Vilkår for anvendelse

Vilkår og betingelser for brug

Brugen af online “PeopleKeys®” softwaren og de relaterede vurderinger (herefter samlet refereret til som “Systemet”) er underlagt accept af følgende Vilkår for anvendelse. VED AT KLIKKE PÅ KNAPPEN "JEG ACCEPTERER" OG/ELLER VED AT TILMELDE DIG OG BRUGE SYSTEMET OG DE LEVEREDE TJENESTER FRA PEOPLEKEYS®, INC. (“PeopleKeys®”), BEKRÆFTER DU, AT DU HAR LÆST OG ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG SAMT ALLE BRUGSPOLITIKKER, DER ER INDEHOLDT VIA REFERENCE. PeopleKeys® forbeholder sig retten til at ændre eller modificere enhver af følgende Vilkår og betingelser for brug, og enhver politik eller retningslinje indeholdt via reference til enhver tid efter eget skøn, og til at beslutte, hvorvidt og hvornår sådanne ændringer er gældende for både eksisterende og/eller fremtidige kunder. Medmindre andet er angivet, vil enhver ændring af Vilkår og betingelser for brug træde i kraft for alle kunder, når de offentliggøres på PeopleKeys® Softwaresystem-websted ("Webstedet"). HVIS DU IKKE ACCEPTERER VILKÅRENE I VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG, SKAL DU IKKE KLIKKE PÅ KNAPPEN "JEG ACCEPTERER” OG DU MÅ IKKE BRUGE SYSTEMET. HVIS DU IKKE ACCEPTERER VILKÅRENE FOR ENHVER MODIFIKATION AF VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG, MÅ DU IKKE BRUGE TJENESTERNE OG SKAL ØJEBLIKKELIGT MEDDELE PEOPLEKEYS® OM DIN OPSIGELSE AF DENNE AFTALE.

Vilkår for anvendelse:

1.1 Brug af systemet/politik for acceptabel brug.

Systemet må kun benyttes som én faktor i din virksomheds overordnede screeningsproces for ansættelser. Resultaterne af denne vurdering må ikke bruges som det eneste beslutningsgrundlag, uanset om det drejer som om at ansætte eller ikke ansætte denne person. Systemet er beregnet til at hjælpe med at identificere jobrelaterede præferencer og færdigheder, der skal undersøges mere grundigt gennem interviews, yderligere vurderinger eller check af baggrund og referencer. Den korrekte gennemgang af tidligere joberfaring, færdigheder, der er påkrævet for jobbet såvel som personlige referencer, skal alle være del af en omfattende proces. Når andres sikkerhed skal tages i betragtning, skal et baggrundscheck, en screening af lægemidler og en helbredsudtalelse fra en læge også tages i betragtning. Denne vurdering inddrager ikke voldelige tendenser, psykotiske tilstande, seksuelle afvigelser eller politiske holdninger og kan ikke anvendes til at identificere disse tilstande eller til forudsige tilknyttet adfærd.

a. Ved at benytte systemet, uanset om det er delvist eller i sin helhed, forstår og accepterer du, at systemet vil blive anvendt i sammenhæng med og i tilknytning til alle lokale, regionale, nationale eller andre retningslinjer til brug for korrekt vurdering og evaluering af ansatte, medarbejdere, jobsøgende og alt øvrigt personale, der kan få adgang til systemet, og skal ikke: (A) være det eneste grundlag til at træffe en beslutning om en kandidats eventuelle ansættelse, og/eller blive brugt til at diskriminere mod ansatte eller ansøgere på baggrund af en retlig eller på anden måde beskyttet status, såsom race, hudfarve, religion, køn, national oprindelse, seksuel holdning, alder eller invaliditet. Selv om PeopleKeys® tilbyder klienter (dvs. virksomheder) mulighed for at stille spørgsmål i forbindelse med en speciel stilling/job og kræver, at kandidater bekræfter, at de er villige til at overholde, udføre, give samtykke til eller acceptere visse krav til stillingen/jobbet, forudsætninger og/eller forhåndsbetingelser, er det dit ansvar at sikre, at disse praksisser er lovlige og officielt tilladte af de lokale, regionale og nationale offentlige myndigheder. Derfor påtager PeopleKeys® og dets datterselskaber, repræsentanter, konsulenter og agenter (tilsammen “PeopleKeys® Koncernen”) sig intet ansvar for din brug af Systemet ved ansættelse samt andre beslutninger om menneskelige ressourcer. Herudover påtager PeopleKeys® sig intet ansvar for brugen af spørgsmål i PeopleKeys®-systemet, som du anmoder om, eller til links på et klient-websted, der måske kan associeres med sådanne spørgsmål. Endeligt accepterer du at betale erstatning til, skadesløsholde og beskytte PeopleKeys® Koncernen mod alle krav, skader, tab, erstatninger, omkostninger og udgifter, der måtte opstå direkte eller indirekte fra din brug af systemet, medmindre sådanne krav, skader, tab, erstatninger, omkostninger og udgifter, der opstår som et resultat af og er direkte og udelukkende forårsaget af grov misligholdelse eller bevidste, fejlagtige handlinger fra PeopleKeys® Koncernens side.

