Terma Penggunaan

Terma dan Syarat Penggunaan

Penggunaan Perisian “PeopleKeys®” Dalam Talian dan Penilaian Yang Berkaitan (secara kolektif dirujuk sebagai “Sistem”) adalah tertakluk pada penerimaan Terma Penggunaan yang berikut. DENGAN MENGKLIK PADA BUTANG "SAYA TERIMA" DAN/ATAU MENDAFTAR UNTUK SERTA MENGGUNAKAN SISTEM DAN PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN OLEH PEOPLEKEYS®, INC. (“PeopleKeys®”), ANDA MENGAKUI BAHAWA ANDA TELAH MEMBACA DAN BERSETUJU UNTUK TERIKAT DENGAN TERMA DAN SYARAT PENGGUNAAN YANG BERIKUT SERTA OLEH SEMUA DASAR PENGGUNAAN YANG TERKANDUNG SEBAGAI RUJUKAN. PeopleKeys® berhak untuk mengubah atau mengubah suai sebarang Terma dan Syarat Penggunaan yang berikut dan sebarang dasar atau garis panduan yang terkandung sebagai rujukan, pada bila-bila masa dengan budi bicara mutlaknya dan untuk menentukan sama ada dan apabila sebarang perubahan sedemikian diguna pakai kepada kedua-dua bakal pelanggan dan/atau pelanggan sedia ada. Tiada kelayakan, sebarang perubahan atau pengubahsuaian kepada Terma dan Syarat Penggunaan akan berkesan kepada semua pelanggan selepas perkara yang sama disiarkan pada Tapak Web Sistem Perisian Dalam Talian PeopleKeys® ("Tapak"). JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN TERMA BAGI TERMA DAN SYARAT PENGGUNAAN, JANGAN KLIK BUTANG "SAYA TERIMA" DAN JANGAN GUNAKAN SISTEM. JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN TERMA BAGI SEBARANG PENGUBAHSUAIAN KEPADA TERMA DAN SYARAT PENGGUNAAN, JANGAN TERUS MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN DAN SEGERA MEMAKLUMKAN KEPADA PEOPLEKEYS® TENTANG PENAMATAN ANDA TERHADAP PERJANJIAN INI.

Terma Penggunaan:

1.1 Penggunaan Sistem / Dasar Penggunaan Boleh Diterima.

Sistem sepatutnya digunakan hanya sebagai satu faktor dalam keseluruhan proses saringan pekerjaan syarikat anda. Hasil daripada penilaian ini tidak boleh digunakan sebagai penentuan mutlak sama ada mahu mengambil atau tidak mengambil seseorang individu itu bekerja. Sistem direka bentuk untuk membantu dalam mengenal pasti keutamaan berkaitan pekerjaan dan keupayaan yang patut disiasat dengan lebih teliti melalui temu duga, penilaian tambahan atau semakan latar belakang serta rujukan. Ulasan yang betul tentang pengalaman kerja terdahulu, kemahiran yang diperlukan oleh kerja serta rujukan peribadi seharusnya menjadi sebahagian daripada proses yang menyeluruh. Apabila keselamatan orang lain mesti dipertimbangkan, semakan latar belakang, saringan dadah dan fizikal daripada doktor perubatan semuanya juga patut dipertimbangkan. Penilaian ini tidak mengukur kecenderungan untuk bersikap ganas, keadaan psikotik, kelainan seksual atau pendapat politik dan tidak boleh digunakan untuk mengenal pasti keadaan ini atau untuk meramal sebarang tingkah laku yang berkaitan.

