Terms of Use

Gebruiksvoorwaarden

Gebruik van de online "PeopleKeys®"-software en gerelateerde beoordelingen (gezamenlijk het "Systeem" genoemd) is onderhevig aan acceptatie van de volgende Gebruiksvoorwaarden. DOOR TE KLIKKEN OP DE ""IK GA AKKOORD""-KNOP EN/OF TE REGISTREREN VOOR EN GEBRUIK TE MAKEN VAN HET SYSTEEM EN DE DIENSTEN DIE WORDEN GELEVERD DOOR PEOPLEKEYS®, INC. (""PeopleKeys®""), ERKENT U DAT U DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN IEDER GEBRUIKSBELEID WAARNAAR VERWEZEN WORDT HEBT GELEZEN EN ERMEE AKKOORD GAAT. PeopleKeys® behoudt zich het recht voor om op elk moment naar eigen goeddunken de volgende Gebruiksvoorwaarden en elk beleid of richtlijn die door verwijzing is opgenomen te wijzigen of aan te passen, en om te bepalen of en wanneer dergelijke wijzigingen van toepassing zijn op zowel bestaande en/of toekomstige klanten. Indien er niet gespecificeerd wordt op welke gebruikers dit van toepassing is, zullen alle wijzigingen of aanpassingen aan de Gebruiksvoorwaarden van kracht zijn voor alle klanten na plaatsing ervan op de PeopleKeys® Online Software System-website (de ""Site""). ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE INHOUD VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, KLIK DAN NIET OP DE ""IK GA AKKOORD""-KNOP EN GEBRUIK HET SYSTEEM NIET. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE INHOUD VAN ENIGE WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN EN GEBRUIKSVOORWAARDEN, STOP DAN MET DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN EN STEL PEOPLEKEYS® ONMIDDELLIJK OP DE HOOGTE VAN DE BEËINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST.

Gebruiksvoorwaarden:

1.1 Gebruik van het Systeem/beleid voor acceptabel gebruik.

Het Systeem zou gebruikt moeten worden als onderdeel van een groter screeningproces voor werkgelegenheid in uw bedrijf. De resultaten van deze beoordeling mogen niet worden gebruikt als enige bepaling om deze persoon al dan niet in dienst te nemen. Het Systeem is ontworpen om te helpen bij het identificeren van functiegerelateerde voorkeuren en capaciteiten die grondiger moeten worden onderzocht door middel van interviews, aanvullende beoordelingen of achtergrond- en referentiecontroles. De juiste beoordeling van eerdere werkervaring, de vaardigheden die vereist zijn voor de functie en persoonlijke referenties moeten allemaal deel uitmaken van een uitgebreid proces. Wanneer de veiligheid van anderen in overweging moet worden genomen, moeten ook een achtergrondonderzoek, een geneesmiddelenonderzoek en een lichamelijk onderzoek door een arts worden overwogen. Deze beoordeling meet geen gewelddadige neigingen, psychotische omstandigheden, seksuele afwijkingen of politieke opvattingen en kan niet worden gebruikt om deze omstandigheden te identificeren of om geassocieerd gedrag te voorspellen.

a. Door het Systeem geheel of gedeeltelijk te gebruiken, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat het Systeem zal worden gebruikt in combinatie met en in overeenstemming met alle lokale, provinciale, landelijke of andere richtlijnen voor een juiste beoordeling en evaluatie van werknemers, collega's, sollicitanten, en al het andere personeel dat mogelijk toegang krijgt tot het Systeem. Er mag niet: (a) uitsluitend op het systeem worden vertrouwd bij het nemen van een beslissing over de toekomstige tewerkstelling van een kandidaat; en/of (b) gebruik gemaakt worden van het Systeem om huidige werknemers of sollicitanten te discrimineren op basis van een wettelijk of anderszins beschermde status, zoals ras, huidskleur, religie, geslacht, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd of handicap. Terwijl PeopleKeys® klanten (d.w.z. bedrijven) de mogelijkheid biedt om vragen in te voeren die specifiek zijn voor een bepaalde job/functie en van kandidaten te eisen dat ze bevestigen dat ze bereid zijn zich te houden aan, toestemming te geven voor of akkoord te gaan met bepaalde job-/functievereisten, voorwaarden en/of randvoorwaarden en deze uit te voeren, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze praktijken legaal en officieel zijn toegestaan door de toepasselijke lokale, provinciale en landelijke verordeningen. Daarom aanvaarden PeopleKeys® en zijn gelieerde ondernemingen, vertegenwoordigers, consultants en agenten (gezamenlijk de ""PeopleKeys® Group"") geen verantwoordelijkheid voor uw gebruik van het Systeem bij het aannemen van personeel en andere personeelsbeslissingen. Bovendien aanvaardt PeopleKeys® geen aansprakelijkheid voor het gebruik van vragen, binnen het PeopleKeys®-systeem, die door u worden aangevraagd, of voor links op een website van een klant die mogelijk verband houden met dergelijke vragen. Ten slotte stemt u ermee in de PeopleKeys® Group te vrijwaren, schadeloos te stellen en te verdedigen tegen alle claims, schade, verliezen, aansprakelijkheden en alle kosten en uitgaven van verdediging, inclusief maar niet beperkt tot advocatenhonoraria, die direct of indirect voortvloeien uit uw gebruik van het Systeem, tenzij dergelijke claims, schade, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven voortvloeien uit en rechtstreeks en uitsluitend zijn veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk onrechtmatige daden van de PeopleKeys® Group.

