Terms of Use

Terma Penggunaan

Penggunaan Perisian “PeopleKeys®” Dalam Talian dan Penilaian Berkaitan (secara kolektif dirujuk sebagai “Sistem”) adalah tertakluk pada penerimaan Terma Penggunaan yang berikut. DENGAN MENGKLIK PADA BUTANG ""SAYA TERIMA"" DAN/ATAU MENDAFTAR UNTUK SERTA MENGGUNAKAN SISTEM DAN PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN OLEH PEOPLEKEYS®, INC. (“PeopleKeys®”), ANDA MENGAKUI BAHAWA ANDA TELAH MEMBACA DAN BERSETUJU UNTUK TERIKAT DENGAN TERMA DAN SYARAT PENGGUNAAN YANG BERIKUT SERTA OLEH SEMUA DASAR PENGGUNAAN YANG TERKANDUNG SEBAGAI RUJUKAN. PeopleKeys® berhak untuk mengubah atau mengubah suai sebarang Terma dan Syarat Penggunaan yang berikut dan sebarang dasar atau garis panduan yang terkandung sebagai rujukan, pada bila-bila masa dengan budi bicara mutlaknya dan untuk menentukan sama ada dan apabila sebarang perubahan sedemikian diguna pakai kepada kedua-dua bakal pelanggan dan/atau pelanggan sedia ada. Tiada kelayakan, sebarang perubahan atau pengubahsuaian kepada Terma dan Syarat Penggunaan akan berkesan kepada semua pelanggan selepas perkara yang sama disiarkan pada Tapak Web Sistem Perisian Dalam Talian PeopleKeys® (""Tapak""). JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN TERMA BAGI TERMA DAN SYARAT PENGGUNAAN, JANGAN KLIK BUTANG ""SAYA TERIMA"" DAN JANGAN GUNAKAN SISTEM. JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN TERMA BAGI SEBARANG PENGUBAHSUAIAN KEPADA TERMA DAN SYARAT PENGGUNAAN, JANGAN TERUS MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN DAN SEGERA MEMAKLUMKAN PEOPLEKEYS® TENTANG PENAMATAN PERJANJIAN INI.

Terma Penggunaan:

1.1 Penggunaan Sistem / Dasar Penggunaan Boleh Diterima.

Sistem sepatutnya digunakan hanya sebagai satu faktor dalam keseluruhan proses saringan pekerjaan syarikat anda. Hasil daripada penilaian ini tidak boleh digunakan sebagai penentuan mutlak sama ada mahu mengambil atau tidak mengambil bekerja seseorang individu, Sistem direka bentuk untuk membantu dalam mengenal pasti kerja berkaitan keutamaan dan keupayaan yang patut disiasat lebih teliti melalui temu bual, penilaian tambahan atau semakan latar belakang dan rujukan. Ulasan yang betul tentang pengalaman kerja terdahulu, kemahiran yang diperlukan oleh kerja serta rujukan peribadi semuanya patut menjadi sebahagian daripada proses menyeluruh. Apabila keselamatan orang lain mesti dipertimbangkan, semakan latar belakang, saringan dadah dan fizikal daripada doktor perubatan semuanya juga patut dipertimbangkan. Penilaian ini tidak mengukur kecenderungan bersikap ganas, keadaan psikotik, kelainan seksual atau pendapat politik dan tidak boleh digunakan dalam mengenal pasti keadaan ini atau untuk meramal sebarang tingkah laku yang berkaitan.

