Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de online "PeopleKeys®"-software en gerelateerde beoordelingen (gezamenlijk het "systeem" genoemd) is onderhevig aan de acceptatie van de volgende gebruiksvoorwaarden. DOOR TE KLIKKEN OP DE "IK ACCEPTEER"-KNOP EN/OF TE REGISTREREN VOOR HET SYSTEEM EN DE DIENSTEN DIE WORDEN GELEVERD DOOR PEOPLEKEYS®, INC. ("PeopleKeys®") EN ERVAN GEBRUIK TE MAKEN, ERKENT U DAT U DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN ELK BELEIDITEM INZAKE HET GEBRUIK WAARNAAR ER VERWEZEN WORDT, HEBT GELEZEN EN ERMEE AKKOORD GAAT. PeopleKeys® behoudt zich het recht voor om op het even welk moment naar eigen goeddunken de volgende gebruiksvoorwaarden en elk beleidsitem of richtlijn die ter verwijzing is opgenomen, te wijzigen of aan te passen, en om te bepalen of en wanneer dergelijke wijzigingen van toepassing zijn op de bestaande en/of toekomstige klanten. Indien er niet gespecificeerd wordt op welke gebruikers dit van toepassing is, zullen alle wijzigingen of aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden van kracht zijn voor alle klanten na de plaatsing ervan op de PeopleKeys® Online Software System-website (de "website"). ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE INHOUD VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, KLIK DAN NIET OP DE "IK ACCEPTEER"-KNOP EN GEBRUIK HET SYSTEEM NIET. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE INHOUD VAN DE WIJZIGINGEN VAN DE VOORWAARDEN EN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, STOP DAN MET HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN STEL PEOPLEKEYS® ONMIDDELLIJK OP DE HOOGTE VAN DE BEËINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST.

Gebruiksvoorwaarden:

1.1 Gebruik van het systeem/beleid inzake acceptabel gebruik.

Het systeem moet gebruikt worden als onderdeel van een groter screeningsproces voor werkgelegenheid in uw bedrijf. De resultaten van deze beoordeling mogen niet worden gebruikt als de enige beslissingsfactor om een persoon al dan niet in dienst te nemen. Het systeem is ontworpen om te helpen bij het identificeren van functiegerelateerde voorkeuren en capaciteiten die grondiger moeten worden onderzocht door middel van interviews, aanvullende evaluaties of achtergrond- en referentiecontroles. De juiste beoordeling van eerdere werkervaringen, de vaardigheden die vereist zijn voor de functie en de persoonlijke referenties moeten allemaal deel uitmaken van een uitgebreid proces. Wanneer de veiligheid van anderen in overweging moet worden genomen, moeten er ook een achtergrondonderzoek, een geneesmiddelenonderzoek en een lichamelijk onderzoek door een arts worden overwogen. Deze beoordeling meet geen gewelddadige neigingen, psychotische toestanden, seksuele afwijkingen of politieke opvattingen en kan niet worden gebruikt om deze omstandigheden te identificeren of om geassocieerd gedrag te voorspellen.

a. Door het systeem geheel of gedeeltelijk te gebruiken, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat het systeem zal worden gebruikt in combinatie en in overeenstemming met alle lokale, provinciale, landelijke of andere richtlijnen voor een juiste beoordeling en evaluatie van werknemers, collega's, sollicitanten, en al het andere personeel dat mogelijk toegang krijgt tot het systeem. Er mag niet: (a) uitsluitend op het systeem worden vertrouwd bij het nemen van een beslissing over de toekomstige tewerkstelling van een kandidaat; en/of (b) gebruik gemaakt worden van het systeem om huidige werknemers of sollicitanten te discrimineren op basis van een wettelijke of anderszins beschermde status, zoals ras, huidskleur, religie, geslacht, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd of handicap. Terwijl PeopleKeys® klanten (d.w.z. bedrijven) de mogelijkheid biedt om vragen in te voeren die specifiek zijn voor een bepaalde job/functie en van kandidaten te eisen dat ze bevestigen dat ze bereid zijn zich te houden aan, toestemming te geven voor of akkoord te gaan met bepaalde job-/functievereisten, voorwaarden en/of randvoorwaarden en deze uit te voeren, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze praktijken legaal en wettelijk zijn toegestaan door de toepasselijke lokale, provinciale en landelijke verordeningen. Daarom aanvaarden PeopleKeys® en zijn gelieerde ondernemingen, vertegenwoordigers, consultants en agenten (gezamenlijk de ""PeopleKeys®-groep"") geen verantwoordelijkheid voor uw gebruik van het systeem bij het aannemen van personeel en andere personeelsbeslissingen. Bovendien aanvaardt PeopleKeys® geen aansprakelijkheid voor het gebruik van vragen, binnen het PeopleKeys®-systeem, die door u worden aangevraagd, of voor links op een website van een klant die mogelijk verband houden met dergelijke vragen. Ten slotte stemt u ermee in de PeopleKeys®-groep te vrijwaren, schadeloos te stellen en te verdedigen tegen alle claims, schade, verliezen, aansprakelijkheden en alle kosten en uitgaven voor verdediging, inclusief maar niet beperkt tot advocatenhonoraria, die direct of indirect voortvloeien uit uw gebruik van het systeem, tenzij dergelijke claims, schade, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven voortvloeien uit en rechtstreeks en uitsluitend zijn veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk onrechtmatige daden van de PeopleKeys®-groep.

