Dasar Privasi

Dasar Privasi PeopleKeys

Kali terakhir diubah suai: April 28, 2024

PeopleKeys, Inc. dan syarikat/entiti bersekutu (“PeopleKeys, Inc.”, “Institut untuk Kehidupan Bermotivasi”) komited untuk mematuhi semua undang-undang yang bertujuan untuk melindungi hak privasi anda. Dasar Privasi ini menerangkan (i) jenis maklumat tentang anda yang kami kumpulkan; dan (ii) Amalan PeopleKeys berkenaan dengan pengumpulan dan penyebaran maklumat tentang anda. Dasar Privasi ini telah diwujudkan dalam konteks laman web PeopleKeys kami dan potensi untuk mengumpul maklumat peribadi dalam media elektronik; walau bagaimanapun, Dasar ini tidak terhad kepada laman web PeopleKeys. Dasar Privasi kami terpakai apabila Pengguna dan PeopleKeys berinteraksi, serta terdapat kemungkinan bahawa semasa interaksi tersebut kami dapat memperoleh maklumat tertentu tentang Pengguna kami.

PeopleKeys, Inc.
8392 Tod Ave
Boardman, Ohio 44512

Telefon tempatan: 1-330-599-5580
Bebas tol: 1-800-779-3472

Bradley Smith, PhD
Pengarah Pematuhan Antarabangsa
Sila serahkan pertanyaan anda kepada PeopleKeys di sini: https://info.peoplekeys.com/submit-your-gdpr-inquiry-or-complaint-to-peoplekeys

 

Bagaimanakah Dan Bilakah PeopleKeys Mengumpulkan Maklumat Peribadi Bukan Awam?

Semasa menyediakan perkhidmatan, kami mungkin mengumpul dan mengekalkan maklumat peribadi bukan awam tertentu yang akan membantu kami menyediakan perkhidmatan penilaian.

PeopleKeys tidak mengumpulkan maklumat peribadi (seperti nama, alamat, nombor telefon, alamat e-mel atau nombor kad kredit) kecuali apabila diberikan secara khusus oleh seseorang individu secara sukarela. Maklumat peribadi boleh dikumpul apabila Pengguna melakukan tindakan yang berikut:

 • Menjadi pengguna berdaftar di laman web PeopleKeys
 • Penilaian pembelian atau produk
 • Penilaian lengkap
 • Daftar atau langgan produk atau perkhidmatan yang mungkin kami sediakan secara berkala
 • Sertai promosi istimewa

Situasi individu di mana data peribadi Pengguna diproses diterangkan di bawah.

Bagaimanakah Dan Bilakah PeopleKeys Menggunakan Maklumat Peribadi Bukan Awam?

Penyediaan Perkhidmatan

PeopleKeys boleh menggunakan maklumat peribadi dalam beberapa cara yang berbeza untuk melaksanakan perkhidmatan seperti yang diminta dan dikontrakkan oleh Klien dan Pengguna Akhir.

Apabila membeli penilaian dalam talian atau produk lain, PeopleKeys menggunakan maklumat peribadi untuk melengkapkan transaksi pembelian dan untuk berkomunikasi dengan Pengguna tentang pembelian atau pertanyaan lain.

Selain itu, apabila membeli penilaian atau produk, PeopleKeys mungkin dikehendaki berkongsi maklumat peribadi dengan pemproses kad kredit pihak ketiga untuk memudahkan penyempurnaan transaksi. Pemproses kad kredit mungkin berkongsi maklumat yang sama dengan pengeluar kad kredit untuk kegunaan pengeluar berhubung dengan pengumpulan data yang berkaitan dengan penggunaan kad mereka, program ganjaran atau tujuan lain. Pengguna Akhir digesa membaca dan membiasakan diri dengan dasar privasi yang mengawal penggunaan kad kredit.

