Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov PeopleKeys

Naposledy zmenené: April 28, 2024

Spoločnosť PeopleKeys, Inc. a pridružené spoločnosti/subjekty („PeopleKeys, Inc.“, „Inštitút pre motivačný život“) sa zaviazali dodržiavať všetky zákony určené na ochranu vášho práva na súkromie. Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú (i) typ informácií o vás, ktoré zhromažďujeme; a (ii) postupy PeopleKeys týkajúce sa zhromažďovania a šírenia informácií o vás. Tieto Zásady ochrany osobných údajov boli vytvorené v kontexte našich webových stránok PeopleKeys a potenciálu zhromažďovania osobných informácií v rámci elektronických médií; tieto zásady sa však neobmedzujú len na webové stránky PeopleKeys. Naše Zásady ochrany osobných údajov platia pri každej interakcii medzi používateľmi a PeopleKeys a existuje možnosť, že počas takejto interakcie môžeme získať určité informácie o našich používateľoch.

PeopleKeys, Inc.
8392 Tod Ave
Boardman, Ohio 44512

Miestne telefónne číslo: 1-330-599-5580
Bezplatné telefónne číslo: 1-800-779-3472

Bradley Smith, PhD
Riaditeľ pre medzinárodný súlad
Odošlite svoj dopyt spoločnosti PeopleKeys tu: https://info.peoplekeys.com/submit-your-gdpr-inquiry-or-complaint-to-peoplekeys

 

Ako a kedy PeopleKeys zhromažďuje neverejné osobné informácie?

Počas poskytovania služieb môžeme zhromažďovať a uchovávať určité neverejné osobné údaje, ktoré nám pomáhajú poskytovať hodnotiace služby.

PeopleKeys nezhromažďuje osobné informácie (ako sú mená, adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy alebo čísla kreditných kariet), s výnimkou prípadov, kedy ich konkrétne poskytne jednotlivec na dobrovoľnom základe. Osobné údaje môžu byť zhromažďované, keď používatelia vykonávajú nasledujúce akcie:

 • Stanú sa registrovaným používateľom webových stránok PeopleKeys
 • Nakupujú hodnotenia alebo produkty
 • Vypĺňajú hodnotenia
 • Zaregistrujú sa alebo si predplatia produkty alebo služby, ktoré môžeme pravidelne sprístupňovať
 • Využívajú špeciálne akcie

Nižšie sú popísané jednotlivé situácie, v ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov používateľov.

Ako a kedy PeopleKeys používa neverejné osobné informácie?

Poskytovanie služieb

PeopleKeys môže využívať osobné údaje niekoľkými diskrétnymi spôsobmi na poskytovanie služieb, ktoré si klienti a koncoví používatelia vyžiadajú a na ktorých sa zmluvne dohodnú.

Pri nákupe online hodnotení alebo iných produktov používa spoločnosť PeopleKeys osobné údaje na dokončenie nákupnej transakcie a na komunikáciu s používateľmi o nákupe alebo iných otázkach.

Okrem toho pri nákupe hodnotení alebo produktov môže byť spoločnosť PeopleKeys požiadaná o zdieľanie osobných údajov so spracovateľom kreditných kariet tretej strany, aby sa uľahčilo dokončenie transakcie. Spracovateľ kreditnej karty môže zdieľať rovnaké informácie s vydavateľom kreditných kariet, aby ich vydavateľ kreditných kariet mohol použiť v súvislosti so zhromažďovaním údajov týkajúcich sa používania ich kariet, bonusových programov alebo na iné účely. Koncoví používatelia sú vyzývaní, aby si prečítali a oboznámili sa so zásadami ochrany osobných údajov, ktorými sa riadi používanie kreditných kariet.

Pri nákupe alebo vypĺňaní online hodnotení sa od spoločnosti PeopleKeys môže vyžadovať, aby odovzdala vaše osobné údaje a výsledky hodnotenia klientom na konkrétny účel kontroly výsledkov hodnotenia. Za týchto okolností budú informácie, ktoré dobrovoľne zadajú koncoví používatelia, zdieľané s konkrétnym klientom, ktorý o posúdenie koncovým používateľom požiadal.

Spoločnosť PeopleKeys nemá žiadnu kontrolu nad používaním osobných údajov koncového používateľa klientom a koncoví používatelia súhlasia s tým, že spoločnosť PeopleKeys nezodpovedá za žiadne použitie ich osobných údajov klientom. Ak majú koncoví používatelia osobitné preferencie týkajúce sa používania osobných údajov klientom, musia tieto preferencie oznámiť priamo klientovi.

