Terms of Use

Användarvillkor

Användning av online-“PeopleKeys®” programvara och relaterade bedömningar (tillsammans kallat ”systemet”) kräver att man accepterar följande användarvillkor. GENOM ATT KLICKA PÅ ”JAG ACCEPTERAR” -KNAPPEN OCH/ELLER REGISTRERING I OCH ANVÄNDNING AV SYSTEMET OCH TJÄNSTERNA AV PEOPLEKEYS® ;, INC. (“PeopleKeys®”), DU ERKÄNNER ATT DU HAR LÄST OCH GODKÄNNER ATT BINDAS AV FÖLJANDE VILLKOR OCH BETINGELSER FÖR ANVÄNDNING SÅVÄL SOM AV ALLA ANVÄNDNINGSPRINCIPER SOM ÅTFÖLJER MED HÄNVISNING. PeopleKeys® förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera vilken som helst del av följande användarvillkor och policy eller riktlinje åtföljande som referens, när som helst efter eget omdöme och att avgöra om och när sådana förändringar gäller båda befintliga och / eller framtida kunder. Frånvarande kvalifikation, vilka som helst ändringar eller modifieringar av användarvillkoren kommer att gälla för alla kunder vid publicering av dessa ändringar på PeopleKeys® Online Software System Web webbplats (""webbplatsen""). OM DU INTE GODKÄNNER DE ANGIVNA VILLKOREN I ”VILLKOR OCH BETINGELSER FÖR ANVÄNDNING”, KLICKA INTE PÅ KNAPPEN ""JAG ACCEPTERAR"" OCH ANVÄND INTE SYSTEMET. OM DU INTE GODKÄNNER VILKEN SOM HELST MODIFIERING AV ”VILLKOR OCH BETINGELSER FÖR ANVÄNDNING”, FORTSÄTT INTE ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA OCH MEDDELA OMEDELBART PEOPLEKEYS® OM DITT AVSLUTANDE AV DETTA AVTAL.

Användarvillkor:

1.1 Användning av system / policy för godtagbar användning.

Systemet ska användas som endast en del i ditt företags övergripande process för kontroll vid anställningar. Resultaten från denna bedömning borde inte användas som enda beslut om att anställa en viss personen eller inte. Systemet är utformat för att hjälpa till att identifiera jobbrelaterade preferenser och förmågor som bör undersökas mer ingående genom intervjuer, ytterligare bedömningar eller bakgrunds- och referenskontroller. Den korrekta granskningen av tidigare arbetserfarenhet, de färdigheter som krävs av jobbet såväl som personliga referenser bör alla ingå i en omfattande process. När säkerheten för andra måste övervägas, bör en bakgrundskontroll, en kontroll av narkotikabruk och ett hälsoutlåtande från en läkare alla övervägas också. Denna bedömning mäter inte våldsamma tendenser, psykotiska tillstånd, sexuell avvikelse eller politiska åsikter och kan inte användas för att identifiera dessa villkor eller för att förutsäga alla associerade beteenden.

a. Genom att använda systemet, antingen helt eller delvis, förstår du och håller med att systemet kommer att användas i kombination med och i anslutning till alla lokala, statliga, federala eller andra riktlinjer för korrekt bedömning och utvärdering av anställda, medarbetare, kandidater för anställning och all annan personal som kan få åtkomst till systemet och får inte: (a) förlita sig enbart på att ta ett beslut om en kandidats framtida anställning; och/eller (b) brukas till att diskriminera nuvarande anställda eller sökande på grundval av vilken som helst lagligt eller på annat sätt skyddad status, såsom ras, färg, religion, kön, nationellt ursprung, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder. Medan PeopleKeys® erbjuder kunder (dvs. företag) möjligheten att mata in frågor som är specifika för en viss anställning / jobb och kräva att kandidater bekräftar att de är villiga att följa, utföra, samtycka eller godkänna vissa befattningar / jobbkrav, förutsättningar och / eller villkor, är det ditt ansvar att se till att dessa metoder är lagliga och officiellt tillåtna av dina lokala, statliga och federala gällande förordningar. Därför tar PeopleKeys® och dess dotterbolag, representanter, konsulter och agenter (tillsammans ” PeopleKeys® Group”) inget ansvar för din användning av systemet vid anställning och annat beslut angående personal, dessutom tar PeopleKeys® inget ansvar för användning av frågor inom PeopleKeys®-systemet som du begär att besvara, eller till länkar på en klientwebbplats som kan associeras med sådana frågor. Slutligen, går du med på att ersätta, skydda och försvara PeopleKeys® Grupp från vilka som helst fordringar, skador, förluster, skulder och alla kostnader och försvarskostnader, inklusive men inte begränsat till advokatarvode, som direkt eller indirekt uppstår från din användning av systemet, såvida inte sådana anspråk, skador, förluster, skulder, kostnader och avgifter härrör från och har direkt och enbart orsakats av grov vårdslöshet eller avsiktligt felaktiga handlingar från PeopleKeys® Grupp.

