Terms of Use

Podmínky používání

Používání online softwaru „PeopleKeys®“ a souvisejících hodnocení (společně označovaných jako „systém“) podléhá přijetí následujících podmínek použití. KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO "SOUHLASÍM" A/NEBO REGISTRACÍ A POUŽÍVÁNÍM SYSTÉMU A SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ PEOPLEKEYS®, INC. („PEOPLEKEYS®“) POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI A SOUHLASÍTE S NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ A SE VŠEMI ZÁSADAMI POUŽÍVÁNÍ, KTERÉ JSOU JEJICH SOUČÁSTÍ. Společnost PeopleKeys® si vyhrazuje právo kdykoli podle vlastního uvážení změnit nebo upravit kteroukoli z následujících Podmínek používání a jakékoli zásady nebo pokyny, na které odkazuje, a určit, zda a kdy se takové změny budou vztahovat na stávající a/nebo budoucí zákazníky. V případě absence výhrad budou veškeré změny nebo úpravy Podmínek používání platné pro všechny zákazníky po jejich zveřejnění na webových stránkách online softwarového systému PeopleKeys® (dále jen „Web“). POKUD S PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ NESOUHLASÍTE, NA TLAČÍTKO „PŘIJÍMÁM“ NEKLIKEJTE A SYSTÉM NEPOUŽÍVEJTE. V PŘÍPADĚ VAŠEHO NESOUHLASU S JAKOUKOLI ZMĚNOU PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ NEPOKRAČUJTE V POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB A NEPRODLENĚ INFORMUJTE SPOLEČNOST PEOPLEKEYS® O ODSTOUPENÍ OD TÉTO SMLOUVY.

Podmínky použití:

1.1 Použití systému / Zásady přijatelného používání.

Systém by měl být používán pouze jako jeden z faktorů celkového procesu screeningu zaměstnanců ve vaší společnosti. Výsledky tohoto hodnocení by neměly sloužit jako jediné rozhodnutí, zda danou osobu zaměstnat či nikoli. Systém je navržen tak, aby pomohl identifikovat preference a schopnosti související s prací, které by měly být důkladněji prověřeny prostřednictvím pohovorů, dalších hodnocení nebo prověřením minulosti a referencí. Součástí komplexního procesu by mělo být řádné přezkoumání předchozích pracovních zkušeností, dovedností vyžadovaných danou pracovní pozicí a také osobních referencí. Pokud je třeba brát ohled na bezpečnost ostatních, je třeba zvážit také prověření minulosti, screening na drogy a lékařskou prohlídku. Toto hodnocení nezjišťuje násilné sklony, psychotické stavy, sexuální deviace ani politické názory a nelze je použít k identifikaci těchto stavů ani k předvídání jakéhokoli souvisejícího chování.

a. Používáním Systému, ať už jako celku nebo jeho části, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Systém bude používán v souladu se všemi místními, státními, federálními nebo jinými směrnicemi pro správné hodnocení a vyhodnocování zaměstnanců, spolupracovníků, uchazečů o zaměstnání a všech dalších pracovníků, kterým může být umožněn přístup do Systému, a že se nebude: (a) využívat jako jediný podklad pro rozhodování o případném zaměstnání uchazeče; a/nebo (b) používat k diskriminaci stávajících zaměstnanců nebo uchazečů o zaměstnání na základě jakéhokoli zákonem nebo jinak chráněného postavení, jako je rasa, barva pleti, náboženství, pohlaví, národnost, sexuální orientace, věk nebo zdravotní postižení. Ačkoli společnost PeopleKeys® nabízí klientům (tj. společnostem) možnost zadávat otázky specifické pro určitou pozici/pracovní místo a vyžadovat od kandidátů potvrzení, že jsou ochotni dodržovat, plnit, souhlasit nebo souhlasit s určitými požadavky, předpoklady a/nebo podmínkami pozice/pracovního místa, je vaší odpovědností zajistit, aby tyto postupy byly legální a oficiálně povolené jejich místními, státními a federálními řídícími nařízeními. Společnost PeopleKeys® a její přidružené společnosti, zástupci, konzultanti a agenti (dále společně jen "skupina PeopleKeys®") proto nepřebírají žádnou odpovědnost za to, že budete systém používat při přijímání zaměstnanců a dalších rozhodnutích týkajících se lidských zdrojů, Kromě toho společnost PeopleKeys® nepřebírá žádnou odpovědnost za použití otázek v rámci systému PeopleKeys®, které jste si vyžádali, ani za odkazy na webové stránky klienta, které mohou být s takovými otázkami spojeny. A v neposlední řadě souhlasíte s tím, že PeopleKeys® Group zprostíte odpovědnosti za veškeré nároky, škody, ztráty, závazky a veškeré náklady a výdaje na obhajobu, mimo jiné včetně poplatků za právní zastoupení, které přímo nebo nepřímo vyplývají z užívání systému, pokud tyto nároky, škody, ztráty, závazky, náklady a výdaje nevznikly a nebyly přímo a výhradně způsobeny hrubou nedbalostí nebo úmyslným protiprávním jednáním PeopleKeys® Group.