a. Dengan menggunakan Sistem, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian, anda memahami dan bersetuju bahawa Sistem akan digunakan bersama dengan dan dalam mematuhi semua garis panduan tempatan, negeri, persekutuan atau lain-lain untuk penilaian yang betul dan penilaian pekerja, rakan sekerja, calon untuk diambil bekerja dan semua kakitangan lain yang mungkin diberikan akses kepada Sistem dan tidak boleh: (a) bergantung semata-mata dalam membuat keputusan berkenaan bakal pekerjaan calon; dan/atau (b) digunakan untuk mendiskriminasikan antara pekerja semasa atau pemohon mengikut mana-mana status yang dilindungi secara sah, seperti bangsa, warna kulit, agama, seks, negara asal, orientasi seksual, umur atau kurang upaya. Meskipun PeopleKeys® menawarkan kepada klien (cth. syarikat) keupayaan untuk memasukkan soalan khusus kepada jawatan/kerja tertentu dan menghendaki calon mengesahkan bahawa mereka sanggup mematuhi, menjalankan khidmat, memberi persetujuan atau bersetuju dengan keperluan dan/atau prasyarat jawatan/kerja tertentu, menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa amalan ini mengikut undang-undang dan dibenarkan secara rasmi oleh ordinan pentadbiran tempatan, negeri dan persekutuan mereka. Oleh itu, PeopleKeys® dan ahli gabungannya, wakil, perunding dan ejen (secara kolektif, “Kumpulan PeopleKeys®”) tidak akan bertanggungjawab terhadap penggunaan Sistem oleh anda dalam keputusan pengambilan pekerja dan sumber manusia lain, Selain itu, PeopleKeys® tidak menanggung liabiliti terhadap penggunaan soalan, dalam sistem PeopleKeys®, yang diminta oleh anda atau untuk dipautkan pada tapak web klien yang mungkin berkaitan dengan soalan tersebut. Akhir sekali, anda bersetuju untuk melindungi, tidak membahayakan dan mempertahankan Kumpulan PeopleKeys® daripada sebarang tuntutan, kerosakan, kerugian, liabiliti serta semua kos dan perbelanjaan membela diri, termasuk tetapi tidak terhad kepada yuran peguam, yang terhasil secara langsung atau tidak langsung daripada penggunaan Sistem oleh anda, melainkan tuntunan, kerosakan, kerugian, liabiliti, kos dan perbelanjaan yang timbul daripada dan secara langsung atau semata-mata disebabkan oleh kecuaian atau tindakan salah yang disengajakan oleh Kumpulan PeopleKeys®.

1.2. Pembayaran untuk Perkhidmatan dan Dasar Penamatan.

Semua caj bagi penggunaan Sistem mesti dibayar lebih awal mengikut harga semasa yang berkenaan dengan Sistem. Jika anda gagal membayar sebarang yuran dan cukai dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh akhir yang berkenaan, akaun anda akan digantung sehingga pembayaran diterima. Selain itu, kegagalan anda untuk membayar sepenuhnya sebarang yuran dan cukai dalam tempoh empat belas (14) hari selepas tarikh akhir yang berkenaan akan dianggap sebagai melanggar Terma dan Syarat Penggunaan ini, mewajarkan PeopleKeys®' untuk menamatkan peruntukan Sistem dan perkhidmatannya yang berkaitan kepada anda. Anda bertanggungjawab terhadap sebarang yuran yang berkaitan dengan pengembalian akaun Sistem anda. Sebarang penggantungan atau penamatan sedemikian tidak akan melepaskan anda daripada membayar yuran lampau tempoh serta faedahnya. Sekiranya berlaku penguatkuasaan pemungutan, anda akan bertanggungjawab terhadap sebarang kos berkaitan dengan pemungutan tersebut, termasuk, tanpa pengehadan, yuran peguam, kos mahkamah dan yuran agensi pemungutan yang munasabah.

1.3. Dasar Pembayaran Balik.

Kami akan membayar balik pembelian produk elektronik sebagai kredit kepada akaun PeopleKeys anda. Tiada pembayaran balik tunai atau kad kredit akan diproses terhadap produk elektronik yang dibeli dalam talian daripada salah satu kedai kami. Jika anda mempunyai sebarang soalan, sila hubungi khidmat pelanggan di talian +1-800-779-3472.