1.2. Betaling voor diensten en beëindigingsbeleid.

Alle kosten voor het gebruik van het systeem moeten vooraf worden betaald volgens de dan geldende prijzen die van toepassing zijn op het systeem. Als u de kosten en belastingen niet binnen zeven (7) dagen na de toepasselijke vervaldatum betaalt, wordt uw account opgeschort totdat de betaling is ontvangen. Bovendien wordt uw verzuim om alle kosten en belastingen binnen veertien (14) dagen na de toepasselijke vervaldatum volledig te betalen, beschouwd als een wezenlijke schending van deze gebruiksvoorwaarden, hetgeen de beëindiging van de levering van het systeem en de gerelateerde diensten van PeopleKeys® aan u rechtvaardigt. U bent verantwoordelijk voor eventuele kosten in verband met het opnieuw activeren van uw systeemaccount. Een dergelijke opschorting of beëindiging ontslaat u niet van het betalen van achterstallige vergoedingen plus de rente. In het geval van executie van de incasso, bent u aansprakelijk voor alle kosten die verband houden met een dergelijke incasso, inclusief, maar niet beperkt tot, de redelijke advocatenkosten, gerechtskosten en incassokosten.

1.3. Restitutiebeleid.

We zullen aankopen van elektronische producten terugbetalen in de vorm van een krediet op uw PeopleKeys-account. Er worden geen terugbetaling in de vorm van contant geld of creditcardterugbetalingen verwerkt voor elektronische producten die online zijn gekocht in een van onze winkels. Als u vragen heeft, kunt u de klantenservice bellen op + 1-800-779-3472.

Verklaring van intellectueel eigendom en gebruik van de handelsmerken:

2.1 Intellectueel eigendom.

Alle materialen, softwareprogramma's, inclusief maar niet beperkt tot de objectcode en broncode, gegevens of informatie ontwikkeld door PeopleKeys® in verband met het systeem en alle knowhow, uitvindingen, ontdekkingen, methodologieën, handelsgeheimen of processen die worden gebruikt door PeopleKeys® om het systeem aan zijn gebruikers te leveren, al dan niet beschermd door auteursrecht of patenten (gezamenlijk de "eigendomsinformatie van PeopleKeys®") zijn en blijven het enige en exclusieve eigendom van PeopleKeys® of zijn leveranciers (zoals in licentie gegeven aan PeopleKeys®). Ongeautoriseerd gebruik, kopiëren, reverse engineering, decompileren en het maken van afgeleide werken op basis van dergelijke PeopleKeys®-eigendomsinformatie is uitdrukkelijk verboden, tenzij dat anderszins schriftelijk toegestaan is door PeopleKeys®. U kunt wettelijk verantwoordelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schendingen van of inbreuken op de eigendomsrechten van PeopleKeys® op de eigendomsinformatie van PeopleKeys®.

2.2 Handelsmerken.

U verleent PeopleKeys® hierbij het recht om uw handelsmerken, indien van toepassing, te gebruiken voor het beperkte doel om dergelijke handelsmerken te associëren met online of schriftelijke rapporten die voor u zijn gegenereerd door PeopleKeys® met behulp van het systeem. Dit is geen handelsmerklicentie en er worden geen andere rechten met betrekking tot uw handelsmerken verleend aan PeopleKeys®.