1.2. Platba za služby a zásady pro vypovězení.

Veškeré poplatky za používání systému musí být uhrazeny předem podle aktuálních cen platných pro Systém. V případě neuhrazení poplatků a daní do sedmi (7) dnů od příslušného data splatnosti bude váš účet dočasně zablokován do přijetí platby. Neuhrazení všech poplatků a daní v plné výši do čtrnácti (14) dnů od příslušného data splatnosti bude navíc považováno za závažné porušení těchto podmínek používání, což odůvodňuje ukončení poskytování Systému a souvisejících služeb ze strany společnosti PeopleKeys®. Veškeré poplatky spojené s obnovením vašeho účtu v Systému hradíte vy. Jakékoli takové pozastavení nebo ukončení vás nezbavuje povinnosti platit poplatky po splatnosti včetně úroků. V případě vymáhání dluhů nesete odpovědnost za veškeré náklady spojené s tímto vymáháním, mimo jiné včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, soudních nákladů a poplatků inkasní agentuře.

1.3. Zásady pro refundace.

Zakoupené elektronické produkty budeme refundovat jako kredit na váš účet PeopleKeys. U elektronických produktů zakoupených online v některém z našich obchodů se nebude provádět refundace v hotovosti ani kreditní kartou. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte zákaznický servis na telefonním čísle +1-800-779-3472..

Prohlášení o duševním vlastnictví a používání ochranných známek:

2.1 Duševní vlastnictví.

Veškeré materiály, softwarové programy, mimo jiné včetně objektového a zdrojového kódu, data nebo informace vyvinuté společností PeopleKeys® v souvislosti se Systémem, a veškeré know-how, vynálezy, objevy, metodiky, obchodní tajemství nebo postupy používané společností PeopleKeys® k poskytování Systému uživatelům, ať už jsou chráněny autorským právem nebo patenty, či nikoliv (souhrnně "Proprietární informace PeopleKeys®") jsou a zůstanou výhradním vlastnictvím společnosti PeopleKeys® nebo jejích dodavatelů (podle licence společnosti PeopleKeys®). Neoprávněné používání, kopírování, reverzní inženýrství, dekompilace a vytváření odvozených děl založených na jakýchkoli takových proprietárních informacích společnosti PeopleKeys® je výslovně zakázáno, pokud společnost PeopleKeys® písemně nepovolí jinak. Můžete být právně odpovědní za jakékoli přímé či nepřímé porušení nebo porušení vlastnických práv společnosti PeopleKeys® k proprietárním informacím PeopleKeys®.

2.2 Ochranné známky.

Tímto udělujete společnosti PeopleKeys® právo používat vaše případné ochranné známky za omezeným účelem spojování těchto ochranných známek s online nebo písemnými zprávami, které pro vás společnost PeopleKeys® generuje pomocí Systému. Nejedná se o licenci na ochrannou známku a společnosti PeopleKeys® nejsou udělena žádná další práva týkající se vašich ochranných známek.