Selain itu, apabila membeli atau melengkapkan penilaian dalam talian, PeopleKeys mungkin dikehendaki menyerahkan maklumat peribadi anda dan keputusan penilaian kepada Klien untuk tujuan khusus menyemak keputusan penilaian. Di bawah keadaan tersebut, maklumat yang dimasukkan secara sukarela oleh Pengguna Akhir akan dikongsi dengan Klien tertentu yang meminta penilaian daripada Pengguna Akhir.

PeopleKeys tidak mempunyai kawalan ke atas penggunaan maklumat peribadi Pengguna Akhir oleh Klien dan Pengguna Akhir bersetuju bahawa PeopleKeys tidak bertanggungjawab ke atas sebarang penggunaan maklumat peribadi mereka oleh Klien. Jika Pengguna Akhir mempunyai keutamaan khas berkenaan penggunaan maklumat peribadi oleh Klien, Pengguna Akhir mesti menyampaikan keutamaan tersebut secara terus kepada Klien.

Akhir sekali, PeopleKeys kadangkala mungkin akan menghubungi anda, biasanya melalui e-mel, untuk memberitahu anda tentang maklumat berkenaan transaksi anda.

Skop data yang diproses untuk tujuan penyediaan perkhidmatan termasuk data yang berikut: nama, e-mel, dan dalam beberapa kes alamat fizikal.

Prestasi perjanjian yang dibuat oleh pengguna dengan PeopleKeys merupakan asas undang-undang untuk pemprosesan data bagi tujuan penyediaan perkhidmatan.

Entiti luaran yang diamanahkan oleh PeopleKeys untuk pemprosesan data termasuk: Zoho Corporation Pvt Ltd (akses kepada sistem Zoho), Hubspot, Inc. (Akses kepada sistem Hubspot) dan Microsoft (penggunaan pelayan Microsoft Azure).

Pemasaran

Selain daripada memproses data untuk tujuan penyediaan perkhidmatan, PeopleKeys juga boleh memproses data Penggunanya bagi tujuan pemasaran. Dalam hal ini, kami sentiasa meminta persetujuan pengguna untuk menjalankan aktiviti tersebut. Pengguna sentiasa boleh menarik balik persetujuan mereka dan pada bila-bila masa.

Skop data yang diproses untuk tujuan pemasaran termasuk nama pertama dan alamat e-mel.

Aktiviti pemasaran termasuk menyediakan maklumat tentang ketibaan baharu, promosi, produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh PeopleKeys dan dijalankan menerusi e-mel.

Persetujuan pengguna membentuk asas undang-undang untuk pemprosesan data bagi tujuan pemasaran.

Entiti luaran yang diamanahkan oleh PeopleKeys untuk pemprosesan data termasuk: Zoho Corporation Pvt Ltd (akses kepada sistem Zoho) , Hubspot, Inc. (Akses kepada sistem Hubspot) dan Microsoft.

Sifat Sukarela Penyediaan Data Peribadi

Penyediaan data peribadi adalah secara sukarela, tetapi perlu bagi membolehkan penggunaan perkhidmatan yang ditawarkan oleh PeopleKeys untuk mendaftar di laman web PeopleKeys, untuk membuat pesanan menerusi laman web serta untuk menerima maklumat mengenai ketibaan, promosi, produk dan perkhidmatan baharu yang ditawarkan oleh PeopleKeys.

Berapakah Tempoh Masa Maklumat Peribadi Anda Disimpan?

PeopleKeys boleh menyimpan maklumat peribadi selagi Pengguna mengekalkan status berdaftar dan/atau mematuhi undang-undang dan peraturan pengambilan pekerja, jika sesuai. Bagi Pengguna yang membeli penilaian atau produk lain menggunakan kad kredit, kami menyimpan maklumat kad kredit untuk tempoh masa yang munasabah diperlukan untuk memproses sebarang transaksi masa hadapan yang berkaitan dengan pembelian, termasuk pembayaran balik dan caj balik. PeopleKeys kadangkala boleh membersihkan sistem komputer kami daripada maklumat yang berkaitan dengan pelawat Laman Web kami dan transaksi masa lalu mereka.