Pernyataan Harta Intelektual dan Penggunaan Tanda Dagangan:

2.1 Harta Intelektual.

Semua bahan, program perisian, termasuk tetapi tidak terhad kepada kod objek dan kod sumber, data dan maklumat yang dibangunkan oleh PeopleKeys® berhubung dengan Sistem dan sebarang cara, daya cipta, penemuan, metodologi, rahsia perdagangan atau proses yang digunakan oleh PeopleKeys® untuk menyediakan Sistem kepada penggunanya, sama ada boleh dilindungi atau tidak oleh hak cipta atau paten, (secara kolektif, “Maklumat Proprietari PeopleKeys”) adalah dan akan kekal sebagai harta tunggal dan eksklusif PeopleKeys® atau pembekalnya (seperti yang dilesenkan kepada PeopleKeys®). Penggunaan yang tidak dibenarkan, menyalin, melakukan kejuruteraan terbalik, menyahpasang dan mencipta kerja terbitan berdasarkan sebarang Maklumat Proprietari PeopleKeys® adalah dilarang secara jelas kecuali dibenarkan sebaliknya secara bertulis oleh PeopleKeys®. Anda mungkin bertanggungjawab secara sah terhadap sebarang pelanggaran atau pencabulan langsung atau tidak langsung bagi hak pemilikan PeopleKeys® dalam Maklumat Proprietari PeopleKeys®.

2.2 Tanda Dagangan.

Anda dengan ini memberikan hak kepada PeopleKeys® untuk menggunakan tanda dagangan anda, jika ada, untuk tujuan terhad yang berkaitan dengan mana-mana tanda dagangan sedemikian dengan laporan dalam talian atau bertulis yang dijanakan untuk anda oleh PeopleKeys® menggunakan Sistem. Ini bukan lesen tanda dagangan dan tiada hak lain yang berkaitan dengan tanda dagangan anda diberikan kepada PeopleKeys®.

Jaminan, Penafian Penggunaan Tidak Wajar:

3.1 Jaminan.

SISTEM PEOPLEKEYS® DISEDIAKAN "SEADANYA." PEOPLEKEYS® TIDAK MEMBUAT SEBARANG PERWAKILAN ATAU JAMINAN TERHADAP APA JUA PERKARA BERKENAAN KESEMPURNAAN, KETEPATAN, MATA WANG ATAU KECUKUPAN ATAU KESESUAIAN, KEFUNGSIAN, KETERSEDIAAN ATAU OPERASI SISTEM, SAMBUNGAN DALAM TALIANNYA YANG BERKAITAN ATAU MAKLUMAT YANG DISAMPAIKANNYA. KUMPULAN PEOPLEKEYS® MENAFIKAN SECARA KHUSUS SEBARANG JAMINAN, SYARAT, ATAU PERWAKILAN YANG TERSURAT ATAU TERSIRAT BERHUBUNG DENGAN SISTEM, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA SEBARANG JAMINAN ATAU SYARAT TERSIRAT KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ATAU KETIDAKLANGGARAN. DALAM APA JUA KEADAAN, PEOPLEKEYS® TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP SEBARANG KEROSAKAN APA JUA PERKARA TERMASUK TANPA PENGEHADAN SEBARANG KEROSAKAN TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN ATAU LANJUTAN WALAUPUN PEOPLEKEYS® TELAH DIMAKLUMKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN SEDEMIKIAN. PEOPLEKEYS® MENAFIKAN SECARA KHUSUS SEBARANG LIABILITI YANG DISEBABKAN MASA GENDALA SISTEM, BERJADUAL ATAU TIDAK BERJADUAL, KEHILANGAN DATA ATAU PERISTIWA SISTEM LAIN DI LUAR KAWALAN PEOPLEKEYS®, INC., AHLI GABUNGAN, WAKIL, PERUNDING DAN EJENNYA YANG MUNASABAH. PEOPLEKEYS® TIDAK MEMBERI JAMINAN BAHAWA OPERASI SISTEM TIDAK AKAN TERGANGGU ATAU BEBAS RALAT.

