Terms of Use

Podmínky použití

používání on-line softwaru „PeopleKeys®“ a souvisejících hodnocení (souhrnně označované jako „systém“) vyžaduje souhlas s dále uvedenými podmínkami použití. KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO „I ACCEPT“ (SOUHLASÍM) A/NEBO REGISTRACÍ A POUŽÍVÁNÍM SYSTÉMU A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ PEOPLEKEYS®, INC („PeopleKeys®“) POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI POUŽÍTÍ A VŠEMI ZÁSADAMI POUŽÍVÁNÍ, KTERÉ JSOU UVEDENY FORMOU ODKAZU. PeopleKeys® si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo upravit některé z následujících podmínek použití a jakékoli zásady nebo pokyny začleněné formou odkazu, kdykoliv dle vlastního uvážení, a určit, zda a kdy se tyto změny vztahují na stávající a/nebo budoucí zákazníky. Chybějící kvalifikace, jakékoli změny nebo úpravy podmínek použití budou platné pro všechny zákazníky po zveřejnění téhož na webu on-line softwarového systému stránce online softwarového systému PeopleKeys® (dále jen „web“). POKUD NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI POUŽITÍ, NEKLIKEJTE NA TLAČÍTKO „SOUHLASÍM“ A SYSTÉM NEPOUŽÍVEJTE. POKUD NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI JAKÉKOLI ÚPRAVY PODMÍNEK POUŽITÍ, SLUŽBY PŘESTAŇTE POUŽÍVAT A OKAMŽITĚ INFORMUJTE PEOPLEKEYS® O UKONČENÍ PLATNOSTI TÉTO SMLOUVY.

Podmínky použití:

1.1 Použití systému / Zásady přijatelného používání.

Systém by měl být používán jako jediný faktor celkového procesu ověřování zaměstnávání ve vaší společnosti. Výsledky tohoto posouzení by neměly být použity jako jediné rozhodnutí, zda dotyčnou osobu přijmout nebo nepřijmout. Systém je navržen tak, aby pomáhal při identifikaci preferencí a schopností souvisejících s prací, které by měly být důkladněji prozkoumány formou dalších hodnocení nebo kontrolních osobních profilů a referencí. Součástí komplexního procesu by měla být řádná kontrola předchozích pracovních zkušeností, dovedností požadovaných danou prací a osobních referencí. Je-li třeba vzít v úvahu bezpečnost ostatních, je třeba zvážit také kontrolu osobního profilu, užívání léků a fyzickou kontrolu od lékaře. Toto hodnocení neměří násilné tendence, psychotické stavy, sexuální úchylky ani politické názory a nelze je použít k identifikaci těchto stavů ani k předvídání jakéhokoli souvisejícího chování.

a. Využitím Systému, ať už zcela nebo částečně, chápete a souhlasíte s tím, že Systém bude používán ve spojení a v souladu se všemi místními, státními, federálními nebo jinými předpisy pro řádné hodnocení zaměstnanců, spolupracovníků, uchazečů o zaměstnání a všech ostatních pracovníků, kterým může být umožněn přístup do systému, a nesmí být: a) použit jako výhradní faktor pro rozhodnutí týkající se budoucího zaměstnání kandidáta; a/nebo b) k diskriminaci stávající zaměstnance nebo žadatele na základě jakéhokoli právně nebo jinak chráněného postavení, jako je rasa, barva pleti, náboženství, pohlaví, národnostní původ, sexuální orientace, věk nebo zdravotní postižení. PeopleKeys® nabízí klientům (tj. společnostem) možnost zadávat otázky specifické pro určitou pozici/pracovní zařazení a požadovat, aby uchazeči potvrdili, že jsou ochotni dodržovat, provádět a souhlasit s určitými požadavky na pozici/pracovní zařazení, předběžnými požadavky a/nebo předpoklady; je vaší povinností zajistit, aby tyto postupy byly legální a oficiálně povoleny místními, státními a federálními předpisy. Proto PeopleKeys® a její pobočky, zástupci, konzultanti a agenti (kolektivně jako „PeopleKeys® Group“) nepřebírají žádnou odpovědnost za vaše používání Systému při přijímání a jiných rozhodnutí o lidských zdrojích. Kromě toho PeopleKeys® nepřebírá žádnou odpovědnost za použití otázek v rámci systému PeopleKeys® vámi vyžádaných, ani za odkazy na klientském webu, které mohou být s takovými dotazy spojeny. A nakonec souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a chránit PeopleKeys® Group před jakýmikoli nároky, náhradami škod, ztrátami, závazky a všemi náklady a výdaji na obranu, mimo jiné včetně honorářů, které vyplývají přímo nebo nepřímo z vašeho používání Systému, pokud takové nároky, náhrady škod, ztráty, závazky, náklady a výdaje vznikají a byly přímo a výhradně způsobeny hrubou nedbalostí nebo úmyslným protiprávním jednáním PeopleKeys® Group.