Napokon, spoločnosť PeopleKeys vás môže príležitostne kontaktovať, zvyčajne e-mailom, aby vám poskytla informácie týkajúce sa vašej transakcie.

Rozsah údajov spracúvaných za účelom poskytovania služieb zahŕňa nasledovné údaje: meno, e-mail, v niektorých prípadoch aj fyzická adresa.

Plnenie zmluvy uzatvorenej používateľom s PeopleKeys predstavuje právny základ pre spracovanie údajov na účely poskytovania služieb.

Medzi externé subjekty poverené spoločnosťou PeopleKeys na spracovanie údajov patria: Zoho Corporation Pvt Ltd (prístup do systému Zoho), Hubspot, Inc. (Prístup do systému Hubspot) a Microsoft (používanie servera Microsoft Azure).

Marketing

Okrem spracúvania údajov na účely poskytovania služieb môže PeopleKeys spracúvať údaje svojich používateľov aj na marketingové účely. V tejto súvislosti vždy žiadame používateľa o súhlas s vykonávaním takýchto aktivít. Používateľ môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Rozsah údajov spracúvaných na marketingové účely zahŕňa meno a e-mailovú adresu.

Marketingové aktivity zahŕňajú poskytovanie informácií o novinkách, akciách, produktoch a službách, ktoré PeopleKeys ponúka, a sú realizované prostredníctvom e-mailu.

Súhlas používateľa predstavuje právny základ pre spracovanie údajov na marketingové účely.

Medzi externé subjekty poverené spoločnosťou PeopleKeys na spracovanie údajov patria: Zoho Corporation Pvt Ltd (prístup do systému Zoho), Hubspot, Inc. (Prístup do systému Hubspot) a Microsoft.

Dobrovoľnosť poskytovania osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na to, aby bolo možné využívať služby ponúkané spoločnosťou PeopleKeys na registráciu na webovej stránke PeopleKeys, na zadávanie objednávok prostredníctvom webovej stránky, ako aj na prijímanie informácií o novinkách, akciách, produktoch a službách ponúkaných spoločnosťou PeopleKeys.

Ako dlho sa uchovávajú vaše osobné údaje?

PeopleKeys si môže ponechať osobné údaje, pokiaľ si používatelia zachovajú status registrovaného používateľa a/alebo budú dodržiavať zákony a predpisy o nábore, ak je to vhodné. Pre používateľov, ktorí si zakúpia hodnotenia alebo iné produkty pomocou kreditnej karty, uchovávame informácie o kreditnej karte počas primeranej doby potrebnej na spracovanie akýchkoľvek budúcich transakcií súvisiacich s nákupmi vrátane vrátenia peňazí a vrátenia platby. Spoločnosť PeopleKeys môže príležitostne vyčistiť náš počítačový systém od informácií týkajúcich sa návštevníkov našich webových stránok a ich minulých transakcií.

Pokiaľ ide o údaje spracúvané na marketingové účely, tieto sa odstránia okamžite po odvolaní súhlasu používateľa s ich spracúvaním na tento účel.

Práva používateľov spojené s osobnými údajmi

Každý používateľ, ktorého údaje sú spracovávané spoločnosťou PeopleKeys, má nasledujúce právo:

 1. Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania,
 2. Právo namietať proti spracovaniu,
 3. Právo na prenosnosť údajov,
 4. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak boli pri spracúvaní údajov porušené ustanovenia zákona.

Zástupcovia PeopleKeys v Európskej únii

Spoločnosť PeopleKeys spĺňa požiadavky súvisiace s GDPR v EÚ. Jedným z prvkov, ako sa spoločnosť PeopleKeys prispôsobila novým ustanoveniam, bolo určenie zástupcov v členských štátoch EÚ, z ktorých používatelia pochádzajú. Zástupca je nasledovný:

 1. Anna Sarnacka-Smith
  EFFECTIVENESS
  Varšava, Poľsko
  Svoj dopyt odošlite tu: https://info.peoplekeys.com/contact-a-peoplekeys-international-compliance-representative

Používatelia z Európskej únie môžu vo všetkých záležitostiach súvisiacich s ochranou osobných údajov kontaktovať spoločnosť PeopleKeys priamo, ako aj prostredníctvom zástupcov spoločnosti PeopleKeys uvedených vyššie.