3.2 Penafian Penggunaan Tidak Wajar.

Laporan daripada www.MotivationalLiving.com, www.PersonalityStyle.com, www.Discinsights.com dan www.PeopleKeys.com mewakili tafsiran respons individu yang sah dan boleh dipercayai kepada Profil Sistem Personaliti DISC. Laporan yang dijana daripada sistem dalam talian ini menyediakan analisis yang paling mendalam bagi respons individu kepada instrumen profil DISC, membawa kepada kesimpulan yang paling tepat dan mendalam. Walau bagaimanapun, penting untuk memahami bawah penerbitan ini adalah berdasarkan respons yang dimasukkan oleh subjek dan direka bentuk untuk menyediakan maklumat yang tepat dan sahih berkenaan perkara tersebut. Ini diagihkan dengan pemahaman bahawa penerbit tidak terlibat dalam mempersembahkan perkhidmatan psikologi profesional. Jika bantuan pakar diperlukan, dapatkan nasihat individu yang layak dan profesional.

4. Dasar Privasi.

Semua maklumat peribadi dan hubungan yang diberikan kepada PeopleKeys® oleh pengguna Sistem akan disimpan dengan yakin dan akan digunakan hanya untuk tujuan hubungan dan untuk diguna pakai dalam alat penilaian yang disediakan melalui Sistem.

5. Undang-undang yang Mengawal dan Penyelesaian Pertikaian.

Sebarang pertikaian yang timbul daripada penggunaan Sistem oleh anda dan penggunaan terma dan syarat ini akan dikawal oleh Pennysylvania, tanpa mengira konflik peruntukan undang-undangnya. Semua pertikaian antara pihak hendaklah diserahkan untuk timbang tara sebelum seorang penimbang tara dipilih mengikut dan menggunakan Peraturan Timbang Tara Komersial Persatuan Timbang Tara Amerika. Pihak-pihak ini bersetuju dengan tempat dan bidang kuasa di Pittsburgh, Pennsylvania.

6. Pemilikan, Data Pelanggan dan Kerahsiaan

6.1 Pemilikan. Di antara pihak, kami secara eksklusif memiliki dan menyimpan semua hak, hak milik dan kepentingan dalam dan terhadap Sistem, Dokumentasi, Maklumat Sulit kami (seperti yang ditakrifkan di bawah), serta sebarang data yang diperoleh daripada penggunaan Sistem yang tidak secara langsung atau tidak langsung mengenal pasti anda, Pengguna Akhir, atau mana-mana orang sebenar dan termasuk (a) data seperti respons, markah, metrik interaksi, kadar lantunan dan data prestasi Sistem serta (b) tertakluk kepada sebarang sekatan di bawah undang-undang yang terpakai, data yang tidak dikenali, dinyahkenal pasti dan/atau diagregatkan sedemikian rupa sehingga ia tidak lagi dapat mengenal pasti anda, Pengguna Akhir atau mana-mana orang sebenar secara langsung atau tidak langsung, serta sebarang maklum balas atau cadangan yang diberikan oleh anda atau Pengguna Akhir berkenaan sistem. Di antara pihak, anda secara eksklusif memiliki dan menyimpan semua hak, hak milik dan kepentingan dalam dan pada Maklumat Sulit dan Data Pelanggan anda, tertakluk kepada hak kami untuk memproses Data Pelanggan menurut Terma ini.

6.2 Data Pelanggan. Anda memberi kami dan Ahli Gabungan kami hak untuk memproses Data Pelanggan sebagaimana yang diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan Sistem dalam cara yang konsisten dengan Terma ini, Perjanjian Perlindungan Data kami dan Notis Privasi kami. Jika anda tidak bersetuju dengan terma Perjanjian Perlindungan Data kami atau Notis Privasi kami, anda mesti berhenti menggunakan Sistem dengan serta-merta. Anda menyatakan dan menjamin bahawa anda telah memberikan dan akan terus memberikan, notis yang mencukupi dan telah memperoleh, serta akan terus memperoleh, keizinan dan persetujuan yang diperlukan untuk memberikan Data Pelanggan kepada kami untuk digunakan dan didedahkan.