1.2. Betaling for tjenester og opsigelsespolitik.

Alle gebyrer for brug af systemet skal betales forud i henhold til de på det pågældende tidspunkt aktuelle priser, der anvendes på Systemet. Hvis du ikke betaler gebyrer og skatter inden for syv (7) dage fra den pågældende betalingsdato, bliver din konto suspenderet, indtil betaling modtages. Herudover vil manglende fuld betaling af gebyrer og skatter inden fjorten (14) dage fra den pågældende betalingsdato blive anset for at være en væsentlig overtrædelse af disse Vilkår og betingelser, hvilket retfærdiggør PeopleKeys®'s opsigelse af levering af systemet og tilhørende tjenester til dig. Du er ansvarlig for alle gebyrer, der knyttes til genoprettelse af din systemkonto. Sådanne suspenderinger eller opsigelser fritager dig ikke fra at betale tidligere forfaldne gebyrer med renter. I tilfælde af gældsinddrivelse vil du være ansvarlig for alle omkostninger, der er forbundet med en sådan inddrivelse, uden begrænsninger, samt rimelige advokatsalærer, retssagsomkostninger og gebyrer fra inddrivelsesagenturer.

1.3. Tilbagebetalingspolitik.

Vi vil tilbagebetale køb af elektroniske produkter som en kredit, der indsættes på din PeopleKeys-konto. Der behandles ingen kontante eller kreditkorttilbagebetalinger for elektroniske produkter, som er købt online fra en af vores webbutikker. Hvis du har spørgsmål, bedes du ringe til kundeservice på +1-800-779-3472.

Erklæring om intellektuel ejendomsret og brug af varemærker:

2.1 Intellektuel ejendomsret.

Alt materiale, softwareprogrammer, herunder men ikke begrænset til objektkode og kildekode, data eller oplysninger, der fremstilles af PeopleKeys® i forbindelse med systemet, og al know-how, opfindelser, opdagelser, metodologier forretningsmæssige hemmeligheder eller processer, der anvendes af PeopleKeys® til levering af systemet til sine brugere, uanset om de er beskyttet af patentrettigheder (samlet udtrykt som “People Keys Fortrolige oplysninger”) er og vil forblive PeopleKeys®s eneste og eksklusive ejendom, eller dets leverandørers (som licenseret til PeopleKeys®). Uautoriseret brug af, kopiering, reverse engineering, dekompilering og oprettelse af afledede versioner på grundlag af PeopleKeys®s Fortrolige oplysninger er strengt forbudt, medmindre der gives skriftlig tilladelse fra PeopleKeys®. Du kan blive holdt juridisk ansvarlig for alle direkte eller indirekte overtrædelser eller krænkelser af PeopleKeys®s ejerskabsrettigheder i PeopleKeys®s Fortrolige oplysninger.

2.2 Varemærker.

Du tildeler hermed PeopleKeys® retten til at anvende dine varemærker, om nogen til det begrænsede formål at associere sådanne varemærker med online eller skrevne rapporter, der udfærdiges for dig af PeopleKeys® ved brug af systemet. Det er ikke en varemærkelicens, og der tildeles ingen andre rettigheder vedrørende dine varemærker af PeopleKeys®.

