đích này.

Quyền được kết nối với Dữ liệu cá nhân của Người dùng

Tất cả Người dùng có dữ liệu được xử lý bởi PeopleKeys có các quyền sau đây:

 1. Quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa, xóa hoặc hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân,
 2. Quyền phản đối xử lý,
 3. Quyền yêu cầu chuyển dữ liệu,
 4. Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát nếu việc xử lý dữ liệu vi phạm quy định của pháp luật.

Đại diện của PeopleKeys ở Liên minh Châu Âu

PeopleKeys tuân thủ các yêu cầu liên quan đến GDPR ở Liên minh Châu Âu. Đó là một trong các yếu tố khiến PeopleKeys thông qua các điều khoản mới bao gồm việc chỉ định người đại diện tại các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu có Người dùng sử dụng dịch vụ. Người đại diện là:

 1. Anna Sarnacka-Smith
  EFFECTIVENESS
  Warsaw, Ba Lan
  Vui lòng gửi câu hỏi của bạn tại đây: https://info.peoplekeys.com/contact-a-peoplekeys-international-compliance-representative

Người dùng từ Liên minh Châu Âu có thể liên hệ trực tiếp với PeopleKeys hoặc các đại diện của PeopleKeys có tên ở trên về tất cả các vấn đề liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đại diện của PeopleKeys tại Vương quốc Anh

PeopleKeys tuân thủ các yêu cầu liên quan đến GDPR ở Vương quốc Anh. Đó là một trong các yếu tố khiến PeopleKeys thông qua các điều khoản mới bao gồm việc chỉ định tổ chức đại diện tại Vương quốc Anh có Người dùng sử dụng dịch vụ. Người đại diện là:

 1. Dave Pill
  The Coaching Academy
  London, Vương quốc Anh
  Vui lòng gửi câu hỏi của bạn tại đây: https://info.peoplekeys.com/contact-a-peoplekeys-uk-international-compliance-representative

Người dùng từ Vương quốc Anh có thể liên hệ trực tiếp với PeopleKeys hoặc các đại diện của PeopleKeys có tên ở trên về tất cả các vấn đề liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Data Privacy Framework (DPF)

Due to the fact that data of European Union and United Kingdom citizens is processed by PeopleKeys in the territory of the United States of America (USA), PeopleKeys has joined the Data Privacy Framework program in order to ensure the appropriate level of security of personal data required by the European and United Kingdom rules (GDPR).

PeopleKeys complies with the EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF) and the UK Extension to the EU-U.S. DPF as set forth by the U.S. Department of Commerce. PeopleKeys has certified to the U.S. Department of Commerce that it adheres to the EU-U.S. Data Privacy Framework Principles (EU-U.S. DPF Principles) with regard to the processing of personal data received from the European Union in reliance on the EU-U.S. DPF. If there is any conflict between the terms in this privacy policy and the EU-U.S. DPF Principles, the Principles shall govern. To learn more about the Data Privacy Framework (DPF) program and to view our certification, please visit: https://www.dataprivacyframework.gov

In compliance with the Data Privacy Framework Principles, PeopleKeys commits to resolve complaints about our collection or use of your personal information. EU or UK individuals with inquiries or complaints regarding our Data Privacy Framework policy should first contact PeopleKeys at:

Bradley Smith, PhD
International Compliance Director
Please submit your inquiry to PeopleKeys here: https://info.peoplekeys.com/submit-your-gdpr-inquiry-or-complaint-to-peoplekeys

Privacy Policy Statement

PeopleKeys does not disclose collected personal information with third-parties. If we transfer information to third-parties in the future, Peoplekeys shall remain liable under the Principles of the Data Privacy Framework if its agent processes such personal information in a manner inconsistent with the Principles of the Data Privacy Framework, unless the organization proves that it is not responsible for the event giving rise to the damage.