6.3 Kerahsiaan

6.3.1 Definisi. “Maklumat Sulit” bermaksud apa-apa maklumat atau data, tidak kira sama ada ia dalam bentuk ketara, yang didedahkan oleh mana-mana pihak (“Pihak Yang Mendedahkan”) kepada pihak yang satu lagi (“Pihak Penerima”) yang ditanda atau sebaliknya ditetapkan sebagai sulit atau hak milik atau yang sebaliknya harus difahami secara munasabah sebagai sulit memandangkan jenis maklumat dan keadaan sekitar pendedahan, termasuk, tanpa had, Data Pelanggan, senarai pelanggan, harga, konsep, proses, rancangan, reka bentuk dan strategi lain, "tahu caranya," kewangan dan perniagaan lain dan/atau maklumat teknikal serta bahan Pihak Yang Mendedahkan dan Ahli Gabungannya. Maklumat Sulit tidak termasuk sebarang maklumat yang: (a) tersedia secara umum tanpa melanggar Terma ini atau kesalahan Pihak Penerima; (b) diketahui dengan betul oleh Pihak Penerima dan sepanjang pengetahuannya, tanpa sebarang sekatan, sebelum didedahkan oleh Pihak Yang Mendedahkan; (c) telah didedahkan dengan betul kepada Pihak Penerima dan pada pengetahuannya, tanpa apa-apa sekatan, oleh orang lain tanpa melanggar hak Pihak Yang Mendedahkan; atau (d) dibangunkan secara bebas oleh Pihak Penerima tanpa menggunakan atau merujuk kepada Maklumat Sulit Pihak Yang Mendedahkan.

6.3.2 Penggunaan dan Pendedahan. Kecuali dibenarkan sebaliknya oleh Pihak Yang Mendedahkan secara bertulis, Pihak Penerima tidak akan (a) menggunakan mana-mana Maklumat Sulit Pihak Yang Mendedahkan untuk sebarang tujuan di luar melaksanakan hak Pihak Penerima atau memenuhi kewajipannya di bawah Terma ini dan (b) mendedahkan atau membuat Maklumat Sulit mengenai Pihak Yang Mendedahkan yang tersedia kepada mana-mana pihak, kecuali kepada, Ahli Gabungannya dan pekerja masing-masing, penasihat undang-undang, akauntan, kontraktor dan dalam kes kami, subkontraktor (secara kolektif, “Wakil”) yang mempunyai “keperluan untuk mengetahui” sebagaimana yang diperlukan untuk Pihak Penerima melaksanakan haknya atau memenuhi kewajipannya di bawah Terma ini. Pihak Penerima bertanggungjawab terhadap pematuhan Wakilnya berkenaan Bahagian 6.3 ini. Wakil akan terikat secara sah untuk melindungi Maklumat Sulit Pihak Yang Mendedahkan di bawah terma kerahsiaan yang sekurang-kurangnya melindungi seperti terma Bahagian 6.3 ini. Pihak Penerima akan melindungi kerahsiaan Maklumat Sulit Pihak Yang Mendedahkan menggunakan tahap penjagaan yang sama yang digunakannya untuk melindungi kerahsiaan maklumat sulitnya sendiri tetapi dalam keadaan tidak kurang daripada penjagaan yang munasabah.

6.3.3 Pendedahan Terpaksa. Pihak Penerima boleh mendedahkan Maklumat Sulit Pihak Yang Mendedahkan jika diperlukan menurut peraturan, undang-undang, sepina atau perintah mahkamah (secara kolektif, "Pendedahan Terpaksa"), dengan syarat Pihak Penerima memberikan notis Pendedahan Terpaksa kepada Pihak Yang Mendedahkan (setakat yang dibenarkan oleh undang-undang). Pihak Penerima akan memberikan kerjasama yang munasabah kepada Pihak Yang Mendedahkan berkaitan dengan Pendedahan Terpaksa atas perbelanjaan Pihak Yang Mendedahkan sahaja.

Kemas kini terakhir: 24 Februari 2022