Zástupcovia PeopleKeys v Spojenom kráľovstve

Spoločnosť PeopleKeys spĺňa požiadavky súvisiace s GDPR v Spojenom kráľovstve. Jedným z prvkov, ako sa spoločnosť PeopleKeys prispôsobila novým ustanoveniam, bolo určenie zástupcov v Spojenom kráľovstve, z ktorého používatelia pochádzajú. Zástupca je nasledovný:

 1. Dave Pill
  Coaching Academy
  Londýn, Spojené kráľovstvo
  Svoj dopyt odošlite tu: https://info.peoplekeys.com/contact-a-peoplekeys-uk-international-compliance-representative

Používatelia zo Spojeného kráľovstva môžu vo všetkých záležitostiach súvisiacich s ochranou osobných údajov kontaktovať spoločnosť PeopleKeys priamo, ako aj prostredníctvom zástupcov spoločnosti PeopleKeys uvedených vyššie.

Data Privacy Framework (DPF)

Due to the fact that data of European Union and United Kingdom citizens is processed by PeopleKeys in the territory of the United States of America (USA), PeopleKeys has joined the Data Privacy Framework program in order to ensure the appropriate level of security of personal data required by the European and United Kingdom rules (GDPR).

PeopleKeys complies with the EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF) and the UK Extension to the EU-U.S. DPF as set forth by the U.S. Department of Commerce. PeopleKeys has certified to the U.S. Department of Commerce that it adheres to the EU-U.S. Data Privacy Framework Principles (EU-U.S. DPF Principles) with regard to the processing of personal data received from the European Union in reliance on the EU-U.S. DPF. If there is any conflict between the terms in this privacy policy and the EU-U.S. DPF Principles, the Principles shall govern. To learn more about the Data Privacy Framework (DPF) program and to view our certification, please visit: https://www.dataprivacyframework.gov

In compliance with the Data Privacy Framework Principles, PeopleKeys commits to resolve complaints about our collection or use of your personal information. EU or UK individuals with inquiries or complaints regarding our Data Privacy Framework policy should first contact PeopleKeys at:

Bradley Smith, PhD
International Compliance Director
Please submit your inquiry to PeopleKeys here: https://info.peoplekeys.com/submit-your-gdpr-inquiry-or-complaint-to-peoplekeys

Privacy Policy Statement

PeopleKeys does not disclose collected personal information with third-parties. If we transfer information to third-parties in the future, Peoplekeys shall remain liable under the Principles of the Data Privacy Framework if its agent processes such personal information in a manner inconsistent with the Principles of the Data Privacy Framework, unless the organization proves that it is not responsible for the event giving rise to the damage.

Dispute Resolution

Within the scope of this privacy notice, if a privacy complaint or dispute cannot be resolved through PeopleKeys’ internal process, PeopleKeys has agreed to participate in the VeraSafe Data Privacy Framework Dispute Resolution Procedure. Subject to the terms of the VeraSafe Data Privacy Framework Dispute Resolutions Procedure, VeraSafe will provide appropriate recourse free of charge to you. To file a complaint with VeraSafe under the Data Privacy Framework Dispute Resolution Procedure, please submit the required information to VeraSafe here: https://www.verasafe.com/privacy-services/dispute-resolution/submit-dispute/

Sprístupňovanie údajov

Údaje používateľov nie sú sprístupnené tretím osobám. Spoločnosť PeopleKeys chráni súkromie svojich používateľov. Používatelia majú právo na prístup k svojim osobným údajom. Spoločnosť PeopleKeys chce tiež informovať svojich používateľov, že ich údaje môžu byť sprístupnené oprávneným vládnym orgánom na základe ich žiadosti predloženej v súlade s ustanoveniami zákona na účely uplatňovania legitímnych cieľov, najmä tých, ktoré súvisia s národnou bezpečnosťou alebo presadzovaním práva. Údaje používateľov môžu byť sprístupnené aj oprávneným vládnym orgánom za účelom plnenia povinností, ktoré spoločnosti PeopleKeys ukladá zákon. Spoločnosť PeopleKeys dobrovoľne neposkytuje tieto informácie, pokiaľ nie je podaná oprávnená zákonná žiadosť, ktorej musíme vyhovieť, čo je zriedkavé alebo nikdy. Spoločnosť PeopleKeys podlieha vyšetrovacím a vynucovacím právomociam Federálnej obchodnej komisie (FTC) a možnosti používateľa za určitých podmienok vyvolať záväznú arbitráž.

Kedy môžu byť informácie zverejnené ako právna záležitosť?