Dispute Resolution

Within the scope of this privacy notice, if a privacy complaint or dispute cannot be resolved through PeopleKeys’ internal process, PeopleKeys has agreed to participate in the VeraSafe Data Privacy Framework Dispute Resolution Procedure. Subject to the terms of the VeraSafe Data Privacy Framework Dispute Resolutions Procedure, VeraSafe will provide appropriate recourse free of charge to you. To file a complaint with VeraSafe under the Data Privacy Framework Dispute Resolution Procedure, please submit the required information to VeraSafe here: https://www.verasafe.com/privacy-services/dispute-resolution/submit-dispute/

Cung cấp dữ liệu

Dữ liệu của Người dùng sẽ không được cung cấp cho các cá nhân bên thứ ba. PeopleKeys bảo vệ quyền riêng tư của Người dùng. Người dùng có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của họ. PeopleKeys cũng muốn thông báo cho Người dùng rằng dữ liệu của họ có thể được cung cấp cho các cơ quan chính phủ có thẩm quyền theo yêu cầu căn cứ vào các quy định của pháp luật nhằm thực hiện các mục tiêu hợp pháp, đặc biệt là những mục tiêu liên quan đến an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật. Dữ liệu Người dùng cũng có thể được cung cấp cho các cơ quan chính phủ có thẩm quyền nhằm mục đích thực hiện các nghĩa vụ do pháp luật quy định đối với PeopleKeys. PeopleKeys không tự nguyện cung cấp thông tin này trừ khi có yêu cầu pháp lý theo thẩm quyền mà chúng tôi phải tuân thủ. Trường hợp này hiếm khi xảy ra hoặc không bao giờ xảy ra. PeopleKeys tuân theo quyền điều tra và thực thi của Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) và khả năng Người dùng có thể yêu cầu phân xử ràng buộc trong một số điều kiện nhất định.

Khi nào thông tin có thể được tiết lộ trong một tranh chấp pháp lý?

PeopleKeys có thể tiết lộ thông tin cá nhân không công khai cho các bên không liên quan trong những trường hợp đặc biệt khi chúng tôi có lý do để tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để xác định, liên hệ hoặc khởi kiện một hoặc nhiều cá nhân có thể gây thương tích hoặc can thiệp vào các quyền hoặc tài sản của PeopleKeys (bao gồm Trang web của chúng tôi), Người dùng máy tính truy cập Trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Ngoài ra, PeopleKeys có thể tiết lộ thông tin về các cá nhân truy cập Trang web của chúng tôi cho các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan tư pháp hoặc chính phủ hoặc cho các cá nhân hoặc tổ chức khác theo trát đòi của tòa án, lệnh của tòa án hoặc các quy trình pháp lý khác.

Tuyên bố đồng ý/lựa chọn

PeopleKeys không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân về khách hàng trực tuyến của chúng tôi cho bất kỳ bên thứ ba nào. PeopleKeys sẽ không cho thuê hoặc bán thông tin cá nhân không công khai mà chúng tôi thu thập từ Người dùng ngoại trừ trường hợp (1) phải tuân thủ yêu cầu của pháp luật hoặc (2) khi có sự chấp thuận hoặc đồng ý rõ ràng của người dùng.

“Thông tin tổng hợp” là gì và PeopleKeys làm gì với thông tin đó?