1.2. Betalning för tjänster och uppsägningspolicy.

Alla avgifter för användning av systemet måste betalas i förskott i enlighet med de då aktuella priser som gäller för systemet. Om du inte betalar några avgifter och skatter inom sju (7) dagar från tillämpligt förfallodatum, kommer ditt konto att stängas av tills betalningen är mottagen. Dessutom om du misslyckas med att helt betala avgifter och skatter inom fjorton (14) dagar efter tillämpligt förfallodag, anses det vara ett väsentligt brott mot dessa användarvillkor, vilket motiverar PeopleKeys® att avsluta deras tillhandahållande av systemet och relaterade tjänster till dig. Du är ansvarig för eventuella avgifter i samband med återöppning av ditt systemkonto. Ett sådan upphävande eller uppsägning skulle inte befria dig från att betala förfallna betalningar och avgifter plus ränta. I händelse av inkassoåtgärd är du ansvarig för eventuella kostnader i samband med sådan inkrävning, inklusive, utan begränsning, skäliga advokatarvoden, domstolskostnader och avgifter för inkassobyråer

1.3. Återbetalningspolicy.

Vi återbetalar elektroniska produktköp som kredit till ditt PeopleKeys-konto. Inga kontant- eller kreditkortsåterbetalningar behandlas på köpta elektroniska produkter online från en av våra web-butiker. Om du har några frågor, ring kundtjänst på +1-800-779-3472.

Uttalande om immateriell egendom och användning av varumärken:

2.1 Immateriella rättigheter.

Allt material, program, inklusive men inte begränsat till objektkod och källkod, data eller information utvecklad av PeopleKeys® i samband med Systemet och all kunskap, uppfinningar, upptäckter, metoder, handelshemligheter eller processer som används av PeopleKeys® som systemet tillhandahåller till sina användare, oavsett om det kan skyddas av upphovsrätt eller patent (kollektivt, ” Patentskyddad information av People Keys”) är och kommer att förbli endast och exklusivt egendom av PeopleKeys® eller dess leverantörer (som licensierats till PeopleKeys®). Obehörig användning av, kopiering, dekonstruktion, dekompilering och skapande härledda verk baserade på sådana Patentskyddad information av PeopleKeys® är uttryckligen förbjudet om inte annat är skriftligt tillåtet av PeopleKeys®. Du kan hållas juridiskt ansvarig för alla direkta eller indirekta överträdelser eller intrång i PeopleKeys® äganderätt av Patentskyddad information av PeopleKeys®.

2.2 Varumärken.

Du ger härmed PeopleKeys® rätten att använda dina varumärken, om dessa finns, för det begränsade syftet att associera sådana varumärken till online eller skriftligt rapporter som genereras åt dig av PeopleKeys® när du använder systemet. Detta är inte en varumärkeslicens och inga andra rättigheter relaterade till dina varumärken beviljas till PeopleKeys®.

Garanti, Ansvarsfriskrivning vid olämplig användning:

3.1 Garanti.

PEOPLEKEYS® SYSTEM LEVERERAS ""SOM DET ÄR."" PEOPLEKEYS® GER INGEN REPRESENTATION ELLER GARANTI AV NÅGOT SLAG FÖR FULLSTÄNDIGHET, NÖJAKTIGHET, VALUTA ELLER TILLFÄLLIGHET AV ELLER LÄMPLIGHETEN, FUNKTIONALITETEN, TILLGÄNGLIGHETEN ELLER FUNKTIONEN HOS SYSTEMET, DIN RELATERADE ONLINE-ANSLUTNING ELLER INFORMATIONEN DEN ÖVERFÖR. PEOPLEKEYS® GRUPPEN FRISKRIVER SIG SÄRSKILT FRÅN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDA GARANTIER, VILLKOR ELLER REPRESENTATIONER ANGÅENDE SYSTEMET, INKLUDERAT, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG. I INGA HÄNDELSER SKA PEOPLEKEYS® VARA ANSVARIG FÖR VILKEN SOM HELST SKADE AV NÅGOT TYP SOM INKLUDERAR, UTAN BEGRÄNSNING TILL SÄRSKILDA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJANDE SKADOR ÄVEN OM PEOPLEKEYS® HAR BLIVIT MEDDELAT OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. PEOPLEKEYS® FRISKRIVER SIG SPECIFIKT FRÅN ALLT ANSVAR ORSAKAT AV SYSTEMETS DRIFTSTOPP, SCHEMALAGT ELLER INTE SCHEMALAGT, DATAFÖRLUST ELLER ANDRA SYSTEMHÄNDELSER UTOM RIMLIG KONTROLL FÖR PEOPLEKEYS®, INC., DESS FÖRETAGARE, REPRESENTANTER, RÅDGIVARE OCH AGENTER. PEOPLEKEYS® GARANTERAR INTE ATT FUNKTIONEN AV SYSTEMET KOMMER AT VARA UTAN AVBROTT ELLER FEL.