Dari segi data yang diproses untuk tujuan pemasaran, data dialih keluar serta-merta sebaik sahaja persetujuan pengguna untuk memprosesnya bagi tujuan ini telah ditarik balik.

Hak Pengguna yang Dihubungkan dengan Data Peribadi

Setiap Pengguna yang datanya diproses oleh PeopleKeys mempunyai hak yang berikut:

 1. Hak untuk meminta akses kepada data peribadi mereka, pembetulan, pemadaman atau sekatan pemprosesan mereka,
 2. Hak untuk membantah pemprosesan,
 3. Hak terhadap kemudahalihan data,
 4. Hak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan jika pemprosesan data telah melanggar peruntukan undang-undang.

Wakil PeopleKeys di Kesatuan Eropah

PeopleKeys mematuhi syarat yang berkaitan dengan GDPR di EU. Salah satu elemen penerimaan PeopleKeys terhadap peruntukan baharu adalah dengan melantik wakil di Negara Anggota EU tempat Pengguna berasal. Wakilnya adalah seperti yang berikut:

 1. Anna Sarnacka-Smith
  EFFECTIVENESS
  Warsaw, Poland
  Sila serahkan pertanyaan anda di sini: https://info.peoplekeys.com/contact-a-peoplekeys-international-compliance-representative

Pengguna dari Kesatuan Eropah boleh menghubungi PeopleKeys secara langsung, serta wakil PeopleKeys yang disenaraikan di atas, berkenaan dengan semua perkara yang berkaitan dengan perlindungan data peribadi.

Wakil PeopleKeys di United Kingdom

PeopleKeys mematuhi syarat yang berkaitan dengan GDPR di UK. Salah satu elemen penerimaan PeopleKeys terhadap peruntukan baharu adalah dengan melantik wakil di United Kingdom tempat Pengguna berasal. Wakilnya adalah seperti yang berikut:

 1. Dave Pill
  Akademi Kejurulatihan
  London, UK
  Sila serahkan pertanyaan anda di sini: https://info.peoplekeys.com/contact-a-peoplekeys-uk-international-compliance-representative

Pengguna dari United Kingdom boleh menghubungi PeopleKeys secara langsung, serta wakil PeopleKeys yang disenaraikan di atas, berkenaan dengan semua perkara yang berkaitan dengan perlindungan data peribadi.

Data Privacy Framework (DPF)

Due to the fact that data of European Union and United Kingdom citizens is processed by PeopleKeys in the territory of the United States of America (USA), PeopleKeys has joined the Data Privacy Framework program in order to ensure the appropriate level of security of personal data required by the European and United Kingdom rules (GDPR).

PeopleKeys complies with the EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF) and the UK Extension to the EU-U.S. DPF as set forth by the U.S. Department of Commerce. PeopleKeys has certified to the U.S. Department of Commerce that it adheres to the EU-U.S. Data Privacy Framework Principles (EU-U.S. DPF Principles) with regard to the processing of personal data received from the European Union in reliance on the EU-U.S. DPF. If there is any conflict between the terms in this privacy policy and the EU-U.S. DPF Principles, the Principles shall govern. To learn more about the Data Privacy Framework (DPF) program and to view our certification, please visit: https://www.dataprivacyframework.gov

In compliance with the Data Privacy Framework Principles, PeopleKeys commits to resolve complaints about our collection or use of your personal information. EU or UK individuals with inquiries or complaints regarding our Data Privacy Framework policy should first contact PeopleKeys at:

Bradley Smith, PhD
International Compliance Director
Please submit your inquiry to PeopleKeys here: https://info.peoplekeys.com/submit-your-gdpr-inquiry-or-complaint-to-peoplekeys

Privacy Policy Statement

PeopleKeys does not disclose collected personal information with third-parties. If we transfer information to third-parties in the future, Peoplekeys shall remain liable under the Principles of the Data Privacy Framework if its agent processes such personal information in a manner inconsistent with the Principles of the Data Privacy Framework, unless the organization proves that it is not responsible for the event giving rise to the damage.