Thông thường, khi khách truy cập duyệt xem Trang web của chúng tôi, máy tính sẽ tự động thu thập thông tin liên quan đến việc sử dụng các tính năng nhất định của Trang web, khu vực chung mà khách truy cập liên hệ với chúng tôi và có bao nhiêu người truy cập Trang web ở một thời điểm bất kỳ. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin tổng hợp này, có nghĩa là chúng tôi chỉ suy luận ý nghĩa từ tổng số thông tin được thu thập trong một khoảng thời gian và do đó, chúng tôi gọi thông tin này là “Thông tin tổng hợp”. Thông tin tổng hợp bao gồm, nhưng không giới hạn ở (i) loại trình duyệt Internet của máy tính (ví dụ: Microsoft Internet Explorer 5.5), (ii) địa chỉ IP, (iii) cài đặt độ phân giải, (iv) loại nền tảng và (v) URL gốc chuyển hướng các trang web. Chúng tôi sử dụng Thông tin tổng hợp để (a) giúp chẩn đoán sự cố với máy tính, (b) quản lý Trang web, (c) chia sẻ một số thông tin nhân khẩu học tổng quát về khách truy cập Trang web của chúng tôi với Bên tổ chức sự kiện và các đối tác quảng cáo và (d) cung cấp thông tin về việc khách truy cập đã xem và nhấp vào các quảng cáo nhất định trên Trang web cho các đối tác quảng cáo của chúng tôi. Thông tin tổng hợp không chứa thông tin cá nhân của bất kỳ khách nào truy cập Trang web của chúng tôi.

“Cookie” là gì và PeopleKeys sử dụng cookie như thế nào?

Thuật ngữ “Cookie” là biệt hiệu của các tệp tin mà hệ thống máy tính của trang web có thể gửi vào ổ cứng máy tính của khách truy cập khi đăng nhập vào trang web. Cookie được sử dụng để nhận biết lượt truy cập lặp lại của khách vào trang web, những trang nào được truy cập và những chức năng nào được sử dụng khi họ duyệt trang web. Việc sử dụng cookie là một thông lệ phổ biến trên Internet và chúng chiếm dung lượng tối thiểu trên ổ cứng máy tính của bạn. Cookie hoạt động bằng cách gán một số có ý nghĩa cụ thể liên quan đến trang web được chỉ định cho máy tính của bạn. Bản thân cookie, không thể được sử dụng để tìm ra danh tính của bất kỳ khách truy cập nào. Trừ khi bạn chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin về bạn, chúng tôi sẽ không bao giờ biết bạn là ai, mặc dù trước đó máy tính của chúng tôi đã lưu trữ một cookie trên ổ cứng máy tính của bạn. Các công ty khác đặt quảng cáo trên Trang web của chúng tôi cũng có khả năng lưu trữ một cookie khác vào ổ cứng máy tính của bạn trong một quá trình nào đó mà chúng tôi không kiểm soát được. Vì cookie không thể được sử dụng để xác định danh tính của các cá nhân (tức là chúng tôi sẽ không lưu trữ thông tin cá nhân không công khai trong cookie), các nhà quảng cáo này sẽ không bao giờ biết bạn là ai. Ngoài ra, bạn có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt Internet để được thông báo bất cứ khi nào có một trang web lưu cookie vào ổ cứng máy tính của bạn. Thông báo này thường cho phép bạn tự lựa chọn quyết định chấp nhận hay từ chối một cookie trước khi cookie đó được đặt. Tuy nhiên, một số tính năng trên Trang web của chúng tôi có thể phải có cookie để hoạt động chính xác. Ví dụ: để trở thành người dùng đã đăng ký trên Trang web của chúng tôi, bạn phải cho phép chúng tôi lưu trữ cookie trên ổ cứng máy tính của bạn.

PeopleKey's Web Application Cookie Policies

App2 Business Portal Cookies

Tuyên bố về Chất lượng và Bảo mật dữ liệu

PeopleKeys sử dụng hệ thống bảo mật dữ liệu để mã hóa thông tin cá nhân và tài chính nhằm giảm rủi ro thông tin bị thu thập bởi những người không có thẩm quyền. Các biện pháp bảo mật điện tử của chúng tôi được bổ sung bởi các biện pháp an ninh thực tế tại các cơ sở và quyền truy cập hạn chế vào các khu vực quan trọng nhất định, chẳng hạn như vị trí đặt máy tính. Tất cả dữ liệu trên trang web PeopleKeys được sao lưu trực tuyến mỗi đêm.

