Odredbe za korištenje

Odredbe i uvjeti korištenja

Korištenje online softvera “PeopleKeys®” i povezanih procjena (pod zajedničkim nazivom “Sustav”) podliježe prihvaćanju sljedećih Uvjeta korištenja. KLIKOM NA GUMB „PRIHVAĆAM“ I/ILI REGISTRACIJOM I KORIŠTENJEM SUSTAVA I USLUGA KOJE PRUŽA PEOPLEKEYS®, INC. (“PeopleKeys®”) POTVRĐUJETE DA STE PROČITALI I SLAŽETE SE DA STE OBAVEZANI SLJEDEĆIM ODREDBAMA I UVJETIMA KORIŠTENJA, KAO I SVIM POLITIKAMA KORIŠTENJA UKLJUČENIM REFERIRANJEM NA NJIH. PeopleKeys® pridržava pravo izmjene ili modificiranja bilo koje od sljedećih Odredbi i uvjeta korištenja, kao i svih politika ili smjernica uključenih referiranjem na njih, u bilo koje vrijeme i prema vlastitom nahođenju, te određivanja odnose li se i kako takve izmjene i na postojeće i/ili buduće kupce. U odsustvu dodatnih kvalifikacija, sve izmjene ili modifikacije Odredbi i uvjeta korištenja primjenjivat će se na sve klijente nakon objave istih na mrežnom mjestu PeopleKeys® online softverski sustav (“mrežno mjesto”). AKO SE NE SLAŽETE SA STAVKAMA ODREDBI I UVJETA KORIŠTENJA, NEMOJTE KLIKNUTI GUMB “PRIHVAĆAM” I NEMOJTE KORISTITI SUSTAV. AKO SE NE SLAŽETE SA STAVKAMA BILO KOJE MODIFIKACIJE ODREDBI I UVJETA KORIŠTENJA, NEMOJTE NASTAVITI S KORIŠTENJEM USLUGA I ODMAH OBAVIJESTITE PEOPLEKEYS® O VAŠEM RASKIDU OVOG UGOVORA.

Odredbe za korištenje:

1.1 Korištenje Sustava / Politika prihvatljive uporabe.

Sustav treba biti korišten samo kao jedna od sastavnica cjelokupnog postupka probira zaposlenika u vašoj tvrtki. Rezultate iz ove procjene ne treba koristiti kao jedinu osnovu za odluku o zapošljavanju određenog pojedinca. Sustav je osmišljen za pomoć u utvrđivanju preferenci vezanih uz posao i sposobnosti koje bi se u intervjuima trebale detaljnije istražiti, uz dodatne procjene ili provjere pozadinski podataka i referenci. Pravilna provjera prethodnog radnog iskustva, vještina potrebnih za posao te osobnih referenci trebala bi biti dio cjelokupnog procesa. Kad je potrebno voditi brigu o sigurnosti drugih, valja primjenjivati i pozadinsku provjeru, provjeru na droge i zdravstveni pregled od strane liječnika. Ova procjena ne mjeri sklonost nasilju, psihotične poremećaje, seksualnu devijantnost ili političke stavove te se ne može koristiti za identificiranje navedenih stanja ili predviđanje s time povezanih oblika ponašanja.

a. Korištenjem Sustava, u cjelini ili djelomično, shvaćate i suglasni ste da će se Sustav koristiti u sprezi i u skladu sa svim lokalnim, državnim, saveznim ili drugim smjernicama za pravilnu procjenu i evaluaciju zaposlenika, suradnika, kandidata za zapošljavanje i sveg ostalog osoblja kojem može biti pružen pristup Sustavu te nećete: (a) oslanjati se isključivo na Sustav pri donošenju odluka o mogućem zapošljavanju kandidata; i/ili (b) koristiti Sustav za diskriminaciju među postojećim zaposlenicima ili kandidatima na temelju bilo kojeg pravno ili na drugi način zaštićenog statusa, poput rase, boje, religije, spola, nacionalnog podrijetla, seksualne orijentacije, dobi ili hendikepa. PeopleKeys® pruža klijentima (tj. tvrtkama) mogućnost unosa pitanja konkretnih za određeni položaj/posao te od kandidata zahtijeva da potvrde svoju spremnost da se pridržavaju, rade, prihvaćaju ili se slažu s određenim zahtjevima, potrebama i/ili preduvjetima položaja/posla, no vaša je odgovornost osigurati da su takve prakse zakonite i službeno dopuštene u skladu s mjerodavnim lokalnim, državnim i saveznim propisima. U skladu s time, PeopleKeys® i pripadajuća povezana društva, predstavnici, savjetnici i agenti (pod zajedničkim nazivom “Skupina PeopleKeys® ”) ne preuzimaju nikakvu odgovornost za vašu uporabu Sustava pri zapošljavanju i drugim odlukama vezanim uz ljudske resurse. Nadalje, PeopleKeys® ne preuzima nikakvu odgovornost za korištenje pitanja unutar sustava PeopleKeys®, koja ste vi zatražili, ili za poveznice na mrežnom mjestu klijenta koje mogu biti povezane s takvim pitanjima. Najzad, slažete se osloboditi odgovornosti, ne smatrati odgovornim i štititi Skupinu PeopleKeys® od bilo kakvih potraživanja, naknada, gubitaka, odšteta i svih troškova i izdataka obrane, što uključuje no nije ograničeno na naknade advokata koje izravno ili neizravno proizlaze iz vašeg korištenja Sustava, osim ukoliko takva potraživanja, naknade, gubici, odštete ili troškovi proizlaze iz, te su izravno i isključivo uzrokovani teškim nemarom ili namjernim nezakonitim postupcima Skupine PeopleKeys®.