a. Dengan menggunakan Sistem, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian, anda memahami dan bersetuju bahawa Sistem akan digunakan bersama dengan dan dalam mematuhi semua garis panduan negeri, persekutuan atau lain-lain untuk penilaian yang betul dan penilaian pekerja, rakan sekerja, calon untuk diambil bekerja dan semua kakitangan lain yang mungkin diberikan akses kepada Sistem dan tidak boleh: (a) bergantung semata-mata dalam membuat keputusan berkenaan bakal pekerjaan calon; dan/atau (b) digunakan untuk mendiskriminasikan antara pekerja semasa atau pemohon mengikut mana-mana status yang dilindungi secara sah, seperti bangsa, warna kulit, agama, seks, negara asal, orientasi seksual, umur atau kurang upaya. Meskipun PeopleKeys® menawarkan kepada klien (cth. syarikat) keupayaan untuk memasukkan soalan khusus kepada jawatan/kerja tertentu dan menghendaki calon mengesahkan bahawa mereka sanggup mematuhi, menjalankan khidmat, memberi persetujuan atau bersetuju dengan keperluan dan/atau prasyarat jawatan/kerja tertentu, menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa amalan ini mengikut undang-undang dan dibenarkan secara rasmi oleh kanun yang mengawal tempatan, negeri dan persekutuan mereka. Oleh itu, PeopleKeys® dan ahli gabungannya wakil, perunding dan ejen (secara kolektif, “Kumpulan PeopleKeys®”) tidak akan akan bertanggungjawab terhadap penggunaan Sistem oleh anda dalam keputusan pengambilan pekerja dan sumber manusia lain, Selain itu, PeopleKeys® tidak menanggung liabiliti terhadap penggunaan soalan, dalam sistem PeopleKeys®, yang diminta oleh anda atau untuk dipautkan pada tapak web klien yang mungkin berkaitan dengan soalan tersebut. Akhir sekali, anda bersetuju untuk melindungi, tidak membahayakan dan mempertahankan Kumpulan PeopleKeys® daripada sebarang tuntutan, kerosakan, kerugian, liabiliti serta semua kos dan perbelanjaan membela diri, termasuk tetapi tidak terhad pada yuran peguam, yang terhasil secara langsung atau tidak langsung daripada penggunaan Sistem oleh anda, melainkan tuntunan, kerosakan, kerugian, liabiliti, kos dan perbelanjaan timbul daripada dan telah disebabkan secara langsung atau semata-mata oleh kecuaian atau tindakan salah secara sengaja oleh Kumpulan PeopleKeys®.

1.2. Bayaran untuk Perkhidmatan dan Dasar Penamatan.

Semua caj bagi penggunaan Sistem mesti dibayar lebih awal mengikut harga semasa yang berkenaan dengan Sistem. Jika anda gagal membayar sebarang yuran atau cukai dalam tempoh tujuh (7) hari daripada tarikh akhir yang berkenaan, akaun anda akan digantung sehingga bayaran diterima. Selain itu, kegagalan anda untuk membayar sepenuhnya sebarang yuran dan cukai dalam tempoh empat belas (14) hari selepas tarikh akhir yang berkenaan akan dianggap sebagai melanggar Terma dan Syarat Penggunaan ini, mewajarkan PeopleKeys®' untuk menamatkan peruntukan Sistem dan perkhidmatannya yang berkaitan kepada anda. Anda bertanggungjawab terhadap sebarang yuran yang berkaitan dengan pengembalian akaun Sistem anda. Sebarang penggantungan atau penamatan sedemikian tidak akan melepaskan anda daripada membayar yuran lampau tempoh serta faedahnya. Sekiranya berlaku penguatkuasaan pemungutan, anda akan bertanggungjawab terhadap sebarang kos berkaitan dengan pemungutan tersebut, termasuk, tanpa pengehadan, yuran peguam, kos mahkamah dan yuran agensi pemungutan yang munasabah.

1.3. Dasar Bayaran Balik.

Kami akan membayar balik pembelian produk elektronik sebagai kredit kepada akaun PeopleKeys anda. Tiada bayaran balik tunai atau kad kredit akan diproses terhadap produk elektronik yang dibeli dalam talian daripada salah satu kedai kami. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi khidmat pelanggan di talian +1-800-779-3472.

Pernyataan Harta Intelektual dan Penggunaan Tanda Dagangan:

2.1 Harta Intelektual.

Semua bahan, program perisian, termasuk tetapi tidak terhad pada kod objek dan kod sumber, data dan maklumat yang dibangunkan oleh PeopleKeys® berhubung dengan Sistem dan sebarang cara, daya cipta, penemuan, metodologi, rahsia perdagangan atau proses yang digunakan oleh PeopleKeys® untuk menyediakan Sistem kepada penggunanya, sama ada boleh dilindungi atau tidak oleh hak cipta atau paten, (secara kolektif, “Maklumat Proprietari PeopleKeys”) adalah dan akan kekal sebagai harta tunggal dan eksklusif PeopleKeys® atau pembekalnya (seperti dilesenkan kepada PeopleKeys®). Penggunaan yang tidak dibenarkan, menyalin, melakukan kejuruteraan terbalik, menyahpasang dan mencipta kerja terbitan berdasarkan sebarang Maklumat Proprietari PeopleKeys® adalah dilarang secara jelas kecuali dibenarkan sebaliknya secara bertulis oleh PeopleKeys®. Anda mungkin bertanggungjawab secara sah terhadap sebarang pelanggaran atau pencabulan langsung atau tidak langsung hak pemilikan PeopleKeys® dalam Maklumat Proprietari PeopleKeys®.