3.2 Ansvarsfriskrivning för olämplig användning.

Reports from www.MotivationalLiving.com, www.PersonalityStyle.com and www.PeopleKeys.com representerar giltiga och pålitliga tolkningar av individuella svar på DISC Personlighetsystem-profilen.  Rapporterna som genereras från detta onlinesystem ger den djupaste analysen av individen i form av svar på DISC profilinstrumentet, vilket leder till de mest exakta och djupgående slutsatser som finns tillgängliga.  Det är dock viktigt att förstå att denna publikation är baserad på de svar som personen har matat in och är utformad för att ge korrekt och auktoritativ information om personen.  Programmet distribueras med förståelse för att förläggaren inte är engagerad i erbjudande av professionella psykologiska tjänster.  Om experthjälp krävs, sök råd från en professionell, kompetent person.

4. Sekretesspolicy.

All personlig information och kontaktinformation som ges till PeopleKeys® av användare av Systemet hålls konfidentiellt och används endast för kontaktändamål och för att tillämpa de bedömningsverktyg som tillhandahålls via systemet.

5. Tillämplig lag och tvistlösning.

Tvister som uppstår till följd av din användning av systemet och tillämpningen av dessa villkor och betingelser ska hanteras av Pennsylvania, utan hänsyn till dess bestämmelser om lagkonflikter. Alla tvister mellan parterna ska lämnas in för skiljedom till en skiljedomare, varefter en skiljeman blir vald enligt de tillämpliga kommersiella skiljedomsreglerna för den amerikanska skiljedomens förening. Parterna är överens om plats och jurisdiktion är i Pittsburgh, Pennsylvania.

Sections 6 & 7 are currently only available in English, please refer to: https://privacy.peoplekeys.com/terms-use for the Full Terms of Use.

6. Data Processing Terms.

PeopleKeys and the counterparty agreeing to these terms (“Customer”) have entered into an agreement for the provision of the Processor Services (as amended from time to time, the “Agreement”).

These PeopleKeys Data Processing Terms (including the appendices, “Data Processing Terms”) are entered into by PeopleKeys and Customer and supplement the Agreement. These Data Processing Terms will be effective and replace any previously applicable terms relating to their subject matter (including any data processing amendment or data processing addendum relating to the Processor Services), from the Terms Effective Date.

If you are accepting these Data Processing Terms on behalf of Customer, you warrant that: (a) you have full legal authority to bind Customer to these Data Processing Terms; (b) you have read and understand these Data Processing Terms; and (c) you agree, on behalf of Customer, to these Data Processing Terms. If you do not have the legal authority to bind Customer, please do not accept these Data Processing Terms.

The full terms can be viewed at: https://privacy.peoplekeys.com/terms-use/data-processing

7. Data Transfer Frameworks.

Effective March 1, 2020

Data protection laws vary among countries, with some providing more protection than others. Regardless of where your information is processed, we apply the same protections described in the Privacy Policy. We also comply with certain legal frameworks relating to the transfer of data, such as the European frameworks described below.

The European Commission has determined that certain countries outside of the European Economic Area (EEA) adequately protect personal data. You can review current European Commission adequacy decisions here. To transfer data from the EEA to other countries, such as the United States, we comply with legal frameworks that establish an equivalent level of protection with EU law.

EU-U.S. Privacy Shield Frameworks

As described in our Privacy Shield certification, we comply with the EU-U.S. Privacy Shield Frameworks as set forth by the US Department of Commerce regarding the collection, use and retention of personal information from European Union member countries (including EEA member countries) and the UK, respectively. PeopleKeys, including The Institute for Motivational Living (DE), Inc., and its wholly owned US subsidiaries (unless explicitly excluded), has certified that it adheres to the Privacy Shield Principles. PeopleKeys remains responsible for any of your personal information that is shared under the Onward Transfer Principle with third parties for external processing on our behalf, as described in the “Consent/Choice Statement” section. To learn more about the Privacy Shield program, and to view PeopleKeys’ certification, please visit the Privacy Shield website.

If you have an inquiry regarding our privacy practices in relation to our Privacy Shield certification, we encourage you to contact us. PeopleKeys is subject to the investigatory and enforcement powers of the US Federal Trade Commission (FTC). You may also refer a complaint to your local data protection authority, and we will work with them to resolve your concern. In certain circumstances, the Privacy Shield Framework provides the right to invoke binding arbitration to resolve complaints not resolved by other means, as described in Annex I to the Privacy Shield Principles.

Model contract clauses

The European Commission has approved the use of model contract clauses as a means of ensuring adequate protection when transferring data outside of the EEA. By incorporating model contract clauses into a contract established between the parties transferring data, personal data can be protected when transferred outside the EEA to countries which have not been deemed by the European Commission to adequately protect personal data.

PeopleKeys offers these model contract clauses for customers of its Assessment Service Platforms. Details of PeopleKeys’ use of model contract clauses can be found at https://privacy.peoplekeys.com/terms-use/data-transfer.

 

Last update: 24 September 2020