Garantie, disclaimer inzake ongepast gebruik:

3.1 Garantie.

HET PEOPLEKEYS®-SYSTEEM WORDT "AS IS" GELEVERD. PEOPLEKEYS® GEEFT GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIE MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, NAUWKEURIGHEID, ACTUALITEIT OF TOEREIKENDHEID, OF DE GESCHIKTHEID, FUNCTIONALITEIT, BESCHIKBAARHEID OF WERKING VAN HET SYSTEEM, DE VERBONDEN ON-LINEVERBINDING OF DE INFORMATIE DIE HET VERZENDT. DE PEOPLEKEYS®-GROEP WIJST SPECIFIEK ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, VOORWAARDEN OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT HET SYSTEEM AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZAL PEOPLEKEYS® AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE, MET INBEGRIP EN ZONDER BEPERKING VAN ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, ZELFS ALS PEOPLEKEYS® OP DE HOOGTE IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. PEOPLEKEYS® WIJST SPECIFIEK ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF ALS GEVOLG VAN SYSTEEMONDERBREKINGEN, GEPLANDE OF NIET GEPLANDE, GEGEVENSVERLIES OF ANDERE SYSTEEMGEBEURTENISSEN BUITEN DE REDELIJKE CONTROLE VAN PEOPLEKEYS®, INC., ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, VERTEGENWOORDIGERS, CONSULTANTS EN AGENTEN . PEOPLEKEYS® GARANDEERT NIET DAT DE WERKING VAN HET SYSTEEM ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN.

3.2 Disclaimer voor ongepast gebruik.

Rapporten van www.MotivationalLiving.com, www.PersonalityStyle.com en www.PeopleKeys.com en www.Discinsights.com vertegenwoordigen geldige en betrouwbare interpretaties van individuele reacties op het DISC-persoonlijkheidssysteemprofiel. De rapporten die vanuit dit online systeem worden gegenereerd, bieden de diepste analyse van individuele reacties op het DISC-profielinstrument, wat leidt tot de meest nauwkeurige en diepgaande conclusies die beschikbaar zijn. Het is echter belangrijk om te begrijpen dat deze publicatie gebaseerd is op de antwoorden die door de persoon zijn ingevoerd en ontworpen is om nauwkeurige en toonaangevende informatie te verstrekken met betrekking tot het onderwerp. Ze wordt verdeeld met dien verstande dat de uitgever geen professionele psychologische diensten verleent. Als er deskundige hulp nodig is, moet het advies van een professionele, competente persoon worden ingewonnen.

4. Privacybeleid.

Alle persoonlijke gegevens en contactgegevens die door gebruikers van het systeem aan PeopleKeys® worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden gebruikt voor contactdoeleinden en om de beoordelingsinstrumenten die via het systeem worden verstrekt, toe te passen.

5. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting.

Alle geschillen die voortvloeien uit uw gebruik van het systeem en de toepassing van deze algemene voorwaarden, worden beheerst door de Amerikaanse staat Pennsylvania, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen. Alle geschillen tussen de partijen zullen ter arbitrage worden voorgelegd aan een arbiter die is geselecteerd volgens en onder toepassing van de Commercial Arbitration Rules van de American Arbitration Association. De partijen komen overeen dat de locatie en jurisdictie in Pittsburgh, Pennsylvania (VS) plaatsvindt.

6. Eigendom, klantgegevens en vertrouwelijkheid

6.1 Eigendom. Onder de partijen zijn wij exclusief eigenaar en behouden wij alle rechten, titels en belangen in en op het systeem, de documentatie, onze vertrouwelijke informatie (zoals hieronder gedefinieerd) en alle gegevens die zijn afgeleid van het gebruik van het systeem die niet u, noch eindgebruikers noch natuurlijke personen direct of indirect identificeren en die het volgende omvatten: (a) gegevens zoals reacties, scores, interactiestatistieken, bouncepercentages en systeemprestatiegegevens en (b) onderhevig aan eventuele beperkingen onder de toepasselijke wetgeving, gegevens die geanonimiseerd, gedeïdentificeerd en/of geaggregeerd zijn, zodat u, de eindgebruikers of natuurlijke personen niet langer direct of indirect kunnen worden geïdentificeerd, en eventuele feedback of suggesties van u of een eindgebruiker met betrekking tot het systeem. Onder de partijen bezit en behoudt u exclusief alle rechten, titels en belangen in en op uw vertrouwelijke informatie en klantgegevens, onderhevig aan onze rechten om klantgegevens te verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden.