Dispute Resolution

Within the scope of this privacy notice, if a privacy complaint or dispute cannot be resolved through PeopleKeys’ internal process, PeopleKeys has agreed to participate in the VeraSafe Data Privacy Framework Dispute Resolution Procedure. Subject to the terms of the VeraSafe Data Privacy Framework Dispute Resolutions Procedure, VeraSafe will provide appropriate recourse free of charge to you. To file a complaint with VeraSafe under the Data Privacy Framework Dispute Resolution Procedure, please submit the required information to VeraSafe here: https://www.verasafe.com/privacy-services/dispute-resolution/submit-dispute/

Menjadikan Data Tersedia

Data Pengguna tidak tersedia kepada orang ketiga. PeopleKeys melindungi privasi Penggunanya. Pengguna mempunyai hak untuk mengakses data peribadi mereka. PeopleKeys juga ingin memaklumkan kepada Penggunanya bahawa data mereka boleh disediakan kepada pihak berkuasa kerajaan yang diberi kuasa atas permintaan mereka yang dikemukakan mengikut peruntukan undang-undang untuk tujuan melaksanakan objektif yang sah, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan negara atau penguatkuasaan undang-undang. Data Pengguna juga boleh disediakan kepada pihak berkuasa kerajaan yang diberi kuasa untuk tujuan memenuhi kewajipan yang dikenakan ke atas PeopleKeys oleh undang-undang. PeopleKeys tidak memberikan maklumat ini secara sukarela melainkan permintaan undang-undang yang dibenarkan dibuat yang mesti kami patuhi, yang jarang atau tidak pernah berlaku. PeopleKeys tertakluk kepada kuasa penyiasatan dan penguatkuasaan Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan (FTC) serta kemungkinan, di bawah syarat tertentu, bagi Pengguna untuk menggunakan timbang tara yang mengikat.

Bilakah Maklumat Mungkin Didedahkan Sebagai Perkara Undang-undang?

PeopleKeys boleh mendedahkan maklumat peribadi bukan awam kepada pihak yang tidak berkaitan dalam kes khas apabila kami mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa pendedahan itu perlu untuk mengenal pasti, menghubungi atau mengenakan tindakan undang-undang terhadap seseorang atau orang yang mungkin menyebabkan kecederaan kepada, atau campur tangan, hak atau harta benda PeopleKeys (termasuk Laman Web kami), Pengguna komputer yang mengakses Laman Web kami, atau mana-mana pihak ketiga. Selain itu, PeopleKeys boleh mendedahkan maklumat tentang individu yang mengakses Laman Web kami kepada agensi penguatkuasaan undang-undang, pihak berkuasa kehakiman atau kerajaan, atau kepada individu atau entiti lain sebagai tindak balas kepada sepina, perintah mahkamah atau proses undang-undang lain.

Pernyataan Persetujuan/Pilihan

PeopleKeys tidak menjual atau menyewa maklumat peribadi tentang pelanggan dalam talian kami kepada mana-mana pihak ketiga. PeopleKeys tidak akan menyewa atau menjual maklumat peribadi bukan awam yang kami kumpulkan daripada Pengguna kecuali (1) seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau (2) dengan kebenaran nyata atau persetujuan pengguna.

Apakah “Maklumat Agregat” Dan Apakah yang PeopleKeys Lakukan Dengannya?