Hệ thống PeopleKeys được đặt trong một trung tâm dữ liệu trang bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tiên tiến hàng đầu được xây dựng sẵn. Trung tâm dữ liệu này cung cấp hệ thống điện dự phòng (hệ thống lưu trữ điện bánh đà và máy phát điện diesel), kết nối thông tin liên lạc dự phòng, kiểm soát môi trường (điều hòa không khí và hệ thống dập lửa bằng bột khô) và an ninh (hệ thống báo động, camera giám sát, khóa thẻ thông minh và cửa kép).

Về An ninh: Hệ thống PeopleKeys được đặt trong một trung tâm dữ liệu được trang bị hệ thống an ninh cửa kép trên tất cả các lối vào tòa nhà, trong đó cửa đầu tiên của mỗi lối vào cần phải có chìa khóa. Cánh cửa thứ hai được bảo vệ bởi hệ thống ra vào bằng thẻ và hệ thống giám sát video. Ngoài ra, trung tâm dữ liệu được trang bị các dịch vụ an ninh và báo cháy chuyên nghiệp. Mỗi nhân viên trung tâm dữ liệu được cấp một mã PIN duy nhất cho hệ thống báo động an ninh và biết cách tắt báo động gây hoảng loạn trong trường hợp khẩn cấp. Tất cả các lối vào đều được đảm bảo an toàn bởi hệ thống an ninh. Ngoài ra, tất cả các máy chủ và tủ đều được khóa trừ khi đang trong quá trình bảo trì tích cực. Camera giám sát và ghi lại tất cả các lối ra vào cơ sở.

Thật không may là do tin tặc máy tính và những kẻ khác tìm cách xâm nhập hệ thống máy tính ngày càng trở nên tinh vi hơn nhằm mục đích đánh cắp thông tin, phá hoại hệ thống hoặc làm giảm khả năng hoạt động hiệu quả của hệ thống để bảo vệ thông tin cá nhân và tài chính như dự định, PeopleKeys không thể đảm bảo tính bảo mật thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chính mà chúng tôi sở hữu hoặc đảm bảo rằng hệ thống máy tính của chúng tôi là bất khả xâm nhập trong những trường hợp bất thường hoặc bảo đảm về khả năng phục hồi của hệ thống máy tính trước các cuộc tấn công tinh vi trong tương lai.

Trong trường hợp có bất kỳ vi phạm bảo mật nào có thể gây ra rủi ro cho dữ liệu người dùng, chúng tôi sẽ gửi thông báo trong vòng 24 giờ để thông báo cho khách hàng có thể bị ảnh hưởng về mức độ ảnh hưởng của vi phạm này cũng như dữ liệu và các bước chúng tôi đang thực hiện để khắc phục tình hình.

Liên kết đến/từ các trang web khác

Trang web PeopleKeys có thể chứa liên kết đến các trang web Internet khác mà chúng tôi không điều hành và ngược lại, các trang web Internet khác có thể chứa liên kết đến Trang web của chúng tôi. Chúng tôi không biết và không chịu trách nhiệm về các chính sách quyền riêng tư, thông lệ thực hành hoặc nội dung của các trang web khác đó. Chúng tôi khuyến khích Người dùng đọc và làm quen với các chính sách quyền riêng tư được duy trì bởi các trang web khác.

Thông tin về Trẻ vị thành niên & Trẻ em

PeopleKeys không coi trẻ em là đối tượng mục tiêu của Trang web hoặc các sản phẩm hoặc hàng hóa được bán trên Trang web của chúng tôi và Trang web của chúng tôi cũng không tìm cách thu thập thông tin liên hệ từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, vui lòng không gửi email cho chúng tôi, không liên hệ với Trang web, không tìm cách sử dụng Trang web, không gửi thông tin đến Trang web của chúng tôi hoặc yêu cầu chúng tôi gửi email cho bạn. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn cần có sự cho phép trước của phụ huynh hoặc người giám hộ trước khi gửi email cho Trang web, liên hệ với Trang web, tìm cách sử dụng Trang web, gửi thông tin đến Trang web của chúng tôi hoặc yêu cầu chúng tôi gửi email cho bạn.