1.2. Betaling voor diensten en beëindigingsbeleid.

Alle kosten voor het gebruik van het Systeem moeten vooraf worden betaald volgens de dan geldende prijzen die van toepassing zijn op het Systeem. Als u kosten en belastingen niet binnen zeven (7) dagen na de toepasselijke vervaldatum betaalt, wordt uw account opgeschort totdat de betaling is ontvangen. Bovendien wordt uw verzuim om alle vergoedingen en belastingen binnen veertien (14) dagen na de toepasselijke vervaldatum volledig te betalen, beschouwd als een wezenlijke schending van deze Gebruiksvoorwaarden, hetgeen de beëindiging van de levering van het Systeem en gerelateerde diensten vanwege van PeopleKeys® aan u rechtvaardigt. U bent verantwoordelijk voor eventuele kosten in verband met het opnieuw activeren van uw Systeemaccount. Een dergelijke opschorting of beëindiging ontslaat u niet van het betalen van achterstallige vergoedingen plus rente. In het geval van executie van de incasso, bent u aansprakelijk voor alle kosten die verband houden met een dergelijke incasso, inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocatenkosten, gerechtskosten en incassokosten.

1.3. Restitutiebeleid.

We zullen aankopen van elektronische producten terugbetalen als een tegoed op uw PeopleKeys-account. Er worden geen contant geld of creditcardterugbetalingen verwerkt voor elektronische producten die online zijn gekocht in een van onze winkels. Als u vragen heeft, kunt u de klantenservice bellen op + 1-800-779-3472.

Verklaring van intellectueel eigendom en gebruik van handelsmerken:

2.1 Intellectueel eigendom.

Alle materialen, softwareprogramma's, inclusief maar niet beperkt tot objectcode en broncode, gegevens of informatie ontwikkeld door PeopleKeys® in verband met het Systeem, en alle knowhow, uitvindingen, ontdekkingen, methodologieën, handelsgeheimen of processen die worden gebruikt door PeopleKeys® om het Systeem aan zijn gebruikers te leveren, al dan niet beschermd door auteursrecht of patenten (gezamenlijk de ""Eigendomsinformatie van PeopleKeys®"") zijn en blijven het enige en exclusieve eigendom van PeopleKeys® of zijn leveranciers (zoals in licentie gegeven aan PeopleKeys®) . Ongeautoriseerd gebruik, kopiëren, reverse engineering, decompileren en het maken van afgeleide werken op basis van dergelijke PeopleKeys®-eigendomsinformatie is uitdrukkelijk verboden, tenzij anderszins schriftelijk toegestaan door PeopleKeys®. U kunt wettelijk verantwoordelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schending van of inbreuk op de eigendomsrechten van PeopleKeys® op de Eigendomsinformatie van PeopleKeys®.

2.2 Handelsmerken.

U verleent PeopleKeys® hierbij het recht om uw handelsmerken, indien van toepassing, te gebruiken voor het beperkte doel om dergelijke handelsmerken te associëren met online of schriftelijke rapporten die voor u zijn gegenereerd door PeopleKeys® met behulp van het Systeem. Dit is geen handelsmerklicentie en er worden geen andere rechten met betrekking tot uw handelsmerken verleend aan PeopleKeys®.

Garantie, disclaimer voor ongepast gebruik:

3.1 Garantie.

HET PEOPLEKEYS®-SYSTEEM WORDT ""AS IS"" GELEVERD. PEOPLEKEYS® GEEFT GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIE MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, NAUWKEURIGHEID, ACTUALITEIT OF TOEREIKENDHEID VAN, OF DE GESCHIKTHEID, FUNCTIONALITEIT, BESCHIKBAARHEID OF WERKING VAN HET SYSTEEM, DE VERBONDEN ON-LINE-VERBINDING OF DE INFORMATIE DIE HET VERZENDT. DE PEOPLEKEYS® GROUP WIJST SPECIFIEK ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, VOORWAARDEN OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT HET SYSTEEM AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZAL PEOPLEKEYS® AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE, MET INBEGRIP EN ZONDER BEPERKING VAN ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, ZELFS ALS PEOPLEKEYS® OP DE HOOGTE IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. PEOPLEKEYS® WIJST SPECIFIEK ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF ALS GEVOLG VAN SYSTEEMONDERBREKING, GEPLAND OF NIET GEPLAND, GEGEVENSVERLIES OF ANDERE SYSTEEMGEBEURTENISSEN BUITEN DE REDELIJKE CONTROLE VAN PEOPLEKEYS®, INC., HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, VERTEGENWOORDIGERS, CONSULTANTS EN AGENTEN . PEOPLEKEYS® GARANDEERT NIET DAT DE WERKING VAN HET SYSTEEM ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN.