6.2 Klantgegevens. U verleent ons en onze gelieerde ondernemingen het recht om klantgegevens te verwerken als dat nodig is om de systeemdiensten te leveren op een manier die in overeenstemming is met deze voorwaarden, onze Gegevensbeschermingsovereenkomst en onze Privacyverklaring. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van onze Gegevensbeschermingsovereenkomst of onze Privacyverklaring, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van het systeem. U verklaart en garandeert dat u adequate kennisgevingen hebt verstrekt en zult blijven verstrekken en de nodige toestemmingen en toestemmingen hebt verkregen en zult blijven verkrijgen om klantgegevens aan ons te verstrekken voor gebruik en openbaarmaking.

6.3 Vertrouwelijkheid

6.3.1 Definitie. "Vertrouwelijke informatie" betekent alle informatie of gegevens, ongeacht of deze in tastbare vorm zijn, bekendgemaakt door een van de partijen ("bekendmakende partij") aan de andere partij ("ontvangende partij") die is aangewezen of anderszins is aangeduid als vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk of die anderszins redelijkerwijs als vertrouwelijk moeten worden beschouwd, gezien de aard van de informatie en de omstandigheden rond openbaarmaking, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, klantgegevens, klantenlijsten, prijzen, concepten, processen, plannen, ontwerpen en andere strategieën, "knowhow", financiële en andere zakelijke en/of technische informatie en materialen van de bekendmakende partij en haar gelieerde ondernemingen. Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die: (a) publiekelijk beschikbaar is zonder schending van deze voorwaarden of schuld van de ontvangende partij; (b) behoorlijk bekend was bij de ontvangende partij, en voor zover haar bekend, zonder enige beperking, voorafgaand aan de openbaarmaking door de bekendmakende partij; (c) naar behoren is bekendgemaakt aan de ontvangende partij, en voor zover haar bekend, zonder enige beperking, door een andere persoon zonder schending van de rechten van de bekendmakende partij; of (d) onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende partij zonder gebruik van of verwijzing naar de vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij.

6.3.2 Gebruik en openbaarmaking. Tenzij anderszins schriftelijk is toegestaan door de bekendmakende partij, zal de ontvangende partij (a) geen vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij gebruiken voor enig doel buiten het uitoefenen van de rechten van de ontvangende partij of het nakomen van haar verplichtingen onder deze voorwaarden en (b) vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij beschikbaar maken of onthullen aan een partij, behalve aan haar gelieerde ondernemingen en hun respectieve werknemers, juridisch adviseurs, accountants, aannemers en in ons geval onderaannemers (gezamenlijk "vertegenwoordigers") die indien nodig een "need-to-know" hebben, zodat de ontvangende partij haar rechten kan uitoefenen of haar verplichtingen onder deze voorwaarden kan nakomen. De ontvangende partij is verantwoordelijk voor de naleving door haar vertegenwoordigers van deze paragraaf 6.3. Vertegenwoordigers zijn wettelijk verplicht om vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij te beschermen onder de voorwaarden van vertrouwelijkheid die minstens zo beschermend zijn als de voorwaarden van deze sectie 6.3. De ontvangende partij zal de vertrouwelijkheid van vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij beschermen met dezelfde mate van zorg die zij gebruikt om de vertrouwelijkheid van haar eigen vertrouwelijke informatie te beschermen, maar in geen geval minder dan redelijke zorg.

6.3.3 Gedwongen openbaarmaking. De ontvangende partij mag vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij bekendmaken indien dit vereist is op grond van een verordening, wet, dagvaarding of gerechtelijk bevel (gezamenlijk "verplichte openbaarmakingen"), op voorwaarde dat de ontvangende partij de bekendmakende partij op de hoogte stelt van een verplichte openbaarmaking (voor zover wettelijk toegestaan). De ontvangende partij zal redelijke medewerking verlenen aan de bekendmakende partij in verband met een gedwongen openbaarmaking op kosten van de bekendmakende partij.

Alle geschillen die voortvloeien uit uw gebruik van het Systeem en de toepassing van deze algemene voorwaarden, worden beheerst door de Amerikaanse staat Pennsylvania, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen. Alle geschillen tussen de partijen zullen ter arbitrage worden voorgelegd aan een arbiter die is geselecteerd volgens en met toepassing van de Commercial Arbitration Rules van de American Arbitration Association. De partijen komen overeen dat de locatie en jurisdictie in Pittsburgh, Pennsylvania (VS) plaats vindt.

Laatste update: 24 februari 2022