1.2. Platba za služby a zásady pro vypovězení.

Všechny poplatky za používání Systému musí být zaplaceny předem podle aktuálních cen platných pro Systém. Pokud nezaplatíte jakékoliv poplatky a daně do sedmi (7) dnů od příslušného data splatnosti, váš účet bude dočasně pozastaven do obdržení platby. Navíc, pokud neuhradíte v plné výši všechny poplatky a daně do čtrnácti (14) dnů po příslušném termínu splatnosti, bude to považováno za závažné porušení těchto podmínek použití opravňující PeopleKeys® k ukončení poskytování Systému a souvisejících služeb pro vás. Veškeré poplatky spojené s obnovou vašeho systémového účtu hradíte vy. Jakékoli takové pozastavení nebo ukončení vás nezbavuje povinnosti zaplatit částky po splatnosti poplatky plus úroky. V případě nutnosti vymáhání plateb budete odpovědní za veškeré náklady spojené s takovým vymáháním, včetně a bez omezení, přiměřených honorářů, soudních nákladů a poplatků za inkasní agenturu.

1.3. Zásady pro navrácení peněz.

Částky za nákupy elektronických produktů vám vrátíme jako kredit na váš účet PeopleKeys. Za elektronické produkty zakoupené on-line v některém z našich webových výkladů nebude vracena žádná hotovost ani nebudou zasílány částky zaplacené kreditními kartami. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na zákaznický servis na čísle +1-800-779-3472.

Prohlášení o duševním vlastnictví a používání ochranných známek:

2.1 Duševní vlastnictví.

Veškeré materiály, softwarové programy, včetně, ale nikoli výhradně, kódu objektu a zdrojového kódu, dat nebo informací vytvořených společností PeopleKeys® v souvislosti se systémem a veškeré know-how, vynálezy, objevy, metodiky, obchodní tajemství nebo procesy používané společností PeopleKeys® za účele poskytování Systému uživatelům, bez ohledu, zda jsou chráněné autorskými právy nebo patenty (společně jako „soukromé informace People Keys“) jsou a zůstanou výhradním vlastnictvím PeopleKeys® nebo jeho dodavatelů (na základě licence udělené PeopleKeys®). Neoprávněné používání, kopírování, zpětné analyzování, dekompilování a vytváření odvozených děl na základě jakýchkoliv takovýchto soukromých informací PeopleKeys® je výslovně zakázáno, pokud nebude společností PeopleKeys® písemně povoleno jinak. Můžete být právně odpovědní za jakékoli přímé nebo nepřímé porušení nebo zásah do vlastnických práv v souvislosti se soukromými informacemi PeopleKeys®.

2.2 Ochranné známky.

Tímto udělujete společnosti PeopleKeys® oprávnění používat vaše ochranné známky, pokud jsou nějaké vlastníte, k omezenému účelu spojování jakýchkoli takovýchto ochranných známek s digitálními nebo psanými zprávami, které pro vás PeopleKeys® vygeneruje prostřednictvím Systému. Nejedná se o licenci na ochrannou známku a společnosti PeopleKeys® nejsou udělena žádná další práva týkající se vašich ochranných známek.

Záruka, právní omezení pro nevhodné používání:

3.1 Záruka.

SYSTÉM PEOPLEKEYS® JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“. PEOPLEKEYS® NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU TÝKAJÍCÍ SE ÚPLNOSTI, PŘESNOSTI, AKTUÁLNOSTI NEBO PŘIMĚŘENOSTI NEBO VHODNOSTI ČI VHODNOSTI, FUNKČNOSTI, DOSTUPNOSTI NEBO PROVOZU SYSTÉMU NEBO PROVOZU SYSTÉMU, JEHO SOUVISEJÍCÍHO ON-LINE PŘIPOJENÍ NEBO INFORMACÍ, KTERÉ POSKYTUJE. PEOPLEKEYS® GROUP VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, PODMÍNKY NEBO PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMU, VČETNĚ ALE NIKOLIV VÝHRADNĚ JAKÝCHKOLIV VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK ČI PODMÍNEK PRO PRODEJNOST, VHODNOST PRO SPECIFICKÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠOVÁNÍ. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE PEOPLEKEYS® NEODPOVĚDNÁ ZA NÁHRADY ŠKOD JAKÉHOKOLI DRUHU VČETNĚ ALE NIKOLIV VÝHRADNĚ JAKÝCHKOLIV SPECIÁLNÍCH, NEPŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE PEOPLEKEYS® BYLA PŘEDEM INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ŠKOD. PEOPLEKEYS® SE VÝSLOVNĚ SE ZŘÍKÁ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI V DŮSLEDKU PLÁNOVANÝCH NEBO NEPLÁNOVANÝCH VÝPADKŮ SYSTÉMU, ZTRÁTY DAT NEBO JINÝCH SYSTÉMOVÝCH UDÁLOSTÍ, KTERÉ JSOU MIMO KONTROLU PEOPLEKEYS®, INC., JEJÍCH POBOČEK, ZÁSTUPCŮ, KONZULTANTŮ A AGENTŮ. PEOPLEKEYS® NEZARUČUJE, ŽE PROVOZ SYSTÉMU BUDE NEPŘERUŠOVANÝ NEBO BEZCHYBNÝ.