2.2 Tanda Dagangan.

Anda dengan memberikan hak kepada PeopleKeys® untuk menggunakan tanda dagangan anda, jika ada, untuk tujuan terhad yang berkaitan dengan mana-mana tanda dagangan sedemikian dengan laporan dalam talian atau bertulis dijanakan untuk anda oleh PeopleKeys® menggunakan Sistem. Ini bukan lesen tanda dagangan dan tiada hak lain yang berkaitan dengan tanda dagangan anda diberikan kepada PeopleKeys®.

Jaminan, Penafian Penggunaan Tidak Wajar:

3.1 Jaminan.

SISTEM PEOPLEKEYS® DISEDIAKAN ""SEADANYA."" PEOPLEKEYS® TIDAK MEMBUAT SEBARANG PERWAKILAN ATAU JAMINAN TERHADAP APA JUA PERKARA BERKENAAN KESEMPURNAAN, KETEPATAN, MELUASNYA ATAU KECUKUPAN ATAU KESESUAIAN, KEFUNGSIAN, KETERSEDIAAN ATAU OPERASI SISTEM, SAMBUNGAN DALAM TALIANNYA YANG BERKAITAN ATAU MAKLUMAT YANG DISAMPAIKANNYA. KUMPULAN PEOPLEKEYS® MENAFIKAN SECARA KHUSUS SEBARANG JAMINAN, SYARAT, ATAU PERWAKILAN YANG TERSURAT ATAU TERSIRAT BERHUBUNG DENGAN SISTEM, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD PADA SEBARANG JAMINAN ATAU SYARAT TERSIRAT KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ATAU KETIDAKLANGGARAN. DALAM APA JUA KEADAAN, PEOPLEKEYS® TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP SEBARANG KEROSAKAN APA JUA PERKARA TERMASUK TANPA PENGEHADAN SEBARANG KEROSAKAN TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN ATAU LANJUTAN WALAUPUN PEOPLEKEYS® TELAH DIMAKLUMKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN SEDEMIKIAN. PEOPLEKEYS® MENAFIKAN SECARA KHUSUS SEBARANG LIABILITI DISEBABKAN MASA HENTI, BERJADUAL ATAU TIDAK BERJADUAL, KEHILANGAN DATA ATAU SISTEM LAIN KEJADIAN DI LUAR KAWALAN YANG MUNASABAH PEOPLEKEYS®, INC., AHLI GABUNGAN, PERUNDING DAN EJENNYA. PEOPLEKEYS® TIDAK MEMBERI JAMINAN BAHAWA OPERASI SISTEM TIDAK AKAN TERGANGGU ATAU TANPA RALAT.

3.2 Penafian Penggunaan Tidak Wajar.

Laporan daripada www.MotivationalLiving.com, www.PersonalityStyle.com dan www.PeopleKeys.com mewakili tafsiran respons individu yang sah dan boleh dipercayai kepada Profil Sistem Personaliti DISC.  Laporan yang dijana daripada sistem dalam talian ini menyediakan analisis yang paling mendalam respons individu kepada instrumen profil DISC, membawa kepada penyelesaian yang mendalam yang paling tepat.  Walau bagaimanapun, penting untuk memahami bawah penerbitan ini adalah berdasarkan respons yang dimasukkan oleh subjek dan direka bentuk untuk menyediakan maklumat yang tepat dan sahih berkenaan perkara.  Ia diagihkan dengan pemahaman bahawa penerbit tidak terlibat dalam mempersembahkan perkhidmatan psikologi profesional.  Jika bantuan pakar diperlukan, dapatkan nasihat individu yang layak dan profesional.