1.2. Plaćanje usluga i Politika o raskidu ugovornog odnosa.

Sve naknade za korištenje Sustava moraju biti plaćene unaprijed u skladu s trenutno važećim cijenama primjenjivim za Sustav. Ukoliko propustite izvršiti plaćanje bilo kojih naknada ili poreza u roku od sedam (7) dana od primjenjivog roka dospijeća, račun će vam biti obustavljen do primanja uplate. Nadalje, vaše neplaćanje bilo kojih naknada i poreza u roku od četrnaest (14) dana nakon primjenjivog roka dospijeća smatrat će se teškom povredom Odredbi i uvjeta korištenja, koja PeopleKeys®’ daje opravdanje za prekid pružanja Sustava i povezanih usluga vama. Vi ste odgovorni za sve naknade povezane s ponovnom uspostavom svojeg računa za Sustav. Svaka takva obustava ili prekid neće vas oslobađati obaveze plaćanja ranije dospjelih naknada i pripadajućih kamata. U slučaju prinudne naplate, vi ćete snositi odgovornost za sve troškove povezane s takvom naplatom, što bez ograničenja uključuje razumne naknade odvjetnika, sudske troškove i naknade agencije za naplatu.

1.3. Politika refundiranja.

Refundiranje za plaćanje elektroničkih proizvoda isplaćivat ćemo u vidu kreditiranja na vašem PeopleKeys računu. Neće se obrađivati povrati gotovinskih ili kartičnih plaćanja za elektroničke proizvode kupljene online iz nekog od izloga naših trgovina. Imate li pitanja, obratite se službi za korisnike na +1-800-779-3472.

Izjava o intelektualnom vlasništvu i Uporabi zaštićenih znakova:

2.1 Intelektualno vlasništvo.

Svi materijali, softverski programi, što uključuje no nije ograničeno na objektni kod i izvorni kod, podatke ili informacije razvijene od strane PeopleKeys® u vezi Sustava, kao i sav know-how, izumi, otkrića, metodologije, poslovne tajne ili procesi koje PeopleKeys® koristi u pružanju Sustava svojim korisnicima, neovisno o tome jesu li podložni zaštiti autorskim pravima ili patentima, (pod zajedničkim nazivom “Vlasničke informacije u posjedu People Keys”) jesu i ostat će isključivo u vlasništvu PeopleKeys® ili pripadajućih dobavljača (u skladu s licencom izdanom za PeopleKeys®). Neovlašteno korištenje, kopiranje, funkcionalna analiza, dekompilacija i izrada izvedenih materijala temeljenih na takvim vlasničkim informacijama u posjedu PeopleKeys® izrijekom je zabranjena, osim uz pisano dopuštenje od strane PeopleKeys®. Možete snositi pravnu odgovornost za bilo koje izravno ili neizravno kršenje ili povredu vlasničkih prava PeopleKeys®’ na vlasničke informacije u posjedu PeopleKeys®.

2.2 Zaštićeni znakovi.

Ovime tvrtki PeopleKeys® ustupate pravo korištenja vaših zaštićenih znakova, ako oni postoje, isključivo u svrhu povezivanja takvih zaštićenih znakova s online ili pisanim izvješćima koje za vas generira PeopleKeys® koristeći Sustav. Ovo ne predstavlja licencu za uporabu zaštićenih znakova te se PeopleKeys® ne ustupaju nikakva druga prava vezana uz vaše zaštićene znakove.