3.2 Disclaimer voor ongepast gebruik.

Rapporten van www.MotivationalLiving.com, www.PersonalityStyle.com en www.PeopleKeys.com vertegenwoordigen geldige en betrouwbare interpretaties van individuele reacties op het DISC Persoonlijkheidssysteemprofiel.  De rapporten die vanuit dit online systeem worden gegenereerd, bieden de diepste analyse van individuele reacties op het DISC profielinstrument, wat leidt tot de meest nauwkeurige, diepgaande conclusies die beschikbaar zijn.  Het is echter belangrijk om te begrijpen dat deze publicatie gebaseerd is op de antwoorden die door de persoon zijn ingevoerd en is ontworpen om nauwkeurige en gezaghebbende informatie te verstrekken met betrekking tot het onderwerp.  Het wordt verdeeld met dien verstande dat de uitgever geen professionele psychologische diensten verleent.  Als deskundige hulp nodig is, moet het advies van een professionele, competente persoon worden ingewonnen.

4. Privacybeleid.

Alle persoonlijke en contactgegevens die door gebruikers van het Systeem aan PeopleKeys® worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden gebruikt voor contactdoeleinden en om de beoordelingsinstrumenten die via het Systeem worden verstrekt toe te passen.

5. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting.

Alle geschillen die voortvloeien uit uw gebruik van het Systeem en de toepassing van deze algemene voorwaarden, worden beheerst door de Amerikaanse staat Pennsylvania, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen. Alle geschillen tussen de partijen zullen ter arbitrage worden voorgelegd aan een arbiter die is geselecteerd volgens en met toepassing van de Commercial Arbitration Rules van de American Arbitration Association. De partijen komen overeen dat de locatie en jurisdictie in Pittsburgh, Pennsylvania (VS) plaats vindt.

Sections 6 & 7 are currently only available in English, please refer to: https://privacy.peoplekeys.com/terms-use for the Full Terms of Use.

6. Data Processing Terms.

PeopleKeys and the counterparty agreeing to these terms (“Customer”) have entered into an agreement for the provision of the Processor Services (as amended from time to time, the “Agreement”).

These PeopleKeys Data Processing Terms (including the appendices, “Data Processing Terms”) are entered into by PeopleKeys and Customer and supplement the Agreement. These Data Processing Terms will be effective and replace any previously applicable terms relating to their subject matter (including any data processing amendment or data processing addendum relating to the Processor Services), from the Terms Effective Date.

If you are accepting these Data Processing Terms on behalf of Customer, you warrant that: (a) you have full legal authority to bind Customer to these Data Processing Terms; (b) you have read and understand these Data Processing Terms; and (c) you agree, on behalf of Customer, to these Data Processing Terms. If you do not have the legal authority to bind Customer, please do not accept these Data Processing Terms.

The full terms can be viewed at: https://privacy.peoplekeys.com/terms-use/data-processing

7. Data Transfer Frameworks.

Effective March 1, 2020

Data protection laws vary among countries, with some providing more protection than others. Regardless of where your information is processed, we apply the same protections described in the Privacy Policy. We also comply with certain legal frameworks relating to the transfer of data, such as the European frameworks described below.

The European Commission has determined that certain countries outside of the European Economic Area (EEA) adequately protect personal data. You can review current European Commission adequacy decisions here. To transfer data from the EEA to other countries, such as the United States, we comply with legal frameworks that establish an equivalent level of protection with EU law.

EU-U.S. Privacy Shield Frameworks

As described in our Privacy Shield certification, we comply with the EU-U.S. Privacy Shield Frameworks as set forth by the US Department of Commerce regarding the collection, use and retention of personal information from European Union member countries (including EEA member countries) and the UK, respectively. PeopleKeys, including The Institute for Motivational Living (DE), Inc., and its wholly owned US subsidiaries (unless explicitly excluded), has certified that it adheres to the Privacy Shield Principles. PeopleKeys remains responsible for any of your personal information that is shared under the Onward Transfer Principle with third parties for external processing on our behalf, as described in the “Consent/Choice Statement” section. To learn more about the Privacy Shield program, and to view PeopleKeys’ certification, please visit the Privacy Shield website.

If you have an inquiry regarding our privacy practices in relation to our Privacy Shield certification, we encourage you to contact us. PeopleKeys is subject to the investigatory and enforcement powers of the US Federal Trade Commission (FTC). You may also refer a complaint to your local data protection authority, and we will work with them to resolve your concern. In certain circumstances, the Privacy Shield Framework provides the right to invoke binding arbitration to resolve complaints not resolved by other means, as described in Annex I to the Privacy Shield Principles.

Model contract clauses

The European Commission has approved the use of model contract clauses as a means of ensuring adequate protection when transferring data outside of the EEA. By incorporating model contract clauses into a contract established between the parties transferring data, personal data can be protected when transferred outside the EEA to countries which have not been deemed by the European Commission to adequately protect personal data.

PeopleKeys offers these model contract clauses for customers of its Assessment Service Platforms. Details of PeopleKeys’ use of model contract clauses can be found at https://privacy.peoplekeys.com/terms-use/data-transfer.

 

Last update: 24 September 2020