4. Dasar Privasi.

Semua maklumat peribadi dan hubungan yang diberikan kepada PeopleKeys® oleh pengguna Sistem akan disimpan dengan yakin dan akan digunakan hanya untuk tujuan hubungan dan untuk diguna pakai dalam alat penilaian yang disediakan melalui Sistem.

5. Undang-undang yang Mengawal dan Penyelesaian Pertikaian..

Sebarang pertikaian yang timbul daripada penggunaan Sistem oleh anda dan penggunaan terma dan syarat ini akah dikawal oleh Pennysylvania, tanpa mengira konflik peruntukan undang-undangnya. Semua pertikaian antara pihak hendaklah diserahkan untuk timbang tara sebelum seorang penimbang tara dipilih mengikut dan menggunakan Peraturan Timbang Tara Komersial Persatuan Timbang Tara Amerika. Pihak-pihak ini bersetuju dengan tempat dan bidang kuasa di Pittsburgh, Pennsylvania.

Sections 6 & 7 are currently only available in English, please refer to: https://privacy.peoplekeys.com/terms-use for the Full Terms of Use.

6. Data Processing Terms.

PeopleKeys and the counterparty agreeing to these terms (“Customer”) have entered into an agreement for the provision of the Processor Services (as amended from time to time, the “Agreement”).

These PeopleKeys Data Processing Terms (including the appendices, “Data Processing Terms”) are entered into by PeopleKeys and Customer and supplement the Agreement. These Data Processing Terms will be effective and replace any previously applicable terms relating to their subject matter (including any data processing amendment or data processing addendum relating to the Processor Services), from the Terms Effective Date.

If you are accepting these Data Processing Terms on behalf of Customer, you warrant that: (a) you have full legal authority to bind Customer to these Data Processing Terms; (b) you have read and understand these Data Processing Terms; and (c) you agree, on behalf of Customer, to these Data Processing Terms. If you do not have the legal authority to bind Customer, please do not accept these Data Processing Terms.

The full terms can be viewed at: https://privacy.peoplekeys.com/terms-use/data-processing

7. Data Transfer Frameworks.

Effective March 1, 2020

Data protection laws vary among countries, with some providing more protection than others. Regardless of where your information is processed, we apply the same protections described in the Privacy Policy. We also comply with certain legal frameworks relating to the transfer of data, such as the European frameworks described below.

The European Commission has determined that certain countries outside of the European Economic Area (EEA) adequately protect personal data. You can review current European Commission adequacy decisions here. To transfer data from the EEA to other countries, such as the United States, we comply with legal frameworks that establish an equivalent level of protection with EU law.

EU-U.S. Privacy Shield Frameworks

As described in our Privacy Shield certification, we comply with the EU-U.S. Privacy Shield Frameworks as set forth by the US Department of Commerce regarding the collection, use and retention of personal information from European Union member countries (including EEA member countries) and the UK, respectively. PeopleKeys, including The Institute for Motivational Living (DE), Inc., and its wholly owned US subsidiaries (unless explicitly excluded), has certified that it adheres to the Privacy Shield Principles. PeopleKeys remains responsible for any of your personal information that is shared under the Onward Transfer Principle with third parties for external processing on our behalf, as described in the “Consent/Choice Statement” section. To learn more about the Privacy Shield program, and to view PeopleKeys’ certification, please visit the Privacy Shield website.

If you have an inquiry regarding our privacy practices in relation to our Privacy Shield certification, we encourage you to contact us. PeopleKeys is subject to the investigatory and enforcement powers of the US Federal Trade Commission (FTC). You may also refer a complaint to your local data protection authority, and we will work with them to resolve your concern. In certain circumstances, the Privacy Shield Framework provides the right to invoke binding arbitration to resolve complaints not resolved by other means, as described in Annex I to the Privacy Shield Principles.

Model contract clauses

The European Commission has approved the use of model contract clauses as a means of ensuring adequate protection when transferring data outside of the EEA. By incorporating model contract clauses into a contract established between the parties transferring data, personal data can be protected when transferred outside the EEA to countries which have not been deemed by the European Commission to adequately protect personal data.

PeopleKeys offers these model contract clauses for customers of its Assessment Service Platforms. Details of PeopleKeys’ use of model contract clauses can be found at https://privacy.peoplekeys.com/terms-use/data-transfer.

 

Last update: 24 September 2020