Jamstvo i odricanje odgovornosti za neprimjerenu uporabu:

3.1 Jamstvo.

SUSTAV PEOPLEKEYS® PRUŽA SE U VIĐENOM STANJU. PEOPLEKEYS® NE PRUŽA TVRDNJE NITI BILO KAKVA JAMSTVA PO PITANJU POTPUNOSTI, TOČNOSTI, AKTUALNOSTI ILI PRIMJERENOSTI, PODESNOSTI, FUNKCIONALNOSTI, DOSTUPNOSTI ILI RADA SUSTAVA, NJEGOVIH UKLJUČENIH ONLINE POVEZIVANJA ILI INFORMACIJA KOJE ON PRENOSI. SKUPINA PEOPLEKEYS® IZRIJEKOM SE ODRIČE BILO KAKVIH IZRIČITIH ILI IMPLICIRANIH JAMSTAVA, UVJETA ILI TVRDNJI VEZANIH UZ SUSTAV, ŠTO UKLJUČUJE NO NIJE OGRANIČENO NA BILO KOJA IMPLICIRANA JAMSTVA ILI UVJETE UTRŽIVOSTI, PRIMJERENOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU ILI NEKRŠENJA PRAVA. PEOPLEKEYS® NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVE ŠTETE, ŠTO BEZ OGRANIČENJA UKLJUČUJE BILO KAKVE POSEBNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE ČAK NITI UKOLIKO JE PEOPLEKEYS® OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA. PEOPLEKEYS® SE POSEBNO ODRIČE BILO KAKVE ODGOVORNOSTI ZA NEDOSTUPNOST SUSTAVA, NEOVISNO O TOME JE LI ISTA U SKLADU S PREDVIĐENIM RASPOREDOM, GUBITKE PODATAKA ILI DRUGE DOGAĐAJE U SUSTAVU KOJI UZ RAZUMNA NASTOJANJA PEOPLEKEYS®, INC., PRIDRUŽENIH SUBJEKATA, ZASTUPNIKA, SAVJETNIKA I AGENATA NISU POD NJIHOVOM KONTROLOM. PEOPLEKEYS® NE JAMČI DA ĆE RAD SUSTAVA BITI NEPREKINUT ILI SLOBODAN OD POGREŠAKA.

3.2 Odricanje odgovornosti za neprimjerenu uporabu.

Izvješća koja pružaju www.MotivationalLiving.com, www.PersonalityStyle.com i www.PeopleKeys.com predstavljaju valjana i pouzdana tumačenja odgovora pojedinaca na DISC Profil sustava osobnosti. Izvješća koja generira ovaj online sustav pružaju najveću dubinu analize pojedinačnih odgovora na DISC instrument profila, rezultirajući najtočnijim dostupnim detaljnim zaključcima. Međutim, važno je shvatiti da se ova publikacija temelji na odgovorima koje je subjekt unio te je osmišljena za pružanje točnih i kompetentnih informacija vezanih uz temu. Distribuira se uz podrazumijevanje da se izdavač ne bavi pružanjem profesionalnih psiholoških usluga. Ako je potrebna stručna pomoć, potrebno je potražiti profesionalni savjet stručne osobe.

4. Pravila privatnosti.

Svi osobni podaci i informacije za kontakt koje PeopleKeys® pruže korisnici Sustava smatrat će se povjerljivima i koristiti isključivo u cilju kontaktiranja i za primjenu alata za procjenu koji se pružaju putem Sustava.

5. Mjerodavni zakon i rješavanje sporova.

Svi sporovi koji proizlaze iz vašeg korištenja Sustava i primjene ovih odredbi i uvjeta bit će u nadležnosti pravnog sustava države Pennsylvanije, neovisno o sukobima među zakonskim odredbama. Svi će se sporovi među ugovornim stranama dostavljati na arbitražu pred arbitrom odabranim u skladu s i uz primjenu Pravila tržišne arbitraže Američkog udruženja za arbitražu (American Arbitration Association). Strane su suglasne da će lokacija i nadležnost biti definirana kao Pittsburgh, Pennsylvania.

6. Vlasništvo, podaci o klijentima i povjerljivost

6.1 Vlasništvo. Što se tiče strana, isključivo posjedujemo i zadržavamo sva prava, vlasništvo i interes u i na Sustav, Dokumentaciju, naše Povjerljive informacije (kako je definirano u nastavku) i sve podatke koji proizlaze iz korištenja Sustava koji ne identificiraju izravno ili neizravno vas, krajnje korisnike ili bilo koju fizičku osobu i uključuju (a) podatke kao što su odgovori, ocjene, metrika interakcije, stope napuštanja početne stranice i podaci o izvedbi sustava i (b) podložno svim ograničenjima prema primjenjivim zakonima, podatke koji su anonimizirani, deidentificirani i/ili agregirani tako da više ne mogu izravno ili neizravno identificirati vas, krajnje korisnike ili bilo koju fizičku osobu, te sve povratne informacije ili prijedloge koje ste dali vi ili krajnji korisnik u vezi Sustava. Među stranama, vi isključivo posjedujete i zadržavate sva prava, vlasništvo i interes u i na vaše povjerljive informacije i podatke korisnika, podložno našim pravima na obradu podataka o korisnicima u skladu s ovim Uvjetima.

