Terms of Use

Användningsvillkor

Användning av “PeopleKeys®” online-programvara och relaterade bedömningar (tillsammans kallat ”Systemet”) kräver att man accepterar följande användningsvillkor. GENOM ATT KLICKA PÅ ”JAG ACCEPTERAR” -KNAPPEN OCH / ELLER REGISTRERING I OCH ANVÄNDNING AV PEOPLEKEYS®-SYSTEMET OCH TJÄNSTERNA, INC. (“PeopleKeys®”), ERKÄNNER DU ATT DU HAR LÄST OCH GODKÄNNER ATT BINDAS AV FÖLJANDE VILLKOR OCH BETINGELSER FÖR ANVÄNDNING SÅVÄL SOM AV ALLA ANVÄNDNINGSPRINCIPER SOM ÅTFÖLJER MED HÄNVISNING. PeopleKeys® förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera någon av följande användningsvillkor och policy eller riktlinje åtföljande som referens, när som helst efter eget omdöme och att avgöra om och när sådana förändringar gäller båda befintliga och / eller framtida kunder. Frånvarande kvalifikation, eventuella ändringar eller modifieringar av användarvillkoren kommer att gälla för alla kunder vid publicering av dessa ändringar på PeopleKeys® Online Software System Web webbplats (""Webbplatsen""). OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN FÖR ÄNDRINGARNA AV DE ALLMÄNNA VILLKOREN, KLICKA INTE PÅ ""JAG ACCEPTERAR""-KNAPPEN OCH ANVÄND INTE SYSTEMET. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN FÖR ÄNDRINGARNA AV DE ALLMÄNNA VILLKOREN, SLUTA ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA OCH MEDDELA PEOPLEKEYS® OMEDELBART OM DIN UPPSÄGNING AV DETTA AVTAL.

Användningsvillkor:

1.1 Användning av system / policy för godtagbar användning.

Systemet ska endast användas som en del i ditt företags övergripande anställningskontroll process. Resultaten från denna bedömning bör inte användas som enda beslut om att anställa denna personen eller inte. Systemet är utformat för att hjälpa till att identifiera jobbrelaterade preferenser och förmågor som bör undersökas mer ingående genom intervjuer, ytterligare bedömningar eller bakgrunds- och referenskontroller. Den korrekta granskningen av tidigare arbetserfarenhet, de färdigheter som krävs för arbetet såväl som personliga referenser bör alla ingå i en omfattande process. När andras säkerhet måste övervägas, bör man också ta hänsyn till en bakgrundskontroll, en kontroll av narkotikabruk och ett hälsoutlåtande från en läkare. Denna bedömning mäter inte våldsamma tendenser, psykotiska tillstånd, sexuell avvikelse eller politiska åsikter och kan inte användas för att identifiera dessa tillstånd eller för att förutsäga alla associerade beteenden.

a. Genom att använda Systemet, antingen helt eller delvis, förstår du och håller med om att systemet kommer att användas i kombination med och i anslutning till alla lokala, statliga, federala eller andra riktlinjer för korrekt bedömning och utvärdering av anställda, medarbetare, anställningskandidater och all annan personal som kan få åtkomst till systemet och får inte: (a) förlita sig enbart på att ta ett beslut om en kandidats framtida anställning; och / eller (b) användas för att diskriminera nuvarande anställda eller sökande på grundval av rättsligt eller på annat sätt skyddad status, såsom ras, färg, religion, kön, nationellt ursprung, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder. Medan PeopleKeys® erbjuder kunder (dvs. företag) möjligheten att mata in frågor som är specifika för en viss anställning / jobb och kräva att kandidater bekräftar att de är villiga att följa, utföra, samtycka eller godkänna vissa befattningar / jobbkrav, förutsättningar och / eller villkor, är det ditt ansvar att se till att dessa metoder är lagliga och officiellt tillåtna av dina lokala, statliga och federala gällande förordningar. Därför tar PeopleKeys® och dess dotterbolag, representanter, konsulter och agenter (tillsammans “PeopleKeys® Group”) inget ansvar för din användning av Systemet vid anställning och annat beslut angående personal, dessutom tar PeopleKeys® inget ansvar för användning av frågor inom PeopleKeys®-systemet som du begär att besvara, eller till länkar på en klientwebbplats som kan associeras med sådana frågor. Slutligen, går du med på att ersätta, skydda och försvara PeopleKeys® Group från vilka som helst fordringar, skador, förluster, skulder och alla kostnader och försvarskostnader, inklusive men inte begränsat till advokatarvode, som direkt eller indirekt uppstår från din användning av systemet, såvida inte sådana anspråk, skador, förluster, skulder, kostnader och avgifter härrör från och har direkt och enbart orsakats av grov vårdslöshet eller avsiktligt felaktiga handlingar från PeopleKeys® Group.