Garanti og ansvarsfraskrivelse for upassende brug:

3.1 Garanti.

PEOPLEKEYS® SYSTEMET LEVERES "SOM DET FOREFINDES." PEOPLEKEYS® PÅTAGER SIG INTET ANSVAR ELLER GARANTI AF NOGEN ART FOR FULDSTÆNDIGHED, NØJAGTIGHED, AKTUALITET ELLER TILSTRÆKKELIGHED AF ELLER VELEGNETHED, TILGÆNGELIGHED, ELLER DRIFT AF SYSTEMET, DETS TILKNYTTEDE ONLINE-FORBINDELSE ELLER DE OPLYSNINGER DET FORMIDLER. PEOPLEKEYS® KONCERNEN FRASIGER SIG SPECIFIKT ALLE UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, BETINGELSER ELLER REPRÆSENTATIONER MED HENSYN TIL SYSTEMET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. I INTET TILFÆLDE VIL PEOPLEKEYS® VÆRE ANSVARLIG FOR SKADER AF NOGEN ART, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL NOGEN SÆRLIGE, INDIREKTE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, OGSÅ SELVOM PEOPLEKEYS® ER BLEVET ORIENTERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. PEOPLEKEYS® FRASIGER SIG SPECIFIKT ANSVAR FOR NEDETID, PLANLAGT ELLER IKKE PLANLAGT, DATATAB ELLER ANDRE SYSTEMHÆNDELSER, DER LIGGER UDEN FOR PEOPLEKEY® INC., DETS DATTERSELSKABERS, REPRÆSENTANTERS, KONSULENTERS OG AGENTERS RIMELIGE KONTROL. PEOPLEKEY® GARANTERER IKKE FOR, AT SYSTEMETS DRIFT VIL FOREGÅ UDEN AFBRYDELSER ELLER FEJLFRIT.

3.2 Ansvarsfraskrivelse for upassende brug.

Rapporter fra www.MotivationalLiving.com, www.PersonalityStyle.com og www.PeopleKeys.com og www.Discinsights.com repræsenterer gyldige og pålidelige fortolkninger af individuelle svar til DISC Personlighedssystemprofilen. Rapporterne, der produceres i dette online-system giver den største dybde af analysen af individuelle svar til DISC-profilinstrumentet, der fører til de mest nøjagtige, dybtgående konklusioner som muligt; Imidlertid er det vigtigt at forstå, at denne udgivelse er baseret på de svar, der gives af personen og er beregnet til at levere akkurate og autoritative oplysninger med hensyn til emnets substans. Det leveres med den forståelse, at udgiveren ikke er engageret i at give professionelle psykologiske tjenester. Hvis assistance fra eksperter er påkrævet, skal der søges råd fra en professionel, kompetent person.

4. Fortrolighedspolitik.

Alle personlige og kontaktoplysninger, der gives til PeopleKeys® af brugere af systemet, vil blive holdt fortrolige og vil kun blive anvendt til kontaktformål og til at anvende vurderingsværktøjerne via systemet.

5. Lovvalg og konfliktløsning.

Eventuelle tvister, der måtte opstå som følge af din brug af systemet og anvendelsen af disse vilkår og betingelser, er underlagt lovgivningen i Pennsylvania, uden hensyntagen til modstridende lovbestemmelser. Alle tvister mellem parterne skal indbringes til voldgift for en voldgiftsmand, der er udvalgt i henhold til og anvender de kommercielle voldgiftsregler i American Arbitration Association. Parterne accepterer værneting og jurisdiktion i Pittsburgh, Pennsylvania.

6. Ejerskab, kundedata og fortrolighed

6.1 Ejerskab. Som mellem parterne ejer og forbeholder vi os udelukkende alle rettigheder, titel og interesser i og til systemet, dokumentationen, vores fortrolige oplysninger (som defineret nedenfor) og alle data, der stammer fra brugen af systemet, der ikke direkte eller indirekte identificere dig, slutbrugere eller enhver fysisk enkeltperson og inkluderer (a) data såsom svar, score, interaktionsmålinger, afvisningsprocenter og systemydelsesdata og (b) underlagt eventuelle begrænsninger i henhold til gældende love, data, der er anonymiseret, afidentificeret og/eller aggregeret, så de ikke længere direkte eller indirekte kan identificere dig, slutbrugere eller nogen fysisk enkeltperson, og enhver feedback eller forslag givet af dig eller en slutbruger vedr. systemet. Som mellem parterne ejer og forbeholder du dig udelukkende alle rettigheder, titel og interesser i og til dine fortrolige oplysninger og kundedata, der er underlagt vores rettigheder til at behandle kundedata i overensstemmelse med disse vilkår.