6.2 Podaci o kupcima. Nama i našim povezanim društvima dajete pravo da obrađujemo podatke korisnika prema potrebi za pružanje usluga Sustava na način u skladu s ovim Uvjetima, našim Ugovorom o zaštiti podataka i našom Obaviješću o privatnosti. Ako se ne slažete s uvjetima našeg Ugovora o zaštiti podataka ili naše Obavijesti o privatnosti, morate odmah prestati koristiti Sustav. Izjavljujete i jamčite da ste dali, i da ćete nastaviti pružati, odgovarajuće obavijesti i da ste dobili, i da ćete nastaviti dobivati, potrebna dopuštenja i privole da nam date Podatke o korisnicima na korištenje i otkrivanje.

6.3 Povjerljivost

6.3.1 Definicija. “Povjerljive informacije” znači sve informacije ili podatke, bez obzira na to jesu li u opipljivom obliku, koje obje strane (“Stranka koja otkriva podatke”) otkrije drugoj strani (“Stranka primateljica”) koja je označena ili na drugi način određena kao povjerljiva ili vlasnička ili koje bi inače trebalo razumno shvatiti kao povjerljive s obzirom na prirodu informacija i okolnosti koje okružuju otkrivanje, uključujući, bez ograničenja, podatke o klijentima, popise kupaca, cijene, koncepte, procese, planove, dizajne i druge strategije, “know how”, financijske i druge poslovne i/ili tehničke informacije i materijale Stranke koja otkriva podatke i njezinih povezanih društava. Povjerljive informacije ne uključuju informacije koje su: (a) javno dostupne mimo kršenja ovih Uvjeta ili krivnje Stranke primateljice; (b) bile propisno poznate od strane Stranke primateljice, i prema njezinom saznanju, bez ikakvih ograničenja, prije otkrivanja od strane Stranke koja otkriva; (c) su propisno otkrivene Stranki primateljici, a prema njezinom saznanju, bez ikakvih ograničenja, od strane druge osobe mimo kršenja prava Stranke koja otkriva podatke; ili (d) ih je neovisno razvila Stranka primateljica bez korištenja ili referiranja na povjerljive informacije Stranke koja otkriva podatke.

6.3.2 Korištenje i otkrivanje. Osim ako nije drugačije ovlaštena od strane Stranke koja otkriva podatke u pisanom obliku, Stranka primateljica neće (a) koristiti nikakve povjerljive informacije Stranke koja otkriva podatke ni u koju svrhu izvan ostvarivanja prava Stranke primateljice ili ispunjavanja njezinih obveza prema ovim Uvjetima i (b) otkrivati ili činiti povjerljive informacije o Stranci koja otkriva podatke dostupnima nijednoj strani, osim njezinim, njezinim povezanim društvima i njihovim zaposlenicima, pravnim savjetnicima, računovođama, izvođačima i, u našem slučaju, podizvođačima (zajedno, “Predstavnici”) koji imaju “potrebu znati” ovisno o potrebi kako bi Stranka primateljica mogla ostvarivati svoja prava ili ispunjavati svoje obveze prema ovim Uvjetima. Stranka primateljica odgovorna je za poštivanje od strane svojih Predstavnika u okviru ovog odjeljka 6.3. Predstavnici će biti zakonski obvezni štititi povjerljive informacije Stranke koja otkriva podatke pod uvjetima povjerljivosti koji su barem jednako zaštitni kao i uvjeti ovog Odjeljka 6.3. Stranka primateljica zaštitit će povjerljivost Povjerljivih informacija Stranke koja otkriva podatke, koristeći isti stupanj pažnje koji koristi za zaštitu povjerljivosti svojih vlastitih povjerljivih informacija, ali ni u kojem slučaju manje od razumne pažnje.

6.3.3 Prinudno otkrivanje. Strana primateljica može otkriti Povjerljive informacije Stranke koja otkriva podatke ako se to zahtijeva u skladu s propisom, zakonom, sudskim pozivom ili sudskim nalogom (pod zajedničkim nazivom, “prisilno otkrivanje”), pod uvjetom da Stranka primateljica da obavijest o prinudnom otkrivanju (u mjeri u kojoj je to zakonom dopušteno). Stranka primateljica osigurat će razumnu suradnju Stranki koja otkriva podatke u vezi s Prinudnim otkrivanjem o isključivom trošku Stranke koja otkriva podatke.

Posljednje ažuriranje: 24. veljače 2022