1.2. Betalning för tjänster och uppsägningspolicy.

Alla avgifter för användning av Systemet måste betalas i förskott i enlighet med de då aktuella priser som gäller för Systemet. Om du inte betalar några avgifter och skatter inom sju (7) dagar från tillämpligt förfallodatum, kommer ditt konto att stängas av tills betalningen är mottagen. Dessutom om du misslyckas med att helt betala avgifter och skatter inom fjorton (14) dagar efter tillämpligt förfallodatum, anses det vara ett väsentligt brott mot dessa användarvillkor, vilket berättigar PeopleKeys® att avsluta deras tillhandahållande av Systemet och relaterade tjänster till dig. Du är ansvarig för eventuella avgifter i samband med återöppning av ditt systemkonto. Ett sådan upphävande eller uppsägning skulle inte befria dig från att betala förfallna betalningar och avgifter plus ränta. I händelse av inkassoåtgärd är du ansvarig för eventuella kostnader i samband med sådan inkrävning, inklusive, utan begränsning, skäliga advokatarvoden, domstolskostnader och avgifter för inkassobyråer.

1.3. Återbetalningspolicy.

Vi återbetalar elektroniska produktinköp som en kredit till ditt PeopleKeys-konto. Inga kontant- eller kreditkortsåterbetalningar behandlas på elektroniska produkter inköpta online från en av våra webbutiker. Om du har några frågor, ring kundtjänst på +1-800-779-3472.

Uttalande om immateriell egendom och användning av varumärken:

2.1 Immateriella rättigheter.

Allt material, program, inklusive men inte begränsat till objektkod och källkod, data eller information utvecklad av PeopleKeys® i samband med Systemet och all kunskap, uppfinningar, upptäckter, metoder, företagshemligheter eller processer som används av PeopleKeys® som Systemet tillhandahåller till sina användare, oavsett om det kan skyddas av upphovsrätt eller patent (kollektivt, “PeopleKeys Patentskyddad information”) är och kommer att förbli endast och exklusivt egendom av PeopleKeys® eller dess leverantörer (som licensierats till PeopleKeys®). Obehörig användning av, kopiering, dekonstruktion, dekompilering och skapande av härledda verk baserade på sådan PeopleKeys® Patentskyddad information är uttryckligen förbjuden om inte annat är skriftligt tillåtet av PeopleKeys®. Du kan hållas juridiskt ansvarig för varje direkt eller indirekt överträdelse eller intrång i PeopleKeys®:s äganderätt av PeopleKeys® Patentskyddad information.

2.2 Varumärken.

Du ger härmed PeopleKeys® rätten att använda dina varumärken, om sådana finns, för det begränsade syftet att associera sådana varumärken med online eller skriftliga rapporter som genereras åt dig av PeopleKeys® när du använder systemet. Detta är inte en varumärkeslicens och inga andra rättigheter som rör dina varumärken beviljas PeopleKeys®.