Spoločnosť PeopleKeys môže sprístupniť neverejné osobné informácie nespriazneným stranám v špeciálnych prípadoch, keď máme dôvod domnievať sa, že takéto zverejnenie je nevyhnutné na identifikáciu, kontaktovanie alebo začatie súdneho konania proti osobe alebo osobám, ktoré môžu spôsobiť zranenie alebo zasahovať do práva alebo majetku spoločnosti PeopleKeys (vrátane našich webových stránok), používateľom počítačov pristupujúcim na naše webové stránky alebo akejkoľvek tretej strane. Okrem toho môže spoločnosť PeopleKeys zverejniť informácie o jednotlivcoch, ktorí pristupujú na naše webové stránky, orgánom činným v trestnom konaní, súdnym alebo vládnym orgánom alebo iným jednotlivcom alebo subjektom v reakcii na predvolania, súdne príkazy alebo iné právne procesy.

Vyhlásenie o súhlase/voľbe

Spoločnosť PeopleKeys nepredáva ani neprenajíma osobné informácie o našich online zákazníkoch žiadnym tretím stranám. Spoločnosť PeopleKeys nebude prenajímať ani predávať neverejné osobné údaje, ktoré zhromažďujeme od používateľov, s výnimkou (1) ak to vyžaduje zákon alebo (2) s výslovným povolením alebo súhlasom používateľa.

Čo sú to „súhrnné informácie“ a čo s nimi robí spoločnosť PeopleKeys?

Zvyčajne, keď návštevníci prehliadajú naše webové stránky, naše počítače automaticky zhromažďujú informácie súvisiace s tým, ako sa používajú určité funkcie našich webových stránok, z akej všeobecnej oblasti nás naši návštevníci kontaktujú a koľko ľudí v danom čase navštívi naše webové stránky. Tieto informácie používame iba súhrnne, čo znamená, že význam odvodzujeme iba zo súčtu všetkých takýchto informácií zhromaždených za určité časové obdobie, a preto tieto informácie označujeme ako „súhrnné informácie“. Súhrnné informácie zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na (i) typ internetového prehliadača vášho počítača (napr. Microsoft Internet Explorer 5.5), (ii) IP adresu, (iii) nastavenia rozlíšenia, (iv) typ platformy a (v) pôvodné URL adresy odkazujúcich webových stránok. Súhrnné informácie používame na (a) pomoc pri diagnostike problémov s našimi počítačmi, (b) spravovanie našich webových stránok, (c) zdieľanie určitých všeobecných demografických informácií s hostiteľmi udalostí a našimi reklamnými partnermi o návštevníkoch našich webových stránok a (d) informovanie našich reklamných partnerov o tom, ktorí návštevníci videli a klikli na určité reklamy na našich webových stránkach. Súhrnné informácie neobsahujú žiadne osobné údaje žiadneho z návštevníkov našej webovej stránky.

Čo sú to „cookies“ a ako ich spoločnosť PeopleKeys používa?

Pojem „cookie“ je prezývka pre súbory, ktoré môže počítačový systém webovej stránky uložiť na pevný disk počítača návštevníka, keď je návštevník prihlásený na webovej stránke. Súbory cookie sa používajú na rozpoznanie opakovaných návštev návštevníka na webovej stránke a na rozpoznanie stránok, na ktoré pristupuje a aké funkcie používa, keď je tam. Používanie cookies je na internete bežné a na pevnom disku vášho počítača zaberajú minimum miesta. Súbory cookies fungujú tak, že vášmu počítaču priradia číslo, ktoré má pre priraďujúcu webovú stránku špecifický význam. Cookies samy osebe nie je možné použiť na zistenie identity žiadneho návštevníka. Pokiaľ sa nerozhodnete poskytnúť nám informácie o sebe, nikdy nebudeme vedieť, kto ste, aj keď náš počítač predtým uložil súbor cookie na pevný disk vášho počítača. Iné spoločnosti, ktoré inzerujú na našej webovej stránke, majú tiež možnosť uložiť iný súbor cookie na pevný disk vášho počítača v procese, ktorý nekontrolujeme. Keďže súbory cookies nie sú použiteľné na identifikáciu jednotlivcov (t.j. v súbore cookie neuložíme neverejné osobné informácie), títo inzerenti nikdy nebudú vedieť, kto ste. Okrem toho môžete upraviť nastavenia svojho internetového prehliadača tak, aby vás upozornil vždy, keď sa niektorá webová stránka chystá uložiť súbor cookie na pevný disk vášho počítača. Táto možnosť upozornenia vám vo všeobecnosti dáva možnosť rozhodnúť sa, či prijmete alebo odmietnete súbor cookie pred jeho uložením. Na našej webovej stránke sa však môžu nachádzať niektoré funkcie, ktoré si na správne fungovanie vyžadujú súbor cookie. Napríklad, ak sa chcete stať registrovaným používateľom našej webovej stránky, musíte nám povoliť uložiť súbor cookie na pevný disk vášho počítača.