3.2 Omezení pro nevhodné používání.

Zprávy vygenerované na www.MotivationalLiving.com, www.PersonalityStyle.com and www.PeopleKeys.com představují platnou a spolehlivou interpretaci individuálních odpovědí v systému DISC Personality System Profile.  Zprávy vygenerované v tomto on-line systému poskytují nejlepší hloubkovou analýzu individuálních odpovědí v DISC instrumentu profilu a pomáhají vytvářet maximálně přesné hloubkové závěry.  Je však důležité chápat, že publikování zpráv vychází z odpovědí poskytnutých subjektem a má za cíl poskytovat přesné a směrodatné informace v předmětné záležitosti.  Zprávy jsou vydávány s tím, že vydávající entita neposkytuje profesionální psychologické poradenství.  Pokud je zapotřebí expertní asistence, je třeba vyhledat kompetentní profesionální osobu.

4. Zásady ochrany osobních údajů.

Veškeré osobní a kontaktní informace poskytnuté společnosti PeopleKeys® uživateli Systému budou uchovávány v tajnosti a budou použity pouze pro kontaktní účely a pro aplikaci hodnoticích nástrojů poskytnutých prostřednictvím Systému.

5. Rozhodné právo a řešení sporů.

Veškeré spory vyplývající z vašeho používání Systému a uplatňování těchto ujednání se budou řídit zákony státu Pennsylvania, a to bez ohledu na jeho právní předpisy o střetu zájmů. Všechny spory mezi stranami budou předloženy k rozhodčímu řízení před jedním rozhodcem vybraným podle a v souladu s rozhodčími pravidly Americké arbitrážní asociace. Strany souhlasí s místem konání a jurisdikcí v Pittsburghu, Pensylvánii.

Sections 6 & 7 are currently only available in English, please refer to: https://privacy.peoplekeys.com/terms-use for the Full Terms of Use.

6. Data Processing Terms.

PeopleKeys and the counterparty agreeing to these terms (“Customer”) have entered into an agreement for the provision of the Processor Services (as amended from time to time, the “Agreement”).

These PeopleKeys Data Processing Terms (including the appendices, “Data Processing Terms”) are entered into by PeopleKeys and Customer and supplement the Agreement. These Data Processing Terms will be effective and replace any previously applicable terms relating to their subject matter (including any data processing amendment or data processing addendum relating to the Processor Services), from the Terms Effective Date.

If you are accepting these Data Processing Terms on behalf of Customer, you warrant that: (a) you have full legal authority to bind Customer to these Data Processing Terms; (b) you have read and understand these Data Processing Terms; and (c) you agree, on behalf of Customer, to these Data Processing Terms. If you do not have the legal authority to bind Customer, please do not accept these Data Processing Terms.

The full terms can be viewed at: https://privacy.peoplekeys.com/terms-use/data-processing

7. Data Transfer Frameworks.

Effective March 1, 2020

Data protection laws vary among countries, with some providing more protection than others. Regardless of where your information is processed, we apply the same protections described in the Privacy Policy. We also comply with certain legal frameworks relating to the transfer of data, such as the European frameworks described below.

The European Commission has determined that certain countries outside of the European Economic Area (EEA) adequately protect personal data. You can review current European Commission adequacy decisions here. To transfer data from the EEA to other countries, such as the United States, we comply with legal frameworks that establish an equivalent level of protection with EU law.

EU-U.S. Privacy Shield Frameworks

As described in our Privacy Shield certification, we comply with the EU-U.S. Privacy Shield Frameworks as set forth by the US Department of Commerce regarding the collection, use and retention of personal information from European Union member countries (including EEA member countries) and the UK, respectively. PeopleKeys, including The Institute for Motivational Living (DE), Inc., and its wholly owned US subsidiaries (unless explicitly excluded), has certified that it adheres to the Privacy Shield Principles. PeopleKeys remains responsible for any of your personal information that is shared under the Onward Transfer Principle with third parties for external processing on our behalf, as described in the “Consent/Choice Statement” section. To learn more about the Privacy Shield program, and to view PeopleKeys’ certification, please visit the Privacy Shield website.

If you have an inquiry regarding our privacy practices in relation to our Privacy Shield certification, we encourage you to contact us. PeopleKeys is subject to the investigatory and enforcement powers of the US Federal Trade Commission (FTC). You may also refer a complaint to your local data protection authority, and we will work with them to resolve your concern. In certain circumstances, the Privacy Shield Framework provides the right to invoke binding arbitration to resolve complaints not resolved by other means, as described in Annex I to the Privacy Shield Principles.

Model contract clauses

The European Commission has approved the use of model contract clauses as a means of ensuring adequate protection when transferring data outside of the EEA. By incorporating model contract clauses into a contract established between the parties transferring data, personal data can be protected when transferred outside the EEA to countries which have not been deemed by the European Commission to adequately protect personal data.

PeopleKeys offers these model contract clauses for customers of its Assessment Service Platforms. Details of PeopleKeys’ use of model contract clauses can be found at https://privacy.peoplekeys.com/terms-use/data-transfer.

 

Last update: 24 September 2020