Garanti, Ansvarsfriskrivning vid olämplig användning:

3.1 Garanti.

PEOPLEKEYS®-SYSTEM LEVERERAS ""SOM DET ÄR."" PEOPLEKEYS® GER INGEN REPRESENTATION ELLER GARANTI AV NÅGOT SLAG AVSEENDE FULLSTÄNDIGHET, RIKTIGHET, VALUTA ELLER LÄMPLIGHET AV, ELLER SYSTEMETS LÄMPLIGHET, FUNKTIONALITET, TILLGÄNGLIGHET ELLER FUNKTION, DESS RELATERADE ONLINE-ANSLUTNING ELLER DEN INFORMATION SOM DET FÖRMEDLAR. PEOPLEKEYS® GRUPPEN FRISKRIVER SIG SÄRSKILT FRÅN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, VILLKOR ELLER REPRESENTATIONER ANGÅENDE SYSTEMET, INKLUDERAT, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, SÄRSKILT FÖR ETT VISST SYFTE ELLER EN VISS ÖVERTRÄDELSE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER PEOPLEKEYS® VARA ANSVARIG FÖR NÅGON SKADA AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING TILL NÅGRA SÄRSKILDA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA ELLER FÖLJSKADOR, ÄVEN OM PEOPLEKEYS® HAR INFORMERATS OM ATT SÅDANA SKADOR HAR UPPSTÅTT. PEOPLEKEYS® FRISKRIVER SIG SPECIFIKT FRÅN ALLT ANSVAR ORSAKAT AV SYSTEMETS DRIFTSTOPP, SCHEMALAGT ELLER INTE SCHEMALAGT, DATAFÖRLUST ELLER ANDRA SYSTEMHÄNDELSER UTOM RIMLIG KONTROLL FÖR PEOPLEKEYS®, INC., DESS DOTTERBOLAG, REPRESENTANTER, RÅDGIVARE OCH AGENTER. PEOPLEKEYS® GARANTERAR INTE ATT FUNKTIONEN AV SYSTEMET KOMMER ATT VARA UTAN AVBROTT ELLER FEL.

3.2 Ansvarsfriskrivning vid olämplig användning.

Rapporter från www.MotivationalLiving.com, www.PersonalityStyle.com , www.Discinsights.com och www.PeopleKeys.com representerar giltiga och pålitliga tolkningar av individuella svar på DISC Personlighetssystem-profilen. Rapporterna som genereras från detta onlinesystem ger den djupaste analysen av individen i form av svar på DISC profilinstrumentet, vilket leder till de mest exakta och djupgående slutsatser som finns tillgängliga. Det är dock viktigt att förstå att denna publikation är baserad på de svar som personen har matat in och är utformad för att ge korrekt och auktoritativ information om personen. Programmet distribueras med förståelse för att förläggaren inte är engagerad i erbjudande av professionella psykologiska tjänster. Om experthjälp krävs, sök råd från en professionell, kompetent person.

4. Sekretesspolicy.

All personlig information och kontaktuppgifter som ges till PeopleKeys® av Systemets användare kommer att hållas i förtroende och används endast för kontaktändamål och för att tillämpa de bedömningsverktyg som tillhandahålls via Systemet.

5. Tillämplig lag och tvistlösning.

Tvister som uppstår till följd av din användning av systemet och tillämpningen av dessa villkor och betingelser ska hanteras av Pennsylvania, utan hänsyn till dess bestämmelser om lagkonflikter. Alla tvister mellan parterna ska lämnas in för skiljedom inför en skiljedomare, varefter en skiljeman blir vald enligt de tillämpliga kommersiella skiljedomsreglerna för den amerikanska skiljedomsföreningen. Parterna är överens om att plats och jurisdiktion är i Pittsburgh, Pennsylvania.

6. Äganderätt, kunddata och sekretess

6.1 Äganderätt. Som mellan parterna äger och förbehåller vi oss exklusivt alla rättigheter, äganderätt och intresset för och i Systemet, dokumentationen, vår konfidentiella information (enligt definitionen nedan), och alla uppgifter som härrör från användningen av Systemet som inte direkt eller indirekt identifierar dig, slutanvändare, eller någon fysisk person och inkluderar (a) data som svar, poäng, interaktionsstatistik, avvisningsfrekvens och systemprestanda data och (b) under förutsättning av eventuella begränsningar enligt tillämplig lag, data som är anonymiserad, avidentifierad och / eller aggregerad så att den inte längre direkt eller indirekt kan identifiera dig, slutanvändare eller någon fysisk person enligt Systemet. Precis som mellan parterna äger och förbehåller du uteslutande alla rättigheter, äganderätt och intresse för och till din konfidentiella information och kunddata, under förutsättning att vi har rätt att behandla kunduppgifter i enlighet med dessa villkor.