Záruka, právní omezení pro nevhodné používání:

3.1 Záruka.

SYSTÉM PEOPLEKEYS® JE POSKYTOVÁN "TAK, JAK JE". SPOLEČNOST PEOPLEKEYS® NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKU TÝKAJÍCÍ SE ÚPLNOSTI, PŘESNOSTI, AKTUÁLNOSTI NEBO PŘIMĚŘENOSTI, VHODNOSTI, FUNKČNOSTI, DOSTUPNOSTI NEBO PROVOZU SYSTÉMU, JEHO SOUVISEJÍCÍHO ON-LINE PŘIPOJENÍ NEBO INFORMACÍ, KTERÉ ZPROSTŘEDKOVÁVÁ. SKUPINA PEOPLEKEYS® VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, PODMÍNKY NEBO PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE SYSTÉMU, MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÝCHKOLI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. SPOLEČNOST PEOPLEKEYS® V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÝCHKOLI ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST PEOPLEKEYS® BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. SPOLEČNOST PEOPLEKEYS® SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI Z DŮVODU PLÁNOVANÝCH NEBO NEPLÁNOVANÝCH ODSTÁVEK SYSTÉMU, ZTRÁTY DAT NEBO JINÝCH UDÁLOSTÍ V SYSTÉMU, KTERÉ JSOU MIMO SPOLEČNOST PEOPLEKEYS®, INC., JEJÍMI PŘIDRUŽENÝMI SPOLEČNOSTMI, ZÁSTUPCI, KONZULTANTY A AGENTY. SPOLEČNOST PEOPLEKEYS® NEZARUČUJE, ŽE PROVOZ SYSTÉMU BUDE NEPŘERUŠOVANÝ NEBO BEZCHYBNÝ.

3.2 Zřeknutí se odpovědnosti za nevhodné použití.

Zprávy vygenerované na www.MotivationalLiving.com, www.PersonalityStyle.com a www.PeopleKeys.com a www.Discinsights.com představují platné a spolehlivé interpretace individuálních odpovědí na profil osobnostního systému DISC. Zprávy generované tímto online systémem poskytují největší hloubku analýzy individuálních odpovědí na nástroj profilu DISC, což vede k nejpřesnějším a nejhlubším dostupným závěrům. Je však důležité si uvědomit, že tato publikace vychází z odpovědí zadaných subjektem a je určena k poskytování přesných a směrodatných informací týkajících se dané problematiky. Je distribuována s vědomím, že vydavatel se nezabývá poskytováním odborných psychologických služeb. V případě potřeby odborné pomoci je třeba vyhledat radu odborné, kompetentní osoby.

4. Zásady ochrany osobních údajů.

Veškeré osobní a kontaktní údaje, které uživatelé systému PeopleKeys® poskytnou, budou považovány za důvěrné a budou použity pouze pro účely kontaktu a uplatnění hodnotících nástrojů poskytovaných prostřednictvím systému.

5. Rozhodné právo a řešení sporů.

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s používáním Systému a uplatňováním těchto Podmínek se řídí právním řádem státu Pensylvánie bez ohledu na jeho kolizní ustanovení. Veškeré spory mezi stranami budou předloženy k rozhodčímu řízení před jedním rozhodcem vybraným podle a za použití obchodních rozhodčích pravidel Americké arbitrážní asociace. Strany souhlasí s místem konání a soudní příslušností v Pittsburghu v Pensylvánii, USA.

6. Vlastnictví, zákaznická data a důvěrnost

6.1 Vlastnictví. Mezi stranami platí, že výhradně vlastníme a vyhrazujeme si veškerá práva, vlastnické právo a podíl na Systému, Dokumentaci, našich Důvěrných informacích (jak je definováno níže) a veškerých údajích, které jsou odvozeny z používání Systému, které přímo ani nepřímo neidentifikují vás, Koncové uživatele nebo jakoukoli fyzickou osobu a zahrnují (a) údaje, jako jsou odpovědi, skóre, metriky interakcí, míry odskočení a údaje o výkonu Systému a (b) s výhradou omezení podle platných zákonů, údaje, které jsou anonymizované, zbavené identifikace a/nebo agregované tak, že již nemohou přímo ani nepřímo identifikovat vás, Koncové uživatele nebo jakoukoli fyzickou osobu, a jakoukoli zpětnou vazbu nebo návrhy poskytnuté vámi nebo Koncovým uživatelem týkající se Systému. Mezi stranami platí, že jste výhradním vlastníkem a vyhrazujete si veškerá práva, vlastnické právo a podíl na vašich Důvěrných informacích a zákaznických údajích, s výhradou našich práv zpracovávat zákaznické údaje v souladu s těmito Podmínkami.