Lazimnya, semasa pelawat melayari Laman Web kami, komputer kami secara automatik mengumpul maklumat yang berkaitan dengan cara ciri tertentu Laman Web kami digunakan, kawasan umum yang menjadi tempat pelawat kami menghubungi kami dan bilangan orang yang melawat Laman Web kami pada bila-bila masa. Kami hanya menggunakan maklumat ini dalam agregat, yang bermaksud bahawa kami hanya memperoleh makna daripada jumlah semua maklumat yang dikumpul untuk satu tempoh masa dan oleh yang demikian, kami merujuk maklumat ini sebagai "Maklumat Agregat". Maklumat Agregat termasuk, tetapi tidak terhad kepada komputer anda (i) jenis pelayar Internet (cth., Microsoft Internet Explorer 5.5), (ii) alamat IP, (iii) tetapan resolusi, (iv) jenis platform dan (v) URL asal yang merujuk halaman web. Kami menggunakan Maklumat Agregat untuk (a) membantu mendiagnosis masalah dengan komputer kami, (b) mentadbir Laman Web kami, (c) berkongsi maklumat demografi umum tertentu dengan Hos Acara dan rakan kongsi pengiklanan kami tentang pelawat Laman Web kami, serta (d) memberi rakan kongsi pengiklanan kami maklumat berkenaan pelawat yang melihat dan mengklik pada iklan tertentu di Laman Web kami. Maklumat Agregat tidak mengandungi sebarang maklumat peribadi berkaitan mana-mana pelawat Laman Web kami.

Apakah "Kuki" Dan Bagaimanakah PeopleKeys Menggunakannya?

Istilah “Kuki” ialah nama panggilan untuk fail yang boleh diletakkan oleh sistem komputer laman web ke pemacu keras komputer pelawat apabila pelawat tersebut dilog masuk ke laman web. Kuki digunakan untuk mengenali lawatan berulang oleh seseorang pelawat ke laman web dan halaman yang diakses serta fungsi yang digunakan semasa orang itu berada di sana. Penggunaan kuki adalah perkara biasa di Internet dan kuki mengambil sedikit ruang pada pemacu keras komputer anda. Kuki berfungsi dengan memberikan nombor kepada komputer anda yang mempunyai makna khusus pada laman web yang memberi. Kuki, dengan sendirinya, tidak boleh digunakan untuk mengetahui identiti mana-mana pelawat. Melainkan anda memilih untuk memberikan kami maklumat tentang anda, kami tidak akan tahu identiti anda, walaupun sebelum ini komputer kami telah meletakkan kuki pada pemacu keras komputer anda. Syarikat lain yang mengiklan di Laman Web kami juga mempunyai keupayaan untuk meletakkan kuki yang berbeza pada pemacu keras komputer anda dalam proses yang tidak kami kawal. Memandangkan kuki tidak boleh digunakan untuk mengenal pasti individu (iaitu, kami tidak akan menyimpan maklumat peribadi bukan awam dalam kuki), pengiklan ini tidak akan mengetahui identiti anda. Selain itu, anda boleh mengubah suai tetapan pelayar Internet anda untuk memberitahu anda apabila mana-mana laman web akan meletakkan kuki pada pemacu keras komputer anda. Pilihan pemberitahuan ini biasanya memberi anda peluang untuk memutuskan sama ada untuk menerima atau menolak kuki sebelum kuki diletakkan. Walau bagaimanapun, mungkin terdapat beberapa ciri di Laman Web kami, yang memerlukan kuki untuk beroperasi dengan betul. Sebagai contoh, untuk menjadi pengguna berdaftar di Laman Web kami, anda mestilah membenarkan kami meletakkan kuki pada pemacu keras komputer anda.

PeopleKey's Web Application Cookie Policies

App2 Business Portal Cookies

Kualiti Data dan Kenyataan Keselamatan

PeopleKeys menggunakan sistem keselamatan data untuk menyulitkan maklumat peribadi dan kewangan bagi mengurangkan risiko maklumat tersebut akan diperolehi oleh orang yang tidak dibenarkan. Langkah keselamatan elektronik kami dilengkapi dengan keselamatan fizikal kemudahan kami dan akses yang terhad kepada kawasan kritikal tertentu, seperti lokasi komputer kami. Sandaran dalam talian harian diselesaikan setiap malam untuk semua data dalam laman web PeopleKeys.