6.2 Kunduppgifter.Du ger oss och våra dotterbolag rätten att behandla kunddata efter behov för att tillhandahålla systemtjänsterna på ett sätt som överensstämmer med dessa villkor,vårtavtal om dataskydd, och vårtintegritetsmeddelande Om du inte godkänner villkoren i vårt avtal om dataskydd eller vårt integritetsmeddelande, måste du sluta använda Systemet omedelbart. Du representerar och garanterar att du har tillhandahållit, och kommer att fortsätta att tillhandahålla, lämpliga meddelanden och har erhållit, och kommer att fortsätta att erhålla, nödvändiga tillstånd och samtycken för att ge kunddata till oss för användning och utlämnande.

6.3 Sekretess

6.3.1 Definition.“Konfidentiell Information” avser all information eller data, oavsett om den är i påtaglig form, offentliggjord av endera parten (“Offentliggörande Parten”) till den andra parten (“Mottagande Parten”) som är märkt eller på annat sätt betecknas som konfidentiell eller patentskyddad eller som på annat sätt rimligen kan anses vara konfidentiell med tanke på informationens art och omständigheterna kring avslöjandet, inklusive, utan begränsning, kunddata, kundlistor, prissättning, begrepp, processer, planer, design och andra strategier, “know-how”, finansiella tjänster och annan affärs- och/eller teknisk information och material från den Offentliggörande Parten och dess dotterbolag. Konfidentiell information omfattar inte information som är (a) offentligt tillgänglig utan att någon överträdelse av denna term eller fel av den Mottagande Parten, (b) var vederbörligen känd av den Mottagande Parten, och till dess kännedom, innan den Offentliggörande Parten lämnade ut uppgifterna, (c) har lämnats ut på ett korrekt sätt till Mottagande Parten, och till dess kännedom, utan begränsning, av en annan person utan att det har skett någon överträdelse av den Offentliggörande Partens rättigheter, eller (d) utvecklas oberoende av Mottagande Parten utan användning av eller hänvisning till den konfidentiella information om den Offentliggörande Parten.

6.3.2 Användning och offentliggörande. Om inte annat uttryckligen godkänts av den Offentliggörande Parten i skriftlig form, får den Mottagande Parten inte (a) använda någon konfidentiell information från den Offentliggörande Parten för något ändamål som ligger utanför den Mottagande Partens rättigheter eller uppfylla sina skyldigheter enligt dessa villkor och (b) lämna ut eller göra konfidentiell information om den Offentliggörande Parten tillgänglig för alla parter, med undantag för dess dotterbolag och deras respektive anställda, juridiska ombud, revisorer, entreprenörer och i vårt fall underleverantörer (kollektivt “företrädare”) som har “behov att veta” vid behov för att den Mottagande Parten ska kunna utöva sina rättigheter eller fullgöra sina skyldigheter enligt dessa villkor. Mottagande Parten är ansvarig för sina representanters efterlevnad av detta avsnitt 6.3. Representanterna kommer att vara rättsligt bindande att skydda Offentliggörande Partens konfidentiella information under sekretessvillkor som är minst lika skyddande som villkoren i detta avsnitt 6.3. Mottagande Parten kommer att skydda Offentliggörande Partens konfidentiella uppgifter med samma grad av noggrannhet som den använder för att skydda konfidentialiteten för sin egen konfidentiella information, men under inga omständigheter mindre än skälig vård.

6.3.3 Obligatoriskt utlämnande av uppgifter. Mottagande Parten får lämna ut konfidentiell information om den Offentliggörande Parten om så krävs enligt en förordning, en lag, en handling eller ett domstolsföreläggande (kollektivt “obligatoriskt utlämnande av uppgifter”), förutsatt att den Mottagande Parten ger den Offentliggörande Parten ett meddelande om att parterna är skyldiga att lämna ut information (i den mån det är tillåtet enligt lag). Den Mottagande Parten kommer, på ett rimligt sätt, att samarbeta med den Offentliggörande Parten i samband med ett obligatoriskt utlämnande av uppgifter på bekostnad av den Offentliggörande Parten.

 

Sista uppdatering: 24 februari 2022