PeopleKey's Web Application Cookie Policies

App2 Business Portal Cookies

Vyhlásenie o kvalite a bezpečnosti údajov

Spoločnosť PeopleKeys používa systémy zabezpečenia údajov na šifrovanie osobných a finančných informácií, aby sa znížilo riziko, že informácie získajú neoprávnené osoby. Naše elektronické bezpečnostné opatrenia sú doplnené fyzickým zabezpečením našich zariadení a obmedzeným prístupom do určitých kritických oblastí, ako sú napríklad umiestnenia našich počítačov. Denné online zálohy sa vykonávajú každú noc pre všetky údaje na webovej stránke PeopleKeys.

Systémy PeopleKeys sú umiestnené v dátovom centre, ktoré ponúka vopred vybudovanú špičkovú infraštruktúru informačných technológií. Toto dátové centrum ponúka redundantné energetické systémy (zotrvačník a dieselový generátor), redundantné komunikačné pripojenie, kontrolu prostredia (klimatizácia a suché hasenie požiaru) a zabezpečenie (alarmový systém, sledovacie kamery, zámky na čipové karty a dvojité dvere).

O zabezpečení: Systémy spoločnosti PeopleKeys sú umiestnené v dátovom centre, ktoré poskytuje dvojité zabezpečenie dverí pri všetkých vchodoch do budovy, pričom do prvých dverí každého vchodu sa dá dostať iba pomocou kľúča. Druhé dvere sú chránené kartovým prístupovým systémom a kamerovým systémom. Dátové centrum je okrem toho chránené profesionálnou bezpečnostnou službou a službou hlásenia požiaru. Každý pracovník dátového centra je vybavený jedinečným PIN kódom k bezpečnostnému poplachovému systému a vie, ako v prípade núdze spustiť poplach. Všetky vchody sú zabezpečené bezpečnostným systémom. Okrem toho sú všetky servery a skrine uzamknuté, pokiaľ sa na nich nevykonáva aktívna údržba. Kamery monitorujú a zaznamenávajú všetky príchody a odchody z priestorov.

Bohužiaľ, kvôli rastúcej sofistikovanosti počítačových hackerov a iných, ktorí sa snažia napadnúť počítačové systémy s cieľom ukradnúť informácie, poškodiť systémy alebo dokázať, že systémy nie sú schopné efektívne fungovať tak, aby ochránili osobné a finančné informácie spôsobom, ako bolo zamýšľané, spoločnosť PeopleKeys nemôže zaručiť bezpečnosť osobných alebo finančných informácií v našom vlastníctve alebo nepreniknuteľnosť našich počítačových systémov za neobvyklých okolností alebo odolnosť nášho počítačového systému voči budúcim sofistikovaným útokom.

V prípade akéhokoľvek narušenia bezpečnosti, ktoré by mohlo ohroziť akékoľvek používateľské údaje, zverejníme do 24 hodín vyhlásenie, v ktorom informujeme všetkých potenciálne dotknutých klientov o tom, do akej miery to mohlo ovplyvniť údaje a aké kroky podnikáme na nápravu situácie.

Odkazy na/z iných stránok

Webová stránka PeopleKeys môže obsahovať odkazy na iné internetové stránky, ktoré neprevádzkujeme, a naopak, iné internetové stránky môžu obsahovať odkazy na našu webovú stránku. Nie sme si vedomí zásad ochrany osobných údajov, postupov alebo obsahu takýchto iných webových stránok a nie sme za ne zodpovední. Odporúčame používateľom, aby si prečítali a oboznámili sa so zásadami ochrany osobných údajov, ktoré dodržiavajú tieto iné webové stránky.

Informácie o maloletých a deťoch

Spoločnosť PeopleKeys nezameriava svoju webovú stránku alebo svoje produkty či tovar na predaj na svojej webovej stránke na deti a naša webová stránka sa nesnaží zhromažďovať kontaktné informácie od detí mladších ako 13 rokov. Ak máte menej ako 13 rokov, neposielajte nám e-mail, nekontaktujte našu webovú stránku, nepokúšajte sa používať našu webovú stránku, neodosielajte na našu webovú stránku informácie ani nás nežiadajte, aby sme vám poslali e-mail. Ak máte menej ako 18 rokov, mali by ste získať povolenie od rodiča alebo zákonného zástupcu predtým, ako pošlete e-mail našej webovej stránke, pozriete si našu webovú stránku, pokúsite sa použiť našu webovú stránku, odošlete informácie na našu webovú stránku alebo nás požiadate, aby sme vám poslali e-mail.