Sistem PeopleKeys ditempatkan di pusat data yang menawarkan pra-binaan, infrastruktur teknologi maklumat termaju. Pusat data ini menawarkan sistem kuasa berlebihan (sistem kuasa roda tenaga dan penjana diesel), sambungan komunikasi berlebihan, kawalan alam sekitar (penyaman udara dan pemadaman kebakaran kering), serta keselamatan (sistem penggera, kamera pengawasan, kunci kad pintar dan dua pintu).

Perihal Keselamatan: Sistem PeopleKeys ditempatkan di pusat data yang menyediakan keselamatan dua pintu pada semua pintu masuk ke bangunan dengan pintu pertama pada setiap pintu masuk memerlukan kunci. Pintu kedua dilindungi oleh sistem akses kad dan sistem pengawasan video. Selain itu, pusat data menerima perkhidmatan keselamatan profesional dan penggera kebakaran. Setiap rakan sekutu pusat data dibekalkan dengan PIN unik kepada sistem penggera keselamatan dan mengetahui cara mematikan penggera panik sekiranya berlaku kecemasan. Semua pintu masuk dikawal oleh sistem keselamatan. Selain itu, semua pelayan dan kabinet kekal terkunci melainkan sedang menjalani penyelenggaraan aktif. Kamera memantau serta merakam semua pintu masuk dan keluar dari premis.

Malangnya, disebabkan peningkatan kecanggihan penggodam komputer dan orang lain yang akan berusaha untuk menceroboh sistem komputer untuk tujuan mencuri maklumat, merosakkan sistem atau menafikan keupayaan sistem untuk beroperasi dengan berkesan bagi melindungi maklumat peribadi dan kewangan seperti yang dimaksudkan, PeopleKeys tidak dapat menjamin keselamatan maklumat peribadi atau kewangan dalam simpanan kami atau ketidakbolehtembusan sistem komputer kami dalam keadaan luar biasa atau daya tahan sistem komputer kami terhadap serangan canggih pada masa hadapan.

Sekiranya berlaku sebarang pelanggaran keselamatan yang boleh menjejaskan mana-mana data pengguna, kami akan mengeluarkan kenyataan dalam masa 24 jam untuk memberitahu mana-mana pelanggan yang berpotensi terjejas tentang tahap kejejasannya dan data serta langkah yang kami ambil untuk membetulkan keadaan.

Pautan Ke / Daripada Laman Lain

Laman Web PeopleKeys mungkin mengandungi pautan ke laman web Internet lain yang kami tidak kendalikan dan sebaliknya, laman web Internet lain mungkin mengandungi pautan ke Laman Web kami. Kami tidak mengetahui dan tidak bertanggungjawab terhadap dasar privasi, amalan atau kandungan laman web lain. Kami menggalakkan Pengguna membaca dan membiasakan diri dengan dasar privasi yang dikekalkan oleh laman web lain.

Maklumat Individu Bawah Umur & Kanak-Kanak

PeopleKeys tidak menyasarkan Laman Web kami atau produk atau barang dagangan kami untuk dijual di Laman Web kami kepada kanak-kanak dan Laman Web kami tidak mahu mengumpul maklumat hubungan daripada kanak-kanak yang berumur bawah 13 tahun. Jika anda berumur bawah 13 tahun, sila jangan hantarkan e-mel kepada kami, menghubungi Laman Web kami, mencuba menggunakan Laman Web kami, menyerahkan maklumat ke Laman Web kami, atau meminta kami menghantarkan e-mel kepada anda. Jika anda berumur bawah 18 tahun, anda harus mendapatkan keizinan daripada ibu bapa atau penjaga sebelum anda menghantarkan e-mel ke Laman Web kami, menghubungi Laman Web kami, cuba menggunakan Laman Web kami, menyerahkan maklumat ke Laman Web kami, atau meminta kami menghantarkan e-mel kepada anda.