6.2 Zákaznická data. Nám a našim přidruženým společnostem udělujete právo zpracovávat údaje zákazníků, pokud je to nezbytné pro poskytování systémových služeb, a to způsobem, který je v souladu s těmito podmínkami, naší smlouvou o ochraně osobních údajů a naším oznámením o ochraně osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s podmínkami naší dohody o ochraně údajů nebo našeho oznámení o ochraně osobních údajů, musíte Systém okamžitě přestat používat. Prohlašujete a zaručujete, že jste poskytli a budete poskytovat odpovídající oznámení a že jste získali a budete získávat potřebná povolení a souhlasy k tomu, abyste nám mohli poskytovat údaje o zákaznících k použití a zpřístupnění.

6.3 Důvěrnost

6.3.1 Definice. „Důvěrnými informacemi“ se rozumí veškeré informace nebo údaje, bez ohledu na to, zda mají hmotnou podobu, které jedna ze stran („Zpřístupňující strana“) sdělila druhé straně („Přijímající strana“) a které jsou označeny nebo jinak určeny jako důvěrné nebo chráněné, nebo které by jinak měly být rozumně chápány jako důvěrné vzhledem k povaze informací a okolnostem jejich sdělení, včetně, mimo jiné, údajů o zákaznících, seznamů zákazníků, cen, koncepcí, procesů, plánů, návrhů a jiných strategií, „know how“, finančních a jiných obchodních a/nebo technických informací a materiálů sdělující strany a jejích přidružených společností. Důvěrné informace nezahrnují žádné informace, které: (a) jsou veřejně dostupné bez porušení těchto Podmínek nebo zavinění Přijímající strany; (b) byly řádně známy Přijímající straně a podle jejího vědomí bez jakéhokoli omezení před jejich zveřejněním Zpřístupňující stranou; (c) byly řádně sděleny Přijímající straně a podle jejího vědomí bez jakéhokoli omezení jinou osobou bez porušení práv Zpřístupňující strany; nebo (d) jsou nezávisle vyvinuty Přijímající stranou bez použití nebo odkazu na Důvěrné informace Zpřístupňující strany.

6.3.2 Použití a zveřejnění. S výjimkou případů, kdy je k tomu písemně zmocněna Zpřístupňující strana, nebude Přijímající strana (a) používat žádné Důvěrné informace Zpřístupňující strany k žádným účelům mimo výkon práv Přijímající strany nebo plnění jejích povinností podle těchto Podmínek a (b) zveřejňovat nebo zpřístupňovat Důvěrné informace Zpřístupňující strany jakékoli straně, s výjimkou jejích zaměstnanců, jejích přidružených společností a jejich příslušných zaměstnanců, právních poradců, účetních, dodavatelů a v našem případě subdodavatelů (dále společně jen „Zástupci“), kteří mají „potřebu vědět“, jak je nezbytné pro výkon práv nebo plnění povinností Přijímající strany podle těchto Podmínek. Přijímající strana je odpovědná za to, že její Zástupci dodržují tohoto oddílu 6.3. Zástupci budou právně zavázáni chránit důvěrné informace sdělující strany za podmínek důvěrnosti, které jsou přinejmenším stejně ochranné jako podmínky tohoto oddílu 6.3. Přijímající strana bude chránit důvěrnost Důvěrných informací Zpřístupňující strany se stejnou mírou opatrnosti, s jakou chrání důvěrnost svých vlastních důvěrných informací, v žádném případě však ne méně než s přiměřenou opatrností.

6.3.3 Vynucené zveřejnění. Přijímající strana může zveřejnit důvěrné informace Zveřejňující strany, pokud to vyžaduje nařízení, zákon, předvolání nebo soudní příkaz (souhrnně „Vynucené zveřejnění“), za předpokladu, že přijímající strana oznamující straně vyrozumí o nuceném zveřejnění (v rozsahu povoleném zákonem ). Přijímající strana poskytne oznamující straně přiměřenou součinnost v souvislosti s nuceným zveřejněním na výlučné náklady oznamující strany.

Poslední aktualizace: 24. února 2022