6.2 Kundedata. Du giver os og vores tilknyttede virksomheder ret til at behandle kundedata efter behov for at levere systemtjenesterne på en måde, der er i overensstemmelse med disse vilkår, vores databeskyttelsesaftale og vores fortrolighedserklæring. Hvis du ikke er enig i vilkårene i vores databeskyttelsesaftale eller vores fortrolighedserklæring, skal du stoppe med at bruge systemet med det samme. Du repræsenterer og garanterer, at du har givet og vil fortsætte med at give passende meddelelser og har opnået og vil fortsætte med at opnå de nødvendige tilladelser og samtykker til at levere kundedata til os til brug og videregivelse.

6.3 Fortrolighed

6.3.1 Definition. "Fortrolige oplysninger" betyder enhver information eller data, uanset om de er i håndgribelig form, videregivet af en af parterne ("Afslørendee part") til den anden part ("Modtagende part"), som er markeret eller på anden måde betegnet som fortrolige eller proprietære eller som ellers med rimelighed bør forstås som fortrolige i betragtning af arten af oplysningerne og omstændighederne omkring offentliggørelse, herunder, uden begrænsning, kundedata, kundelister, priser, koncepter, processer, planer, design og andre strategier, "know how", finansielle og andre forretningsmæssige og/eller tekniske oplysninger og materialer tilhørende den givende part og dens tilknyttede selskaber. Fortrolige oplysninger omfatter ikke oplysninger, som: (a) er offentligt tilgængelige uden brud på disse vilkår eller fejl fra den modtagende part; (b) var behørigt kendt af den modtagende part, og så vidt den ved, uden nogen begrænsning, før offentliggørelsen af den afslørende part; (c) blev korrekt videregivet til den modtagende part, og til dens viden, uden nogen begrænsning, af en anden person uden krænkelse af den afslørende parts rettigheder; eller (d) er udviklet uafhængigt af den modtagende part uden brug af eller henvisning til den afslørende parts fortrolige oplysninger.

6.3.2 Brug og offentliggørelse. Medmindre andet er skriftligt autoriseret af den afslørende part, vil den modtagende part ikke (a) bruge nogen fortrolige oplysninger fra den afslørende part til noget formål ud over at udøve den modtagende parts rettigheder eller opfylde dens forpligtelser i henhold til disse vilkår og (b) afsløre eller gøre fortrolige oplysninger om afslørende part tilgængelig for enhver part, undtagen for dens tilknyttede selskaber og deres respektive medarbejdere, juridiske rådgivere, revisorer, entreprenører og i vores tilfælde underleverandører (samlet "repræsentanter"), som har et "behov for at vide" efter behov for, at den modtagende part kan udøve sine rettigheder eller opfylde sine forpligtelser i henhold til disse vilkår. Den modtagende part er ansvarlig for sine repræsentanters overholdelse af dette afsnit 6.3. Repræsentanter vil være juridisk forpligtet til at beskytte fortrolige oplysninger fra den afslørende part i henhold til fortrolighedsbetingelser, der er mindst lige så beskyttende som vilkårene i dette afsnit 6.3. Den modtagende part vil beskytte fortroligheden af fortrolige oplysninger fra den videregivende part ved at bruge samme grad af omhu, som den bruger til at beskytte fortroligheden af sine egne fortrolige oplysninger, men under ingen omstændigheder mindre end rimelig omhu.

6.3.3 Tvungen videregivelse. Den modtagende part kan videregive fortrolige oplysninger fra den afslørende part, hvis det kræves i henhold til en forordning, lov, stævning eller retskendelse (samlet benævnt "Tvungen videregivelse"), forudsat at den modtagende part giver den afslørende part meddelelse om en tvungen videregivelse (i det omfang det er lovligt tilladt). Den modtagende part vil yde et rimeligt samarbejde til den afslørende part i forbindelse med en tvungen videregivelse for den afslørende parts egen regning.

Sidste opdatering: 24. februar 2022